Prawo05 grudnia, 2019

Samorząd Terytorialny 12/2019

Rola obszarów funkcjonalnych w polityce przestrzennej województwa

dr hab. Maciej J. Nowak
jest kierownikiem Zakładu Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
nr ORCID: 0000-0001-6437-3226

Michał Urbański
jest pracownikiem w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Rola obszarów funkcjonalnych w polityce przestrzennej województwa

Artykuł określa cele, które można przypisać obszarom funkcjonalnym w systemie gospodarki przestrzennej, oraz precyzuje ustawowe pojęcie zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych. Autorzy – na podstawie przeprowadzonych badań własnych – wyodrębniają w nim również główne kierunki związane z określaniem niniejszych zasad w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Podejmują także próbę syntezy zagadnień problemów związanych z obszarami funkcjonalnymi wyrażanych do tej pory w różnych dyscyplinach.

Słowa kluczowe: obszary funkcjonalne, polityka przestrzenna, województwo

dr hab. Maciej J. Nowak
is the manager of the Department of Law and Real Estate Management in the Faculty of Economics at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.

Michał Urbański
is an employee of the Regional Spatial Management Office of the Voivodship of Western Pomerania.

The role of functional areas in the voivodship’s spatial policy

The article specifies the objectives that can be attributed to the functional areas in the spatial management system and specifies the statutory notion of the principles of developing functional areas. The authors also rely on their own research to distinguish in it the main directions related to the definition of these principles in voivodship spatial development plans. They also attempt to summarize the problems related to the functional areas expressed to date in various disciplines.

Keywords: functional areas, spatial policy, voivodship

Bibliografia:
Barca F., An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations Independent Report prepared at the request of Danuta Hubner, Commissioner for Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/barca_en.htm
Bartosiewicz B., Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce – koncepcja badawcza, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zeszyty Naukowe” 2016/279
Chojnicki Z., Czyż T., Region. Regionalizacja. Regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992/2
Churski P., Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i praktyka polityki regionalne, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2018/41
Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny” 1967/39
Gorzym-Wilkowski W., Ranga województwa w planowaniu przestrzennym – ewolucja systemu i jej skutki praktyczne [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Warszawa 2011
Grochowski M., Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2014/15
Heffner K., Gibas P., Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), „Studia Miejskie” 2015/18
Kociuba D., Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017/3
Komornicki T., Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jako wyzwanie dla statystyki publicznej. Przykłady obszarów wymagających rozwoju nowych funkcji, „Biuletyn KPZK PAN” 2014/255
Kuźnik F., Miejskie obszary funkcjonalne a polityka miejska, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zeszyty Naukowe” 2015/250
Markowski T., maszynopis.
Nowak M., Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej, „Biuletyn KPZK PAN” 2017/CLXXV
Nowak M., Mickiewicz P., Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa 2012
Nowakowska A., Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej, „Biuletyn KPZK PAN” 2017/268
Noworól A., Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, „Studia Ekonomiczne” 2013/169
Rosenkiewicz K., Obszary funkcjonalne jako nowa kategoria polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM” 2012/1
Szlachta J., Strategic Programming of Regional Development. Towards the National System of Strategic Thought in the Field of Regionalpolitic [w:] New Paradigm in Action, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Warszawa 2011
Śleszyński P., Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny” 2013/85
Śleszyński P., Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015/29
Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., Terytorialny wymiar wzrostu, Warszawa 2015


Krzysztof Gruszecki
jest radcą prawnym.

Marta Lorych
jest radcą prawnym.

Charakter prawny uchwał w sprawie pomników przyrody

Pomniki przyrody powoływane do życia na podstawie art. 40 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody są jedną z najczęściej spotykanych form ochrony przyrody. Skuteczna opieka nad nimi wymaga jednak podejmowania działań ochronnych. Z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań prawnych w tym zakresie w praktyce pojawiają się zastrzeżenia, w jakiej formie powinny być one określane. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w artykule omówione są rodzaje uchwał podejmowanych w stosunku do pomników przyrody, ich charakteru oraz zawartych w nich postanowień. Z punktu widzenia skutecznej ochrony pomników przyrody rozwiązania te powinny więc zostać uporządkowane; ich precyzyjność wpłynie bowiem na skuteczność ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: ochrona przyrody, pomnik przyrody, przepisy prawa miejscowego, uchwały, rada gminy 

 

Krzysztof Gruszecki
is a legal counsel.

Marta Lorych
is a legal counsel.

Legal nature of resolutions on nature monuments

Nature monuments, which were established on the basis of Article 40 of the Act on Nature Protection of 16 April 2004, are among the most frequently encountered forms of nature protection. However, effective care for them requires protective action over them to be taken. Given the lack of unambiguous legal solutions in this respect, reservations appear in practice as to the form in which they should be specified. In order to dispel interpretational doubts, the article discusses the types of resolution passed with respect to nature monuments, their nature and the provisions contained in them. From the point of view of the effective protection of nature monuments, order should therefore be put to these solutions; this is because their precision will affect the effectiveness of nature protection.

Keywords: nature protection, nature monument, provisions of local law, resolutions, municipal council

 

Bibliografia:
Bator M., Skutki prawne uchylenia ustawy dla obowiązywania aktu wydanego na jej podstawie, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2007/4
Chmaj M., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2005
Chmielewski J., Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach – aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny” 2014/9
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015
Dolnicki B., Prawo samorządu terytorialnego, Kraków 1999
Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2006
Gruszecki K., Komentarz do art. 40 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, red. K. Gruszecki, LEX 2017
Gruszecki K., Ochrona prawna drzew uznanych za pomniki przyrody, „Zieleń Miejska” 2015/2
Królczyk A., Glosa do wyrok NSA z dnia 30 lipca 2010 r., II OSK 1053/10, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2011/1
Kudra A., Akty prawa miejscowego, Poznań 2009, praca licencjacka UAM
Mijal P., Cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007/5–6
Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991/2
Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich normatywna realizacja), „Samorząd Terytorialny” 1998/11
Szewczyk M., Stanowienie przepisów gminnych, Warszawa 1991
Taras W., Wróbel A., Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991/7–8
Trzcińska D., Glosa do wyroku NSA z dnia 30 lipca 2010 r., II OSK 1053/10, LEX 2011
Wilk J., Ustawa o ochronie przyrody – zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014/5
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003
Zarys prawa samorządu terytorialnego, red. J. Ciupała, M. Ofiarska, Poznań 2001
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008


dr hab. Lech Mażewski
jest profesorem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
nr ORCID: 0000-0002-0662-2260

O organie wykonawczym gminy w perspektywie 30. rocznicy reaktywowania w Polsce samorządu gminnego

Przedmiotem artykułu jest ocena kształtowania się i funkcjonowania organu wykonawczego gminy w ciągu ostatnich 30 lat. Rozważania te są punktem wyjścia do przedstawienia propozycji de lege ferenda, które – zdaniem autora – mogłyby być podstawą wprowadzenia zasady ustrojowej równowagi, dla której miejsce jest również w wymiarze lokalnym. Autor uważa, że nie musimy stać przed wyborem, czy pierwszeństwo w gminie ma należeć do monokratycznego organu wykonawczego, czy też do organu stanowiącego. Rozwiązaniem mógłby być swoisty powrót do koncepcji złożonego organu wykonawczego w gminie, która została wprowadzona przepisami ustawy z 23.03.1933 r. Likwidacji bezpośrednich wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinno towarzyszyć jednoczesne wzmocnienie ustrojowej pozycji wspólnoty mieszkańców poprzez zniesienie wymogu w zakresie frekwencji dla ważności referendum odwoławczego rady gminy. Jako kwestię otwartą Autor pozostawia natomiast utrzymanie limitowania kadencji osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy, co wprowadzone zostało w 2018 r., gdyż w nowym modelu demokracji lokalnej znacznie stępiona byłaby groźba powstania oligarchicznej struktury władzy.

Słowa kluczowe: gmina, organ wykonawczy gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd gminy

  

dr hab. Lech Mażewski
is a professor of the University of Business and Administration in Gdynia.

The executive body of the municipality on the 30th anniversary of the reactivation of the municipal self-government in Poland

The article is an assessment of the formation and functioning of the executive body of the municipality over the past 30 years. These considerations are the starting point for presenting de lege ferenda propositions, which the author believes could constitute the basis for the introduction of the principle of statutory equilibrium, for which there is also a place in the local dimension. The author believes there is no need to decide whether the priority in the municipality is to be given to a monocratic executive body or an authoritative body. The solution could be a type of return to the collegial/monocratic executive body in the municipality which was introduced by the provisions of the Act of 23 March 1933. The liquidation of direct elections of the mayor should be accompanied by the simultaneous strengthening of the systemic position of the community of inhabitants by abolishing the requirement regarding the turnout for the referendum dismissing the municipal council to be valid. However, the author leaves the maintenance of the limit on the terms of office of the person holding the function of the executive body of the municipality, which was introduced in 2018, as an open issue because, in the new model of local democracy, the threat of the emergence of an oligarchic structure of authority would be significantly reduced.

Keywords: municipality, executive body of the municipality, mayor, management board of the municipality

 

Bibliografia:
Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997
Budzisz R., Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, Warszawa 2010
Budzisz R., Organ wykonawczy gminy z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu gminnego i kierunki jego dalszego doskonalenia [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016
Czarny P., O pojęciu ustawowego składu rady (uwagi na tle orzecznictwa sądowego), „Samorząd Terytorialny” 1993/1–2
Dąbek D., Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta) w zreformowanym samorządzie gminnym [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004
Dobkowska B., Kędzierska B., Pozycja prawna organu wykonawczego wobec organu stanowiącego w gminie [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016
Dolnicki B., Monokratyczność czy kolegialność organów samorządowych [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radnik-Maruszak, Lublin 2012
Dolnicki B., Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta) na relacje z radą gminy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007/1–2
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015
Grzesik-Robak A., Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast 2002 – próba analizy, „Samorząd Terytorialny” 2004/6
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działania, Warszawa 2014
Janik K., Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – geneza i doświadczenia dwóch kadencji [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2007
Jankowska A., Zmiana ustawy samorządowej, „Wspólnota” 1995/42–43
Janku Z., Organy gminy – próba oceny dotychczasowych osiągnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998
Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawa z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd Terytorialny” 2018/10
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007
Kowalik J., Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów III kadencji – raport z badań, „Samorząd Terytorialny” 2003/6
Kowalik J., Wybrani w bezpośrednich wyborach, „Samorząd Terytorialny” 2005/6
Krakowiak-Drzewiecka M., Kristof A., Kamińska M., Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta – założenia a rzeczywistość, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018/6
Kulesza M., Dyskryminacja, „Wspólnota” 2006/45
Kulesza M., Wybory większościowe, „Wspólnota” 2000/41
Lemańska J., Ordynacja wyborcza do rad gmin – realizacja prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, t. I, red. S. Dolata, Opole 1998
Mażewski L., System rządów w PRL (1952–1989), Warszawa–Biała Podlaska 2011
Mażewski L., Trzon państwa. Wybory i odwoływanie organów wykonawczych samorządu terytorialnego, powoływanie i odwoływanie Rady Ministrów, wybór Prezydenta RP oraz powoływania i odwoływania wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Sopot 2018
Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990
Piasecki A.K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2002
Podgórski K., Nowy kształt organów wykonawczych gminy, „Samorząd Terytorialny” 2002/10
Pogłódek M., Prawnoustrojowa pozycja wójta (burmistrza, prezydenta) oraz starosty powiatowego i marszałka województwa [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004
Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Samorząd Terytorialny” 2002/5
Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000
Sęk A., Ewolucja ustroju gminy w Polsce w latach 1990–2015, Suwałki 2017
Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe, Warszawa 1997
Stępień J., Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniach jego twórców, „Samorząd Terytorialny” 2015/1–2
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006
Szewc T., Formy realizacji prawa do samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2004/7
Śniecikowski W., Kilka uwag o relacjach prawnych między organem stanowiącym a organem wykonawczym gminy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/9
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016
Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008
Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014
Władza – zawód wysokiego ryzyka. Z prof. Michałem Kuleszą rozmawiają Dorota Bąbiak-Kowalska i Michał Cyrankiewicz, „Wspólnota” 2006/45


dr Jarosław Odachowski
jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
nr ORCID: 0000-0002-9396-1470

Polityczny charakter organów jednostek samorządu terytorialnego

Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i ich organów wykazuje różne polityczne konotacje. Zdaniem autora artykułu powinny być one rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich łączy się z problematyką polityki administracyjnej. W tym ujęciu należy zwłaszcza rozpatrywać możliwość realizowania przez wskazane podmioty zadań publicznych. Drugą w kontekście rozważań płaszczyzną jest problem prawnej możliwości posiadania, wyrażania i kierowania się w ramach wykonywania zadań publicznych (czynności służbowych przez urzędników) – jak i poza – własnymi poglądami politycznymi (z uwzględnieniem kwestii przynależności do partii politycznych i innych organizacji czy korzystania z praw wyborczych): w oderwaniu, obok, niezależnie czy też bez związku z wyżej sformułowaną płaszczyzną. W ramach tej sfery w szczególności mieścić się będzie kwestia kierowania się politycznymi względami w tych sytuacjach, gdy dany podmiot winien się kierować obiektywnymi przesłankami (np. interesem publicznym).

Słowa kluczowe: organy jednostek samorządu terytorialnego, wybory samorządowe, zadania publiczne, apolityczność, apartyjność, kadra urzędnicza

dr Jarosław Odachowski
is an assistant professor at the Faculty of Economics in Opole of the WSB University in Wrocław.

Political nature of the authorities of territorial self-government units

The functioning of territorial self-government units and their authorities has various political connotations. According to the author, they should be viewed on two different planes. The first is related to the issue of administrative policy. The ability of specified entities to perform public tasks should be viewed especially in this context. The second plane in the context of the considerations is the problem of the legal ability to have, express and pursue one’s own political views (taking into account the issue of belonging to political parties and other organizations or exercising electoral rights) as a part of and in addition to the performance of public tasks (official activities by officials): separately from, alongside, independent of or without any connection in the plane formulated above. The matter of being guided by political considerations will especially be a part of this area if the given entity should pursue objective premises (e.g. the public interest).

Keywords: territorial self-government, authorities of territorial self-government, local elections, public tasks, apoliticality, partyless, staff of officials

Bibliografia:
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis
Baran K.W., Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX 2014
Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984
Borowicz J., Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005/6
Borowicz J., Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2007/10
Dąbrowski M., Zatrudnianie obcokrajowców-obywateli UE w polskiej administracji samorządowej, „Państwo i Prawo” 2009/11
Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010
Florczak-Wątor M. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, Legalis
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2010
Gersdorf M., Raczkowski M., Rączka K., Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2014
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2013
Izdebski J., Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną, „Zeszyty Naukowe KUL”2018/1
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2019
Jeżewski J., Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2004
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, LEX 2015
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, LEX 2019
Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX 2018
Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2017
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, LEX 2016
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, LEX 2016
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013
Kulesza M., Z problematyki badań nad metodami działania administracji [w:] Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, red. Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski, Ossolineum 1978
Leoński Z., Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004
Longchamps F., Założenia nauki administracji, Wrocław 1994
Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2007
Majewski Ł.A., Niedziński T., Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, LEX 2015
Masternak-Kubiak M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, LEX 2014
Mączyński M., Pojęcie zadania publicznego a zadania samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2019/1–2
Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2012
Odachowski J., Status prawny sekretarza gminy, powiatu i województwa, „Praca i zabezpieczenie społeczne” 2018/8
Piskorz-Ryń A., Ślęczkowska I., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wrocław 2009
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX 2019
Przywora B., Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/12
Rotkiewicz M., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis
Rycak M., Rycak A., Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013
Rycak M., Rycak A., Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016
Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009
Skoczylas A., Piątek W. [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, Legalis
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX 2013
Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000
Szreniawski P., Ogólne i szczegółowe nauki administracyjne, Przemyśl-Rzeszów 2009
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011, Legalis
Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2018


Tomasz Wcisło
jest aplikantem radcowskim.

Finansowanie organizacji e-sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków przeznaczonych na rozwój sportu w świetle ustawy o sporcie

E-sport zwany także sportem elektronicznym to dyscyplina, która zyskuje coraz większą popularność we współczesnym świecie. Efektem rosnącej popularności tej dziedziny jest dynamiczny rozwój rynku e-sportowego, a także rozwój licznych organizacji zajmujących się e-sportem. Jednakże pomimo znacznego rozwoju sportu elektronicznego nadal nie doczekał się on żadnej definicji legalnej, co więcej wciąż są trudności w postrzeganiu go jako pełnoprawnej dziedziny sportu. Dlatego też celem artykułu jest wykazanie w pierwszej kolejności, że e-sport w świetle ustawy o sporcie powinien być – zdaniem autora – uznawany za pełnoprawną dziedzinę sportu, następnie wskazanie źródeł finansowania organizacji e-sportowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego, które są przeznaczone na rozwój czy wspieranie sportu na poziomie lokalnym.

Słowa kluczowe: e-sport, ustawa o sporcie, finansowanie organizacji sportowych

Tomasz Wcisło
is a trainee legal counsel.

Financing e-sports organizations by territorial self-government units with funds intended for the development of sports in the light of the Act on Sports

E-sports, also referred to as electronic sports, is a discipline that is gaining increasing popularity in the contemporary world. The effect of the increasing popularity of this area is the rapid development of the e-sports market, as well as the development of numerous organizations involved in e-sports. However, despite the significant development of electronic sports, they have still not received a legal definition and, furthermore, there are still difficulties in viewing them as a fully-fledged area of sport. Therefore, the objective of this article is to demonstrate in the first instance that, according to the author, in the light of the Act on Sports, e-sports are considered a fully-fledged area of sport, and then to demonstrate the sources of financing e-sports organizations with funds from territorial self-government units, which are intended for the development or the support of sports at local level.

Keywords: e-sports, Act on Sports, financing sports organizations


Bibliografia:
Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., Ustawa o sporcie. Komentarz, LEX 2011
Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, LEGALIS
Dolnicki B., Komentarz do art. 41a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018
Kosowski J., Finansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie, „Samorząd Terytorialny” 2012/7–8


Olga Karczewska
jest doktorantką Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
ORCID: 0000-0003-2156-7711

Katarzyna Tomiło-Nawrocka
jest doktorantką Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
ORCID: 0000-0001-6477-293X

Informacja publiczna stanowiąca tajemnicę prawnie chronioną

W artykule autorki dokonują analizy problemu informacji publicznej objętej tajemnicą prawnie chronioną. W pierwszej części podejmują próbę zdefiniowania pojęcia informacji publicznej. Omawiają ujęcie przedmiotowe oraz podmiotowe informacji publicznej na gruncie Konstytucji, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Wskazują na cechy, które powinna posiadać informacja publiczna. Następnie omawiają tajemnice prawnie chronione, przechodząc do przedstawienia kwestii ograniczenia dostępu do informacji publicznej stanowiącej tajemnicę. W podsumowaniu wskazują na konieczność dokonywania każdego ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w sposób proporcjonalny.

 

Słowa kluczowe: informacja publiczna, tajemnice prawnie chronione

 


Olga Karczewska
is a doctoral student of the Lazarski University in Warsaw.

Katarzyna Tomiło-Nawrocka
is a doctoral student of the Lazarski University in Warsaw.

Public information constituting a legally-protected secret

In the article, the authors analyse the problem of public information that is subject to legally-protected secrecy. In the first part, they attempt to define the notion of public information. They discuss the subject matter of the public information, who can provide it and the data subject under the Constitution, the Act on access to public information and the judgments of the administrative courts. They indicate the features that public information should have. They then discuss legally protected secrets, moving on to present the matter of the restriction of access to public information constituting a secret. In the conclusions, they indicate the need to make every restriction of access to public information proportional.

 

Keywords: public information, legally-protected secrets

 

Bibliografia:
Bidziński M., Odpowiedzialność za brak udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji, „Informacja w Administracji Publicznej” 2015/1
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Legalis 2019
Bojke J., Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnego, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015/1
Domagała K., Domagała T., Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Lektury elektroniczne, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26/
Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, T–Ż, Warszawa 2003
Dygaszewicz J., Tajemnica statystyczna, tajemnica spisu powszechnego, „Monitor Prawniczy” 2015/20, https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/tajemnica-statystyczna-tajemnica-spisu-powszechnego/
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2007
Pietrzak B., Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej, „Informacja w Administracji Publicznej” 2015/1
Stefanicki R., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego, „Państwo i Prawo” 2004/2
Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/10
Szuster S., Komentarz do art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, LEX 2003
Zatyka P., Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2018/5


dr Adam Ostapski
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Zakres zastosowania przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2013 r. (I OSK 2317/12)

Glosa poświęcona jest kwestii możliwości powiększenia normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o 15 m2 przez organ administracji publicznej rozstrzygający wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje lokal mieszkalny sama, ale – z uwagi na jej stan zdrowia – opiekę nad nią sprawują różne osoby, w tym jej najbliższe.

 

Słowa kluczowe: dodatek mieszkaniowy, osoba niepełnosprawna

 

dr Adam Ostapski
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław.

The scope of application of the provision of Article 5, para. 3 of the Act on housing allowances – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 12 June 2013 (I OSK 2317/12)

The commentary is devoted to the matter of the ability of a body of public administration to increase the normative usable floor space of residential property by 15 m2 when resolving an application to award a housing allowance in the situation where a disabled person is living in residential property alone but various people, including relatives, take care of that person because of that person’s state of health.

 

Keywords: housing allowance, disabled person

 

Bibliografia:
Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, LEX 2015
Ostapski A., Decyzja w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego, LEX 2015
Ostapski A., Przyczyny odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, LEX 2016


dr hab. Ewa Łaźniewska
jest profesorem w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
nr ORCID: 0000-0002-2784-2190

Recenzja książki Eweliny Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych, Warszawa 2019

dr hab. Ewa Łaźniewska
is a professor of the Department of Economic and Local Government Policy at the Poznań University of Economics

Review of Ewelina Szczech-Pietkiewicz’s book, Competitiveness of a city in the context of contemporary theoretical concepts and economic phenomena, Warsaw 2019

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top