Księgowość i podatki01 marca, 2017

Zarządzanie w okresie zmian w systemie edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg ważnych zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. 

To niesie ze sobą konsekwencje m.in. w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (ośmioletnia szkoła podstawowa), przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym z wygaszaniem gimnazjów).

Przedstawiamy systemy linii Progman, które pomogą Państwu usprawnić proces wdrażania tych zmian.

Systemy linii Progman są przygotowane na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie sporządzania projektu arkusza organizacyjnego oraz zarządzania majątkiem szkół.

Przygotowanie arkusza organizacyjnego

Progman iArkusz zapewnia przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu placówki oświatowej, tworzenie aneksów oraz kontrolę danych, przy zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy do organu prowadzącego. System Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN w świetle zmian w ustroju szkolnym, takie jak:

  • nowa nomenklatura typów szkół 1)
  • nowe pozycje biblioteki ramowych planów nauczania, które zostaną także włączone do kontroli zgodności danych w arkuszu
  • łączenie arkuszy szkół w zespoły oraz wydzielanie jednostek z zespołów
  • wydłużenie cyklu nauki oraz możliwość stopniowego wygaszania gimnazjów

Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjnego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz), jak i organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz).

Progman Zbiorczy iArkusz umożliwia m.in. gromadzenie danych dotyczących organizacji i kosztów placówek w jednej bazie danych, szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki i tworzenie zbiorczych zestawień.

Więcej informacji o Progman iArkusz >

Gospodarowanie mieniem

Progman Majątek Web (w wersji Premium) zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku szkół, a tym samym właściwe zabezpieczenie go w okresie zmian w systemie edukacji oświaty, w szczególności w sytuacjach przekształcania i likwidacji placówek oświatowych. Progman Majątek Web jest przygotowany na zmiany systemowe MEN, dzięki takim funkcjonalnościom jak: 

  • dostęp on-line do zbiorczej bazy składników majątku (wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) rozproszonych po różnych budynkach, wydziałach lub filiach, w tym bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
  • możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych pomiędzy oddziałami i/lub różnymi lokalizacjami;
  • redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
  • automatyzacja procesu przygotowania zestawień statystycznych i analiz według jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych materialnie, wartości i umiejscowienia.

Więcej informacji o Progman Majątek Web >

W numerze marcowym Dyrektora Szkoły polecamy między innymi artykuły:
a) zarządzania majątkiem (Ocalić dorobek gimnazjów, Bogdan Bugdalski);
b) przygotowania arkusza organizacyjnego w świetle nowych przepisów (Arkusz organizacji pracy, Michał Łyszczarz).

1) Ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top