Prawo29 kwietnia, 2021

Przegląd Podatkowy 5/2021

dr hab. Hanna Filipczyk
Autorka jest adiunktem badawczym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: 0000-0002-6836-9109

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 specustawy w świetle zasady jawności postępowania sądowego

Przepis art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej specustawa – uprawnia przewodniczącego wydziału orzeczniczego sądu administracyjnego do skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym bez zgody stron postępowania. W tym artykule podejmuję próbę wskazania właściwej wykładni tego przepisu w świetle konstytucyjnej zasady jawności postępowania sądowego, by następnie zestawić ze sformułowanymi postulatami praktykę stosowania przepisu przez sądy administracyjne. W konsekwencji wywodzę wnioski dotyczące środków prawnych przysługujących stronom, wobec których sprawę skierowano na posiedzenie niejawne niezgodnie z tym przepisem w wykładni prokonstytucyjnej. Liberalna praktyka sądowa stosowania tego przepisu budzi wątpliwości. Jeżeli jest ona z nim zgodna, sam przepis może okazać się niekonstytucyjny – jako sprzeczny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – poprzez wprowadzenie nieproporcjonalnego ograniczenia prawa do sądu.

Słowa kluczowe: zasada jawności, prawo do sądu, postępowanie sądowoadministracyjne, Konstytucja RP, Specustawa

dr hab. Hanna Filipczyk
The author is a research associate at the Faculty of Law, University of Bialystok. ORCID: 0000-0002-6836-9109

Hearing a Case in Camera on the Basis of Article 15zzs4(3) of the Special Solutions Act in the Light of the Principle of Open Court Proceedings

Article 15zzs4(3) of the Act of 2 March 2020 on Special Solutions Connected with Preventing, Counteracting and Fighting COVID-19, Other Infectious Diseases and the Crisis Situations Caused Thereby gives the president of the adjudicating division of an administrative court to refer the case to be heard in camera without consent of the parties to the proceedings. In this paper I try to indicate the correct interpretation of this provision in the light of the constitutional principle of open court proceedings and then I juxtapose the formulated postulates with the practice of application of this provision by administrative courts. As a result I draw conclusions about the legal remedies available to parties whose case was heard in camera inconsistently with this provision as interpreted in a Constitution-friendly manner. The liberal judicial practice of applying this provision gives rise to doubts. If it is consistent with this provision, then the provision itself can turn out to be unconstitutional, as inconsistent with Article 45(1) in conjunction with Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, because it introduces a disproportionate restriction of the right to a fair trial.

Keywords: principle of open court proceedings, right to a fair trial, administrative judicial procedure, Polish Constitution, Special Solutions Act

Bibliografia / References

Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1997/11–12

Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, LEX/el. 2018

Kabat A., Dauter B., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019

Kirchler E., The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge 2009

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX/el. 2019

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, red. M. Zubik, Warszawa 2016

Lind E.A., Tyler T.R., The Social Psychology of Procedural Justice, Dordrecht 1988

Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, LEX/el. 2015

Pietrasz P., Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, LEX/el. 2020

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX/el. 2016

Rotkiewicz A., Całkiewicz D., Realizacja zasady jawności postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, red. J. Zimmerman, LEX/el. 2017

Rzetecka-Gil A., Dopuszczalność posiedzeń niejawnych celem podejmowania uchwał przez NSA (w trybie art. 269 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w czasach pandemii. Glosa do uchwały NSA z dnia 30 listopada 2020 r., LEX/el. 2020

Sieniuć M., Zasada jawności postępowania i skutki jej naruszenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, A. Krakała, M. Stahl, LEX/el. 2018

Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011

Tyler T.R., Why People Obey the Law: Procedural Justice, Legitimacy and Compliance, New Haven–London 1990

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest Kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: 0000-0002-2396-9434

Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy

Podstawa opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości nawiązuje do – przynajmniej formalnie – wartości budowli. Jest to albo wartość oparta na przepisach dotyczących amortyzacji, albo tzw. wartość rynkowa. Z uwagi na to, że podstawą opodatkowania jest wartość obiektu z momentu powstania obowiązku podatkowego, często niewiele ma ona wspólnego z realną wartością przedmiotu opodatkowania. Aktualnie emocje budzi spór o podstawę opodatkowania budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane. Będzie to główny przedmiot niniejszej publikacji, ale zostanie on ujęty na tle całości zagadnienia wartości budowli, które były lub są amortyzowane. Pominięty zostanie problem podstawy opodatkowania budowli, które nie były amortyzowane.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, podstawa opodatkowania, amortyzacja, budowla

dr hab. Wojciech Morawski, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun. ORCID: 0000-0002-2396-9434

The Value of Tax Base of Depreciated Construction Structures in Real Estate Tax, That Is, On A Contrario Argumentation Based on Excessive Faith in Rational Legislature

The tax base of construction structures in real estate tax corresponds, at least officially, to their value. It is either the value based on provisions on depreciation or the so-called market value. As the tax base is the value of the construction at the time when the duty to pay tax arises, it often has little in common with the actual value of the object of taxation. Currently, there is a heated dispute about the tax base of construction structures that have been fully depreciated. This is the main subject of this paper, but it is presented against the background of the whole issue of value of construction structures that were, or are being, depreciated. The problem of the tax base of construction structures that were not depreciated is omitted.

Keywords: real estate tax, tax base, depreciation, construction structure

Bibliografia / References

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, red. W. Morawski, Gdańsk 2009

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000-0001-7772-1779

Użytkowanie wieczyste w VAT

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług użytkowania wieczystego budziło wątpliwości interpretacyjne od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kwestią sporną było przede wszystkim ustalenie, czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów o podatku od towarów i usług oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste należy traktować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1.12.2008 r., ostatecznie „wyciszono” te spory, wskazując wprost w przepisie, że oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów. Zmianą tą zapewniono stabilizację interpretacyjną w tym obszarze aż do momentu pojawienia się ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta wywołała dyskusję co do charakteru tych przekształceń na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług oraz zasadności opodatkowania tym podatkiem opłaty przekształceniowej, która to dyskusja znalazła swój finał w Trybunale Sprawiedliwości. Artykuł prezentuje tło związane z opodatkowaniem VAT użytkowania wieczystego oraz przedstawia konsekwencje, przede wszystkim dla gmin, jakie niesie ze sobą wyrok TS z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej 2 – dalej wyrok TS C-604/19, Gmina Wrocław.

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, VAT, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Pobierz treść artykułu

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an employee of CASE, an assistant professor at the Faculty of Economics and Sociology, University of Łodz. ORCID: 0000-0001-7772-1779

Perpetual Usufruct in VAT

Taxation of perpetual usufruct with value added tax has been causing interpretive doubts since Poland joined the European Union. The main issue that provoked disputes was determining whether, in the light of provisions on VAT applicable since 1 May 2004, letting land under perpetual usufruct should be treated as supply of goods or provision of services. The amendments to the Act on Value Added Tax which entered into force on 1 December 2008 finally ‘silenced’ those disputes, when a provision indicated directly that letting land under perpetual usufruct constituted supply of goods. This amendment ensured interpretive stability in this area until the appearance of the Act of 20 July 2018 on the Transformation of the Perpetual Usufruct Right to Land Built-Up for Residential Purposes into Right of Ownership of Said Land. This instrument generated a discussion about the character of these transformations under the provisions on VAT and the expediency of collecting this tax on the transformation fee, which discussion was ended by the Court of Justice. The article presents the background relating to taxation of perpetual usufruct with VAT and the consequences, mainly for municipalities, of CJ judgment of 25 February 2021, C-604/19, Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Keywords: perpetual usufruct, VAT, transformation of the right of perpetual usufruct into the right of ownership of land

Bibliografia / References

Lasiński-Sulecki K., Przegląd Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Przegląd Podatkowy” 2021/4

Rogowska-Rajda B., Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2016, Vol. 50, No. 1

Rafał Kusztal
Autor jest uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunku prawo w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. ORCID: 0000-0003-1842-3215

Punkty styczne opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym

Niniejszy artykuł dotyczy powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym. Punkty styczne dotyczą m.in. takich aspektów tej opłaty jak moment powstania obowiązku zapłaty czy kwestia zabezpieczenia jej płatności (zabezpieczenie akcyzowe). Elementy konstrukcyjne opłaty paliwowej, tj. podmiot, przedmiot czy moment powstania obowiązku, są determinowane przez tożsame elementy konstrukcyjne podatku akcyzowego, gdyż obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej jest konsekwencją uznania danego podmiotu na gruncie ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. – za podatnika akcyzy i powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, a podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych, od jakich określony prawem podmiot jest obowiązany zapłacić podatek akcyzowy. W związku z powyższym w niniejszym artykule omówiono trzy płaszczyzny powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym: przedmiotową, podmiotową i tę, która dotyczy momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Słowa kluczowe: akcyza, opłata paliwowa, podatek, opłata, zabezpieczenie akcyzowe

Rafał Kusztal
The author is a PhD student in the field of law at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw. ORCID: 0000-0003-1842-3215

Similarities Between Fuel Fee and Excise Duty

This article discusses the links between fuel fee and excise duty. The similarities concern such aspects of the fee as the moment when the duty to pay it arises or the question of securing its payment (excise security). The structural elements of fuel fee, i.e. the entity obligated to pay it, the scope of application or the time when the duty to pay it arises, are determined by the corresponding structural elements of excise duty, because the obligation to pay fuel fee is a consequence of a given entity being recognized as an excise duty payer under the Act of 6 December 2008 on Excise Duty and arises simultaneously with the excise-duty liability on motor fuels, while the basis for calculating the fuel fee is the quantity of motor fuels on which the entity specified by law is obligated to pay excise duty. Consequently, this article discusses three areas of links between fuel fee and excise duty: the scope of application, the entities obligated to pay them, and the moment when the duty to pay fuel fee arises.

Keywords: excise, fuel fee, tax, fee, excise security

Bibliografia / References

Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, red. K. Lasiński--Sulecki, Warszawa 2014

Kosikowski C. [w:] H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2003

Kosikowski C. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2013

Niezgódka-Medek M. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019, komentarz do art. 2

Parulski S., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016

Popławski M. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, LEX/el. 2020

Rutkowski K., Wątpliwości dotyczące zgodności konstrukcji opłaty paliwowej z prawem UE [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, A. Zalasiński, LEX/el. 2015

Kacper Kanka
Autor jest doradcą podatkowym

Możliwość wydania interpretacji indywidualnej w przedmiocie oceny dochowania należytej staranności – analiza orzecznictwa sądów Administracyjnych

Ocena dochowania należytej staranności działań podatnika lub płatnika staje się coraz istotniejsza. Zauważalna jest tendencja ustawodawcy do nakładania obowiązku potwierdzenia należytej staranności w odniesieniu do coraz to nowych obszarów normatywnych. Kwestia należytej staranności nie jest jednak oczywista. W wielu przypadkach trudno jest ocenić, jakie działanie podatnika spełni tego typu wymóg. Nie może zatem dziwić chęć formalnego potwierdzenia w ramach interpretacji przepisów prawa podatkowego, czy w danych okolicznościach wymóg należytej staranności jest spełniony. W wielu przypadkach stanowisko organu interpretacyjnego kwestionuje możliwość wydania interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe: interpretacja indywidualna, należyta staranność, odmowa wydania interpretacji

Kacper Kanka
The author is a tax adviser

Possibility of Issuing a Tax Ruling Relating to Assessment of Whether Due Diligence Was Exercised. Analysis of Administrative Case Law

The assessment whether the taxpayer or tax remitter has acted with due diligence is becoming increasingly important. There is a noticeable trend for the legislature to provide for the duty to confirm due diligence with respect to more and more normative areas. However, what due diligence means is by no means obvious. In many cases it is difficult to determine what actions of the taxpayer will meet this requirement. Unsurprisingly, there is demand for a formal confirmation, within the framework of interpretation of tax law provisions, whether in the given circumstances the requirement of due diligence is met. In many cases the interpretation authorities question the possibility of issuing a tax ruling (individual interpretation) in this scope. This view is also confirmed in administrative case law.

Keywords: tax ruling (individual interpretation), due diligence, refusal to issue a ruling (interpretation)

Bibliografia / References

Brolik J., Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, LEX/el. 2013

Filipczyk H., Zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnej, „Monitor Podatkowy” 2014/3

Filipczyk H., Czy przepisy MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej?, „Monitor Podatkowy” 2020/3

Grzybowski P., Dobra wiara w podatku od wartości dodanej, LEX/el. 2020

Hanusz A., Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/6

Kabat A. [w:] Ordynacja podatkowa, komentarz, red. S. Babiarz, LEX/el. 2019, komentarz do art. 14b

Lasiński-Sulecki K., Pojęcie „należyta staranność” i jego znaczenie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017/6

Morawski W., Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, LEX/el. 2012

Sęk M., Metodyka oceny należytej staranności: ułatwienie czy utrudnienie dla podatników?, „Przegląd Podatkowy” 2018/10

Stawecki T., O celowości rozumowań prawniczych w polskiej teorii prawa i praktyce prawniczej [w:] Rozumność rozumowań prawniczych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2008

Stefanicki R., Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy, „Państwo i Prawo” 2010/4

Anna Łabuzińska
Autorka jest prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i aplikantem radcowskim

Zakres zastosowania sankcji w polskim prawie podatkowym

Artykuł stanowi próbę analizy zakresu zastosowania sankcji podatkowych w polskim porządku prawnym wraz ze zwróceniem uwagi na poziom legislacji w tym zakresie. Autorka rozpatruje wybrane instytucje prawa podatkowego pod kątem ich kwalifikacji jako różnych rodzajów sankcji podatkowych, co pozwoli ukazać różnorodność tych mechanizmów, a tym samym zakres zastosowania sankcji i instytucji o charakterze sankcyjnym w polskim prawie podatkowym. W związku z tym w pracy krótko omówiono także problem odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej oraz zbiegu sankcji i odpowiedzialności karnej.

Słowa kluczowe: sankcje podatkowe, odpowiedzialność solidarna, uszczelnianie systemu podatkowego, dodatkowe zobowiązanie podatkowe, raportowanie schematów podatkowych, mechanizm podzielonej płatności, klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, podatek od wyjścia, podatek od niezrealizowanych zysków

Anna Łabuzińska
The author is a lawyer, a graduate of the University of Lodz, and a trainee attorney at law

The Scope of Application of Sanctions in the Polish Tax Law

The article is an attempt to analyse the scope of application of tax sanctions in the Polish legal order, while pointing out the level of legislation in this field. The author examines the selected mechanisms of tax law in terms of their classification as various kinds of tax sanctions, which enables showing the diversity of these mechanisms, and consequently the scope of application of sanctions and sanction-like mechanisms in the Polish tax law. Consequently, the paper briefly discusses also the problem of penal liability and fiscal penal liability, as well as the problem of concurrence of a sanction and penal liability.

Keywords: tax sanctions, joint ans several liability, closing tax system loopholes, additional tax liability, reporting of tax schemes, split payment mechanism, general anti-avoidance rules, exit tax, unrealized gains tax

Bibliografia / References

Brzeziński B., Olesińska A., Zagadnienie odpowiedzialności w prawie podatkowym [w:] Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, red. B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Toruń 2017

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010

Dzwonkowski H., Powstanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003

Kieszkowski W., Potrzeba regulacji [w:] Mechanizm podzielonej płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe, red. D. Prokop, Warszawa 2018

Konstytucja RP, t. 2, red. M. Safjan, red. L. Bosek, Warszawa 2016

Kurzac M., Czynność sprawcza uchylania się od opodatkowania, „Prokuratura i Prawo” 2017/11

Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, Warszawa 2011

Mariański A., Charakterystyka dochodów nieujawnionych [w:] Dochody nieujawnione, red. A. Mariański, Warszawa 2016

Mariański A., Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2019/8

Mariański A., Raportowanie schematów podatkowych – ingerencyjny charakter norm i nieproporcjonalne obowiązki podatkowe [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2019

Maruchin W., Granice stosowania sankcji podatkowych w świetle zasad wynikających z Konstytucji RP i orzecznictwa TK, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCIV

Maruchin W., Nowe sankcje podatkowe i karne – rozszerzenie przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych, „Monitor Podatkowy” 2017/1

Maruchin W., Zasady wymierzania sankcji podatkowych w świetle znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2018/12

Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021

Michalik T., VAT. Komentarz, Legalis 2021

Modzelewski W., Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług. Komentarz, Warszawa 2020

Nita A., Uchylanie się od opodatkowania jako zjawisko z zakresu prawa karnego i podatkowego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012

Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019/1

Rodak B., Konsekwencje karne dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych [w:] Dochody nieujawnione, red. A. Mariański, Warszawa 2016

Sepioło-Jankowska I., Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe, Warszawa 2016

 

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym
Jakub Malinowski
Autor jest radcą prawnym

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a działalność gospodarcza – aspekty podatkowe, rachunkowe i cywilnoprawne

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser
Jakub Malinowski
The author is an attorney at law

Running a Farm v. Pursuing Business Activity: Tax, Accounting and Civil Law Aspects

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mokołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik naukowy konferencji. ORCID: 0000-0002-2396-9434

VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – relacja

dr hab. Wojciech Morawski, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Scientific Director of the Conference. ORCID: 0000-0002-2396-9434

Sixth Torun Review of Tax Case Law. A Report

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at hte Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the autor is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top