Przegląd Prawa Publicznego
Prawo03 stycznia, 2022

Przegląd Prawa Publicznego 1/2022

Możliwość odbywania przez dorosłego kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla młodocianych i korzystanie z uprawnień takich jak młodociani jako przykład sankcji pozytywnejIzabela Jankowska-Prochot
doktor nauk politycznych, adiunkt, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7252-2623

Możliwość odbywania przez dorosłego kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla młodocianych i korzystanie z uprawnień takich jak młodociani jako przykład sankcji pozytywnej

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest treść art. 84 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, w którym ustawodawca stwarza możliwość, by w zakładach karnych dla młodocianych mogli również odbywać karę dorośli skazani po raz pierwszy. Podstawową płaszczyznę rozważań stanowią w tym wypadku dwa typy pytań badawczych opracowanych w ramach metodologii badawczej prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego oraz Jego Zespołu. Pierwsze z nich pozwalają na ustalenie, czy charakteryzowana przez autorkę instytucja normatywna jest sankcją, drugie zaś, jaki jest to rodzaj sankcji.

Słowa kluczowe: młodociani, resocjalizacja, sankcja pozytywna, zakład karny

dr Izabela Jankowska-Prochot

Assistant Professor at the WSB University in Warsaw, Employee of the Police Headquarters in Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7252-2623

Possibility for an adult to serve his/her sentence in a Young Offender Institution (YOI) and to enjoy the same rights as a juvenile as an example of a positive sanction

The subject of analysis in this article is the content of Article 84 § 2 of the Polish Executive Penal Code, in which the legislator creates the possibility that adults sentenced for the first time may also serve their sentence in a Young Offender Institution. The basic ground for consideration in this case are two types of research questions developed within the research methodology of Professor Paweł Chmielnicki and his Research Team. The first of them makes it possible to establish whether the normative institution described by the author is a sanction, and the second one – what kind of a sanction it is.

Keywords: juvenile offender, re-socialisation, positive sanction in criminal law, prison, Polish Executive Penal Code

Bibliografia / References

Chmielnicki P., Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017/1.
Daniluk P., O młodocianym w ujęciu kodeksu karnego, „Studia Prawnicze” 2014/2.
Jankowska-Prochot I., Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jako przykład sankcji pozytywnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/4.
Jankowska-Prochot I., Reklasyfikacja skazanych jako przykład sankcji pozytywnych w polskim prawie karnym wykonawczym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020/11.
Kania A., Rola celów wychowawczych w procesie wymiaru kary młodocianym sprawcom przestępstw (art. 54 § 1 k.k.). Uwagi na tle poglądów orzecznictwa, „Ius Novum” 2016/1.
Linowski K., Więzienie a skazani młodociani, „Resocjalizacja Polska” 2013/4.
Stando-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000.
Stankiewicz J., Recydywa wśród młodocianych sprawców przestępstw w świetle teorii społecznego uczenia się, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2016/6.
Szelhaus S., Młodociani recydywiści. Społeczne czynniki procesu wykolejania, Warszawa 1969.
Szymanowski T., Młodociani w polskim prawie karnym i penitencjarnym, Warszawa 1967.
Wiktorska P., Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 2012/34.

Aleksy Guzowski 
Asystent Działu Prawnego Kancelarii Mentzen, Toruń, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9745-8867

Umowa między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych o wzmocnionej współpracy obronnej. Analiza porozumienia

W artykule poddano analizie podpisaną 15.08.2020 r. umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement – EDCA). Zarysowany został wcześniej obowiązujący stan prawny na mocy zawartych pomiędzy państwami – stronami umów. Przedstawiono potrzebę zawarcia umowy, argumenty przemawiające za jej zawarciem oraz uwagi do niektórych postanowień. Przeanalizowane zostały wynikające z umowy normy regulujące zagadnienia jurysdykcji karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej członków sił zbrojnych USA obecnych na terytorium Polski. Zwrócono uwagę na kwestię odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz prawnoadministracyjnej amerykańskich żołnierzy, personelu cywilnego sił zbrojnych oraz członków ich rodzin.

Słowa kluczowe
: NATO SOFA, EDCA, obecność wojskowa, status sił zbrojnych

Aleksy Guzowski
Legal Department Assistant at the Mentzen Law Office, Toruń, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9745-8867

Agreement between the Governments of the Republic of Poland and the United States on enhanced defence cooperation. Analysis of the agreement

The article analyses the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America on Enhanced Defence Cooperation (EDCA) signed on 15.08.2020. The previously existing legal status under the agreements concluded between the states-parties was outlined. The need to conclude the agreement, the arguments in favour of its conclusion and comments on certain provisions were presented. The norms arising from the agreement and regulating the issues of criminal jurisdiction and disciplinary responsibility of members of the US armed forces present on Polish territory were analysed. Attention was paid to the issue of civil law liability and legal-administrative liability of American soldiers, civilian personnel of the armed forces and members of their families.

Keywords: NATO SOFA, EDCA, military presence, status of armed forces

Bibliografia / References
Guzowski A., Umowy międzynarodowe regulujące status obcych sił zbrojnych obecnych na terytorium Polski, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2020/2.
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-signing-the-united-states-poland-enhanced-defense-cooperation-agreement/.
Japan – US SOFA wildly different from US agreements in Germany, Italy: Okinawa Pref., https://mainichi.jp/english/articles/20180422/p2a/00m/0na/005000c.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa 2017.

Anna Lewandowska

doktorantka, Instytut Socjologii, Socjologiczne Studia Doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2414-5661

Status mniejszości w świetle prawa europejskiego i polskiego – język migowy podstawą uznania społeczności g/Głuchych za mniejszość językową/językowo-kulturową

Osoby z dysfunkcją słuchu jako jedyna grupa osób dotkniętych niepełnosprawnością wykształciła swój własny język, będący wyznacznikiem ich tożsamości. Z tego też względu g/Głusi  domagają się uznania ich języka za równoprawnego w stosunku do języków fonicznych, w tym nadania im statusu mniejszości językowej/językowo-kulturowej. Za uznaniem g/Głuchych za mniejszość przemawiają cechy takie jak: stosunkowo jednorodny charakter społeczności; posiadanie odrębnego języka, kultury oraz tradycji; dążenie do edukacji w naturalnym języku migowym. Niniejszy artykuł przedstawia status języka migowego na tle prawa europejskiego oraz polskiego. Wskazuje czynniki wskazujące za słusznością określania g/Głuchych w kategoriach członków mniejszości językowej/ językowo-kulturowej. Jednocześnie stanowi głos w dyskusji na temat konieczności zmian ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w prawie polskim.

Słowa kluczowe: język migowy, g/Głusi, status mniejszości, mniejszość językowa/językowo- kulturowa

Anna Lewandowska
PhD student at the Institute of Sociology, PhD Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, University of Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2414-5661

Minority status under European and Polish law - sign language as a basis for recognising the Deaf community as a linguistic/linguistic-cultural minority

Hearing impaired people are the only group of people with disabilities who have developed their own language, which is a marker of their identity. For this reason d/Deaf people  demand that their language be recognised as equal to phonic languages, including granting it the status of a linguistic / linguistic-cultural minority. Features such as: the relatively homogeneous nature of the community; the possession of a distinct language, culture and traditions; and the pursuit of education in natural sign language argue in favour of the recognition of d/Deaf people as a minority. This article presents the status of sign language in the context of European and Polish law. It points out the factors supporting the rightness of defining d/Deaf people as members of a linguistic/linguistic-cultural minority. At the same time, it is a voice in the discussion on the necessity to amend the Act on National and Ethnic Minorities and Regional Language in Polish law.

Keywords: sign language, d/Deaf, minority status, linguistic/linguistic-cultural minority

Bibliografia / References
Bartnikowska U., Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu, „Niepełnosprawność” 2010/4.
Brukselska Deklaracja Języka Migowego w Unii Europejskiej 2010, http://www.towarzystwogest.eu/fotki/files/pdf/02.Deklaracja-brukselska-pl.pdf.
Burszta W., Od wielokulturowości do międzykulturowości z monokulturą w tle, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2008/2.
Chrościcka A., Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, „Ius Novum” 2013/4.
Czech F., Wiącek E., Kultura Głuchych, „Znak” 2014/10.
Dołowy-Rybińska N., Mniejszości kulturowe i językowe we współczesnym świecie – w stronę animacji kultury, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2010/36.
Grzegorz J., Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia” 2008/15 (2).
http://niepelnosprawni.gov.pl/p,91,polska-rada-jezyka-migowego.
Kossewska J., Językowe i kulturowe wyznaczniki rozwoju teorii umysłu u dzieci głuchych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica” 2012/5.
Krausneker V., Has something changed? Sign Languages in Europe: The case of minorised minority languages, „Deaf Worlds. International Journal of Deaf Studies” 2003/19 (2).
Kundera W., Mniejszości narodowe w Polsce – zarys historyczno-prawny, „Studia Prawa Publicznego” 2016/4 (16).
Łodziński S., Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych – perspektywa europejska, Raport BSE nr 208, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2002.
Major M.C. (red.), La reconnaissance officielle des langues des signes: état de la situation dans le monde et ses implications, Quebec 2014.
Moreńca E., Podsumowanie konferencji naukowej „Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa”, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015/4 (17).
Moroń E., Zarzeczny G., Głuchy – językowe podstawy stereotypu [w:] Edukacja Głuchych, red. M. Sak, Warszawa 2014.
Mucha J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005.
Opinia dotycząca petycji w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, BAS-WASGiPU-592/16, http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/BAS64/$file/BAS64.pdf .
Petycja dotycząca nowelizacji ustawy z 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/145-64-16/$file/145-64-16.pdf.
Stokoe W., Sign Language Structure: An Outline of the Visual Systems of the American Deaf, „Studies in Linguistics: Occasional Papers” 1960/8.
Timmermans N., Le status des langues des signes en Europe, Strasbourg 2005.
Witkowski T., Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [w:] Aktualne problemy ochrony wolności praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. J. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński, Wrocław 2017.

Jarosław Dolny

radca prawny, pracownik samorządowy, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6477-8186

Realizacja zasady czynnego udziału stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 

Artykuł opisuje przepisy prawa wodnego dotyczące udziału stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w okresie od 2001 r. do czasu obecnego. W opracowaniu autor porównuje przepisy ustawy – Prawo wodne z 2001 r., tzw. specustawy drogowej oraz aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo wodne z 2017 r. Autor przedstawia ewolucję rozwiązań prawnych oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy były one korzystne z punktu widzenia działań organów oraz uprawnień stron. Jednocześnie autor konfrontuje opisane przepisy z zasadą czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, określoną w art. 10 § 1 k.p.a.

Słowa kluczowe: zasada czynnego udział stron, pozwolenie wodnoprawne, postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Jarosław Dolny 
legal counsel, local government official, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6477-8186

Implementation of the principle of active participation of parties in the water permit procedure over the past 20 years 

The article describes the provisions of the Water Law regarding the participation of parties in the proceedings for the issuance of a water permit in the period from 2001 to the present day. In the paper, the author compares the provisions of the Water Law Act of 2001, the so-called Special Road Act and the currently binding Water Law Act of 2017. The author presents the evolution of legal solutions and tries to answer the question whether they were beneficial from the point of view of the actions of the authorities and the rights of the parties. At the same time, the author confronts the described provisions with the principle of active participation of the parties in administrative proceedings, as defined in Article 10 § 1 of the Polish Code of Civil Procedure.

Keywords: principle of active participation of parties, water permit, proceedings for granting a water permit

Bibliografia / References

Adamiak B. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
Daniel P., Wilczyński J., Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jako przesłanka uchylenia aktu przez sąd administracyjny, „Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2014/3 (36).
Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, LEX 2016.
Knysiak-Sudyka H. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX 2019.
Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, LEX 2010.
Szuma K. [w:] Prawo wodne. Komentarz, red. B. Rakoczy, LEX 2013.
Wróbel A. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2020.

Agnieszka Serlikowska 
doktor nauk prawnych, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1363-8906

Opłata od środków spożywczych (opłata cukrowa) – wybrane zagadnienia prawne

Od 1.01.2021 r. do polskiego systemu prawa wprowadzono opłatę od środków spożywczych, wpisującą się w ogólny i zalecany w światowych prozdrowotnych politykach trend dotyczący nakładania dodatkowych danin publicznych w celu ograniczenia negatywnych wyborów konsumentów. Opłata budzi jednak wiele kontrowersji z perspektywy zarówno konstrukcji, jak i interpretacji. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie o status opłaty od środków spożywczych z perspektywy prawa żywnościowego, finansowego oraz ochrony konkurencji. W artykule zwrócono uwagę na nieostrość pojęć i trudności weryfikacyjne, a także powierzenie pieczy nad tym instrumentem organom podatkowym, przy jednoczesnym powiązaniu definicyjnym z urzędową kontrolą żywości. Jednocześnie zauważono, że w istocie przyjęta konstrukcja tego instrumentu sugeruje, że to nie opłata, a podatek. Odwołując się natomiast do zagadnień związanych z ochroną konkurencji, podkreślono wątpliwości związane z doświadczeniami innych krajów w zakresie zmian na rynku właściwym oraz zagadnienia pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE.

Słowa kluczowe: opłata od środków spożywczych, opłata cukrowa, podatek cukrowy

dr Agnieszka Serlikowska 
Institute of Law and Economics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1363-8906

Levy on foodstuffs (sugar tax) – selected legal issues

As of 1.01.2021, a levy on foodstuffs was introduced into the Polish legal system, which is part of the general and recommended in global pro-health policies trend of imposing additional public levies in order to limit negative consumer choices. However, this levy raises a lot of controversy from the perspective of both its construction and interpretation. The purpose of the article is to answer the question about the status of the levy on foodstuffs from the perspective of food, financial and competition law. The article highlights the vagueness of terms and verification difficulties, as well as the fact of entrusting the custody of this instrument to tax authorities, with a simultaneous definitional link with official food control. At the same time, it was noted that, in fact, the adopted construction of this instrument suggests that it is not a fee, but a tax. Referring to the issues related to the protection of competition, the author points to doubts related to the experience of other countries concerning the changes in the relevant market and the issue of state aid within the meaning of Article 107 TFEU.

Keywords
: levy on foodstuffs, sugar levy, sugar tax

Bibliografia / References
Antonów D., Pojęcie opłaty administracyjnej w polskim języku prawnym i prawniczym [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2016.
Antonów D., Szczególne opłaty administracyjne, Wrocław 2017.
Bødker M., Pisinger C., Toft U. et al., The rise and fall of the world’s first fat tax, „Health Policy” 2015/119.
Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX 2016.
Cornelsen L., Carreido A., Health-related Taxes on Foods and Beverages, „Food Research Collaboration Policy Brief” 2015.
ECORYS, Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector, Rotterdam 2014.
Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX 2020.
Gliniecka J., Opłaty publiczne [w:] System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
Kornberger-Sokołowska E. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2015.
Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Warszawa 2014.
Majster E., European Union Food Law Update: A Special Look at the Focus on Nutrition and Consumer Information, „Food Law & Policy” 2012.
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016.
Mazurkiewicz M., Opłaty i kary pieniężne w systemie ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i funkcje), Wrocław 1986.
Nebehay S., WHO panel split on soft drink sugar tax to cut obesity, Paris 2018.
Nykiel W., Mariański A. [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016.
Ofiarski Z. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, LEX 2019.
Schaller K., Mons U., Tax on sugar sweetened beverages and influence of the industry to prevent regulation, „Science & Research” 2018/2.
Serlikowska A., Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2020.
Snowdon C., Sugar taxes: A Briefing, Londyn 2016.
Westlund Å., Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on food additives, Bruksela 2007.
World Health Organization, Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020, Geneva 2013.

Jan Ciechorski 
doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6659-6212

Status publicznego szpitala jako emanacji państwa

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie a priori przyjęto pogląd, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest emanacją państwa w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Jako jeden z argumentów jest wskazywany wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Marshall, jednakże orzeczenie to dotyczy brytyjskich służb sanitarno-epidemiologicznych, nie zaś podmiotów publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych. Akceptacja takiego stanowiska prowadziłaby do możliwości bezpośredniego stosowania przepisów dyrektyw unijnych wobec tych podmiotów z uwagi na ich wyłącznie wertykalny skutek. Uważam, że poglądy te nie znajdują wystarczającego uzasadnienia w przepisach ustawy o działalności leczniczej, ponieważ analiza tych regulacji prowadzi do wniosku o braku uznania publicznego szpitala za przejaw państwa w opiece zdrowotnej.

Słowa kluczowe: zakład opieki zdrowotnej, emanacja państwa, władza publiczna, osobowość prawna, samodzielność

dr Jan Ciechorski 

lecturer at the Humanitas University in Sosnowiec, member of the Expert Committee on Mental Health at the Office of the Ombudsman, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6659-6212

Status of a public hospital as an emanation of the state

In the doctrine of law and jurisprudence, an a priori view has been adopted that an independent public health care institution is an emanation of the state within the meaning of European Union directives. One of the arguments is the ruling of the European Court of Justice in the Marshall case, however, this ruling concerns the British sanitary and epidemiological services, not public entities providing health services. Acceptance of this position would lead to the possibility of directly applying the provisions of EU directives to these entities on account of their exclusively vertical effect. I believe that these views do not find sufficient justification in the provisions of the Act on Medical Activity, since the analysis of these regulations leads to the conclusion that a public hospital is not considered a manifestation of the state in health care.

Keywords: health care institution, emanation of the state, public authority, legal personality, autonomy

Bibliografia / References
Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.
Boruta I., Źródła prawa pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004/2.
Bujny J., Prawa Pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.
Ciechorski J., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012 r., II SA/Go 930/12, „Prawo i Medycyna” 2013/1–2.
Ciechorski J., Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący zakładu opieki zdrowotnej [w:] Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich, red. J. Podgórska-Rykała, M. Borski, Sosnowiec 2017.
Ciechorski J., Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, „Samorząd Terytorialny” 2019/10.
Ciechorski J., Nowe przepisy nie pozbawiają szpitali osobowości prawnej, „Dziennik Gazeta Prawna” z 24.04.2012 r., nr 80.
Ciechorski J., Treść statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i sądowoadministracyjnego), „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013/1.
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Dercz N., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014.
Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007.
Dobroczek P., Glosa do wyroku SN z dnia 17 marca 2005 r., III CK 405/04, „Przegląd Sądowy” 2007/1.
Dyląg A., Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako forma prywatyzacji zadań publicznych, Toruń 2014.
Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007.
Filar M., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Zaborowski P., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004.
Grego-Hoffman M., Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Wrocław 2013.
Jończyk J., Czas pracy lekarza (w związku z europejską dyrektywą o czasie pracy), „Europejski Przegląd Sądowy” 2008/2.
Jończyk J., Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym, „Przegląd Sądowy” 2003/9.
Bieniek G. [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, red. G. Bieniek, Warszawa 2001.
Kubiak R., Prawo medyczne, wykłady specjalizacyjne, Warszawa 2010.
Kubot Z., Komercyjne usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (odpowiedź na polemikę Ministerstwa Zdrowia), „Prawo i Medycyna” 2010/4.
Kubot Z., Status kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wrocław 2001.
Lach D., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, „Prawo i Medycyna” 2006/2.
Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe, Warszawa 2000.
Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
Nesterowicz M., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2002 r., I C 656/99, „Prawo i Medycyna” 2004/3.
Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013.
Nojszowska E., Malinowski W., Sikorski S., Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.
Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.
Półtorak N., Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich – zarys problemu [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000.
Rydlewski T. [w:] Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. F. Grzegorczyk, LEX 2013.
Strus Z., Odpowiedzialność Narodowego Funduszu Zdrowia (dawnych Kas Chorych), referat wygłoszony na Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego w Rajgrodzie k. Augustowa 1–4.04.2005 r.
Szerszeń M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., I CSK 428/13, „Monitor Prawa Bankowego” 2016/5.
Szpunar M., Bezpośredni skutek dyrektyw wspólnotowych w postępowaniu przed sądem krajowym: uwagi na tle najnowszego orzecznictwa, „Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin” 2003/9.
Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008.
Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Warszawa 2010.
Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, „Prawo i Medycyna” 2000/2.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top