Prawo07 września, 2021

Przegląd Podatkowy 9/2021

Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości dodanejdr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-8380-8392

Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości dodanej

Niejako z istoty przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT wynika, że mogą one wpłynąć na zaistnienie nowych podmiotów opodatkowanych VAT. Z kolei regulacje dotyczące stałego zakładu (stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) wprowadzają jedynie łączniki jurysdykcyjne wpływające na opodatkowanie transakcji w określonym państwie, nie służą natomiast powołaniu nowych podatników VAT. Zestawienie regulacji dotyczących grupy VAT i stałego zakładu może jednak skutkować traktowaniem stałego zakładu jako odrębnego podmiotu, a w konsekwencji prowadzić do zaistnienia czynności opodatkowanych w ramach jednego podmiotu prawa prywatnego. W niniejszym artykule zobrazowano takie sytuacje na tle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: grupa VAT, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stały zakład, świadczenie usług

Pobierz treść artykułu

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-8380-8392

VAT Group and Permanent Establishment in the Context of Scope of Taxation with VAT

It follows, as it were, from the essence of the provisions allowing for the creation of VAT groups that they may result in creating new taxable persons for VAT purposes. On the other hand, the provisions relating to permanent establishment (fixed place of business) only introduce jurisdictional connecting factors affecting the taxation of transactions in a particular country, but they do not serve to establish new VAT taxable persons. However, when the provisions on VAT group and permanent establishment are put together, this may result in the permanent establishment being treated as a separate entity and, consequently, in taxable activities occurring within a single private law entity. This article describes such situations against the background of judgments of the Court of Justice of the European Union.

Keywords: VAT group, fixed place of business, permanent establishment, provision of services

Bibliografia / References
Abdoelkariem R., Prinsen F., International – The Interaction between Head Office, Branch and VAT Grouping: New Challenges Ahead for the European Union, „International VAT Monitor” 2015, Vol. 26, No. 4
Amand C., European Union – Cross-Border Entities and EU VAT: A Contradictory Concept?, „International VAT Monitor” 2010, Vol. 21, No. 1
Cornielje S., Bondarev I., European Union/Sweden – Scanning the Scope of Skandia, „International VAT Monitor” 2015, Vol. 26, No. 1
Courjon O., European Union/Sweden – New Rules for Head Office to Branch Scenarios – Comments on the Skandia Case, „International VAT Monitor” 2015, Vol. 26, No. 1
Sarnowski J., Selera P., Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju, „Przegląd Podatkowy” 2021/6

Małgorzata Militz
Autorka jest doradcą podatkowym, wspólnikiem w GWW Ladziński, Cmoch i Partnerzy, Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p.

Face lifting czy gruntowny remont w sankcjach VAT-owskich?

Temat sankcji VAT-owskich jest w ostatnim czasie szeroko komentowany, głównie za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.04.2021 r., C-935/19, Grupa Warzywna przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – dalej wyrok TS C-935/19, Grupa Warzywna – w którym zakwestionowano zgodność krajowych regulacji w zakresie sankcji w VAT z zasadą proporcjonalności. Należy jednak zauważyć, że nie jest to jedyna przyczyna. W ostatnim bowiem czasie sądy administracyjne – powołując się także na zasadę proporcjonalności – coraz częściej uchylają decyzje organów podatkowych dotyczące ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. Analiza wyroku TS C-935/19, Grupa Warzywna, i tych orzeczeń prowadzi do wniosku, że należy zastanowić się nad obecnym kształtem sankcji w VAT, bo o ile państwa członkowskie mają (na podstawie art. 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE) kompetencje do dokonania wyboru sankcji, które uznają za odpowiednie w przypadku nieprzestrzegania warunków przewidzianych w przepisach Unii, o tyle są obowiązane wykonywać te kompetencje z poszanowaniem prawa unijnego i jego ogólnych zasad, w tym zasady proporcjonalności.

Słowa kluczowe: sankcja w VAT, przeciwdziałanie nadużyciom w VAT, zasada proporcjonalności, zniuansowana ocena postawy podatnika, kompetencje państw członkowskich

Małgorzata Militz
The author is a tax adviser, a partner at GWW Ladziński, Cmoch i Partnerzy, Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p. law firm

Face Lift or Major Overhaul in VAT Sanctions?

The subject of VAT sanctions has been widely commented on recently, mainly due to the judgment of the Court of Justice of 15 April 2021, C-935/19, Grupa Warzywna v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, which questioned the compliance of domestic regulations on VAT sanctions with the principle of proportionality. However, it should be noted that this is not the only reason. Recently, administrative courts - also invoking the principle of proportionality - have more and more often overturned decisions of tax authorities concerning assessment of additional tax liability. An analysis of CJ judgment in case C-935/19, Grupa Warzywna, and the aforementioned judgments leads to the conclusion that a reflection is needed on the current design of VAT sanctions because, while the Member States have (on the basis of Article 273 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax) the power to choose the sanctions they deem appropriate in the event of non-compliance with the conditions laid down by EU rules, they are nevertheless obliged to exercise that power in compliance with EU law and its general principles, including the principle of proportionality.

Keywords: VAT sanction, fight against VAT fraud, principle of proportionality, nuanced assessment of the taxpayer’s behaviour, Member States’ powers

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, LEX/el. 2020
Bernat M., Sankcja VAT znowu niezgodna z prawem unijnym, https://casp.sgh.waw.pl/blog/sankcja-vat (dostęp: 9.07.2021 r.)

Rafał Bartosik 
Autor jest radcą prawnym, pracuje jako główny specjalista w Departamencie Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem
Piotr Piontkowski
Autor jest urzędnikiem służby cywilnej, naczelnikiem wydziału w Departamencie Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Badanie usług wewnątrzgrupowych zgodnie z Wytycznymi OECD

Zagadnienie badania usług wewnątrzgrupowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jest w praktyce jednym z trudniejszych w obszarze cen transferowych. Gromadzenie i poszukiwanie dowodów wykonania usług jest źródłem wielu wątpliwości zarówno dla podatników, jak i dla organów administracji skarbowej. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na procedurę opisaną w Rozdziale VII Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych – dalej Wytyczne OECD. Ustrukturyzowana procedura badania rynkowego charakteru usługi pozwala rozwiązać wiele problemów praktycznych dotyczących ustalenia, czy usługa może zostać uznana za wykonaną na warunkach, które ustaliłyby podmioty niezależne. Artykuł przedstawia analizę zapisów Wytycznych OECD oraz praktykę polską z przykładami z wybranych zagranicznych jurysdykcji podatkowych.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, zasada ceny rynkowej, usługi wewnątrzgrupowe, OECD

Rafal Bartosik 
The author is an attorney at law; he works as the chief expert in the Department for Large Business of the Ministry of Finance (an organizational unit of the National Fiscal Administration); the views expressed in the article do not necessarily reflect the stance of the institution where the author is employed
Piotr Piontkowski 
The author is a civil servant, a head of division in the Department for Large Business of the Ministry of Finance (an organizational unit of the National Fiscal Administration); the views expressed in the article do not necessarily reflect the stance of the institution where the author is employed

Examination of Intra-Group Services According to OECD Guidelines

Examining intra-group services in transactions between related parties is in practice one of the most difficult issues in the field of transfer pricing. Collecting and searching for evidence of services rendered is a source of many doubts both for taxpayers and for tax administration bodies. In this context it is worthwhile to take note of the procedure described in Chapter VII of the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Guidelines). A well-structured procedure for examining the arm’s length character of a service solves many of the practical problems involved in determining whether a service can be considered to have been provided on conditions that would have been agreed by independent entities. The paper presents an analysis of the OECD Guidelines and Polish practice with examples from selected foreign tax jurisdictions.

Keywords: transfer pricing, arm’s length price principle, intragroup services, OECD

Bibliografia / References
Biswas S., International – Intra-Group Services: Issues, Solutions and Issues in Solutions, „International Transfer Pricing Journal” 2016, Vol. 23, No. 5
Buono E., International – Transfer Pricing Aspects of Intra-Group Services: What Are the Open Issues and What Can Be Improved, „International Transfer Pricing Journal” 2020, Vol. 27, No. 1
Eigelshoven A., Germany – Transfer Pricing, Country Tax Guides, IBFD
Jamroży M., Usługi o niskiej wartości dodanej [w:] Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2019
Laskowska M., Granice stosowania zasady arm’s length w polskim prawodawstwie, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
Linnenbaum M., Stillhart S., International – Practical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups, „International Transfer Pricing Journal” 2012, Vol. 19, No. 4
Mehta N., Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective, „International Transfer Pricing Journal” 2005, Vol. 12, No. 5
Peng C., Petruzzi R., Transfer Pricing and Intra-group Services [w:] Fundamentals of Transfer Pricing: A practical Guide, eds. M. Lang, G. Cottani, R. Petruzzi, A. Strock, Kluwer Law International 2018
Piekarz R., Świadczenie usługi i umowy o podziale kosztów [w:] T. Kosieradzki, R. Piekarz, A. Rynkowska, Ceny Transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacja, raportowanie, Warszawa 2019
Plesner Rossing C., Falcone A.F., International – Cost Allocations for Intra-Group Services Based on the 2017 OECD Guidelines, „International Transfer Pricing Journal” 2020, Vol. 27, No. 5
Raunio M., Finland – Transfer Pricings Country Tax Guides, IBFD
Stamblewska-Urbaniak E., Zbroiński A., Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi, „Przegląd Podatkowy” 2019/9
Strzelec D., Problemy podatkowe dotyczące zakupu usług niematerialnych, „Przegląd Podatkowy” 2011/11

dr Paweł Szymanek
Autor jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, doradcą podatkowym, właścicielem Kancelarii Prawnej i Podatkowej. ORCID: 0000-0002-7590-7016

Wpływ utworzenia Systemu Informacji Finansowej (SInF) na zwiększenie nadzoru nad podatnikami

Aby ułatwić prowadzenie postępowań mających na celu wykrycie poważnych przestępstw karnych oraz zapobieganie ich skutkom, wprowadza się do polskiego porządku prawnego System Informacji Finansowej (SInF) będący bazą wszystkich zarejestrowanych rachunków bankowych. System ten będzie częściowo wykorzystywany przez organy Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywanych przez nich zadań na etapie postępowań karnych skarbowych. Zgodnie z projektem ustawy o SInF planowane jest uruchomienie Systemu Informacji Finansowej, będącego wspólną bazą wszystkich rachunków bankowych podmiotów gospodarczych oraz prywatnych, stworzoną w celu zwiększenia wykrywalności poważnych przestępstw wymienionych w projekcie ustawy. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o SInF przypadnie na IV kwartał 2021 r. Obecnie Rada Legislacyjna wyraziła się bardzo przychylnie na temat tego projektu. W artykule omówiono przyczyny stworzenia SInF, organy uprawnione do korzystania z bazy oraz związane z tym procedury. Poddano analizie nowe kompetencje przekazane organom KAS. W konkluzji stwierdzono, że uruchomienie SInF nie spowoduje zwiększenia nadzoru nad podatnikami, gdyż uniemożliwi korzystanie z tej bazy organom KAS na etapie czynności sprawdzających, kontroli, postępowań podatkowych, celno-skarbowych oraz egzekucyjnych, ograniczając tę możliwość tylko do postępowań karnych skarbowych.

Słowa kluczowe: prawo podatkowe, SInF, KAS, GIIF

dr Paweł Szymanek
The author is a doctor of laws, an attorney at law, and a tax adviser; he runs his own law and tax firm. ORCID: 0000-0002-7590-7016

Impact of the Financial Information System (SInF) Creation on Increased Taxpayer Oversight

In order to facilitate the conduct of proceedings aimed at the detection of serious criminal offences and the prevention of their consequences, the Financial Information System (Polish abbreviation: SInF), which is a database of all registered bank accounts, is introduced into the Polish legal order. The system will be partially used by the National Fiscal Administration authorities for their tasks at the stage of fi scal penal proceedings. According to the bill on the SInF, there are plans to launch the Financial Information System, which is a common database of all bank accounts of business entities and private individuals, created to boost the detection of serious offences listed in the bill. As per the information provided by the Polish Prime Minister’s Office, the deadline for the adoption of the SInF bill by the Council of Ministers is in the fourth quarter of 2021. The Legislative Council has now expressed its highly favourable opinion on this bill. This paper discusses the reasons for creating the SInF, the authorities that will have access to the database, and the procedures involved. New competences transferred to National Fiscal Administration (NFS) authorities are analysed. In conclusion, it is stated that launching the SInF will not result in increased taxpayer oversight, because NFS authorities will be prevented from using this database at the stage of verifi cation acts, inspections, tax proceedings, customs and fi scal proceedings, and enforcement proceedings, limiting this possibility only to fi scal penal proceedings.

Keywords: tax law, Financial Information System (SInF), National Fiscal Administration, General Inspector of Financial Information

Bibliografia / References
Bitner M., Chojna-Duch E., Chowaniec J., Grzybowski M., Karwat P., Kornberger-Sokołowska E., Lachowicz M., Litwińczuk H., Modzelewski W., Radzikowski K., Ślifi rczyk M., Supera-Markowska M., Tetłak K., Waluga M., Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Warszawa 2018
Gajewski D., Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, Warszawa 2020
Krawczak M., Zalewski D., Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Warszawa 2019
Melezini A., Teszner K., Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018
Smoleń P., Wójtowicz W., Prawo podatkowe, Warszawa 2019
Szymanek P., Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej – sprawujących nadzór nad podatnikami, płatnikami i importerami (lata 1991–2017), Warszawa 2019
Wolański R., System podatkowy. Zarys wykładu, Warszawa 2020

Maciej Zborowski
Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym

Czy prawo podatkowe materialne może działać wstecz? Kilka uwag o relacjach zasad lex retro non agit oraz tempus regit actum z zasadą powszechności opodatkowania

Przedmiotem glosy są relacje zachodzące pomiędzy zasadą powszechności opodatkowania a dotychczas niekwestionowanymi zasadami ustalania podstawy materialnej rozstrzygnięcia podatkowego, wyrażającymi się w łacińskich sentencjach: lex retro non agit oraz tempus regit actum. Autor polemizuje z tezą glosowanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, jakoby retroaktywne działanie ustawy podatkowej było właściwym instrumentem realizacji zasady powszechności opodatkowania. Wskazuje bowiem, że zasada powszechności opodatkowania nie jest klauzulą antyabuzywną, zaś realizacja tej zasady dokonuje się w ramach ustawy podatkowej. Tym samym cel w postaci urzeczywistniania zasady powszechności opodatkowania nie może znosić zasad tworzenia i stosowania prawa podatkowego, zakotwiczonych w samej istocie państwa prawa i nadrzędności Konstytucji oraz uwzględniających specyfikę prawa podatkowego.

Słowa kluczowe: lex retro non agit, tempus regit actum, zasada powszechności opodatkowania, przepisy przejściowe, podstawa materialna rozstrzygnięcia podatkowego, ustawa podatkowa

Maciej Zborowski
The author is an advocate and tax adviser

Can Substantive Tax Law Be Retroactive? Some Remarks on the Relations Between the Lex Retro Non Agit and Tempus Regit Actum Principles and the Principle of Universality of Taxation

This commentary discussed the relations between the principle of universality of taxation and the - so far unquestioned - principles on whose basis the material basis for a tax ruling is established, expressed by the Latin maxims: lex retro non agit and tempus regit actum. The author presents a polemic with the operative part of the reviewed judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin where retroactive effect of a tax statute was found to be a proper instrument for giving effect to the principle of universality of taxation. He points out that the principle of the universality of taxation is not an anti-avoidance clause and that the principle is implemented within the framework of a tax statute. By the same token, the objective of giving effect to the principle of universality of taxation cannot abolish the principles of that govern making and applying tax law, which are anchored in the very essence of the rule of law and the supremacy of the Constitution, and which take account of the specific nature of tax law.

Keywords: lex retro non agit, tempus regit actum, principle of universality of taxation, transitional provisions, substantive basis for a tax ruling, tax statute

Bibliografia / References
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017
Brzeziński B., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Kilka refleksji na tle ewolucji systemu prawa , „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012/1
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?, „Przegląd Podatkowy” 2021/3
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013
Filipczyk H., Regulacja intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016/9
Hauser R., Trzciński J., O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008/2
Kola J., Pest P., Kilka uwag o responsywności prawa podatkowego na przykładzie urzędowych interpretacji prawa podatkowego, „Studia Prawa Publicznego” 2016/1
Kondej M., Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2017/7
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994
Nonet P., Selznick P., Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York 1978
Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001
Orłowski J., Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, „Studia Prawnoustrojowe” 2013/22
Pietrzykowski T., Temporalny zakres obowiązywania prawa, „Państwo i Prawo” 2003/4
Szołno-Koguc J., Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/294
Tuleja P., Konstytucyjne podstawy prawa intertemporalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997/1
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001
Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewski, Warszawa 2005
Zborowski M., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2016 r. (sygn. akt II FSK 898/16), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/1
Zirk-Sadowski M., Sposoby uczestniczenia prawników w kulturze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994/4
Zirk-Sadowski M., Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004/4

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Upadłość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – wybrane problemy dotyczące odpowiedzialności podatkowej 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Bankruptcy of a Sole Trader. Selected Problems Concerning Tax Reponsibility

Michał Mioduszewski
 Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość 

Michał Mioduszewski
Secretary of the Conference Organizing Committee
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
President of the Conference Organizing Committee

International Scientific Conference ‘VAT Harmonization in the European Union – Present and Future’

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Skutki podatkowe prowadzenia działalności pielęgnacyjnej i leczniczej 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Tax Consequences of Pursuing Nursing and Medical Activity 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Krzysztof Janczukowicz
Autor jest radcą prawnym

Linie orzecznicze

dr Krzysztof Janczukowicz
The autor is an attorney at law

Case Law

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top