Prawo01 sierpnia, 2020

Przegląd Podatkowy 8/2020

Ocena legalności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie karnej na potrzeby postępowania podatkowego

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-0843-4167

Ocena legalności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie karnej na potrzeby postępowania podatkowego

Powszechna praktyka posługiwania się na potrzeby postępowań podatkowych dowodami pochodzącymi ze spraw karnych czy też karnych skarbowych skłania do rozważenia, czy organy podatkowe, posługując się takimi dowodami pochodzącymi z innych postępowań, są zobowiązane do weryfikowania sposobu ich pozyskiwania przez organy te postępowania prowadzące, na potrzeby oceny dopuszczalności ich wykorzystania w sprawach podatkowych z uwagi na treść art. 180 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Innymi słowy, chodzi o stwierdzenie, czy organy podatkowe powinny oceniać na potrzeby spraw podatkowych legalność materiału dowodowego pochodzącego ze spraw karnych. Czy każdym dowodem, który został wykorzystany w sprawie karnej, automatycznie, bez żadnych warunków dodatkowych mogą posługiwać się organy podatkowe? Aktualne stanie się także rozstrzygnięcie, czy na etapie sądowej kontroli decyzji podatkowych sądy administracyjne będą obowiązane weryfikować kwestie zgodności z prawem dowodów przeprowadzonych w ramach tych postępowań.

Słowa kluczowe: wyrok TS, dowody ze sprawy karnej, podsłuchy

dr hab. Dariusz Strzelec, associate professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Lodz, an advocate, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-0843-4167

Assessment of Legality of Evidence Gathered in a Criminal Case for the Purposes of Tax Proceedings

The widespread practice of using evidence from criminal cases or fiscal penal cases for the purposes of tax proceedings encourages reflection whether tax authorities, when using such evidence from other kinds of proceedings, are obligated to check the manner in which the evidence was obtained by authorities carrying out such proceedings in order to assess whether it is permissible to use it in tax cases in the light of Article 180 of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. In other words, the idea is to examine whether tax authorities should assess, for the purposes of tax cases, the legality of evidence coming from criminal cases. Can every piece of evidence that was used in a criminal cases be automatically, without other additional conditions, be used by tax authorities? It also becomes a live issue whether at the stage of judicial review of tax decisions administrative courts will be under a duty to examine whether evidence in those proceedings was lawfully adduced.

Keywords: CJ judgment, evidence from a criminal case, wiretapped conversations

 

Bibliografia / References:

Bojańczyk A., Jaki jest zakres nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego?, „Palestra” 2014/10
Brzozowski S., Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania w kontekście art. 168a k.p.k., „Palestra” 2017/1–2
Brzozowski S., Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art. 168a k.p.k., „Przegląd Sądowy” 2016/10
Federowicz K., Zakaz dowodowy z art. 168a kodeksu postępowania karnego, cz. 1, „Przegląd Sądowy” 2015/7–8
Jasiński W., Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, Warszawa 2019
Kmiecik R., Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015/1–2
Lach A., Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” 2014/10
Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym, red. K. Knoppek, Poznań 2018
Skorupka A., Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018
Strzelec D., Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009


dr Michał Wilk
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w Gardens Tax & Legal. ORCID: 0000-0002-7898-5220

Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła

Obowiązujące od 1.01.2019 r. nowe zasady poboru podatku u źródła budzą liczne wątpliwości prawne. Istotnym elementem oceny tych unormowań jest ustalenie ich zgodności z prawem unijnym. Automatyzm pozbawienia zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w sytuacji, w której odbiorca dywidendy nie jest jej rzeczywistym właścicielem bądź nie prowadzi w państwie siedziby rzeczywistej działalności gospodarczej, stawia pod znakiem zapytania dopuszczalność tego rodzaju rozwiązania.

Słowa kluczowe:  podatek u źródła, rzeczywisty właściciel, dywidendy

dr Michał Wilk
The author is an assistant professor at the Department of Tax Law, University of Lodz, a tax adviser and an attorney at law, a partner at Gardens Tax & Legal law firm. ORCID: 0000-0002-7898-5220

The Importance of the Condition of Beneficial Owner for Applying Exemption of Dividends from Withholding Tax

The new principles of collection of withholding tax, which have been in force since 1 January 2019, have been causing numerous legal doubts. An important factor for the assessment of these norms is determining whether they are consistent with EU law. Due to the automatic loss of the right to the tax exemption provided for in Article 22(4) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax when the dividend recipient is not its beneficial owner or when the recipient does not actually pursue business in the country of incorporation, a question appears as to the permissibility of a solutions of this kind.

Keywords:  withholding tax, beneficial owner, dividends

Bibliografia / References:

Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Lewandowska M., Stępień A., Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., „Przegląd Podatkowy” 2015/9
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015


dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, partnerem w Mariański Group. ORCID: 0000-0001-8690-9351
dr Anna Michalak
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000-0001-7430-5817

Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna

Celem artykułu jest wykazanie, że obowiązek raportowania schematów podatkowych wprowadzony od 1.01.2019 r. zgodnie z art. 86a–86o ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – narusza nie tylko zasadę określoności prawa podatkowego, ale także standardy konstytucyjne dotyczące uchwalania przepisów podatkowych oraz dyrektywy nakładania obowiązków i ograniczeń w wykonywaniu konstytucyjnych wolności i praw obywateli. Szczególne zastrzeżenia konstytucyjne dotyczą: jakości i tempa procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem przepisów podatkowych, w tym praktyki przyjmowania wyjaśnień do ustawy podatkowej; zakresu wdrażania dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa MDR – w związku z włączeniem do mechanizmów sprawozdawczych schematów, które nie mają elementu transgranicznego oraz wszystkich działań, które mogą prowadzić do uzyskania korzyści podatkowej (nawet jeśli działanie podatnika dotyczy korzystania z ulg i preferencji zgodnych z celem ustawodawcy); zakresu obowiązku raportowania schematów podatkowych w kontekście tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego, jakim jest doradztwo podatkowe.

Słowa kluczowe: unikanie opodatkowania, raportowanie schematów podatkowych, legislacja podatkowa

dr hab. Adam Mariański, associate professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Department of Tax Law, University of Lodz, a partner at Mariański Group Law and Tax Firm. ORCID: 0000-0001-8690-9351
dr Anna Michalak
The author is an assistant professor at the Department of Constitutional Law, University of Lodz. ORCID: 0000-0001-7430-5817

Introduction of Mandatory Disclosure Rules. Constitutional Law Analysis

The purpose of this article is to prove that the obligation to report tax schemes introduced from 1 January 2019 pursuant to Articles 86a-86o of the Tax Ordinance Act violates not only the principles of specificity of tax law, but also the constitutional standards for adopting tax laws and the directives imposing obligations and restrictions on the exercise of constitutional freedoms and rights on citizens. In particular constitutional reservations revolve around: the quality and pace of the legislative process related to adopting tax regulations, including the practice of adopting explanations to the tax acts, the scope of implementation of Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 (MDR Directive) in connection with inclusion in the reporting mechanism schemes that do not have a cross-border element and all activities that may result in achieving a tax benefit (even if the taxpayer’s actions lead to taking advantage of tax reliefs and preferences consistent with the legislator’s purpose), the scope of the obligation to report tax schemes in the context of professional secrecy of persons practicing a profession of public trust – that of a tax adviser.

Keywords: tax avoidance, mandatory disclosure rules, tax legislation

Bibliografia / References:

Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005
Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000/1
Dębowska-Romanowska T., Za co karać podatnika, a za co powinno odpowiadać państwo w stosunku do działających w dobrej wierze podatników?, cz. III, „Prawo i Podatki” 2008/1
Dzwonkowski H., Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2860 (dostęp: 25.06.2020 r.)
Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Gomułowicz A., Podatnik a państwo [w:] Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2005
Mariański A., Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Mariański A., Polska legislacja podatkowa – dokąd zmierzamy? [w:] Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, red. J. Szołno-Koguc, Lublin 2019
Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011
Mariański A., Zasady prawa podatkowego – teoria i praktyka [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Mariański A., Nykiel W., Komentarz do art. 217 [w:] Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Marusik J., Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, „Studia BAS” 2018/2 (54)
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2006
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008
Michalak A., Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Podatkowy” 2017/7
Michalak A., Szymczak A., Ocena prawa podatkowego wynikająca z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego, red. J. Kulicki, Warszawa 2017
Nowacki J., Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice 1992
Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 1996
Ofiarska M., Związki prawa finansowego i nauki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa i dyscyplinami finansowymi [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków. Konferencja Katedr Prawa Finansowego Kraków 21–23.10.1999, red. A. Kostecki, Kraków 2000
Opinia KRDP z 10.09.2018 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, https://krdp.pl/akty.php/akt/1004 (dostęp: 25.06.2020 r.)
Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum 1978
Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984
Szczygieł D., Komentarz do art. 37 [w:] Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, red. A. Mariański, LEX/el. 2015
Śpiewak M., Ochrona podatnika przed karnymi skarbowymi konsekwencjami niejasności prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2007/2
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2001
Zagrobelny K., Glosa do wyroku NSA z 9.02.2000 r., I SA/Gd 2036/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001/10


Bartłomiej Bieniek
Autor jest aplikantem adwokackim, agentem celnym. ORCID: 0000-0002-5231-9860

Decyzja wydana wobec kontrahenta podatnika jako dowód służący do zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego

Artykuł dotyka problematyki wykorzystywania decyzji wydanych wobec kontrahentów podatnika jako dowodu w sprawach podatkowych dotyczących rozliczeń w podatku od towarów i usług. Zagadnienie to ma niezwykle istotny wymiar praktyczny, albowiem administracja skarbowa nierzadko traktuje tego typu dowody jako przesądzające dla wyniku konkretnej sprawy. Tymczasem niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczące kontrahentów podatnika, podejmowane w formie decyzji w toku odrębnych postępowań, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy uzasadniającej odmowę przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Posiłkowanie się przez organy podatkowe materiałami pochodzącymi z odrębnych postępowań jest powszechnie akceptowalne, jednakże nie jest to uprawnienie nieograniczone. Dotyczy to również dokumentów urzędowych, jakimi niewątpliwe są decyzje administracyjne. Dlatego też przedmiotem rozważań objęto kwestie dotyczące znaczenia decyzji podatkowej jako dokumentu urzędowego i zakresu jej szczególnej mocy dowodowej, charakteru prawnego instytucji odliczenia podatku naliczonego oraz zasad postępowania dowodowego w postępowaniu podatkowym.

Słowa kluczowe: VAT, decyzja, Ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, dowód

Bartłomiej Bieniek
The author is a trainee advocate and a customs agent. ORCID: 0000-0002-5231-9860

A Decision Issued in Respect of a Taxpayer’s Counterparty as Evidence Serving to Challenge the Right to Deduct Input Tax

This article concerns the use of decisions issued in respect of the taxpayer’s counterparties as evidence in tax cases concerning VAT settlements. This question is one of great practical importance, because fiscal administration often treats evidence of this kind as proof determining the result of a certain case. Meanwhile, the rulings issued by tax authorities to the detriment of the taxpayer’s counterparties, in the form of decisions in the course of separate proceedings, cannot constitute sole grounds for refusal to grant the right to deduct input tax. The use by tax authorities of material from separate proceedings is commonly seen as acceptable, however this is not an unlimited right. This also applies to official documents, which administrative decisions undoubtedly are. Therefore the considerations here concern the issues relating to the importance of a tax decision as an official document and the scope of its special probative value, the legal nature of deducting input tax, and the principles of evidence taking in tax proceedings.

Keywords:  VAT, decision, Tax Ordinance Act, tax proceedings, proof

 

Bibliografia / References:

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2004
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, LEX/el. 2019
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Melezini A., Związanie organu podatkowego wydaną decyzją, LEX/el. 2020
Olszowy W., Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, Warszawa 1997
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Legalis 2019
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017
Presnarowicz S., Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce, Białystok 2014
Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym, Warszawa 2015
Willenberg A., Decyzja jako dowód w postępowaniu podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017/2
Zasiewska K., VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Warszawa 2012


Kinga Kosowska
Autorka jest asystentką w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Status prawny, w tym podatkowy, przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego. Wybrane problemy

Do czasu wprowadzenia ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – dalej u.z.s. – śmierć przedsiębiorcy prowadziła do ustania bytu prawnego przedsiębiorstwa. Wygasały m.in. decyzje administracyjne, które są niezbędne do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej (takie jak koncesje, licencje, zezwolenia), umowy o pracę i pełnomocnictwa. Dostęp do rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności przedsiębiorstwa był utrudniony, a numer NIP, ze względu na osobisty charakter, nie przechodził na następcę prawnego. W celu uniknięcia licznych ww. problemów przy sukcesji część przedsiębiorców zdecydowała się na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Innym rozwiązaniem było wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do wcześniej założonej spółki handlowej. Jednoosobowa działalność gospodarcza mogła być również przejęta w drodze dziedziczenia ustawowego. Żadne z tych rozwiązań nie gwarantowało jednak kontynuowania działalności w niezmienionej formie – z zachowaniem nabytych praw – oraz dokonywania bieżących działań w przedsiębiorstwie. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych odnoszących się do charakteru prawnego, w tym podatkowego, przedsiębiorstwa w spadku, a w szczególności zagadnień związanych: z zarządzaniem przedsiębiorstwem w spadku przed ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego i po tym ustanowieniu; ze statusem przedsiębiorstwa w spadku oraz podmiotowym zakresem odpowiedzialności podatkowej przed ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego i po tym ustanowieniu; z następstwem prawnym, w tym podatkowym, przedsiębiorstwa w spadku i jego właścicieli; z odpowiedzialnością zarządcy sukcesyjnego jako osoby trzeciej. W artykule poddano także analizie przyjęte rozwiązania prawne związane z możliwością korzystania przez osoby uprawnione ze środków zmarłego przedsiębiorcy zgromadzonych na jego rachunku bankowym przed ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego i po tym ustanowieniu.

Słowa kluczowe:  zarządca sukcesyjny, przedsiębiorstwo w spadku, decyzja o odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku, egzekucja z majątku przedsiębiorstwa w spadku

Kinga Kosowska
The author is an assistant at the Financial Chamber of the Supreme Administrative Court

Legal Status, Including Tax Status, of Inherited Enterprises and the Succession Manager. Selected Problems

Until the introduction of the Act of 5 July 20187 on Succession Management of a Natural Person’s Enterprise and Other Facilitations Related to Enterprise Succession, the death of an entrepreneur led to the cessation of their enterprise’s legal existence. Among other things, administrative decisions that were necessary for a given business to operate (such as licences, permits, approvals), employment contracts, and powers of attorney, expired. Access to the bank account kept for the enterprise’s business purposes was hindered, and the tax ID number [NIP], due to its personal nature, was not transferred to the legal successor. In order to avoid a number of the aforementioned problems with succession, some entrepreneurs decided to transform their enterprise into a commercial partnership or company. Another solution was to turn the enterprise into a contribution in kind to a previously established commercial partnership or company. A sole proprietorship could also be taken over by way of statutory succession. None of these solutions, however, guaranteed the business’ continuation in an unchanged form and conducting on-going activities within the enterprise. The main purpose of this article is to present the legal regulations concerning the legal nature, including the tax treatment, of an inherited enterprise, and in particular issues related to:
– the management of an inherited enterprise before and after the appointment of a succession manager;
– the status of an inherited enterprise and the persons responsible for tax liabilities before and after the appointment of a succession manager;
– legal succession, including tax succession, of the inherited enterprise and its owners;
– the responsibility of the succession manager as a third party.
The article also analyses the adopted legal solutions related to the possibility of the deceased entrepreneur’s funds accumulated in their bank account being used by authorized persons before and after the appointment of a succession administrator.

Keywords:  succession manager, inherited enterprise, decision on responsibility for liabilities of an inherited enterprise, enforcement against the assets of an inherited enterprise


Bibliografia / References:

Adamus R., Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2015/2
Babiarz S. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019
Bajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019
Bielski P., Przedsiębiorstwo a składniki przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku SN z dnia 17 października 2000 r., I CKN 850/98, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/3
Celiński D., Stosowanie w praktyce notarialnej przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zagadnienia wybrane, „Rejent” 2019/5
Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2002
Etel L., Zarząd sukcesyjny a podatki i opłaty lokalne, „Podatki Lokalne i Finanse Samorządowe” 2019/3
Gniewek E., Rzeczowe prawo – współwłasność – czynności zachowawcze współwłaścicieli – czynności zarządu rzeczą, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014/7–8
Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999
Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017
Kopaczyńska-Pieczniak K., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/12
Mariański A., Żądło A., Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców , „Przegląd Podatkowy” 2017/8
Masternak M., Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski i in., Warszawa 2019
Naworski J.P., Sprawa o zapłatę ceny sprzętu medycznego, wszczęta przez przedsiębiorcę przeciwko samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, jest sprawą gospodarczą, „Monitor Prawniczy” 2006/6
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, red. A. Mariański, Warszawa 2019
Postulski K., Czynności zachowawcze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2004/4
Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018/22
System prawa prywatnego, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015
Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Stępień-Sporek, A. Sylwestrzak, Warszawa 2016


Karolina Korzyb
Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym i absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego

Transgraniczne opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

W artykule – kontynuującym analizę opodatkowania trustu podatkiem dochodowym w Polsce – zostały poruszone zagadnienia odnoszące się do sytuacji transgranicznych. Mowa tu m.in. o podatku u źródła, podatku od niezrealizowanych zysków, a także opodatkowaniu zagranicznych jednostek kontrolowanych. W tych przypadkach opodatkowanie trustu może następować przy przyjęciu, że trust jest podmiotem nietransparentnym podatkowo bądź przy uznaniu, że jest on transparentny podatkowo. Przyjęcie jednego z powyższych założeń będzie skutkować przerzuceniem obowiązku podatkowego albo bezpośrednio na podmioty związane z funkcjonowaniem trustu: założyciela czy beneficjenta, albo na sam trust.

Słowa kluczowe: trust, anglosaska instytucja trustu, opodatkowanie struktury trustu, podatki dochodowe, transparentność podatkowa, brak transparentności podatkowej, zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC), podatek u źródła (WHT)

Karolina Korzyb
The author is a lawyer specializing in tax law; she graduated from the University of Wroclaw

Cross-Border Income Tax on a Common Law Trust

This paper – which continues the analysis of Polish income tax on a common law trust – touches on issues that relate to the cross-border context. They concern, among other things, withholding tax, tax on unrealized gains, as well as taxation of controlled foreign corporations. In these cases, tax can be imposed on a trust assuming that a trust is a non-tax- transparent entity, or assuming that it is a tax-neutral one. Adoption of one of the above assumptions will result in shifting the duty to pay tax either directly on the entities connected with the trust’s operation: the founder or the beneficiary, or on the trust itself.

Keywords:  trust, common law trust, taxation of the trust structure, income taxes, tax transparency, lack of tax transparency, controlled foreign corporations (CFCs), withholding tax (WHT)

Bibliografia / References
Gajewski D., Wyzwania dla państw członkowskich Unii Europejskiej w budowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016/8
Majdowski F., Kuźniacki B., Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Napierała T., Kotlarek N., Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?, „Przegląd Podatkowy” 2015/4
Nawrot R.A., Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim, Warszawa 2015
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Nowak-Piechota A., Propozycja wprowadzenia podatku od wyjścia w związku z implementacją Dyrektywy ATAD, „Monitor Podatkowy” 2018/7
Opodatkowanie dochodów transgranicznych, red. M. Jamroży, LEX/el. 2016
Pioterczak R., Rezydencja podatkowa w przepisach ustaw o podatkach dochodowych oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2007/6
Sekita J., Rozliczanie podatku u źródła, LEX/el. 2017


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Odrębności związane z opodatkowaniem zagranicznej emerytury osoby pracującej w służbie publicznej

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Differences in Treatment of Foreign Retirement Pensions of Public Servants


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top