Prawo02 marca, 2021

Przegląd Prawa Publicznego 3/2021

Piotr Świerczyński – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, radca prawny, koordynator Biura Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, komisarz wyborczy w Kielcach
ORCID: 0000-0001-5260-9625

Czy karty do głosowania wykorzystane przez radnych samorządowych stanowią informację publiczną? Analiza teoretyczno-empiryczna

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę kwalifikowania informacji pozostających w dyspozycji organów jednostek samorządu terytorialnego do katalogu informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej  na przykładzie kart do głosowania wykorzystanych już przez radnych samorządowych w przeprowadzonym głosowaniu tajnym lub w głosowaniu jawnym imiennym. Autor w ramach analizy prawnej przedmiotowego zagadnienia szczególną uwagę zwrócił na kwestie praktyczne, odnosząc je do wyników swoich badań przeprowadzonych na grupie wszystkich województw w Polsce. Wyniki tychże badań pozwalają stwierdzić istotne rozbieżności w praktyce samorządów terytorialnych odnoszącej się do zarysowanego problemu. To z kolei czyni celowym wyartykułowanie przedstawionego zagadnienia i rozpoczęcie dyskusji naukowej na temat dostępu do tych niezwykle istotnych dla zachowania idei demokratycznego państwa prawa dokumentów.

Słowa kluczowe: karty do głosowania, demokratyczne państwo prawa, ustalanie wyników głosowania, nadzór nad prawidłowością głosowania, dostęp do informacji publicznej

dr Piotr Świerczyński – Assistant Professor at the Department of Administrative Law And Administrative Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce, legal counsel, coordinator of the Office of Legal Counsels at the Marshall Office of the Świętokrzyskie Voivodeship, electoral commissioner in Kielce
ORCID: 0000-0001-5260-9625

Do the voting cards used by local councillors constitute public information? Theoretical and empirical analysis

This article presents the issue of qualifying information at the disposal of local government units to the catalogue of public information within the meaning of the Act on access to public information, based on the example of voting cards already used by local councillors in a secret ballot or open voting by roll call. As part of the legal analysis of the issue in question, the author paid special attention to practical issues, referring them to the results of his research carried out on a group of all voivodeships in Poland. The results of these studies show that there are significant discrepancies in the practice of local self-governments relating to the problem outlined. This, in turn, makes it appropriate to articulate the presented issue and start a scientific discussion on access to these documents, which are extremely important for the preservation of the idea of a democratic state of law.

Keywords: voting cards, democratic state of law, determination of voting results, supervision over the correctness of voting, access to public information

Bibliografia
Cybulska R., Brak przymiotu informacji publicznej tzw. dokumentu wewnętrznego na przykładzie wybranych orzeczeń, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014/9.
Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
Gendźwiłł A., Cześnik M., Flis J., Haman J., Materska-Sosnowska A., Michalak B., Pietrzyk P., Zbieranek J., Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, Warszawa 2016.
Langrod J.St., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003.
Leoński Z., Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego [w:] Zarys prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, Warszawa 1985.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001.
Lipowicz I., Rodzaje administracji [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000.
Martysz Cz., komentarz do art. 5 [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, LEX 2010.
Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966.

Pakuła A., Zadania administracji publicznej [w:] Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, red. J. Blicharz, L. Zacharko, Katowice 2018.

Smoktunowicz E., Orzecznictwo SN i NSA. Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1994.
Sztejna P., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2012.

Szustakiewicz P., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2015–2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/7–8.

Szustakiewicz P., Trzy definicje informacji publicznej w polskim prawie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/10.
Wróbel A., komentarz do art. 5 [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2019.
Ziembiński Z., Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.

Maciej Kobak – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
ORCID: 0000-0002-4481-9240

Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”

Artykuł dotyczy świadczenia jednorazowego z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Rozwiązania prawne kształtujące zakres podmiotowy analizowanego świadczenia oraz podstawy jego przyznania nie są precyzyjne i wymagają pogłębionej refleksji. Z uwagi na charakter świadczenia jednorazowego każda niejednoznaczność pozwalająca na wariantowość interpretacji może ostatecznie okazać się krzywdząca, co w warunkach, w jakich świadczenie to się przyznaje, z pewnością nie jest pożądane.

Słowa kluczowe: pomoc rodzinie, zabezpieczanie społeczne, choroba dziecka, upośledzenie dziecka

Maciej Kobak – University of Law and Administration, Rzeszów University of Science and Technology with its seat in Rzeszów, judge at the Provincial Administrative Court in Rzeszów
ORCID: 0000-0002-4481-9240

The one-off benefit under the Law on support for pregnant women and their families “For life”

The article concerns a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible disability or an incurable life-threatening disease, which arose during the prenatal stage of the child's development or during childbirth. The legal solutions shaping the subject scope of the analysed benefit and the grounds for granting it are not precise and require in-depth reflection. Due to the nature of a one-off benefit, any ambiguity that allows for variations in interpretation may ultimately turn out to be unfair, which is certainly not desirable in the circumstances in which the benefit is granted.

Keywords: family support, social security, illness of a child, child disability

Bibliografia
Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 1999 r. sygn. V SA 708/99, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000/9.
Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, LEX 2010.
Haberko J., Kocyłowski R., Medyczne i prawne aspekty leczenia płodu [w:] Deboli e indifesi nella società multiculturale europea. Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo, Lecce, 29–30 Maggio 2006, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn–Bari 2008.
Latos-Bieleńska A., Genetyka rozrodczości [w:] Ciąża wysokiego ryzyka, red. G. Bręborowicz, Poznań 2006.

Andrzej Adamczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0002-6080-4516
Tomasz Moll – doktor nauk prawnych, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0003-1466-8274 

Przepisy regulujące wznowienie postępowania administracyjnego – wątpliwości interpretacyjne wśród pracowników starostw powiatowych

Niniejsze opracowanie stanowi próbę identyfikacji wątpliwości mogących wystąpić wśród pracowników starostw powiatowych w związku z wykładnią wybranych przepisów dotyczących wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1–3 k.p.a.). Dobór tej grupy ma charakter celowy, z uwagi bowiem na szeroki zakres zadań, w tym własnych i zleconych, realizowanych przez powiaty (w tym prowadzone postepowania administracyjne), wydaje się, że stanowi ona próbę reprezentatywną nie tylko dla pracowników starostw powiatowych, ale również dla pracowników urzędów gmin (miast) oraz urzędów marszałkowskich. Metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest metoda ankietowa (zbiór pytań stawianych pisemnie, w celu uzyskania odpowiedzi, mających służyć do rozwiązania pewnego problemu).

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania, starostwa powiatowe, pracownicy samorządowi

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – professor at the Jan Kochanowski University, Department of Administrative Law and Administration Sciences, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce
ORCID: 0000-0002-6080-4516
dr Tomasz Moll – Department of Administrative Law and Administration Sciences, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce
ORCID: 0000-0003-1466-8274

Regulations governing the resumption of administrative proceedings – interpretation doubts among employees of district offices

This study is an attempt to identify doubts that may arise among employees of district offices in connection with the interpretation of selected provisions on the resumption of administrative proceedings (Article 145 § 1 points 1-3 of the Polish Code of Administrative Procedure). The selection of this group is deliberate due to the wide range of tasks, including own and commissioned ones, carried out by districts (including conducted administrative proceedings). It seems that it is a representative sample not only for district employees but also for employees of municipal offices (cities) and marshal's offices. The research method used in the study is the survey method (a set of written questions in order to obtain answers to solve a certain problem).

Keywords: administrative proceedings, resumption of proceedings, district offices, district office employees

Bibliografia
Adamczyk A., Granice wznowionego postępowania administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021/3.
Adamczyk A. (red.), Wznowienie postępowania administracyjnego, Warszawa 2020.
Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2000.
Moll T., Model organu wykonawczego powiatu na tle porównawczym, Warszawa 2017.
Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Andrzej Adamczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0002-6080-4516

Granice wznowionego postępowania administracyjnego

Artykuł został poświęcony problematyce granic wznowionego postępowania administracyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Przedstawione zostały argumenty, na jakie powołują się sądy, by rozstrzygnąć sporne zagadnienie granic weryfikacji zaskarżonej decyzji w postępowaniu wznowieniowym wszczynanym na żądanie strony. Drugim problematycznym zagadnieniem, omówionym w artykule, jest kwestia granic merytorycznego rozpoznania sprawy w postępowaniu wznowieniowym. Autor rozważa przeciwstawne koncepcje interpretacyjne i opowiada się za jedną z nich.

Słowa kluczowe: wznowienie postępowania administracyjnego, k.p.a., ordynacja podatkowa, podstawy wznowienia, granice postępowania wznowieniowego

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – professor at the Jan Kochanowski University, Department of Administrative Law and Administration Sciences, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce
ORCID: 0000-0002-6080-4516

The limits of resumed administrative proceedings

The paper discusses the limits of resumed administrative proceedings as regulated in the Code of Administrative Procedure in the light of administrative court jurisdiction The arguments invoked by courts were presented in order to resolve the disputed issue of the limits of verification of a contested decision in the reopening proceedings initiated at a party's request. The second problematic issue discussed in the article is the question of the limits of a substantive examination of a case in resumed proceedings. The author considers opposing interpretative concepts and supports one of them.

Keywords: resumption of administrative proceedings, Code of Administrative Procedure, Tax Code, grounds for resumption, limits of resumed administrative proceedings

Bibliografia
Adamczyk A., Stadium rozpoznawcze i podjęcie decyzji w postępowaniu wznowionym [w:] Wznowienie postępowania administracyjnego, red. A. Adamczyk, Warszawa 2020.
Adamiak B., komentarz do [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, Warszawa 2017.
Adamiak B., Nadzwyczajne postępowanie administracyjne w świetle dawnego i obowiązującego prawa procesowego, „Samorząd Terytorialny” 1992/12.
Chróścielewski W., komentarz do art. 149 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak,Warszawa 2019, LEX.
Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
Dudar G., Negatywne przesłanki wydania nowej decyzji po wznowieniu postępowania podatkowego – art. 245 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, red. R. Dowgier, Białystok 2014.
Jaśkowska M., komentarz do art. 149[w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2019.
Kiełkowski T., Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015/10.
Kiełkowski T., komentarz do art. 149 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019, LEX.
Libera T., Weryfikacja przesłanki podmiotowej wznowienia postępowania administracyjnego, „Casus” 2016/83.
Martysz Cz., komentarz do art. 151 [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269 , Warszawa 2010, LEX.
Ruczkowski P., Sankcja wzruszalności decyzji w kontekście zasady ochrony trwałości decyzji ostatecznej [w:] Wznowienie postępowania administracyjnego, red. A. Adamczyk, Warszawa 2020.
Rudowski J., komentarz do art. 243[w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. S. Babiarz, Warszawa 2019, LEX.
Sobieralski K., Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2009.
Stankiewicz R., komentarz do art. 151 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
Szyszka A., Stadium wstępne postępowania [w:] Wznowienie postępowania administracyjnego, red. A. Adamczyk, Warszawa 2020.

Artur Skepka – asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji z mocy prawa wskutek zgłoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Artykuł dotyczy problematyki zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji z mocy prawa uregulowanego w art. 35 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W artykule omówiono problemy występujące w orzecznictwie sądowym na gruncie wykładni tego przepisu w jego brzmieniu sprzed nowelizacji z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zwrócono przede wszystkim uwagę na problem przewlekłości prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji. Podkreślono potrzebę wydania postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji na skutek zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów oraz po ustaniu przyczyny zawieszania – postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego w administracji. Wskazano, jak należy rozumieć użyty pierwotnie w art. 35 § 1 u.p.e.a. zwrot: „do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu”, stanowiący tzw. termin końcowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji. Wyjaśniono moment czasowy wydania postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o którym stanowił art. 35 § 1 u.p.e.a. w jego poprzednio obowiązującym brzmieniu. Odwołano się do nowelizacji ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, mocą której przeredagowaniu uległa treść tego przepisu. Zaprezentowano postulaty de lege ferenda odnośnie do omawianej instytucji.

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji, przewlekłość postępowania egzekucyjnego w administracji, zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji, podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w administracji

Artur Skepka – assistant judge at the Court of Appeal in Bialystok

Suspension of administrative enforcement proceedings by operation of law as a result of a complaint regarding administrative enforcement. Comments on the background of the jurisprudence of administrative courts and the Act of 11 September 2019 amending the act on administrative enforcement proceedings and some other acts

The article concerns the issue of suspension of administrative enforcement proceedings under the law regulated in Article 35 § 1 of the Act of 17 June 1966 on enforcement proceedings in administration. The article discusses problems occurring in jurisprudence on the basis of the interpretation of this provision in its wording before the amendment of 11 September 2019 amending the act on administrative enforcement proceedings and some other acts. First of all, attention is drawn to the problem of the excessive length of administrative enforcement proceedings. It is stressed that there is a need to issue a decision on the suspension of administrative enforcement proceedings as a result of a complaint filed by the obligated party, and after the reason for the suspension ceases to exist – a decision to resume the suspended administrative enforcement proceedings. It is indicated how the originally used phrase in Article 35 § 1 of the above-mentioned Act should be understood: "until a final decision on the complaint submitted is issued", constituting an end date for the suspension of administrative enforcement proceedings. The article explains the moment in time of issuing the decision on the filed complaint, as referred to in Article 35 § 1 of the mentioned Act in its previous wording. Reference is made to the amendment to the Act of 11 September 2019 amending the act on administrative enforcement proceedings and some other acts, by which the content of this provision was redrafted. De lege ferenda postulates regarding the discussed institution are presented.

Keywords: suspension of administrative enforcement proceedings, excessive length of administrative enforcement proceedings, complaints regarding administrative enforcement proceedings, decision on the suspension of administrative enforcement proceedings, resuming suspended administrative enforcement proceedings

Bibliografia
Hauser R., Piątek W. [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2018.
Kulesza C. [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2014.
Przybysz P.M., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2018.
Przybysz P.M., Procedura: Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, LEX 2016.
Skepka A., Zawieszenie postępowania na skutek wniesionych przez zobowiązanego zarzutów. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2017 r., II GSK 2116/17, „Glosa” 2018/4.

Paweł Izdebski – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-5794-3224

Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny. Część 1

Soft law odgrywa fundamentalną rolę w strukturze nadzoru nad współczesnym rynkiem finansowym. Stanowi ono istotną alternatywę dla norm prawa tradycyjnego. Dzięki niemu Komisja Nadzoru Finansowego ma możliwość podjęcia szybkiej reakcji na niepokojące zjawiska zachodzące wewnątrz rynku. Celem niniejszego artykułu jest omówienie oraz analiza problematyki aktów prawa miękkiego stosowanych przez krajowy organ nadzoru, w tym ich pojęcia, istoty, rodzajów, a także celów oraz roli, jaką odgrywają we współczesnej infrastrukturze nadzoru nad rynkiem finansowym.

Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, soft law, prawo tradycyjne, stanowiska UKNF, rekomendacje

dr Paweł Izdebski – University of Warsaw
ORCID: 0000-0002-5794-3224

Soft law acts as a modern instrument for financial market supervision – role and legal nature. Part 1

Soft law plays a fundamental role in the structure of supervision over the modern financial market. It is an important alternative to the norms of traditional law. Thanks to soft law the Polish Financial Supervision Authority is able to react quickly to disturbing phenomena occurring within the market. The purpose of this article is to discuss and analyse the issues of soft law acts applied by the national supervisory authority, including their concept, essence, types, goals as well as the role they play in the modern infrastructure of financial market supervision.

Keywords: Polish Financial Supervision Authority, soft law, traditional law, positions of the KNF, recommendations

Bibliografia
Abbott K., Sindal D., Hard and Soft Law in International Governance [w:] International Law: Classic and Contemporary Readings, red. C. Ku, P.F. Dietl, Boulder 2009.
Banaszczak-Soroka U. [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, red. U. Banaszczak-Soroka, Warszawa 2014.
Bańczyk W., „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku przestrzegania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBŚP UJ” 2016/1.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2000.
Biskup R., Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–Lublin 2003.
Blicharz R., Instytucje prawa rynku kapitałowego, Toruń 2013.
Blicharz R. [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011.
Błachucki M., Urzędowe wyjaśnienia przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014.
Bothe M., Legal and Non Legal Norms: A Meaningful Distinction in International Relations, „Netherlands Yearbook of International Law” 1980.
Chinkin C.M., The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1989/4.
Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/11.
Czech T., Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – status prawny, „Monitor Prawa Bankowego” 2015/2.
Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Głuchowski J., Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] System Prawa Finansowego. Tom IV, red. J. Głuchowski, Warszawa 2010.
Izdebski H., Granice prawa jako instrumentu kształtowania standardów zachowań w służbie publicznej [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
Jabłoński M., Rola tzw. miękkiego prawa w działaniu administracji publicznej w sferze zewnętrznej, niepublikowana rozprawa doktorska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Jagielski J., Gołaszewski P., W sprawie władczości działań niewładczych administracji [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992.
Krzyżewski A., Rekomendacje nadzorcze – charakter prawny i zakres mocy obowiązującej, „Prawo Bankowe” 200/7–8.
Lewicka R., Znaczenie tzw. nieformalnych źródeł prawa w działaniach administracji publicznej [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009.
Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011.
Niewiadomski Z. [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009.
Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka,red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
Olszak M., Rekomendacje organu nadzoru bankowego – geneza, przedmiot regulacji, charakter prawny, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010/11.
Skuczyński P., Soft law w perspektywie teorii prawa [w:] System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.
Spryszak K., Rola standardów o charakterze soft law w zakresie kreowania zobowiązań w państwach członkowskich organizacji międzynarodowych, „Humanities and Social Sciences” 2017/4 (24), vol. XXIII.
Spyra M. [w:] Prawo instrumentów finansowych. Tom IV. System Prawa Handlowego, red. M. Stec, Warszawa 2016.
Supernat J., Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, Wrocław 2009.
Wellnes K.C., Soft Law in European Community Law, „European Law Review” 1989/14.
Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Warszawa 2011.
Wajda P., Przyjęte praktyki rynkowe – status prawny, „Monitor Prawa Bankowego” 2014/7–8.
Wierzbowski M. [w:] Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, red. R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Warszawa 2002.
Wojtczak D., Soft law i mechanizmy nielegislacyjne, jako instrumenty ingerencji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012/1.
Zacharzewski K., Prawo giełdowe, Warszawa 2012.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Anna Bawół – doktorantka w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ORCID: 0000-0001-6934-9997

Dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych i jej transpozycja do krajowych porządków prawnych

Artykuł przedstawia spojrzenie autorki na transpozycję dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawia rozwój zjawiska elektronicznego fakturowania w Europie, analizuje cele przyświecające stworzeniu ram unijnego prawodawstwa dla cyfryzacji zamówień publicznych oraz chronologicznie i terytorialnie porządkuje działania podejmowane w celu popularyzacji e-faktury w kontaktach z administracją publiczną. Omówieniu ulegają modele przepływu faktur elektronicznych w poszczególnych państwach UE, przedstawiony zostaje aspekt praktyczny korzystania przez wykonawców zamówień publicznych z dokumentów elektronicznych oraz podkreśleniu ulega transgraniczny aspekt e-fakturowania. Artykuł zwraca uwagę na problemy, z którymi państwa mierzą się w procesie implementacji dyrektywy 2014/55/UE oraz wskazuje korzyści, jakie z elektronicznego fakturowania czerpać mogą przedsiębiorcy. Prezentuje również prognozowane kierunki rozwoju procesów e-fakturowania, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych na terenie UE.

Słowa kluczowe: elektroniczne fakturowanie, e-procurement, zamówienia publiczne, PeF, faktura elektroniczna, dyrektywa 2014/55/UE, ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Anna Bawół – PhD student at the Department of Comparative Systemic Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University
ORCID: 0000-0001-6934-9997

Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement and its transposition into national legal systems

The article presents the author's view on the transposition of Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement into the national legal systems of the Member States of the European Union. It presents the development of the e-invoicing phenomenon in Europe, analyses the objectives behind the creation of a framework of EU legislation for the digitisation of public procurement, and chronologically and territorially organises the actions taken to popularise e-invoicing when dealing with public administration entities. It discusses the models of electronic invoice flows in different EU countries, presents the practical aspect of the use of electronic documents by public procurement contractors and highlights the cross-border aspect of e-invoicing. The article draws attention to the problems faced by countries in the process of implementing Directive 2014/55/EU and indicates the benefits that business can derive from electronic invoicing. It also presents projected directions of e-invoicing process development, with particular emphasis on the use of structured electronic invoices in public procurement within the EU.

Keywords: electronic invoicing, e-procurement, public procurement, PeF, electronic invoice, Directive 2014/55/EU, structured electronic invoice

Bibliografia
Andała-Sępkowska J., Kwalifikowany podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych, LEX 2018.
Barnik P., Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur? [w:] P. Barnik, K. Gierszewska, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2018.
Bereszko W., E-fakturowanie w zamówieniach publicznych, LEX 2018.
Piotrowski M., Gawrońska-Baran A., Instrukcja wdrożenia procedury odbioru faktur ustrukturyzowanych [w:] Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury, red. T. Krawczyk, Warszawa 2019.
What is PEPPOL?, https://peppol.eu/what-is-peppol/.
XRechnung – der Standard zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Auftraggebern, https://www.xoev.de/xrechnung-16828.
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, „Narodne Novine” 2018/94, 1817.
ZUGFeRD –  a format for electronic invoicing in the public and private sector, https://www.ferd-net.de/standards/zugferd.html?acceptCookie=1&idcat=231&lang=4.

Paulina Jabłońska – studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ORCID: 0000-0002-2648-6462

Kontrola konstytucyjności przepisów typizujących czyny zabronione. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.06.2019 r., K 16/17

Artykuł jest krytycznym komentarzem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją art. 138 k.w. W glosowanym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że penalizacja zachowania polegającego na odmowie świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Z tego powodu Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niezgodności art. 138 k.w. z art. 2 Konstytucji RP. W glosie omówiono trzy problemy. Po pierwsze, wskazano na błędy popełnione przez Trybunał w procesie kontroli konstytucyjności art. 138 k.w. Po drugie, zwrócono uwagę na specyfikę kontroli konstytucyjności przepisów typizujących czyny zabronione. Po trzecie, zasygnalizowano negatywne skutki komentowanego wyroku dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności.

Słowa kluczowe: zasada proporcjonalności, kontrola konstytucyjności, przepisy typizujące czyny zabronione, ochrona konstytucyjnych praw i wolności, Trybunał Konstytucyjny

Paulina Jabłońska – law student at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University
ORCID: 0000-0002-2648-6462

Control of the constitutionality of provisions specifying prohibited acts. Gloss to the judgement of the Constitutional Tribunal of 26 June 2019, K 16/17

The article is a critical commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal concerning the conformity of Article 138 of the Polish Code of Petty Offences with the Constitution. In the discussed judgment, the Tribunal stated that the penalisation of behaviour consisting in refusing to provide a service without a justified reason violates the constitutional principle of proportionality. For this reason, the Constitutional Tribunal ruled that Article 138 of the Polish Code of Petty Offences is partially inconsistent with Article 2 of the Polish Constitution. Three issues are discussed in the gloss. First, the errors made by the Tribunal in the process of constitutional review of Article 138 of the Polish Code of Petty Offences were identified. Second, attention was drawn to the specificity of the constitutional review of provisions listing prohibited acts. Third, the negative effects of the commented judgment on the protection of constitutional rights and freedoms were signalled.

Keywords: principle of proportionality, constitutional review, provisions specifying prohibited acts, protection of constitutional rights and freedoms, the Constitutional Tribunal

Bibliografia
Bojarski T. [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, LEX 2020.
Florczak-Wątor M., Zgromadzenia cykliczne. Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., Kp 1/17, LEX 2017.
Florczak-Wątor M., Rola sądów i trybunałów w kształtowaniu koncepcji horyzontalnego działania praw jednostki [w:] Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, red. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015.
Michalska-Warias A. [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2019.
Morawska E.H., Zasada proporcjonalności. Komentarz [w:] Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Warszawa 2016.
Tuleja P. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
Wróbel W., Struktura normatywna przepisu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993/3.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.
Zoll A. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52 , red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Marcin Czechowski – doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie
ORCID: 0000-0002-0895-3768

Recenzja książki Małgorzaty Grześków „Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”, Warszawa 2020

W maju 2020 r. na polskim rynku wydawniczym ukazała się monografia Małgorzaty Grześków pt. „Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”, wpisująca się w nurt badań nad prawnymi aspektami zatrudnienia w formacjach umundurowanych i specjalnych. Publikacja składa się z przedmowy, wprowadzenia, czterech rozdziałów i podsumowania. Autorka objęła swoimi badaniami podmioty wykonujące obowiązki zarówno na podstawie stosunków administracyjnoprawnych, jak i stosunków pracy. Za podstawowe cele pracy obrano kompleksowe omówienie problemu nawiązania stosunku zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość stworzenia jednego wspólnego modelu zatrudnienia w nich. Niezależnie od sformułowanych uwag i zastrzeżeń, recenzowaną monografię trzeba uznać za udaną syntezę wiedzy o tytułowej instytucji.

Słowa kluczowe: nawiązywanie, stosunki zatrudnienia, służby zmilitaryzowane

dr Marcin Czechowski – assistant judge at the Regional Court in Koszalin
ORCID: 0000-0002-0895-3768

Review of the book by Małgorzata Grześków: "Establishing employment relations in militarised services", Warsaw 2020

In May 2020 a monograph by Małgorzata Grześków was published, entitled "Establishing employment relations in militarised services", which is in line with research on the legal aspects of employment in uniformed and special services. The publication consists of a preface, introduction, four chapters and a summary. The research of the author covered entities performing duties both on the basis of administrative and legal relations as well as employment relations. The basic objectives of the work were to comprehensively discuss the problem of establishing an employment relationship in militarised services and to obtain an answer to the question whether it is possible to create one common model of employment in such services. Regardless of the formulated comments and reservations, the reviewed monograph should be considered a successful synthesis of knowledge about the discussed institution.

Keywords: establishment, employment relations, militarised services

Bibliografia
Baran K.W. (red.), System Prawa Pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.
Baran K.W., Słowo wstępne [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.
Gacek P., Stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego, „Państwo i Prawo” 2018/8.
Grześków M., Stosunek zatrudnienia w służbie kontraktowej Policji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/7–8.
Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., System Prawa Administracyjnego. Tom 11. Stosunek Służbowy, Warszawa 2011.
Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
Liwo M., Nabór do służb mundurowych [w:] Nabory i konkursy w służbie publicznej, red. S. Płażek, Warszawa 2017.
Maciejko W., Szustakiewicz P. (red.), Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Warszawa 2015.
Opaliński B., Szustakiewicz P. (red.), Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2015.
Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.
Szustakiewicz P., Marian Liwo, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych (recenzja), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/2.
Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top