Prawo01 lipca, 2022

Zespoły w radzie pedagogicznej - Antoni J. Jeżowski

Kolegialnym organem szkoły jest rada pedagogiczna. Tradycją stało się, że dzieli się ją czasem na zespoły dla przygotowania, realizowania, monitorowania lub oceniania fragmentów pracy jednostki edukacyjnej, dla których zwoływanie zebrania całej rady byłoby nieuzasadnione i nieproduktywne. Jednocześnie owa tradycja nakazywała, by zespoły rady (i ich zadania) umieszczać w statucie szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/6

Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – dalej pr. ośw. w sposób dość zasadniczy zmieniła postrzeganie statutu i niektóre jego dotychczasowe postanowienia uregulowała zgoła odmiennie. W myśl rozwiązań przyjętych w niej oraz w aktach wykonawczych wiele aspektów organizacji jednostki edukacyjnej znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502 ze zm.) – dalej r.s.o.p.s., nie zaś – jak dawniej – w ramowym statucie. Tam też uregulowana jest kwestia organizacji i pracy zespołów rady pedagogicznej. W związku z tym dawniej o tych zespołach stanowiono w statutach, teraz zespoły nauczycieli powołuje (i rozwiązuje), w miarę potrzeby, dyrektor szkoły zarządzeniem na podstawie § 4 ust. 1 r.s.o.p.s.:
- zespół nauczycieli, o którym mowa w art. 111 pkt 5 pr. ośw. dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony;
- pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu;
- na wniosek przewodniczącego zespołu dyrektor może wyznaczyć do realizacji określonego zadania/zadań innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące jej pracownikami;
- zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top