Prawo31 sierpnia, 2018

Przegląd Podatkowy 9/2018

Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Uwagi na tle wybranych orzeczeń TS

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym

Udział autorski po 50%

System prawa obowiązującego w Polsce ma charakter multicentryczny. Akty prawne są tworzone zarówno przez polskie organy konstytucyjne, jak i przez właściwie instytucje Unii Europejskiej. Dodatkowo prawo unijne jest przedmiotem wykładni dokonywanej tak przez Trybunał Sprawiedliwości, jak i przez krajowe sądy oraz organy administracyjne, a orzeczenia tego Trybunału są poddawane zabiegom quasi-egzegetycznym. Nie można wykluczyć wystąpienia niepożądanych rozbieżności
między wynikiem wykładni dokonywanej przez różne sądy i organy administracyjne, co z kolei skutkuje powstaniem pytań o prawne konsekwencje takich rozbieżności.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza, wyroki TS, klasyfikacja LPG, opłata paliwowa

Limits of discretion of national court in interpreting EU tax and customs law where a judgment of the Court of Justice exists. Remarks against the background of selected CJ judgments

The system of laws applicable in Poland is a multi-centric one. Legal instruments are enacted by both Polish constitutional bodies and the relevant institutions of the European Union. Moreover, EU law is interpreted by both the Court of Justice and by national courts and administrative bodies, while the Court’s judgments are subjected to quasi-exegetic treatment. It is impossible to exclude the occurrence of unwanted discrepancies between the result of interpretations made by various courts and administrative bodies, which in turn begs certain questions about the legal consequences of such discrepancies.

Keywords:  liability in damages, CoJ judgments, LPG classifi cation, fuel duty

 Bibliografia:

Arnull A., Dashwood A., Dougan M., Ross M., Spaventa E., Wyatt D., Wyatt & Dashwood’s European Union Law, London 2006

Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2006

Bermann G.A., Goebel R.J., Davey W.J., Fox E.M., Cases and Materials on European Union Law, 2nd edition, St. Paul 2002

Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla polskiej praktyki podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2009/11

Kenig-Witkowska M.M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Scheuring K., Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Steiner J., Woods L., Textbook on EC Law, seventh edition, London 2000

Weatherill S., Cases and Materials on EU Law, Eight Edition, Oxford 2007

Wróbel A. (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005


Iwona Georgijew
Autorka jest partnerem w Zespole cen transferowych Deloitte

Mariusz Każuch
Autor jest dyrektorem w Zespole cen transferowych Deloitte

Udział autorski po 50%

Spór o ceny transferowe – perspektywa podatnika

Artykuł 11 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – wprowadzający do polskiego porządku prawnego zasadę arm’s-length i bazujący wprost na brzmieniu art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku – dalej MK OECD – nie zmienił się zasadniczo od dnia jego wprowadzenia do ustawy. Regulacje w zakresie cen transferowych, obok przepisów o charakterze technicznym, adresowanych do obowiązków dokumentacyjnych (art. 9a u.p.d.o.p.) oraz stosunkowo archaicznego rozporządzenia wykonawczego z 2009 r., nadal obejmują w zasadzie wyłącznie ww. kilkuzdaniowy przepis zakreślający fundamentalną regułę cen transferowych. Pomimo braku istotnych zmian legislacyjnych w okresie ostatnich trzech lat całkowicie zmieniło się natomiast postrzeganie zagadnienia cen transferowych przez wszystkich interesariuszy procesu ustalania i późniejszej oceny rynkowości stosowanych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zakresu i powodów tych zmian, a jednocześnie przedstawienie praktycznych ścieżek działań, jakimi dysponują podatnicy i jaką drogę obrony cen transferowych warto dzisiaj wybrać w razie sporu z organami podatkowymi.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, kontrola cen transferowych, BEPS, Krajowa Administracja Skarbowa

Dispute about transfer prices: the taxpayer’s perspective

Art. 11 of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax – which introduced the arm’s length principle into the Polish legal order and which is directly based on the wording of Art. 9 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – has not changed since it was inserted into the Act. Transfer pricing regulations, apart from the technical provisions relating to documentation obligations (Art. 9a of the CIT Act) and the rather archaic implementing regulation from 2009, still consist almost exclusively of the above-mentioned provision, comprising several sentences that express the fundamental rule relating to transfer pricing. Despite lack of major legislative amendments, in the last three years there has been a radical change in the way transfer pricing is perceived by all stakeholders of the process of fixing and subsequently assessing the arm’s length character of terms applied in intra-group transactions. This article is intended as a presentation of the scope of and reasons for these changes, as well as the practical sequences of measures available to taxpayers and the strategy of defending transfer prices which is currently worth following in case of a dispute with tax authorities.

Keywords:  transfer pricing, review of transfer pricing arrangements, BEPS, National Fiscal Administration

 Bibliografia:

OECD, BEPS, Raporty końcowe, http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm
OECD, BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm (dostęp: 23.07.2018 r.).
OECD, BEPS, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm (dostęp: 23.07.2018 r.).
Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (ang. the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).


Monika Laskowska
Autorka jest doradcą podatkowym, wieloletnim praktykiem w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i cen transferowych

Granice stosowania zasady arm’s length w polskim prawodawstwie

Praktyka stosowania zasady arm’s length w Polsce budzi coraz więcej wątpliwości, w szczególności w zakresie jej wykorzystania jako narzędzia do przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Obecne brzmienie przepisów dotyczących zasady arm’s length wymaga doprecyzowania ze względu na istotę zagadnienia. Brak takiego odniesienia w przepisach prawa stwarza problemy w ich stosowaniu na granicy zasady arm’s length i innych narzędzi przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Słowa kluczowe: zasada arm’s length, faktyczna transakcja, recharakteryzacja, doktryna przewagi treści nad formą

Limits of application of the arm’s length principle in the Polish legislation

The practice of application of the arm’s length principle in Poland is causing more and more doubts, in particular in the field of using it as a tool of counteracting tax avoidance. The current wording of provisions concerning the arm’s length principle needs to be clarifi ed due to the essence of the issue. Lack of such a reference in the law causes problems with applying these provisions where the arm’s length principle and other tools of counteracting tax avoidance may overlap.

Keywords:  arm’s  length  principle,  actual  transaction, recharacterisation, substance over form doctrine

 Bibliografia:

Bullen A., Arm’s Length Transaction Structures. Recognizing and restructuring controlled transactions in transfer pricing, Amsterdam 2011 r.
Dębowska-Romanowska T., Pojęcie, obliczenie podatku a odwzorowanie podatkowego stanu faktycznego za pomocą czynności i aktów z zakresu administracji publicznej, Rocznik Nauk Prawnych, Lublin, 1998 r.
Dhall K., Whipp M., Operational transfer pricing, BNA Transfer Pricing International Journal, London, 2012 r.
Hamaekers H., Can the Free Negotiation of Prices within a Multinational Enterprise Serve as an Arm’s Length Method?, International Transfer Pricing Journal, Amsterdam, 1997 r.
Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2014 r.
OECD, Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla administracji podatkowych i podmiotów międzynarodowych, Paryż, 2017 r.
OECD, Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla administracji podatkowych i podmiotów międzynarodowych, Paryż, 2010 r.
OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10, 2015 r.
Vann R.J., Reflections on Business Profits and the Arm’s Length Principle [w:] Arnold B.J., Sasseville J., Zolt E.M., The Taxation of Business Profits Under Tax Treaties, Ontario 2003 r.


dr Joanna Koronkiewicz
Autorka jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, starszym menedżerem w Zespole Corporate Tax Advisory, KPMG

Zasada ceny rynkowej a spójność ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – zawiera obecnie kilka przepisów, które odnoszą się do zasady ceny rynkowej (arm’s length). Należy jednakże zastanowić się, czy te przepisy są wzajemnie spójne oraz czy gwarantują podatnikom jasność i bezpieczeństwo w zakresie obliczania podstawy opodatkowania w systemie samoobliczania podatku dochodowego.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, korekta dochodowości, ograniczenia odliczenia kosztów podatkowych, podatek dochodowy od osób prawnych

The arm’s length principle and the coherence of the Act on Corporate Income Tax

The Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax contains currently several provisions that refer to the arm’s length principle. It needs to be examined, however, whether these provisions are consistent and whether they guarantee to taxpayers clarity and safety in the field of calculating the tax base in the system of self-assessment of income tax.

Keywords:  transfer  pricing,  compensating  adjustment, limits on tax-deductible expenses, CIT

Bibliografia:Chythanya K.K., Rajendra N., Branch Report for India [w:] Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and the digital economy, 2018 International Fiscal Association, „Cahiers de droit fiscal international” Vol. 103, wyd. Sdu, the Hague 2018, https://www.ifa.nl/media/1855/ifacahier2018vol103b-india.pdf

Devereux M., De la Feria R., Designing and implementing destination-based corporate tax, Oxford University Centre for Business Taxation, WP 14/07, May 2014
Dourado A.P., The Interest Limitation Rule in the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the Net Taxation Principle, „EC Tax Review” 2017/3
Działocha K., Łukaszczuk A., Komentarz do art. 84 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016 r.
EU Joint Transfer Pricing Forum, Report on Compensating Adjustments, DOC: JTPF/009/FINAL/2013/EN, styczeń 2014, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf/2013/jtpf_009_final_2013_en.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.)
Formenti M., TrouwE., Branch Report for Brazil, [w:] Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and the digital economy, 2018 International Fiscal Association, „Cahiers de droit fiscal international” Vol. 103, wyd. Sdu, the Hague 2018, https://www.ifa.nl/media/1845/ifacahier2018vol103b-brazil.pdf
OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en (dostęp: 23.07.2018 r.)
Regional Innovation Scoreboard 2017: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en (dostęp: 24.07.2018 r.)
Rudnicki S., Jeśli innowacja jest problemem, to kultura innowacji jest rozwiązaniem, „Rzeczpospolita” z 16.10.2017 r., http://www.rp.pl/Opinie/310169878-Jesli-innowacja-jest-problemem-to-kultura-innowacji-jest-rozwiazaniem.html (dostęp: 24.07.2018 r.)
Rusek J., Korekta dochodowości wynikająca z zastosowania przepisów o cenach transferowych w świetle interpretacji polskich organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, „Monitor Podatkowy” 2018/2
Wyjaśnienia dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw z 23.04.2018 r., https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty (dostęp: 24.07.2018 r.)
Woźniak L., Lewandowska A., Pater R., Stopa M., Chrzanowski M., Po co nam innowacyjność? Problem innowacyjności w regionie peryferyjnym na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2015 r.


dr Paweł Selera
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym, wykładowcą akademickim

Status podwykonawcy a odwrotne obciążenie z tytułu usług budowlanych

Celem artykułu jest analiza skutków prawnych na gruncie podatku od towarów i usług związanych ze statusem podwykonawcy usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Rozważania w szczególności dotyczą kwestii potencjalnej zmiany statusu usługodawcy w związku z odsprzedażą usług budowlanych.

Słowa kluczowe:  odwrotne obciążenie, usługi budowlane, odsprzedaż usług budowlanych, podwykonawca

The status of a sub-contractor and reverse charge on construction services

The aim of this article is an analysis of the legal consequences in the context of VAT of the services connected with the status of a subcontractor of construction services covered by reverse charge. In particular, the reflections concern the potential change of the status of a service provider as a consequence of construction services being resold.

Keywords:  reverse charge, construction services, resale of construction services, subcontractor

 Bibliografia:

Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009 r.
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013 r.
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016 r.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014 r.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017 r.


Kacper Kanka
Autor jest doradcą podatkowym

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej w kontekście zmiany przepisów prawa stanowiących jej przedmiot

Z perspektywy podatnika kluczowym aspektem związanym z uzyskaniem interpretacji indywidualnej jest zniwelowanie niepewności prawnej w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania w kontekście jego indywidualnej sprawy. Ochrona wynikająca z otrzymanej interpretacji ma swoje granice temporalne – oprócz wyraźnie uregulowanych okoliczności w art. 14k § 1 w zw. z art. 14e § 1a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – przyjmuje się, że ochrona ta traci na znaczeniu w sytuacji zmiany stanu prawnego. Powstaje jednak pytanie, czy każda ingerencja ustawodawcy w treść przepisów prawa stanowiących przedmiot interpretacji indywidualnej powoduje, że ta interpretacja traci swoją aktualność.

Słowa kluczowe:  interpretacja indywidualna, funkcja ochronna, zmiana stanu prawnego, zasada ochrony zaufania do organów podatkowych

Protective function of individual interpretations in case of amendments to the provisions of law they concern

From a taxpayer’s point of view the key aspect of obtaining an individual interpretation (tax ruling) is removing a legal uncertainty about the interpretation of tax law provisions and their application in the context of the given taxpayer’s individual case. The protection accorded by the interpretation has its temporal limits. Apart from the expressly regulated circumstance, it is assumed in Art. 14k(1) in conjunction with Art. 14e(1a) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance that the protection is no longer valid also if there are legal amendments. But the question arises whether each interference of the legislature in the contents of the provisions of law that the individual interpretation concerns means that the interpretation is no longer valid.

Keywords:  individual interpretation (tax ruling), protective function, change in the legal status, principle of trust in tax authoritiesSzczegółowy spis treści

Bibliografia:
Brolik J., Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2013.
Filipczyk H., Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka, Warszawa 2011.
Hanusz A., Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/6.
Osada D., Ile naprawdę są warte indywidualne interpretacje podatkowe? Uwagi krytyczne, „Monitor Podatkowy” 2017/1.
Panek M., Praktyka w zakresie interpretacji ustaw nowelizujących przepisy podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2007/5.
Turzyński K.F., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015.

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top