Prawo17 listopada, 2023

Zasady przyznawania laptopów - Joanna Lesińska

Od tego roku szkolnego uczniowie IV klas szkół podstawowych będą otrzymywać zakupione ze środków publicznych laptopy służące m.in. do realizowania podstawy programowej i nabywania kompetencji cyfrowych. W niniejszym komentarzu przedstawiam zasady i etapy udzielania tej formy wsparcia, rolę organów prowadzących w tym procesie oraz dodatkowe prawa i obowiązki rodziców.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

Zgodnie z podstawą programową szkoły podstawowej stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 ze zm.) – dalej r.p.p. – szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów, m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.

Programowanie jest tu rozumiane jako proces, informatyczne podejście do problemu: od specyfikacji przez znalezienie i opracowanie rozwiązania do jego zaprogramowania, przetestowania poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Proces ten:
- służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki,
- wspomaga kształcenie takich umiejętności jak logiczne myślenie oraz precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów,
- sprzyja dobrej organizacji pracy,
- buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top