Przegląd Podatkowy
Prawo05 czerwca, 2024

Przegląd Podatkowy 6/2024

Zasada pierwszeństwa prawa UE i prawo do sądu gwarantowane w art. 47 KPP w przypadku sprzeczności między orzecznictwem sądu krajowego a prawem UE w zakresie prawa do odliczenia VAT. Uwagi na tle wyroku TS z 11.01.2024 r., C-537/22dr Agnieszka Franczak
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doradcą podatkowym.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9393-634X

Zasada pierwszeństwa prawa UE i prawo do sądu gwarantowane w art. 47 KPP w przypadku sprzeczności między orzecznictwem sądu krajowego a prawem UE w zakresie prawa do odliczenia VAT. Uwagi na tle wyroku TS z 11.01.2024 r., C-537/22

W wyroku wydanym 11.01.2024 r., C-537/22, Global Ink Trade Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága – dalej wyrok TS C-537/22, Global Ink Trade – Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada na sąd krajowy obowiązek odstąpienia od oceny prawnej dokonanej przez sąd krajowy wyższej instancji, jeżeli uzna on, mając na względzie wykładnię dokonaną przez TS w zakresie prawa do odliczenia VAT, że ocena ta nie jest zgodna z prawem unijnym.

Słowa kluczowe: zasada pierwszeństwa prawa unijnego, prawo do sądu, prawo do odliczenia VAT, należyta staranność, ciężar dowodu

dr Agnieszka Franczak
The author is an assistant professor at the Department of Financial Law, Jagiellonian University in Krakow, Poland, and a tax adviser.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9393-634X

The Principle of the Primacy of EU Law and the Right to a Fair Trial Guaranteed by Article 47 CFR in Cases of Conflicts Between a National Court’s Case Law and EU Law on the Right to Deduct VAT. Remarks Against the Background of CJ Judgment of 11 January 2024, C-537/22

In its judgment delivered on 11 January 2024, C-537/22, Global Ink Trade Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, the Court of Justice held that the principle of the primacy of EU law requires a national court to depart from the legal assessment made by a higher national court if it considers, having regard to the CJ’s interpretation of the right to deduct VAT, that said assessment is not consistent with EU law.

Keywords: principle of primacy of EU law, right to a fair trial, right to deduct VAT, due diligence, burden of proof

Bibliografia / References
Bałaban A., Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/4
Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, t. 1, red. J. Barcz, Warszawa 2006
Brzeziński B., Franczak A., Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17), Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) – 'Collective Liability' in Polish Tax Law, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2018/27, z. 4
Franczak A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) – sądowa kontrola zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2020/1
Franczak A., Standardy ochrony praw podatnika w Karcie praw podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Rocznik Nauk Prawnych KUL” 2020/1
Gibasiewicz A., Ile „dobrej wiary” w „dobrej wierze” w przypadku odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji będących elementem oszustwa podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/3
Laskowska M., Taborowski M., Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii Europejskiej – między otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości konstytucyjnej [w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudek, N. Półtorak, Warszawa 2013
Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010
Sołtys A., Relacja zasady bezpośredniego skutku i zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022/6
Wróbel A., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010

dr Monika Laskowska
Autorka jest doktorką nauk o polityce i administracji, doradczynią podatkową, koordynatorką w Centrum Analiz i Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepsza ekspertka w dziedzinie cen transferowych w Europie. W rankingu ITR World TP w kilku ostatnich latach wymieniana jako Highly Regarded TP Practitioner. Zajmowała stanowisko wicedyrektorki w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach. Delegatka w OECD oraz w EU JTPF. W kadencji 2022–2025, członkini zarządu polskiego oddziału IFA.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5094-2280

Czy GloBE to tylko ulepszone CFC?

Ogłoszone w grudniu 2021 r. w ramach projektu OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS 2.0) Modelowe Regulacje dotyczące globalnego podatku minimalnego (Global Anti-Base Erosion – dalej GloBE) stanowią nowy koncept opodatkowania dochodów korporacji międzynarodowych. Mandat OECD do podjęcia prac, zakończonych wypracowaniem tego konceptu, dotyczył prac nad zidentyfikowanymi w ramach projektu BEPS 1.0 problemami w zakresie opodatkowania gospodarki cyfryzującej się. W ślad za Modelowymi Regulacjami OECD Rada UE przyjęła dyrektywę 2022/2523 w sprawie GloBE zobowiązującą państwa członkowskie UE do implementacji tego mechanizmu. Już sam tytuł Modelowych Regulacji OECD sugeruje słaby związek GloBE z kwestiami podatkowymi stricte wynikającymi z gospodarki cyfryzującej się. GloBE jest bardziej kontynuacją prac wszczętych w ramach projektu BEPS 1.0, skupiających się na zagadnieniu rosnącej pomiędzy państwami konkurencji podatkowej dotyczącej opodatkowania korporacyjnego, tzw. wyścig w dół (race to the bottom). Wypracowane w ramach BEPS 1.0 środki ograniczyły się zaledwie do zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej (harmful tax competition). O ile agresywne reżimy podatkowe zostały zidentyfikowane i napiętnowane, o tyle przyjęte środki nie rozwiązywały problemu niskiego opodatkowania. Projekt BEPS 1.0 podjął tematykę konkurencji podatkowej w ramach rozległych rekomendacji dotyczących reżimu podatkowego nakładanego na zagraniczne jednostki kontrolowane (controlled foreign company – CFC), których celem jest skuteczne uniemożliwienie podatnikom przenoszenia dochodów do zagranicznych jednostek kontrolowanych i długookresowego odraczania płatności podatku. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienia z zakresu polityki podatkowej państw. Przy analizie zbieżności konstrukcyjnych GloBE z CFC powstają bowiem pytania, jakie są zatem cele projektu GloBE, których nie można było osiągnąć poprzez dalszy rozwój CFC, oraz czy wdrożenie GloBE oznacza klęskę reżimu CFC. Postawiona teza świadczy o istnieniu racjonalnych przesłanek do wdrożenia GloBE bez konieczności likwidacji reżimu CFC w poszczególnych państwach. Kontekstem do podjęcia tego tematu są rozważania wokół zasadności likwidacji reżimu CFC wraz z wdrożeniem GloBE. OECD stanęła na stanowisku, że oba mechanizmy mogą koegzystować, albowiem dążą do realizacji odrębnych celów. Skoro tak, to powstaje wątpliwość co do preferowanych rozwiązań w obszarach interakcji między nimi. Ani Modelowe Regulacje OECD, ani dyrektywa 2022/2523 nie udzielają wyraźnych wskazówek w tym zakresie. W artykule podjęto próbę podania kilku takich wskazówek.

Słowa kluczowe: GloBE, CFC, (zagraniczny) kredyt podatkowy, OECD

dr Monika Laskowska
The author holds a PhD in political science and public administration; she is a tax adviser, coordinator at the Centre for Tax Analyses and Studies at the Warsaw School of Economics, Poland. In 2019 she received the LMG Europe Women in Business Law Award as the best transfer pricing expert in Europe. Listed as a Highly Regarded TP Practitioner in the ITR World TP rankings for the past few years. She held the position of deputy director in the Income Taxes Department at the Ministry of Finance and acted as the competent authority in international mutual agreement procedures. Delegate to the OECD and the EU JTPF. In the term 2022-2025, member of the board of the Polish branch of the IFA.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5094-2280

Is GloBE Just Improved CFC Rules?

Announced in December 2021 as part of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS 2.0), the global minimum tax rules (Global Anti-Base Erosion Model Rules - the “GloBE”) represent a new concept for the taxation of income of multinational corporations. The OECD’s mandate to undertake the work that led to the development of this concept was to work on the issues identified in BEPS 1.0 project on the taxation of the digitalizing economy. Following the OECD Model Rules, the Council of the EU adopted Directive 2022/2523 on GloBE, which requires EU Member States to implement this mechanism. The very title of the OECD Model Rules suggests a tenuous link between the GloBE and tax issues arising strictly from the digitalizing economy. The GloBE is rather a continuation of the work initiated under the BEPS 1.0 project, focusing on the issue of intensifying tax competition between countries in terms of corporate taxation, the so-called race to the bottom. The measures developed under BEPS 1.0 were limited only to the phenomenon of harmful tax competition. While aggressive tax regimes were identified and stigmatized, the adopted measures did not address the problem of low taxes. The BEPS 1.0 project addressed the issue of tax competition as part of its extensive recommendations on the tax regime imposed on controlled foreign companies (CFCs), which aim to effectively prevent taxpayers from shifting income to foreign controlled entities and long-term deferral of tax. This article addresses issues in the field of states’ tax policy. When analysing the structural convergence of the GloBE with CFC rules, questions arise as to what, therefore, are the objectives of the GloBE project that could not be achieved by further development of the CFC rules, and whether the implementation of the GloBE marks the failure of the CFC regime. The above thesis demonstrates that there is a rationale for implementing GloBE without having to dismantle the CFC regime in individual states. The context for addressing this topic is the considerations about the justifiability of abolishing the CFC regime while implementing the GloBE. The OECD has taken the view that the two mechanisms can coexist, as they pursue separate objectives. If so, this raises the question of the preferred solutions in the areas where they interact. Neither the OECD Model Rules nor Directive 2022/2523 provide clear guidance in this respect. The article attempts to provide some such guidance.

Keywords: GloBE, CFC, (foreign) tax credit, OECD

Bibliografia / References
Arnolds B., An Investigation into the Interaction of CFC Rules and the OECD Pillar Two Global Minimum Tax, „Bulletin for International Taxation” 2022, Vol. 76, Issue 6
Avi-Yonah R., Salaimi M., Minimum Taxation in the United States in the Context of GloBE, „Intertax” 2022, Vol. 50, Issue 10
Bettens D., The CFC rule under GloBE: definition, rule order and strategic responses, 2022, https://ssrn.com/abstract=4297267
Devereux M.P., The OECD Global Anti-Base Erosion (‘GloBE’) Proposal, Oxford University Centre for Business Taxation 2019
Englisch J., Becker J., International Effective Minimum Taxation – The Globe Proposal, „World Tax Journal” 2019/11(4)
Hey J., The 2020 Pillar Two Blueprint: What Can the GloBE Income Inclusion Rule Do That CFC Legislation Can’t Do?, „Intertax” 2021/49
OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241046-en
OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241152-en
OECD, Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes: Inclusive Framework on BEPS: Action 5, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2019, https://doi.org/10.1787/9789264311480-en
OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2020, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint-abb4c3d1-en.htm (dostęp: 6.05.2024 r.)
OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2021, https://doi.org/10.1787/782bac33-en
Wardell-Burrus H., Pillar Two and Developing Countries: The STTR and GloBE Implementation, „Intertax” 2023, Vol. 51, Issue 2
Wardell-Burrus H., Should CFC Regimes Grant a Tax Credit for Qualified Domestic Minimum Top-Up Taxes? , „Tax Notes” 2022/1

dr Jakub Chowaniec
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1270-7786

Podatnik przez rzekome zaniechanie, czyli kilka słów o skutkach niezłożenia informacji CIT-15J przez spółkę jawną przed rozpoczęciem roku obrotowego

Spółka jawna jako podmiot niebędący osobą prawną już od czasów II Rzeczypospolitej cechowała się transparentnością podatkową, a podatek dochodowy był rozliczany przez wspólników tej spółki, traktowanych jako zbiór indywidualnych podatników. Zmiana formy opodatkowania tej spółki na model opaque nastąpiła w 2021 r., jednakże wprowadzone przepisy do dziś budzą spore kontrowersje. Jedną z nich jest pojawiający się w indywidualnych interpretacjach podatkowych pogląd organu podatkowego zakładający obowiązek składania informacji CIT-15J przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego przez te spółki jawne, których wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza wydanych interpretacji podatkowych w tym przedmiocie oraz wskazanie na argumenty przemawiające za brakiem konieczności corocznego składania informacji CIT-15J w celu utrzymania transparentności podatkowej spółki jawnej (przy założeniu braku zmian podmiotowych po stronie wspólników spółki). 

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, spółka jawna, spółka jawna jako podatnik CIT, CIT-15J, transparentność podatkowa, zmiana zasad opodatkowania spółki jawnej

dr Jakub Chowaniec 
The author is an assistant professor at the Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1270-7786

Taxpayer by Alleged Omission, or a Few Words on the Consequences of a General Partnership’s Failure to File CIT-15J Information Before the Start of a Financial Year

The general partnership, as an unincorporated entity, was already characterized by tax transparency in the period of the Second Republic of Poland (1918-1939), and income tax was settled by its partners, treated as a set of individual taxpayers. The change of the taxation form of this partnership to an opaque model took place in 2021, however, the provisions introduced then are still highly controversial today. One of these controversies is the view of the tax authority, expressed in individual tax rulings, which assumes the obligation to file CIT-15J information before the start of each financial year by those general partnerships whose partners are not only natural persons. The purpose of this article is to critically analyse the tax rulings issued in this regard and to point out arguments in favour of not having to file CIT-15J information annually in order to maintain tax transparency of a general partnership (assuming there are no changes of its partners).

Keywords: corporate income tax, general partnership, general partnership as a CIT payer, CIT-15J form, tax transparency, change in taxation rules for general partnerships

Bibliografia / References
Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – komentarz, Warszawa 2012
Gach M., Wspólnicy spółek jawnych – pamiętajcie o złożeniu CIT-15J i CIT/JW, https://prawo-dla-ksiegowych.pl/wspolnicy-spolek-jawnych-pamietajcie-o-zlozeniu-cit-15j-i-cit-jw/ (dostęp: 15.03.2024 r.)
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2022
Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Analizy BAS” 2010/4(29), https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/DF669A57F3C74F7CC12576A9004265EE/$file/Analiza_%20BAS_2009_29.pdf (dostęp: 18.03.2024 r.)
Mentel-Wyrzychowska E., Trzeba złożyć CIT-15J do końca grudnia, „Gazeta Podatkowa” z 8.12.2023 r., https://www.pit.pl/aktualnosci/trzeba-zlozyc-cit-15j-do-konca-grudnia-1009075 (dostęp: 15.03.2024 r.)
Mudrecki A., Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020
Ordynacja podatkowa, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023, komentarz do art. 2a
Ostatnie dni na złożenie CIT-15J – poznaj termin!, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kto-sklada-informacje-cit-15j (dostęp: 15.03.2024 r.)

Justyna Skwirowska

Autorka jest asystentem na Uniwersytecie SWPS oraz asystentem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom miejsc noclegowych – rozważania podjęte na kanwie wyroków NSA z 1.08.2023 r.: II FSK 1246/21 oraz II FSK 270/21

Od dłuższego czasu w praktyce sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, ugruntowała się linia orzecznicza, stosownie do której zapewnienie pracownikowi miejsca noclegowego w sytuacji delegowania go do pracy w oddaleniu od jego miejsca zamieszkania stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – a przez to podlega opodatkowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 1.08.2023 r. 2 przyjął odmienną interpretację. Korzystając z wykładni prounijnej, przyjęto brak opodatkowania tego rodzaju świadczeń, jeżeli pracownik wykonuje obowiązki służbowe w innym państwie członkowskim UE. W ramach niniejszego artykułu autorka rozważy, czy przedmiotowe orzeczenia mogą zapoczątkować przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej.

Słowa kluczowe: nieodpłatne świadczenie, podatek dochodowy, stosunek pracy, nocleg pracowniczy

Justyna Skwirowska
The author is an assistant lecturer at the SWPS University in Warsaw, Poland, and a judge’s assistant at the Provincial Administrative Court in Warsaw

Taxation of Gratuitous Benefits Related to Providing Overnight Accommodation to Employees. Reflections Against the Background of Supreme Administrative Court Judgments of 1 August 2023: II FSK 1246/21 and II FSK 270/21

For a long time, a line of case law has been established in the practice of administrative courts, including the Supreme Administrative Court, according to which providing an employee with overnight accommodation, in a situation where the employee is posted to work away from their place of residence, constitutes a gratuitous benefit within the meaning of Article 12 of the CIT Act, and is thus subject to taxation. In judgments of the Supreme Administrative Court of 1 August 2023, II FSK 1246/21, and II FSK 270/21, a different interpretation was adopted. Using a pro-EU interpretation, it was assumed that such benefits are not taxed if the employee performs work-related duties in another EU Member State. In this article, the author considers whether the rulings in question may initiate a break in the above line of case law.

Keywords: gratuitous benefit, income tax, employment relationship, employee overnight accommodation 

Bibliografia / References
Brzeziński B., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r., „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2014/3

Łukasz Kowalski
Autor jest doradcą podatkowym oraz uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4753-0976

Wpływ inflacji na realną stopę opodatkowania

Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania zjawiska inflacji oraz mechanizmów związanych z jej zwalczaniem do planowania rozliczeń przedsiębiorców, a także – w ograniczonym zakresie – rozliczeń konsumentów. Przedstawiono krótki opis historycznego, aktualnego oraz prognozowanego otoczenia inflacyjnego oraz jego wpływu na podatników. Kolejno opisano rozróżnienie pomiędzy wartością nominalną a wartością realną kategorii wyrażonych w pieniądzu, w tym również zobowiązań podatkowych, a następnie omówiono pokrótce trzy mechanizmy pozwalające na wykorzystanie zjawiska inflacji do planowania podatkowego i uzyskiwania z tego tytułu realnych korzyści podatkowych.

Słowa kluczowe: inflacja, planowanie podatkowe, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych

Łukasz Kowalski
The author is a tax adviser and a participant of the Doctoral Legal Seminar at the Kozminski University in Warsaw, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4753-0976

Impact of Inflation on the Effective Tax Rate

The article discusses the possibility of using the phenomenon of inflation and the mechanisms associated with combating it to plan the settlements of businesses and, to a limited extent, the settlements of consumers. The author briefly describes the historical, current and forecast inflationary environment and its impact on taxpayers. Then, the distinction between nominal and real values of items expressed in money, including tax liabilities, is explained. What follows is a brief discussion of three mechanisms that enable using the phenomenon of inflation for tax planning and for deriving real tax benefits.

Keywords: inflation, tax planning, corporate income tax, personal income tax

Bibliografia / References
Gantar E., Statystyczne modele pomiaru inflacji w praktyce banków centralnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018/507
Kamińska A., Inflacja w Polsce w latach 2010–2021 i jej znaczenie dla gospodarki, Wrocław 2022
Kramer R., Wartość jako kategoria ekonomiczna – definicja i klasyfikacja , „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011/4(78)
Meredyk K., Teoria ekonomii. Makroekonomia. Podręcznik akademicki, t. 2, Białystok 2003
Ossowski J.C., Przyczynowo-skutkowa analiza inflacji w Polsce w latach 1995–2021, „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” 2021/20(II), https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_23830_20_II_2021_105139 (dostęp: 7.01.2024 r.).

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Fundusz Ochrony Rolnictwa – nowa danina, nowe wątpliwości 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

The Agriculture Protection Fund: A New Levy, New Doubts 

Finał Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
The Final of the ‘Entrepreneur-Friendly Revenue Office’ Competition

Tomasz Janicki

Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 

Ceny transferowe – problemy praktyczne 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Transfer Pricing – Practical Problems

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussel

Zamów prenumeratę

Przeglądaj powiązane tematy