Prawo01 czerwca, 2020

Przegląd Podatkowy 6/2020

Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi (1)

dr Błażej Kuźniacki
Autor jest Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i niezależnym strategiem podatkowym. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi (1)

Przesłanki ogólnej klauzuli skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti Avoidance Rule – GAAR): istotność, sprzeczność i sztuczność, wyznaczają linię demarkacyjną między akceptowalną i nieakceptowalną przez ustawodawcę realizacją prawa podatnika do przeprowadzania czynności w sposób (legalny) prowadzący do jak najmniejszego opodatkowania (korzyści podatkowej). Ustawodawca wyznaczył tę linię in abstracto w sposób tak dalece niedookreślony i zawiły, że ustalenie jej in concreto przez interpretatora jest niezwykle trudnym zadaniem, co potwierdzają rozbieżności w jurysprudencji i doktrynie prawa podatkowego w odniesieniu do identyfikacji i wzajemnych relacji między przesłankami GAAR. Artykuł jest polemicznym głosem w ww. zakresie, mającym na celu wprowadzenie ładu metodologicznego poprzez analizę de lege lata, orzecznictwa i doktryny prawa podatkowego oraz zaproponowanie określonych postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe: GAAR, kontrowersje, Konstytucja, legislacja, dyrektywa ATA, BEPS

dr Błażej Kuźniacki
The author is a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and an independent tax strategist. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Decoding the Hypothesis Underlying GAAR: Conditions of Intention and Unlawfulness and the Relationships between Them (1)

The conditions specified in the General Anti Avoidance Rule – GAAR: materiality, unlawfulness and artifi ciality, set the demarcation line between what the law accepts and does not accept in terms of the taxpayer’s right to carry out transactions in a (lawful) manner leading to keeping tax as low as possible (tax gains). The law sets the line in abstracto in such a vague and convoluted manner that interpreters find setting it in concreto an extremely hard task, as confirmed by the discrepancies in case law and in literature in the field of tax law with respect to identifying GAAR conditions and the interrelations between them. This article is a polemic voice in this regard, aimed at introducing some methodological order through an analysis of the law as it stands, case law, and literature of tax law, as well as suggesting specific proposals of legislative amendments.

Keywords: GAAR, controversies, Constitution, legislation, ATA Directive, BEPS

 

Bibliografia:

Aaronson G., Independent study on general anti-avoidance rule, 21.11.2011, https://www.gov.uk/government/news/independent-study-on-general-anti-avoidance-rule-published (dostęp: 20.04.2020 r.)
Aramayo S.V., A Common GAAR to Protect the Harmonized Corporate Tax Base: More Chaos in the Labyrinth, „EC Tax Review” 2016, Vol. 25, No. 1
Arnold B., Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance [w:] Tax avoidance in Canada: the general anti-avoidance rule, red. H. Erlichman, Toronto 2002
Atiyah P.S., Summers R.S., Form and substance in Anglo-American law: a comparative study of legal reasoning, legal theory, and legal institutions, Oxford 1987
Avi-Yonah R.S., Mazzoni G., The text below from BEPS, ATAP, and the New Tax Dialogue: A Transatlantic Competition?, „Intertax” 2018, Vol. 46, No. 11
Baker P., Improper Use of Tax Treaties, Tax Avoidance and Tax Evasion [w:] Papers on Selected Topics in Administration of Tax Treaties for Developing Countries, Paper No. 9–A, UN, May 2013
Baker P., The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, „British Tax Review” 2017/3
Barak A., Purposive Interpretation in Law, Princeton University Press 2005
Brzeziński B., Kalinowski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 7 listopada 1991 r. SA/Po 1198/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993/10
Brzeziński B., Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004/1
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Burchner A., Cape J., Hodkin M., United Kingdom – Branch Report: Anti-avoidance measures of general nature and scope – gaar and other rules, „IFA Cashiers” 2018, Vol. 103A
Dabner J., The Spin of a Coin – In Search of a Workable GAAR, „Journal of Australian Taxation” 2000/3
Danon R.J., The PPT in Post-BEPS Tax Treaty Law: It Is a GAAR but Just a GAAR!, „Bulletin for International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 4/5
Danon R.J., Treaty Abuse in the Post-BEPS World: Analysis of the Policy Shift and Impact of the Principal Purpose Test for MNE Groups, „Bulletin for International Taxation” 2018, Vol. 72, No. 1
De Broe L., Beckers D., The General Anti-Abuse Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive: An Analysis Against the Wider Perspective European Court of Justice’s Case Law on Abuse of EU Law, „EC Tax Review” 2017, Vol. 26, No. 3
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series IBFD – „Academic Council” 2008, Vol. 14
De la Feira R., EU General Anti-Avoidance Mechanisms: From GAAP to GAAR [w:] The Dynamics of Taxation, red. G. Loutzenhiser, R. De la Feria, Oxford: Hart Publishing 2020
De Wilde M.F., The ATAD’s GAAR: A Pandora’s Box? [w:] The implementation of anti-BEPS rules in the EU: a comprehensive study, red. P. Pistone, D. Weber, IBFD Database 2018
Debelva F., Luts J., The General Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive, „European Taxation” 2015, Vol. 55, No. 6
Evans Ch., Containing Tax Avoidance: Anti-Avoidance Strategies [w:] Tax Reform in the 21st Century. A Volume in Memory of Richard Musgrave, red. G.J. Head, R. Krever, Series on International Taxation, Kluwer Law International 2009
Filipczyk H., Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/3
Freedman J., The UK General Anti-Avoidance Rule: Transplants and Lessons, „Bulletin for International Taxation” 2019, Vol. 73, No. 6–7
Fuest C., Spengel C., Finke K., Heckemeyer J., Nusser H., Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform, „World Tax Journal” 2013/10
Gomułowicz A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salutant, „Przegląd Podatkowy” 2019/10.
Jędrzejewska K., Bralczyk J., Fiskus oblewa egzamin z języka polskiego, GazetaPrawna.pl, 17.09.2018
Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kondej M., Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, LEX/el. 2019
Kondej M., Zmiany w przepisach klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r., „Praktyka Podatkowa” 2018/1
Kostecki A., Gospodarcze implikacje prawa podatkowego [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, „Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego” 1996
Kujawski G., Definicja unikania opodatkowania (obejścia prawa podatkowego) [w:] Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, LEX/el. 2017
Kuźniacki B., Chapter 6: The GAAR (Article 6 ATAD) [w:] A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive, red. W. Haslehner, G.W. Koefler, A. Rust, Londyn: Edward Elgar Tax Practice Series 2020
Kuźniacki B., Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, Warszawa 2020
Kuźniacki B., Jak LPP unika podatków, „Forbes”, 23.01.2014 r.,
http://www.forbes.pl/jak-lpp-unika-podatkow-schemat,artykuly,169955,1,1.html (dostęp: 18.05.2020 r.)
Kuźniacki B., Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC, „Przegląd Podatkowy” 2016/9
Kuźniacki B., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC): Konieczność reformy, Warszawa 2017
Kuźniacki B., Tax Avoidance through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific Reference to Poland, „Accounting, Economics, and Law: A Concivium” 2017, Vol. 7, Issue 1
Kuźniacki B., The CJEU as a Protector of Tax Optimization via Holding Companies, „Intertax” 2019, Vol. 47, nr 3
Kuźniacki B., The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6 and the MLI: Exploring Challenges Arising from Its Legal Implementation and Practical Application, „World Tax Journal” 2018, Vol. 10, No. 2
Kuźniacki B., Tyliński K., Identifying the Potential and Risks of Integration of AI to Taxation: The Case of General Anti-Avoidance Rule [w:] Leading Legal Disruption: Artificial Intelligence and a Toolkit for Lawyers and the Law, red. G. Aviv, P. D’Agostino, C. Piovesan, Thomson Reuters Canada 2020
Kuźniacki B., Will BEPS redefine how countries will design domestic GAARs? Spot on the PPT’s key constituencies [w:] A Treatise on ‘General Anti-Avoidance Rules, red. M. Butani, Wolters Kluwer Business 2020
Kuźniacki B., Zbiegający się globalny standard przeciwdziałania nadużyciom prawa podatkowego: Czy GAAR (ATAD) i PPT (MLI) powinny być stosowane podobnie?, „Analizy i Studia Centrum Analiz i Studiów Podatkowych” 2020/1, Vol. 9
Ladziński A., Wasiluk D., O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, „Przegląd Podatkowy” 2019/5
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Warszawa 2018
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] B. Brzeziński i in., Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, LEX/el. 2018
Ladziński A., Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Lang M., Owens J., Pistone P., Rust A., Schuch J., Staringer C., GAARs – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS World, Amsterdam 2016
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Marmor A., Interpretation and Legal Theory, Oxford 1992
Mastalski R., Prawo podatkowe. Część ogólna, Warszawa 1998
Morawski L., O granicach racjonalności prawniczej [w:] M. Zirk-Sadowski, Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Moreno A., Zornoza Pérez J., The General Anti-abuse Rule Anti-tax Avoidance Directive [w:] Combating Tax Avoidance in the EU: Harmonization and Cooperation in Direct Taxation, red. J.M. Almudí Cid, G. Ferreras Gutiérrez, red. P.A. Hernández González-Barreda, Kluwer Law International 2019
Niestrzębski D., Instytucja obejścia prawa podatkowego, „Glosa” 1999/12
Nykiel W., Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – wybrane aspekty legislacyjne [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, LEX/el. 2019
Olesińska A., Is Polish GAAR Compatible with the Directive 2016/1164 (ATAD)?, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2017
Palao Taboada C., OECD Base Erosion and Profi t Shifting Action 6: The General Anti-Abuse Rule, „Bulletin for International Taxation” 2015, Vol. 69, No. 10
Perdelwitz A., Developing a Common Framework against Tax Avoidance in the European Union [w:] The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, red. P. Pistone, D. Weber, Amsterdam 2018
Perdelwitz A., Developing a Common Framework against Tax Avoidance in the European Union, in The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, IBFD Online Book 2018
Piccioto S., International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation, Cambridge 1992
Prats G. i in., EU Report: Anti-avoidance Measures of General Nature and Scope – GAAR and Other Rules, „IFA Cahiers” 2018/103A
Prebble R., Prebble J., Does the use of general anti-avoidance rules to combat tax avoidance breach principles of the rule of law? A comparative study, „St. Louis University Law Journal” 2012, Vol. 55, No. 1
Reimer E., Article 5 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 4th edition, Vol. 1, red. A. Rust, E. Reimer, Wolters Kluwer Law & Business 2015
Rösler H., Interpretation of EU Law [w:] Max Planck Encyclopaedia of European Private Law, t. 2, red. J. Basedow i in., Oxford 2012
Schön W., Interpreting European Law in the Light of the OECD/G20 Base Erosion and Profi t Shifting Action Plan, „Bulletin for International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 4–5
Seely A., Tax avoidance: a General Anti-Abuse Rule, Library Standard note: SN6265, House of Commons
Smit D., Substance Requirements for Entities Located in a Harmful Tax Jurisdiction under CFC Rules and the EU Freedom of Establishment, „Derivatives & Financial Instruments” 2014/6
Stefaniak M., Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/5
Van Brunschot F., The Judiciary and the OECD Model Tax Convention and its Commentaries, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2005, Vol. 59, No. 1
Van Weeghel S., A Deconstruction of the Principal Purposes Test, „World Tax Journal” 2019, Vol. 11, No. 1
Vogel K., Prokisch R., General Report: Interpretation of Double Tax Conventions, „IFA Cashiers” 1993, Vol. 78A
Ward D., Ward’s Tax Treaties 1996–1997, Toronto 1996
Ward D.A., Use of Foreign Court Decisions in Interpreting Tax Treaties [w:] Courts and Tax Treaty Law, red. G. Maisto, „EC and International Tax Law Series” 2007, Vol. 3
Weber D., Abuse of Law in European Tax Law: An Overview and Some Recent Trends in the Direct and Indirect Tax Case Law of the ECJ – Part 1, „European Taxation” 2013/6
Weber D., The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect, „Intertax” 2016, Vol. 44, No. 2
Wróblewski J., Właściwości, rola i zadania dyrektyw interpretacyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1961/4
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4
Zalewski M.T., Obejście ustawy podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 1998/7
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978
Zimmer F., In Defence of General Anti-Avoidance Rules, „Bulletin for International Taxation” 2019, Vol. 72, No. 4, IBFD Database


Marek Kwietko-Bębnowski
Autor jest doradcą podatkowym

Informatyzacja sądów administracyjnych – próba oceny i poradnik praktyczny

W dniu 31.05.2019 r. weszły w życie najistotniejsze zmiany w ustawie z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – odnoszące się do informatyzacji sądów administracyjnych, a w szczególności postępowań przed tymi sądami. Po roku obowiązywania nowych przepisów warto dokonać próby ich oceny z punktu widzenia głównych adresatów zmian, czyli stron postępowania i ich pełnomocników. W artykule poruszono najistotniejsze problemy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych w praktyce oraz ze stosowaniem nowych przepisów. Wskazano też na możliwe kierunki wykładni nowych norm prawnych.

Słowa kluczowe:  informatyzacja postępowań sądowoadministracyjnych, pisma w formie elektronicznej, doręczenia pism drogą elektroniczną, dostęp do akt sądowych drogą elektroniczną, Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych, opłata kancelaryjna, szybkość postępowania sądowoadministracyjnego

 

Marek Kwietko-Bębnowski
The author is a tax adviser

Informatization of Administrative Courts: An Attempt at Assessment and a Practical Guide

On 31 May 2019, the most important amendments to the Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Courts, relating to informatization of administrative courts, and in particular proceedings before such courts, entered into force. A year after the new provisions entered into force, it is worthwhile to attempt their assessment from the point of view of the main addressees of amendments, that is, parties to the proceedings and their attorneys. The article discusses the most important problems connected with implementation of the new IT solutions in practice and with the application of new provisions. Possible directions for interpretation of new legal norms are also indicated.

Keywords:  informatization of proceedings before administrative courts, documents in electronic form, service of documents by electronic means, access to court files by electronic means, Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych [Administrative Court Case File Portal], court office fee, speed of proceedings before administrative courts

Bibliografia:

Kwietko-Bębnowski M., ePUAP-ka na pełnomocnika, „Gazeta Prawna” z 29.03.2016 r.


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-8380-8392

Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-127/18, A-PACK

Zgodność polskich przepisów wprowadzających ulgę na złe długi z prawem Unii Europejskiej od lat wzbudzała kontrowersje. Ocena art. 89a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 8.05.2019 r., C-127/18, A-PACK CZ s.r.o. przeciwko Odvolací finanční ředitelství – dalej wyrok TS C-127/18, A-PACK – zdaje się wykluczać możliwość uznania tego artykułu za w pełni zgodny z prawem unijnym. Co ważne, jeszcze przed wydaniem przez TS omawianego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł problem kolizji między polską a unijną regulacją prawną i skierował wniosek o orzeczenie prejudycjalne z polskimi przepisami w tle do Trybunału Sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: VAT, złe długi, prawo UE, status kontrahenta

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-8380-8392

Bad Debt Relief After the Judgment of the Court of Justice in Case C-127/18, A-PACK

Where or not Polish provisions introducing the bad debt relief were consistent with EU law has been causing controversies for years. An evaluation of Article 89a of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax in the light of Court of Justice judgment of 8 May 2019, C-127/18, A-PACK CZ s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství, seems to exclude the possibility of considering this article to be fully consistent with Union law. Importantly, even before the CJ issued the judgment in point, the Supreme Administrative Court noticed the problem of conflict between the Polish legal regulations and EU ones, and made a referral for a preliminary ruling to the Court of Justice concerning the Polish provisions.

Keywords: VAT, bad debts, UE law, status of counterparty

Bibliografia:

Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, LEX/el. 2019, komentarz do art. 89a ustawy, pkt 6
Militz M., Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi – krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos, „Przegląd Podatkowy” 2015/2


Mariusz Ruta
Autor jest doradcą podatkowym w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce

Podatek od morskich farm wiatrowych – proponowany model opodatkowania inwestycji offshore

Zobowiązanie się Polski do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału odnawialnych źródeł energii – dalej OZE – w końcowym zużyciu brutto na poziomie nie niższym niż 15% 1 stwarza potrzebę ustalenia ram prawnych sprzyjających funkcjonowaniu w polskim krajobrazie morskich farm wiatrowych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – dalej projekt offshore – który wypełnia lukę w polskim systemie prawa podatkowego i wprowadza sektorowy podatek od morskich farm wiatrowych uzależniony od mocy turbiny wiatrowej.

Słowa kluczowe: offshore, morskie farmy wiatrowe, podatek od morskich farm wiatrowych, projekt ustawy

Mariusz Ruta
The author is a tax adviser in KPMG Poland mergers and acquisitions team

Tax on Offshore Wind Farms: Proposed Model of Taxation of Offshore Investments

The obligation assumed by Poland to keep after 2020 the mandatory share of renewable energy sources in gross final consumption of energy at a level not lower than 15% creates the need to establish a legal framework favourable to the operation of off-shore wind farms in the Polish landscape. The response to this need is the bill on the promotion of electricity generation in off-shore wind farms, which fills a gap in the Polish tax law system and introduces a sectoral tax on offshore wind farms, whose tax base depends on the capacity of the wind turbine.

Keywords:  offshore, offshore wind farms, tax on offshore wind farms, bill

 

Bibliografia:
Pahl B., Morskie farmy wiatrowe zlokalizowane w wyłącznej strefie ekonomicznej a podatek od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2013/3
Trzmiel G., Analiza metod regulacji mocy w elektrowniach wiatrowych, „Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2017/89


Frans Vanistendael i in.

Solidarność europejska wymaga unijnych podatków

Frans Vanistendael et al.

European Solidarity Requires EU Taxes


Dominika Alicka
Autorka jest starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Maciej Żurek
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Michał Żygadło
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Anita Andrzejewska
Autorka jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Patrycja Cieszko
Autorka jest radcą prawnym, starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Zmiany podatkowe wynikające z tarczy Antykryzysowej

W związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2, na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 (a także innych aktów prawnych w postaci rozporządzeń) wprowadzono liczne zmiany do obowiązujących dotychczas przepisów podatkowych. Zmiany te zostały dokonane zarówno na gruncie poszczególnych podatków, jak również ogólnych regulacji podatkowych. Najistotniejsze zmiany z zakresu VAT sprowadzają się do odroczenia wejścia w życie istotnych zmian, w szczególności w zakresie raportowania VAT, jak również stawek podatkowych. W ramach rozwiązań bezpośrednio wspierających działania mające na celu ograniczenie zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-2 zostały przewidziane również preferencje dla podatników, polegające na możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT 0% lub zwolnienia z VAT w określonych przypadkach. Wśród rozwiązań antykryzysowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych dotkniętych pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 znalazły się m.in.: możliwość późniejszej wpłaty podatku i złożenia deklaracji lub informacji podatkowych oraz przygotowania i złożenia sprawozdań finansowych za 2019 r., preferencje w rozliczeniu straty podatkowej związanej z pandemią, udogodnienia w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dla małych przedsiębiorców, brak obowiązku zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe w określonych przypadkach, preferencyjne odliczanie darowizn, a także dodatkowe możliwości zastosowania ulg B+R oraz IP Box przez podatników zaangażowanych w zwalczanie pandemii. Na podstawie dotychczasowych przepisów Ordynacji podatkowej podatnicy mogą złożyć wniosek o zastosowanie ulg podatkowych. Zarówno ulgi podatkowe, jak i niektóre rozwiązania dostępne w ramach tarczy antykryzysowej stanowią pomoc publiczną, która jest limitowana, ważne jest zatem, aby monitorować poziom uzyskanego wsparcia i planować wykorzystanie poszczególnych instrumentów.

Słowa kluczowe:  tarcza antykryzysowa, JPK_V7M, matryca stawek VAT, elektroniczne paragony fiskalne, darowizny towarów medycznych, strata podatkowa, negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych i VAT, pomoc publiczna

Dominika Alicka
The author is a senior manager at Deloitte Tax Consultancy Division
Maciej Żurek
The author is a tax adviser, a senior manager at Deloitte Tax Consultancy Division
Michał Żygadło
The author is a tax adviser, a senior manager at Deloitte Tax Consultancy Division
Anita Andrzejewska
The author is a tax adviser, a senior consultant at Deloitte Tax Consultancy Division
Patrycja Cieszko
The author is an attorney at law, a senior consultant at Deloitte Tax Consultancy Division

Tax Amendments Resulting from the Anti-Crisis Shield

In connection with the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, by means of a special law and the so-called anti-crisis shield (as well as other legislative instruments in the form of regulations) numerous amendments have been introduced in the existing tax law provisions. These amendments were introduced in field of particular taxes and in general tax rules. The most important amendments in the field of VAT concern delay of the entry into force of important amendments, in particular those relating to VAT reporting and tax rates. As part of solutions directly supporting the measures aimed at limiting the dangers relating to SARS-CoV-2 virus also preferential treatment for taxpayers was provided for. The measures involve the possibility of applying a reduced VAT rate of 0% or exemption from VAT in specified cases. The crisis protection measures for corporate income tax payers affected by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, include, without limitation: the possibility of delayed payment of tax and submission of tax returns or tax information as well as preparation and submission of financial statements for 2019; preferences in settling tax loss connected with the pandemic; facilitations in the settlement of corporate income tax advances for small taxpayers; lack of the duty to increase income on which tax advances for 2020 are calculated by unpaid trade receivables in certain cases; preferential deduction of donations and additional possibility of applying R&D and IP Box reliefs for taxpayers engaged in fighting the pandemic. On the basis of existing provisions of the Tax Ordinance Act taxpayers can also apply for tax reliefs. Tax reliefs, just like some solutions available under the anti-crisis shield, constitute state aid, which is limited, therefore it is important to monitor the amount of the support received and plan the use of individual instruments.

Keywords:  anti-crisis shield, JPK_V7M, matrix of VAT rates, electronic cash register receipts, donations of medical products, tax loss, negative economic impact of COVID-19, tax reliefs in corporate income tax and VAT, state aid

 


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wpływ nowoczesnych technologii na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Influence of Modern Technologies in Personal Income Tax Settlements


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top