Prawo17 grudnia, 2018

Realizacja podstawy programowej - Cezary Lempa

Lekcja 3 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/12

Podstawa programowa określa, czego na każdym etapie kształcenia szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach. Dotyczy to efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w tym procesie.
Wprowadzenie w 2017 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 ze zm.) nowej podstawy programowej spowodowało, że obecnie nieco inaczej należy podejść do monitorowania jej realizacji. Jak więc organizować i prowadzić owo monitorowanie, aby uzyskać odpowiedź na stawiane przez nadzór pedagogiczny pytania, na jakim jesteśmy etapie realizacji podstawy oraz ile i które z planowanych czynności dotyczących wiedzy i umiejętności w niej opisanych zostały przez uczniów opanowane?

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top