Prawo01 września, 2020

Przegląd Podatkowy 9/2020

Czego nowego dowiedzieliśmy się o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej? Wyrok TS, C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000–0002–8380–8392

Czego nowego dowiedzieliśmy się o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej? Wyrok TS, C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Pojmowanie pojęcia „stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” było przedmiotem sporów od kiedy tylko wprowadzono je do przepisów regulujących opodatkowanie wartości dodanej. Spory te nie ustały pomimo upływu około 40 lat od rozstrzygnięcia pierwszego z nich przez Trybunał Sprawiedliwości. Co więcej, dostrzegalne są nowe pola wspomnianych sporów. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny, czy wyrok TS z 7.05.2020 r., C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu 1 – dalej wyrok TS C-547/18, Dong Yang – może przyczynić się do wytyczenia granic znaczeniowych „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”.

Słowa kluczowe: stały zakład, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, spółka zależna, podatnik VAT, zasada pewności prawa

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-8380-8392

What New Have We Learnt about Fixed Establishment? CJ Judgment, C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

The understanding of the notion of ‘fixed establishment’ has been the subject of disputes ever since it was introduced into provisions regulating taxation of added value. These disputes have not ceased to arise despite the lapse of some 40 years since the first one was resolved by the Court of Justice. Moreover, new areas for the aforementioned disputes become noticeable. This paper tries to evaluate whether CJ judgment of 7 May 2020, C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, can contribute to setting the boundaries of the meaning of ‘fixed establishment’.

Keywords: permanent establishment, fixed establishment, subsidiary, VAT taxable person, principle of legal certainty

 

Bibliografia / References:

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002
Tax Legislation. Standards, Trends and Challenges, red. W. Nykiel, M. Sęk, Warszawa 2015
Wykładnia prawa i inne problemy filozofii, red. L. Morawski, Toruń 2005


Bartłomiej Kołodziej
Autor jest doradcą podatkowym, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie VAT, doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego. Artykuł zawiera wyłącznie prywatne poglądy autora

Rewolucja VAT w e-handlu. Unijny pakiet VAT e-commerce i rola platform elektronicznych

Globalizacja oraz digitalizacja gospodarki zmieniają dotychczasowe modele biznesowe. Jest to widoczne w dynamicznym rozwoju sektora e-commerce, czego przejawem jest wzrost liczby firm dostarczających towary i usługi zdalnie do odbiorców na całym świecie. Znaczenie e-handlu jest szczególnie widoczne obecnie, a świadczy o tym m.in. wprowadzenie przez rządy dodatkowych środków w celu ułatwienia handlu elektronicznego w okresie pandemii. W wymiarze europejskim rozwój e-handlu jest kluczowym elementem urzeczywistniania zasady jednolitego rynku, na którym aspekt fiskalny jest istotny. Różnice w zasadach opodatkowania oraz brak naliczania VAT zaburzają konkurencję i nierzadko dyskryminują przedsiębiorców unijnych. Sytuacja ta prowadzi także do uszczuplenia dochodów budżetowych państw członkowskich. Realizując zapowiedzi działań nakierowanych na usuwanie barier w transgranicznym e-handlu, Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian regulacji unijnych w zakresie opodatkowania VAT e-handlu. W efekcie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania nowych regulacji VAT w zakresie e-commerce od 1.06.2021 r. Artykuł przybliża przyczyny zmian unijnych reguł VAT, sygnalizuje najważniejsze zmiany legislacyjne, podkreśla szczególną rolę platform elektronicznych, przedstawia kluczowe regulacje w tym zakresie i ich praktyczne aspekty. Autor dostrzega także obszary mogące stwarzać ryzyko dla efektywnego funkcjonowania nowych przepisów i wymagać wprowadzenia kolejnych rozwiązań legislacyjnych w celu dalszego usprawnienia systemu VAT w e-handlu.

Słowa kluczowe:  VAT, pakiet VAT e-commerce, handel elektroniczny, dyrektywa 2006/112/WE, platformy cyfrowe, platformy elektroniczne

Bartłomiej Kołodziej
The author is a tax adviser, a practitioner with many years of experience in the area of VAT, a doctoral student at the Kozminski University in Warsaw. The paper presents only the author’s personal views

VAT Revolution in e-Commerce. EU e-Commerce VAT Package and the Role of Electronic Platforms

Globalization and digitalization of the economy have been changing the existing business models. This is visible in the dynamic growth of the e-commerce sector, which can be seen in the increasing number of companies supplying goods and services remotely to customers all over the world The importance of e-commerce is particularly noticeable now, as demonstrated by governments introducing additional measures to facilitate e-commerce during the pandemic. In the European dimension, development of e-commerce is a key element of realizing the principle of the single market, where the fiscal aspect matters. Differences in taxation principles and lack of input VAT distort competition and often discriminate entrepreneurs from the EU. This situation also leads to depletion of budget revenue in the Member States. In an effort to implement the announced measures aiming to remove barriers to cross-border e-commerce, the European Commission proposed a package of amendments to EU regulations on VAT on e-commerce. Consequently, the Member States are obligated to apply new VAT rules in the field of e-commerce from 1 June 2021. The paper discusses the reasons for changes in EU VAT rules, indicates the most important legislative amendments, stresses the special role of electronic platforms, presents the key regulations in this field and their practical aspects. The author also notices the areas where risks to effective functioning of the new provisions may arise and where more legislative solutions to further streamline the system of VAT on e-Commerce may be needed.

Keywords:  VAT, e-commerce VAT package, electronic commerce, Directive 2006/112/EC, digital platforms, electronic platforms

Bibliografia / References:

D’Ascenzo M., Australia/International – GST and Electronic Distribution Platforms, „International VAT Monitor” 2020, Vol. 31, No. 1
Ecommerce Europe, Analysis of the survey “Barriers to Growth”, https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2016/07/survey-barriers-to-growth-ecommerce-europe-2015–1.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.)
Komisja Europejska, A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 6.05.2015, COM (2015) 192 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192 (dostęp: 22.07.2020 r.)
Komisja Europejska, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments; Final Report EY – May 2015, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/lvcr-study.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.)
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 2016 r. dotyczący planu działania w sprawie VAT, „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje”, (COM (2016) 148) final, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_pl.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.)
OECD, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, A Report by the OECD Committee on Fiscal Affairs, as presented to Ministers at the OECD Ministerial Conference “A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce”, 8.10.1998 r.
OECD (2019), The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales, www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf (dostęp: 22.07.2020 r.)
Scarcella L., E-commerce and effective VAT/GST enforcement: Can online platforms play a valuable role?, „Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice” 2020, Vol. 36


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Instytucja rzeczywistego beneficjenta – prawdziwe i urojone cele klauzuli dotyczącej pasywnych płatności na gruncie traktatów podatkowych

Przyczynkiem do napisania poniższego zwięzłego głosu polemicznego jest artykuł Katarzyny Knawy oraz Michała Wilka poświęcony ostatniej polskiej reformie podatku u źródła, który ukazał się na łamach „Przeglądu Podatkowego” w styczniu 2020 r. Niniejszy artykuł jest również kontynuacją rozważań autora na temat klauzuli rzeczywistego właściciela wyrażonych na tle rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości, przedstawionych w „Przeglądzie Podatkowym” w październiku 2019 r. Autor chciałby także krytycznie odnieść się do tezy zawartej w pierwszym z przywołanych artykułów, opracowanym na tle zmodyfikowanej w 2018 r. polskiej klauzuli rzeczywistego właściciela, w kontekście dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w części, w jakiej artykuł ten kwestionuje zasadność oceny, czy odbiorca płatności pasywnych prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Słowa kluczowe: beneficial owner, podatek u źródła, OECD, umowy podatkowe, CFC, rzeczywista działalność gospodarcza

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the views expressed in the article do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

Beneficial Owner: True and Delusional Purposes of the Clause Concerning Passive Payments in the Context of Tax Treaties

The impulse for writing the present brief polemic text came from a paper by Katarzyna Knawa and Michał Wilk, where the authors discussed the Polish reform of withholding tax. It was published in Przegląd Podatkowy in January 2020. In addition, this paper continues this author’s reflections about the beneficial owner clause, expressed in the context of Court of Justice judgments, which reflections were published in in the October 2019 issue of Przegląd Podatkowy. The author would also like to critically comment on a statement contained in the first cited paper, prepared on the basis of the Polish beneficial owner clause, as modified in October, in the context of bilateral double taxation treaties to the extent to which the said paper criticises the expediency of assessing whether the recipient of passive payments pursues actual business activity.

Keywords: beneficial owner, withholding tax, OECD, tax treaties, CFC, actual business activity

Bibliografia / References:

Arnold B., International – Tax Treaty News, „Bulletin for International Taxation” 2010/6
Arnold B., International – Tax Treaty News, „Bulletin for International Taxation” 2011/10
Arnold B., Tax Treaty Case Law News – A Trio of Recent Cases on Beneficial Ownership , „Bulletin for International Taxation” 2012/6
Avery Jones J. [et al.], The Origins of Concepts and Expressions Used in the OECD Model and their Adoption by States, „Bulletin – Tax Treaty Monitor” 2006/6
Avery Jones J., Vann R., Wheeler J., Response to: OECD Discussion Draft ‚Clarification of the Meaning of „Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention’, OECD 2011
Avi-Yonah R., Panayi Ch., Rethinking Treaty Shopping: Lessons for the European Union [w:] Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics, red. M. Lang [et al.], Amsterdam 2010
Baker P., The Meaning of “Beneficial Ownership” as Applied to Dividends under the OECD Model Tax Convention [w:] Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law, red. G. Maisto, Amsterdam 2012
Bammens N., De Broe L., Treaty Shopping and Avoidance of Abuse [w:] Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics, red. M. Lang [et al.], Amsterdam 2010
Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2000
Bundgaard J., Winther-Sørensen N., Beneficial Ownership in International Financing Structures, „Tax Notes International” 2008
Cieślewicz N., Klauzula beneficial owner w prawie chińskim – kluczowe zagadnienia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017/3
Danon R., Commentary to Article 10. Dividends [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Convention, red. E. Reimer, A. Rust, The Hague 2015
Danon R., The Beneficial Ownership Limitation in Articles 10, 11 and 12 OECD Model and Conduit Companies in Pre- and Post-BEPS Tax Treaty Policy: Do We (Still) Need It? [w:] Current Tax Treaty Issues: 50th Anniversary of the International Tax Group, red. G. Maisto, IBFD 2020
De Broe L. [et al.], Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions, „Bulletin for International Taxation” 2011/7
De Broe L., Should Courts in EU Member States Take Account of the ECJ’s Judgment in the Danish Beneficial Ownership Cases When Interpreting the Beneficial Ownership Requirement in Tax Treaties? [w:] Current Tax Treaty Issues: 50th Anniversary of the International Tax Group, red. G. Maisto, IBFD 2020
Du Toit Ch., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, Amsterdam 1999
Du Toit Ch., The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over the Past 45 Years, „Bulleting for International Taxation” 2010/10
Duff D., Beneficial Ownership: Recent Trends [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang [et al.], IBFD 2013
Ferreira V., Baldewsing P., Larking B., Ensuring Beneficial Ownership Status, webinarium IBFD 2020
Gooijer J., Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?, „Intertax” 2014/4
Jain S., Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases, IBFD 2013
Jain S., Prebble J., Conceptual Problems of Beneficial Ownership and the Corporate Veil, „Bulletin for International Taxation” 2019/3
Jiménez A., Beneficial Ownership: Current Trends, „World Tax Journal” 2010/2
Jiménez A., Value Creation: A Guiding Light for the Interpretation of Tax Treaties?, „Bulletin for International Taxation” 2020/4–5
Kim & Chang, Comments on Clarification of the Meaning of ‘Beneficial Owner’ in the OECD Model Tax Convention Discussion Draft, 2011, http://www.oecd.org/tax/treaties/publicco-mmentsreceivedonthediscussiondraftonthemeaningofbeneficialownerintheoecdmodeltaxconvention.htm (dostęp: 20.07.2020 r.)
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Krzemińska I., Nurzyński M., Czy odbiorca płatności powinien posiadać substancję gospodarczą aby być uznanym za rzeczywistego właściciela?, „Kazus Podatkowy” 2020/1
Lang M., Interpretation of the Term “Beneficial Ownership” The Prevost Case – Tax Court of Canada [w:] International Taxation – A Compendium: Volume 1, Wolters Kluwer, 2008
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Majdowski F., Principle Purpose Test – nowa klauzula antyabuzywna do zwalczania nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niewygodne (i zapomniane) pytania, „Monitor Podatkowy” 2017/11
Navisotschnigg F., The Beneficial Ownership Test [w:] Tax Treaty Entitlement, red. M. Lang [et al.], IBFD 2015
OECD Fiscal Committee, Observations of Member Countries on Difficulties Raised by the OECD Draft Convention on Income and Capital, TFD/FC/216, 1967
OECD Fiscal Committee, Note on the Discussion of the first report of the Working Party 27 of the Fiscal Committee on Interest and Royalties during the 31st session, DAF/FC/69.10, 1969
OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting , 2013
OECD, Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, 1986
OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998
Oliver J., David B., Libin J., Van Weeghel S., Du Toit Ch., Beneficial Ownership , „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2000/7
Schwarz J., Beneficial ownership: CJEU Landmark ruling, Kluwer Tax Blog, February 27, 2019, http://kluwertaxblog.com/2019/02/27/beneficial-ownership-cjeu-landmark-ruling/?doing_wp_cron=1595252782.5474979877471923828125 (dostęp: 20.07.2020 r.)
Sharkey N., China’s Tax Treaties and Beneficial Ownership: Innovative Control of Treaty Shopping or Inferior Law Making Damaging to International Law?, „Bulletin for International Taxation” 2011/12
Van Weeghel S., General Report [w:] Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions, „Cahiers de Droit Fiscal International” 2010/95A
Verdoner L., Offermanns R., Huibrregtse S., A Cross-Country Perspective on Beneficial Ownership – Part 1 , „European Taxation” 2010/9
Vogel K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, The Hague 1997
Wacławczyk A., Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła – czy urzędowe objaśnienia podatkowe mogą naprawiać błędy ustawodawcy? [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Wheeler J., The Attribution of Income to a Person for Tax Treaty Purposes, „Bulletin for International Taxation” 2005/11
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015
Wilk M., Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
The Solution to Economic Substance Compliance, https://uae-eu.com/blog/the-solution-to-economic-substan-ce-compliance.html (dostęp: 20.07.2020 r.)


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC Polska. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor sprawuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: 0000–0002–3459–7656

Czy obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce dzielonej można uznać za ich unicestwienie bez unicestwienia rezultatów wykładni językowej? Komentarz do wyroków WSA i NSA

Artykuł stanowi analizę i komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.04.2019 r. w całości utrzymującego w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.12.2016 r. w zakresie sposobu liczenia kosztów uzyskania przychodów od zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej. Artykuł krytycznie ocenia odrzucenie przez Sądy rezultatu wykładni językowej pojęcia „unicestwiane udziały (akcje)” w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – i zastosowanie rozszerzającej wykładni systemowej wewnętrznej oraz profiskalnej wykładni funkcjonalnej na niekorzyść podatnika. Mimo że wyroki dotyczą pojęcia, które z dniem 1.01.2018 r. ustawodawca usunął z przepisów prawa podatkowego, to omawiana problematyka wciąż jest aktualna i ma znaczenie praktyczne, gdyż spory w zakresie rozumienia zwrotu „unicestwiane udziały (akcje)” między podatnikami a organami podatkowymi trwają i jest ich wiele. Natomiast zjawisko stosowania niewłaściwej wykładni prawa podatkowego w rozstrzygnięciach sądowych nie podlega dezaktualizacji i powinno być nieustannie przedmiotem debaty naukowej i refleksji wśród sędziów.

Słowa kluczowe: unicestwiane udziały (akcje), koszty uzyskania przychodów, wykładnia prawa podatkowego, prawo handlowe, kontrowersje podatkowe

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: 0000–0002–3459–7656

Can Lowering the Nominal Value of Shares in a Company Undergoing Division Be Considered Their Destruction without Destroying the Results of Linguistic Interpretation? Commentary on Judgments of Provincial and Supreme Administrative Courts

This paper contains an analysis and commentary on the Supreme Administrative Court’s Judgment of 25 April 2019 in the part where the Court upheld the judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 14 December 2016 to the extent of how tax-deductible costs should be calculated in case of sale of shares in a company undergoing division. The text criticises both Courts’ rejection of the results of linguistic interpretation of the notion of ‘shares being destroyed’, used in Article 16(1)(8c)(c) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, and application of an extensive external systemic interpretation and a pro-fiscal functional interpretation to the taxpayer’s detriment.Even though the judgments concern a notion that was removed from tax law on 1 January 2018, the issues discussed here are still valid and have a practical importance, because there are still many ongoing disputes between taxpayers and tax authorities relating to the understanding of the expression ‘shares being destroyed’. Meanwhile the phenomenon of applying wrong interpretations of tax law in court decisions never ceases to be a valid problem and should never cease to be the subject of academic debate and reflection among judges.

Keywords:  shares being destroyed, tax-deductible costs, tax law interpretation, commercial law, tax controversies

 

Bibliografia / References:

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne [w:] Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wołowska K., „Unicestwienie udziałów lub akcji” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a podział spółki przez wydzielenie, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2020/1–2
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, „Doctoral Series IBFD – Academic Council” 2008/14
Delahaye T., Le choix de la voie la moins imposée, Bruxelles 1977
Fliszkiewicz K., Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. W.J. Katnera, Łódź 2015, s. 73, 80, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13304/rozprawa_doktorska.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 24.07.2020 r.)
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 263 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2016
Kuźniacki B., The C.J.E.U. Case Law Relevant to the General Anti-Avoidance Rule (G.A.A.R.) Under the Anti-Tax Avoidance Directive (A.T.A.D.), „University of Bologna Law Review” 2019, Vol. 4, No. 2
Lerouge D., Théorie de la fraud en droit fiscal, Paris 1944
Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000
Mazurkiewicz M., Konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych a „wolność opodatkowania” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009
Mika I.B., Art. 455 KSH [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2020
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Radzikowski K., Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/6
Sokal M., Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, Kraków 2015
Wach-Pawliczak M., Umorzenie udziałów w spółce z o.o., 11.08.2018 r., https://wach-pawliczak.pl/umorzenie-udzialow-w-spolce-z-o-o/ (dostęp: 24.07.2020 r.)
Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998/3–4


dr Paweł Szymanek
Autor jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, doradcą podatkowym, właścicielem Kancelarii Prawnej i Podatkowej

Wpływ elektronicznego systemu monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych na wyeliminowanie przemytu i przewozu tych towarów

W celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego wprowadzono do polskich przepisów prawnych system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych. Nowe regulacje nie spełniły jednak pokładanych w nich nadziei, ponieważ zostały błędnie skierowane do podmiotów dotychczas legalnie przewożących towary, komplikując transport towarów wrażliwych poprzez nałożenie licznych pozafiskalnych obowiązków podatkowych na przewoźników wykonujących ten transport. W artykule przedstawiono te obowiązki wraz z oceną ich funkcjonowania. Od dwóch lat wszyscy przewoźnicy drogowi są zobligowani do stosowania elektronicznego systemu monitorującego przewóz towarów wrażliwych. Analiza zaprezentowana w artykule dotyczy oceny funkcjonowania tych przepisów, a w szczególności jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy regulacje te spełniły oczekiwania odnoszące się do likwidacji lub zmniejszenia szarej strefy związanej z przemytem i transportem towarów wrażliwych, którymi obrót generuje kluczowe wpływy dla budżetu państwa.

Słowa kluczowe:  VAT, SENT, towary wrażliwe, przemyt towarów wrażliwych, przewóz towarów wrażliwych

dr Paweł Szymanek
The author is a doctor of laws, an attorney at law, and a tax adviser; he also owns a law and tax firm

Influence of Sensitive Goods Road Carriage Electronic Monitoring System on Elimination of Smuggling and Carriage of Such Goods

With the aim of closing legal loopholes in the Polish tax system, a sensitive goods road carriage electronic monitoring system was introduced into the legal provisions. However, the new regulations did not fulfi l the hopes that had been pinned on them, because they were mistakenly addressed to entities that have so far lawfully carried goods, making the carriage of sensitive goods more complex by imposing numerous non-fiscal tax duties on carriers of such goods. The paper presents these duties with an assessment of their functioning. For two years, all road carriers have been obligated to apply an electronic system monitoring the carriage of sensitive goods. The analysis presented in the paper concerns an assessment of how these provisions have functioned. In particular it is an attempt to answer the question whether these regulations have met the expectations of elimination of or reduction in the grey economy connected with smuggling and carriage of sensitive goods, trading in which generates key state budget revenues.

Keywords:  VAT, SENT system, sensitive goods, smuggling of sensitive goods, carriage of sensitive goods


Bibliografia / References:

Chojna-Duch E., Podstawy fi nansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012
Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe , Warszawa 2007
Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa 2011
Efektywna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007
Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008
Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich, Warszawa 1995
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2001
Nowoczesna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchórzewski, Warszawa 2007
Modzelewski W., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2007
Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004
Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Lublin 2003
Przyjazna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczyk, Warszawa 2007
Smoleń P., System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009
Szymanek P., Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej – sprawujących nadzór nad podatnikami, płatnikami i importerami (lata 1991–2017), Warszawa 2019
Wójtowicz W., Wprowadzenie. Podatek od towarów i usług, Warszawa 2000


dr Dorota Jakubowska
Autorka jest doradcą podatkowym, doktorem nauk prawnych, menedżerem w dziale podatków międzynarodowych

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła a obowiązek rejestracji zagranicznych podatników celem uzyskania NIP

Artykuł omawia problematykę związaną z występowaniem z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia przez zagranicznych podatników. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niekorzystną wykładnię, jaka kształtuje się wśród organów właściwych do wydania przedmiotowej opinii, dotyczącą konieczności rejestracji przez nierezydentów na potrzeby NIP w Polsce oraz konsekwencje braku owej rejestracji.

Słowa kluczowe: WH-WOZ, rejestracja nierezydentów w Polsce, NIP, opinia o stosowaniu zwolnienia z WHT

dr Dorota Jakubowska
The author is a tax adviser, a doctor of laws, a manager at the division of international taxes

Application for an Opinion about Application of Withholding Tax Exemption in the Context of the Foreign Taxpayers’ Duty to Register in Order to Obtain Polish Tax ID

The article discusses the issues related to foreign taxpayers applying for an opinion on the application of WHT exemption. The aim of the article is to draw attention to the unfavourable interpretation, currently presented by the tax authorities, whereby non-residents are requested to register for NIP (tax identification number) purposes in Poland and the consequences of their failure to register.

Keywords:  WH-WOZ form (taxpayer’s application for opinion on the application of WHT exemption), registration of non-residents in Poland, NIP (tax ID) number, opinion on the application of WHT exemption


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Przesłanki skutkujące nieuznaniem spłaty kredytu za wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Reasons Why Loan Repayment May Not Be Deemed an Expense Made to Satisfy a Taxpayer’s Own Housing Needs


dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
kierownik studiów podyplomowych „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”. ORCID: 0000-0002-7935-9221

„Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”. Studia podyplomowe SGH

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
The Head of the Post-Graduate Studies „Taxes in Domestic and International Business”. ORCID: 0000-0002-7935-9221

„Taxes in Domestic and International Business”. Post-Graduate Studies at SGH (Warsaw School of Economics)


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawa i obowiązki podatkowe związane ze sprzedażą elektroniczną

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Tax Rights and Duties Connected with Electronic Sales


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top