Prawo02 lipca, 2021

Przegląd Podatkowy 7/2021

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  ORCID: 0000-0001-7772-1779

Gastronomia w starej matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

W dniu 22.04.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskiej, w którym po raz kolejny zajął się kwestią opodatkowania VAT m.in. tzw. usług gastronomicznych, tym razem wyłącznie w kontekście określenia zakresu zastosowania do nich zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – stawek obniżonych. Precyzja wyjaśnień TS i Rzecznika Generalnego Jeana Richarda de la Toura, który przedstawił uwagi pisemne w tej sprawie, pozwala wierzyć, że po wielu latach sporna kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta z korzyścią dla pewności stosowania prawa, nie tylko w stanie prawnym badanym przez TS, ale też w rzeczywistości zaistniałej po wprowadzeniu „nowej” matrycy stawek. Piszemy tutaj o wierze, bo pierwsze komentarze niektórych ekspertów podatkowych, które pojawiły się po wyroku TS C-703/19, J.K., wskazują, że albo tezy w nim zawarte nie zostały właściwie przez nich „odczytane”, albo nadal istnieje potrzeba wyjaśnienia specyfiki krajowych regulacji w kontekście udzielonych przez TS wskazówek interpretacyjnych. Obszerność wyjaśnień TS wskazuje, że wielokrotnie już analizowana w orzecznictwie TS kwestia stosowania stawki obniżonej do usług gastronomicznych wymagała pogłębionego badania, zwłaszcza w kontekście specyficznego określania kategorii tego rodzaju usług w Polsce i stosowania w tym obszarze więcej niż jednej stawki obniżonej. W niniejszym artykule przedstawimy uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku TS C-703/19, J.K., oraz opinię co do ich wpływu na konieczność ewentualnego zrewidowania podejścia do interpretowania przedmiotowego zagadnienia z uwzględnieniem „starej” i „nowej” matrycy stawek.

Słowa kluczowe: gastronomia, usługi gastronomiczne, stawki VAT, „stara” matryca stawek, PKWiU

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000-0001-7772-1779

Food & Beverage Services in the ‘Old’ Rate Matrix. Reflections after the CJ Judgment in Case C-703/19, J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

On 22 April 2021, the Court of Justice issued a judgment in a Polish case in which it dealt - yet another time - with the issue of taxation with VAT of the so-called food & beverage services, this time exclusively in the context of determining the extent to which reduced rates apply to them, pursuant to Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. The precise explanations of the CJ and Advocate General Jean Richard de la Tour, who presented a written opinion in this case, warrant the belief that after many years the disputed issue will be finally settled, increasing the certainty of application of law, not only in the state of law examined by the CJ, but also in the reality after the introduction of the ‘new’ rate matrix. We write about ‘belief’ here, because the first comments from some tax experts after the CJ judgment in case C-703/19, J.K., indicate that either they failed to properly comprehend the operative part of the judgment, or there is still need to explain the particularities of Polish regulations in the context of interpretation guidelines provided by the CJ. The extensive explanations given by the CJ demonstrate that the issue of applying a reduced VAT rate to food & beverage services - which had been analysed in CJ case law many times - required an in-depth analysis, especially in the context of the peculiar definitions of categories of such services in Poland and the application in this area of more than one reduced rate. In this paper we present national regulations that were examined in terms of consistency with EU law, the EU context of the case, the conclusions from the operative part of the CJ judgment in case C-703/19, J.K., and an opinion on their influence on the need to possibly revise the approach to the issue in question taking into account the ‘old’ and ‘new’ rate matrices.

Keywords: food & beverage sector, food & beverage services, VAT rates, ‘old’ rate matrix, Polish Classification of Goods and Services

Bibliografia / References
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Gastronomia w nowej matrycy stawek, „Przegląd Podatkowy” 2020/5
Szulc M., O stawce vat w gastronomii przesądzi wybór klienta, „Dziennik Gazeta Prawna” z 26.04.2021 r.

dr Monika Laskowska
Autorka jest doktorem nauk o polityce publicznej, członkiem Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, w 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie, zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. ORCID: 0000-0001-5094-2280

Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca tworzenia wartości

W artykule omówiono kwestie konieczności uzgodnienia nowych zasad pewności podatkowej w obrocie międzynarodowym wobec wyzwań związanych z gospodarką cyfryzującą się. Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfryzującej się wypracowywane przez OECD obejmują zmiany dotyczące miejsca tworzenia wartości dla celów podatku dochodowego od korporacji międzynarodowych. Dotychczas ugruntowane podejście podażowe do tworzenia wartości oparte na tradycyjnych czynnikach produkcji znajdowało potwierdzenie w zasadzie arm’s length. Jednak w gospodarce cyfryzującej się konieczne są nowe zasady opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych, które tworzą wartość w inny sposób, uczestnicząc w życiu ekonomicznym państw-rynków bez konieczności ich fizycznej obecności w tych państwach.

Słowa kluczowe: gospodarka cyfryzyjąca się, nowe reguły podziału zysku, tworzenie wartości, digital tax

dr Monika Laskowska
The author is a doctor of public policy, a member of the Centre for Analysis and Studies of Taxation Team at the Warsaw School of Economics, in 2019 she received a LMG Europe Women in Business Law Award for the best transfer pricing expert in Europe, she held the post of vice-director at the Income Tax Department of the Polish Ministry of Finance and acted as the competent authority in international mutual agreement procedures (MAPs). ORCID: 0000-0001-5094-2280

Tax Certainty in the Conditions of the Digitalizing Economy in the Context of Changing Approach to the Place of Value Creation

The paper discusses the need for reconciling the new principles of tax certainty in international transactions in the face of challenges posed by the digitalizing economy.  New international profit allocation rules in the digitalizing economy, which were developed by the OECD, include changes relating to the place of value creation for the purposes of income tax from multinational corporations. So far, the well-grounded supply-oriented approach to value creation based on traditional production factors has been confirmed by the arm’s length principle. However, in the digitalizing economy new principles are needed for the taxation of profit of multinational corporations, which create value in a different manner, participating in the economic life of states-markets without the need for their physical presence in these states.

Keywords: digitalizing economy, new profit allocation rules, value creation

Bibliografia / References
Amit R., Zott C., Value creation in e-business, „Strategic Management Journal” 2001, Vol. 22, Issue 6/7
Avi-Yonah R.S., Clausing K.A., Durst M.C., Allocating business profits for tax purposes: A proposal to adopt a formulary profit split, „Florida Tax Review” 2009, Vol. 9
Beer S., de Mooij R., Hebous S., Keen M., Liu, L. Exploring residual profit allocation , IMF Working Paper, WP/20/49, 2020
Bloch F., Demange G., Taxation and Privacy Protection on Internet Platforms, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01381044/document (dostęp: 10.12.2020 r.)
Bonnet D., Westermann G., The best digital business models put evolution before revolution, „Harvard Business Review” 2015
Bullen A., Arm’s length transaction structures. Recognizing and restructuring controlled transactions in transfer pricing. Summary
Bullen A., Arm’s length transaction structures. Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing, IBFD, Doctoral Series 2010, No. 20
Chand V., Canapa D., Pillar I of the Digital Debate: It’s consistency with the value creation standard as well as the way forward, http://kluwertaxblog.com/2020/11/24/pillar-i-of-the-digital-debate-its-consistency-with-the-value-creation-standard-as-well-as-the-way-forward/#_ftn9 (dostęp: 24.11.2020 r.)
Chand V., Lembo G., Intangible-Related Profit Allocation within MNEs based on Key DEMPE Functions: Selected Issues and Interaction with Pillar One and Pillar Two of the Digital Debate, „International Tax Studies” 2020, Vol. 3, No. 6
Chand V., Reif S., The Fundamental Approach for Allocation of Risks and Returns for Financing Entities, Kluwer International Tax Blog, 2018, http://kluwertaxblog.com/2018/07/12/ fundamental-approach-allocation-risks-returns-financing-entities/?doing_wp_cron=1598000880.1861310005187988281250 (dostęp: 10.12.2020 r.)
Collier R., Andrus J., Transfer pricing and the Arm’s Length Principle, Oxford University Press 2017
Devereux M.P., Auerbach A.J., Keen M., Oosterhuis P., Schoen W., Vella J., Taxing profit in a global economy , Oxford University Press 2021
Heggmair M., The New Interpretation of the Arm’s Length Principle: A Post-BEPS Evaluation, „International Transfer Pricing Journal” 2017, Vol. 24, No. 3
Hickman A., Arm’s length principle mutations: control of risk in the OECD guidelines and variations in practice, „MNE Tax” 2021
Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, Working Paper, IBFD 2015
Hoor O., Transfer Pricing in Luxembourg, Legitech 2018
Laskowska M., Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfrowej według OECD, „Przegląd Podatkowy” 2020/12
Laskowska M., Skuteczność polityki przeciwdziałania unikaniu opodatkowania wobec zmian strategii podatkowych holdingów międzynarodowych, Warszawa 2020
League of Nations, Report on double taxation: Submitted to the Financial Committee, 1923, par. 29–32 i 39–40, http://www.taxtreatieshistory.org/ (dostęp: 28.02.2021 r.)
Musselli A., Rise of a New Standard: Profit Location in Countries of Important Intangible Functions Managers, „International Transfer Pricing Journal” 2017, Vol. 24, No. 5
OECD/G20 BEPS Project, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blue Print, https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm (dostęp: 28.02.2021 r.)
OECD, E-Commerce: Transfer Pricing and Business Profits Taxation, 2005
OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10, 2015 Final Reports, https://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8–10–2015-final-reports-9789264241244-en.htm (dostęp: 28.02.2021 r.)
OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, https://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5–2015-final-report-9789264241190-en.htm (dostęp: 28.02.2021 r.)
OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Paryż 2017
Oosterhuis P., Parsons A., Destination Based Income Taxation: Neither Principled Nor Practical?, „Tax Law Review” 2018, Vol. 71
OECD Comm. on Fiscal Affairs, The Determination of Transfer Prices between Associated Enterprises, 1979, https://www.taxtreatieshistory.org/data/pdf/CFA(79)1E.pdf (dostęp: 28.02.2021 r.)
OECD Comm. on Fiscal Affairs, Special Working Group on Transfer Pricing of Working Party No. 6, Transfer Pricing: Draft Consolidated Note, DAF/CFA/78.13, 1978, https://www.taxtreatieshistory.org/data/pdf/DAF-CFA(78)13E.pdf (dostęp: 28.02.2021 r.)
OECD, Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 1995
Olbert M., Spengel Ch., International taxation in the digital economy. Challenge Accepted?
Paumier P., TP Aspects of Intangibles: How Deep Should DEMPE Be?, „International Tax Review” 2020, https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kblpstc76wl3/tp-aspects-of-intangibles-how-deep-should-dempebe (dostęp: 28.02.2021 r.)
Porter M.E., The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press 1985
Schmidt S., Future Taxation of Company Profits: What to Do with Intangibles?, Copenhagen Economics 2019
Schon W., One Answer to Why and How to Tax the Digitalized Economy, „Intertax” 2019, Vol. 47, Issue 12
Wilkie J.S., An Inverted Image Inspires a Question: Comments on Professor Ulrich Schreiber’s “Sales-Based Apportionment of Profits, „Bulletin for International Taxation” 2018, Vol. 72, No. 4/5
Wittendorf J., The transactional ghost of article 9 (1) of the OECD Model, „Bulletin for International Taxation” 2009, Vol. 63, No. 3
Vann R.J., Taxing International Business Income: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, „World Tax Journal” 2010, Vol. 2, No. 3
Verlinden I., De Baets S., Parmessar V., Grappling with DEMPEs in the Trenches: Trying to Give It the Meaning It Deserves, „Intertax” 2019, Vol. 47, Issue 12

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (1)

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich wywarły ogromny wpływ na sposób stosowania unijnych dyrektyw podatkowych przewidujących zwolnienie z podatku u źródła dla pasywnych płatności takich jak dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne. Po tym jak autor opisał i skomentował kluczowe tezy zawarte w tych wyrokach, teraz chciałby przybliżyć rozstrzygnięcia judykatury innych państw członkowskich UE/EFTA, które odwołują się do przedmiotowych wyroków, a które zostały wydane w latach 2019 i 2020. W tym zakresie niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie tez zaprezentowanych przez autora podczas webinarium zorganizowanego przez International Fiscal Association, oddział Polska w październiku 2020 r. 3 , a także uzupełnienie debaty prowadzonej na łamach „Przeglądu Podatkowego” odnośnie do wyroków w sprawach duńskich.

Słowa kluczowe: TS, sądy krajowe, rzeczywisty właściciel, nadużycie prawa, dyrektywa w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych, dyrektywa o spółkach matkach i spółkach córkach

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

Reception of Court of Justice Judgments in Danish Cases by the Judiciaries of EU/EFTA Member States. Nothing New under the Sun? (1)

Judgments issued by the Court of Justice in Danish cases have made an enormous impact on the manner of application of EU tax directives which provide for exemption from withholding tax for passive payments, such as dividends, interest and licence fees. After a description and commentary on key statements contained in these judgments, the author would like to discuss decisions of judicial authorities of other EU/EFTA member states, which make references to the judgments in question and which were issued in 2019–2020. In this scope, this paper expands on the theses presented by the author during a webinar organized by the International Fiscal Association, Polish branch, in October 2020, as well as supplements the debate about judgments in Danish cases, carried on in Przegląd Podatkowy.

Keywords: CJ, national courts, beneficial owner, abuse of right, Interest and Royalties Directive, Parent-Subsidiary Directive

Bibliografia / References
Arginelli P., Tenore M., Italian Supreme Court on the beneficial owner requirement. Corte di Cassazione, „Highlights and Insights on European Taxation” 2020/10

Arnold B., A comparison of statutory general anti-avoidance rules and judicial general anti-avoidance doctrines a means of controlling tax avoidance: which is better? (what would John Tiley thinks?) [w:] Comparative perspective on revenue law. Essays in honour of John Tiley, red. J. Avery Jones, Cambridge 2008
Barroso M., El abuso de derecho y el concepto de beneficiario efectivo en materia de intereses y cánones en el context de los “asuntos daneses” del TJUE. Análisis de la resolución del TEAC de 8 de octubre de 2019, „Nueva Fiscalidad” 2019/4
Beretta G., The Notions of “Beneficial Ownership” and “Place of Effective Management” in Respect of a Passive Holding Company, „European Taxation” 2017, Vol. 57, No. 6
Cuesta L., Barbeito P., Spain’s Central Tax Tribunal adopts the CJEU’s doctrine in the ‘Danish cases’, Gómez-Acebo & Pombo newsletter, styczeń 2020 r.
Englisch J., A. Court of Justice The Danish tax avoidance cases: New milestones in the Court’s anti-abuse doctrine, „Common Market Law Review” 2020, Vol. 57, Issue 2
Gadea E., Beneficiario efectivo Análisis de la STJUE de 26 de febrero de 2019, asuntos acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16, „Revista de Contabilidad y Tributación” 2019/435
Gommers S., Danish Dynamite: The 26 February CJEU Judgments in the Danish Beneficial Ownership Cases, „EC Tax Review” 2019, Vol. 28, Issue 6
Hernández González-Barreda P.A., Holding Companies and Leveraged Buy-Outs in the European Union Following BEPS: Beneficial Ownership, Abuse of Law and the Single Taxation Principle (Danish ECJ Cases C-115/16, 116/16, 117/16, 118/16, 119/16 and 299/16), „European Taxation” 2019, Vol. 59, No. 9
Lewandowska M., Stępień A., Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Loyens & Loeff N.V., Interpretation and application of the general anti-abuse rule of the Parent-Subsidiary Directive, wrzesień 2020 r.
L’Hotellerie-Fallois D., Interpretación de la cláusulas de beneficiario efectivo en la directive sobre intereses y cánones y la virtualidad del principio de prohibición del abuso de derecho en el ordenamiento europeo. Análisis de la STJUE de 26 de febrero de 2019, N Luxembourg 1 y otros (asuntos acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16), „Nueva Fiscalidad” 2019/1
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału , „Przegląd Podatkowy” 2019/6
Molenaars M., Dutch Supreme Court ruling on Dutch substantial interest rules, Stibbe Newsletter, 14.01.2020 r.
Offermanns R., Application of anti-abuse rule to non-resident substantial shareholders – The Hague Court of Appeal renders decision, „IBFD – Tax News Service”, 15.01.2018 r.
Offermanns R., Supreme Court decides on application of antiabuse rule to non-resident substantial shareholders, „IBFD – Tax News Service”, 15.01.2020 r.
O’Shea T., N Luxembourg 1: CJEU Finds Directive Benefits Can Be Denied in Abusive Situations, „Tax Notes International” 2019/94
PwC NL Tax Knowledge Centre, Beneficial Ownership Factsheet, listopad 2020 r.
Sánchez de Castro Martín-Luengo E., The ECJ’s Danish Cases and the Spanish Withholding Tax Exemption in Respect of Interest Payments to EU Lenders: Some Reflections and Practical Implications, „European Taxation” 2020, Vol. 60, No.1
Schön W., Interpreting European Law in the Light of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Action Plan , „Bulletin For International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 4/5
Vanistendael F., Tax abuse in Europe: the CJEU’s N Luxembourg 1 and T Danmark Judgments, „Tax Notes International” 2020/97
Vermeulen H., Netherlands – Dutch Supreme Court refers to CJEU’s Danish Beneficial Ownership cases in considering the application of the anti-abuse provision of the Dutch substantial interest rules, PwC EU Tax News 2020/1
Vroom A., The Compatibility of the Netherlands Taxation of Dividends Derived by Foreign Shareholders with EC Law, „European Taxation” 2009, Vol. 49, No. 12
Wilk M., Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
WTS Global European Tax Law Center, Latest case law from EU member states on beneficial ownership and abuse of law, październik 2020 r.
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4

Anna Karczewska
Autorka jest doktorantką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Szymon Parulski
Autor jest doradcą podatkowym specjalizującym się w akcyzie

Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski?

Projekt nowelizacji niemieckiej ustawy o podatku od wyrobów tytoniowych powinien stanowić wzór dla zmian przepisów podatkowych, nie tylko akcyzowych, w Polsce. Zmiany te bowiem zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony legislacyjnej, jak i od strony uzasadnienia ekonomiczno-społecznego. Tam, gdzie sytuacja nie wymaga istotnej zmiany, projekt zakłada stopniowe korekty, ale w sytuacji szczególnej, tj. wprowadzenia opodatkowania wyrobów nowatorskich, projekt za jednym posunięciem dokonuje niezbędnej i całościowej zmiany traktowania podatkowego. Zakłada ponadto wielomiesięczne vacatio legis, rzadko spotykane w polskiej praktyce podatkowej, a co więcej – dokonuje zmian na najbliższe pięć lat. Mapa drogowa w opodatkowaniu wyrobów tytoniowych zapewni po raz kolejny nie tylko stały wzrost dochodów budżetowych w Niemczech, ale również zabezpieczy przed rozrostem szarej strefy. Wprowadzenie takiej kultury legislacji podatkowej w Polsce byłoby rewolucją, której ofiarami mogliby zostać jedynie doradcy podatkowi, którzy teraz są rozpieszczani ciągłymi i niedopracowanymi zmianami wszystkich przepisów podatkowych.

Słowa kluczowe: legislacja podatkowa, akcyza, wyroby tytoniowe, papierosy, tytoń do podgrzewania, płyn do papierosów elektronicznych

Pobierz treść artykułu

Anna Karczewska
The author is a PhD student at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw.
Szymon Parulski
The author is a tax adviser specializing in excise duty.

German Tax Legislation on the Example of Tobacco Excise Duty. A Model for Poland?

The bill to amend the German act on excise duty on tobacco products should serve as a model of how to amend provisions of tax law in Poland, not only those relating to excise duty. The amendments have been prepared really well, in terms of both legislative practice, and socioeconomic justification. Where the situation does not require a major change, the bill assumes gradual corrections, but in a special case, i.e. the introduction of taxation for novel products, the bill provides for the necessary and comprehensive change in tax treatment in one go. Moreover, it assumes a period of many months before it will enter into force, which is rare in the Polish tax practice, and the changes will unfold in the following five years. The road map in taxation of tobacco products will once again not only ensure stable growth in the budget revenue in Germany, but also prevent the expansion of grey economy. If such culture of tax legislation were introduced in Poland, it would mean a revolution, whose only victims could possibly be tax advisers, currently spoiled with the neverending series of half-baked amendments to all tax provisions.

Keywords: tax legislation, excise duty, tobacco products, cigarettes, tobacco for heating, liquid for e-cigarettes

Bibliografia / References
KPMG, Project SUN. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland. 2015 Results, Warszawa 2016
Niemczyk i Wspólnicy, Nielegalny rynek wyrobów tytoniowych w Polsce, Warszawa 2015 [w:] Szara strefa wyrobów tytoniowych w Polsce. Rozmiar szkód i metody redukcji, Warszawa 2016
Raport Straty budżetu państwa z powodu błędów Ministerstwa Finansów, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2014

dr hab. Adam Bartosiewicz
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. ORCID: 0000-0001-8702-2672

Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – nowy przedmiot opodatkowania?

Wydawać się mogło, że nic nowego – jeśli chodzi o opodatkowanie czynności i zdarzeń związanych z użytkowaniem wieczystym – podatników już nie spotka. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – dalej wyrok TS C-604/19, Gmina Wrocław – zdaje się otwierać na nowo tę puszkę Pandory. Niedawno temat ten poruszono w majowym numerze „Przeglądu Podatkowego”. Czy jednak faktycznie skutki wyroku są aż tak negatywne dla gmin? Nad zagadnieniem tym autor zastanawia się w poniższej publikacji.

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, VAT, dostawa towarów

dr hab. Adam Bartosiewicz
The author is a tax adviser and an attorney at law, he is a partner in a tax consultancy firm. ORCID: 0000-0001-8702-2672

Statutory Transformation of Perpetual Usufruct into Ownership: A New Object of Taxation?

It would seem that there could be nothing new in store for taxpayers in terms of taxation of activities and events connected with perpetual usufruct. The recent CJ judgment of 25 February 2021, C-604/19, Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, seems to open this Pandora’x box anew. The topic was recently discussed in the May issue of Przegląd Podatkowy. But are the consequences of the judgment for municipalities indeed so detrimental? The author of this paper ponders this issue.

Keywords: perpetual usufruct, VAT, supply of goods

Bibliografia / References
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Użytkowanie wieczyste w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2021/5

Adam Rzepa
Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Exit tax. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i dokonanie analizy podatku od wyjścia (exit tax) zarówno w odniesieniu do regulacji międzynarodowego prawa podatkowego, jak również w zakresie polskich przepisów, w obrębie których pod nazwą „podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków” funkcjonuje on od 1.01.2019 r. W artykule zostanie dokonana ocena zgodności polskich przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – i umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawem unijnym.

Słowa kluczowe: exit tax, podatek dochodowy, niezrealizowany zysk, wyjście

Adam Rzepa
The author is a lawyer specializing in tax law; he graduated from the Adam Mickiewicz University in Poznan

Exit Tax. Tax on Income from Unrealized Gains

This paper attempts to present and analyse exit tax, with respect to both international tax law regulations and Polish provisions of law, where this tax has been known since 1 January 2019 as tax on income from unrealized gains. The author evaluates the consistency of Polish provisions contained in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax and the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax with the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, double taxation agreements, as well as EU law.

Keywords: exit tax, income tax, unrealized profit, exit

Bibliografia / References
Cabinet Gregory, French Exit Tax, https://www.cabinetgregory.com/html/frexittax.html (dostęp: 13.05.2020 r.)
Czerwiński M., Wieśniak-Wiśniewska A., Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników, „Przegląd Podatkowy” 2016/6
EY, French Parliament approves Finance Bill for 2020, https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/ey-french-parliament-approves-finance-bill-for-2020? (dostęp: 5.05.2020 r.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Kowalski R., PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020
Mariański A., Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Namysłowski R., Opodatkowanie podatkiem dochodowym wzrostu wartości akcji w przypadku zmiany rezydencji podatkowej narusza art. 43 TWE (art. 49 TFUE) – wprowadzenie i wyrok TS z 11.03.2004 r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saiilant v. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, „Europejski Przegląd Podatkowy” 2011/9
Nowak-Piechota A., Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce, LEX/el. 2018
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Warszawa 2018
Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris 2015, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241695-en (dostęp: 5.07.2019 r.)
Smakuszewski M., CIT 2019. Komentarz, Warszawa 2019
Stolleis M., Mußgnug D., Die Reichsfluchtsteuer 1931–1953, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung” 2013/111(1)
Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Zasady stosowania zwolnień i właściwych stawek w podatku od nieruchomości

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Principles of Application of Exemptions and Proper Rates in Real Estate Tax

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
Kierownik studiów podyplomowych Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. ORCID: 0000-0002-7935-9221

Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym – III edycja. Studia podyplomowe SGH

dr hab. Dominik J. Gajewski, professor of the Warsaw School of Economics
Head of postgraduate studies ‘Taxes in domestic and international economic practice’. ORCID: 0000-0002-7935-9221

‘Taxes in domestic and international economic practice’, 3rd edition of postgraduate studies at the Warsaw School of Economics

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top