Przegląd Podatkowy
Prawo28 lutego, 2023

Przegląd Podatkowy 3/2023

Prawo do zwrotu VAT bezpośrednio od organu podatkowego w sytuacji braku możliwości odzyskania podatku niesłusznie naliczonego od kontrahentadr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Prawo do zwrotu VAT bezpośrednio od organu podatkowego w sytuacji braku możliwości odzyskania podatku niesłusznie naliczonego od kontrahenta

W przypadku gdy dostawca towaru lub usługi wpłacił VAT na rzecz organu podatkowego w wyniku błędu, może on żądać jego zwrotu, jego nabywca może zaś wnieść przeciwko dostawcy powództwo cywilne o zwrot nienależnego świadczenia. Co do zasady, system taki umożliwia nabywcy towaru lub usługi, który poniósł ciężar podatku wykazanego w fakturze, otrzymanie zwrotu kwot zapłaconych nienależnie. Bywa jednak, że odzyskanie kwoty VAT na drodze sądowej jest niemożliwe lub nadmiernie trudne, w szczególności w sytuacji gdy wystawca faktury został postawiony w stan likwidacji lub ogłosił upadłość. Powstaje wówczas pytanie, czy wymogi wynikające z zasad neutralności i skuteczności zobowiązują państwa członkowskie do przyjęcia krajowych środków prawnych, które pozwolą nabywcy na zwrócenie się z wnioskiem o zwrot VAT bezpośrednio do krajowego organu podatkowego. W przypadku zaś pozytywnej odpowiedzi – od spełnienia jakich warunków istnienie takiego roszczenia jest uzależnione.

Słowa kluczowe: nadpłata, zwrot VAT, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, przedawnienie roszczenia, upadłość kontrahenta, likwidacja kontrahenta

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Department of Public Finance Law, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, and an attorney at law specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Right to VAT Refund Directly from a Tax Authority When It Is Impossible to Recover Undue Input Tax from a Counterparty

Where the supplier of a good or service has paid VAT to the tax authority in error, it can claim a refund, while its purchaser can bring civil action against the supplier for refund of the undue performance. As a rule, such a system enables the purchaser of a good or service, who has paid the tax specified in the invoice, to receive a refund of amounts paid unduly. However, it is sometimes impossible or excessively difficult to recover VAT using the judicial path, particularly when the issuer of the invoice has gone into liquidation or has been declared bankrupt. The question then arises as to whether the requirements arising from the principles of neutrality and effectiveness oblige Member States to adopt national legal measures that allow the purchaser to submit an application for VAT refund directly to a national tax authority. If the answer is in the affirmative, what are the conditions the existence of such a claim depends on.

Keywords: overpayment, VAT refund, unjust enrichment, undue performance, limitation of a claim, bankruptcy of a counterparty, liquidation of a counterparty

Bibliografia / References
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004
Księżak P., Komentarz do art. 405 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, t. III A, Legalis 2015
Księżak P., Komentarz do art. 407 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, red. tomu W. Borysiak, Legalis 2022
Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939
Zoll F., Zobowiązania w zarysie według polskiego Kodeksu zobowiązań, podręcznik poddany rewizji i wykończony przy współudziale S. Kosińskiego i J. Skąpskiego, Warszawa 1948

Magdalena Jaworska
Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w Quidea Sp. z o. o. spółce doradztwa podatkowego

Błędy na fakturze dotyczące transakcji trójstronnej uproszczonej – restrykcyjne podejście Trybunału Sprawiedliwości

Procedura uproszczona wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) to bardzo duże ułatwienie w rozliczeniu VAT w ramach transakcji łańcuchowych w obrocie międzynarodowym w obrębie UE. Pośrednik (tj. podmiot środkowy odsprzedający towar) nie jest bowiem zobowiązany do rozliczenia VAT, gdyż przenosi ten obowiązek na ostatniego w kolejności nabywcę.  Istotą WTT jest więc możliwość uniknięcia rejestracji na potrzeby VAT podmiotu środkowego w łańcuchu dostawy. Niemniej dla zastosowania tego uproszczenia konieczne jest spełnienie zarówno kryteriów materialnych, jak i warunków formalnych (w tym w zakresie fakturowania). O tym, jak są one ważne, przypomniał nam ostatnio Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 8.12.2022 r., C-247/21, Luxury Trust Automobil GmbH 1 – dalej wyrok TS C-247/21, Luxury Trust Automobil.  Celem artykułu jest omówienie konkluzji, które płyną z tego orzeczenia, oraz ich wpływu na rozliczenia podatników stosujących WTT.

Słowa kluczowe: procedura uproszczona, transakcja trójstronna uproszczona, transakcja łańcuchowa, wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna, faktura, wymogi formalne, błędy formalne, błędy na fakturach

Magdalena Jaworska 
The author is a tax adviser and an attorney at law, a partner at tax consultancy firm Quidea Sp. z o.o. (Warsaw, Poland) 

Errors in an Invoice Relating to a Simplified Triangular Transaction: Restrictive Approach of the Court of Justice

The simplified procedure for intra-Community triangular transactions (ITTs) is a considerable simplification in VAT accounting in international chain transactions within the EU. Indeed, the intermediary (i.e., a go-between that resells the goods) is not obliged to account for VAT, because it transfers this obligation to the final recipient. The essence of an ITT is therefore the possibility for the intermediary in the supply chain not to register for VAT purposes. However, for this simplification to apply, both substantive criteria and formal conditions (including ones relating to invoicing) must be satisfied. We were recently reminded of their great importance by the Court of Justice in the judgment issued on 8 December 2022 , in case C-247/21, Luxury Trust Automobil GmbH. The purpose of this article is to discuss the conclusions that can be drawn from this judgment and their impact on the accounting of taxpayers that use ITTs.

Keywords: simplified procedure, simplified triangular transaction, chain transaction,intra-Community triangular transaction, invoice, formal requirements, formal errors, errors in invoices

Damian Kłosowicz
Autor jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Associate w kancelarii Staniek & Partners: Law for Industry. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7621-1021

Wybrane problemy związane z transakcjami między spółką opodatkowaną ryczałtem od dochodów spółek a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem artykułu jest prezentacja kilku wybranych problemów, jakie pojawiają się przy stosowaniu ryczałtu od dochodów spółek oraz równoległym podejmowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. W tekście omówiono problemy z wykładnią pojęcia wartości dodanej pod względem ekonomicznym większej niż znikoma, braku prawa do tzw. zwolnienia krajowego z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez spółki opodatkowane estońskim CIT oraz niekorzystne skutki korzystania z uproszczenia safe harbour na tle regulacji o dochodzie z tytułu ukrytych zysków. Dodatkowo w artykule zaproponowano odpowiednie postulaty de lege ferenda, będące odpowiedzią na przedstawione problemy.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, podatek dochodowy od osób prawnych, ryczałt od dochodów spółek, ukryte zyski, transakcje między podmiotami powiązanymi

Damian Kłosowicz
The author is a trainee attorney at law at the Warsaw Bar Association of Attorneys at Law (Poland) and an associate at Staniek & Partners: Law for Industry firm. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7621-1021

Selected Issues Relating to Transactions Between a Company Paying Flat-Rate Tax on Corporate Income and Related Parties Within the Meaning of Article 11a(1)(4) of the Corporate Income Tax Act

This article aims to present a few selected problems that arise when flat-rate tax on corporate income is applied and, at the same time, transactions with related parties within the meaning of transfer pricing legislation are made. The text discusses the problems of interpreting the concept of added value that is more than negligible in economic terms, the lack of entitlement to the so-called domestic exemption from the duty to prepare transfer pricing documentation for companies paying Estonian CIT, and the adverse consequences of using the safe harbour simplification against the background of the provisions on hidden profits Moreover, the article presents relevant proposals of legislative amendments in response to the problems discussed in it.

Keywords: transfer pricing, corporate income tax, flat-rate tax on corporate income, hidden profits, transactions between related parties

Bibliografia / References
Barro R., Makroekonomia, Warszawa 1997
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2000
Mazurkiewicz M., Małecki P., Komentarz do art. 11n [w:] M. Mazurkiewicz, P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, t. 1, Art. 1–14a, LEX/el. 2022
Oleksy M., Glosa do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn.. II FSK 462/14, „Studia Iuridica Toruniensia” 2020, t. 26
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/znikomy;2547015.html (dostęp: 22.12.2022 r.)

dr Przemysław Stolarski
Autor jest naczelnikiem urzędu skarbowego, doktorem nauk prawnych, członkiem stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-9440

Dostęp organów KAS do tajemnicy bankowej – praktyczne problemy

Z dniem 1.07.2022 r., na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony zapis art. 48 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS – regulującego zagadnienie dostępu organów KAS do informacji objętych tajemnicą bankową. Zmiana miała rozwiązywać problemy zgłaszane przez urzędników, wynikłe na gruncie kilkuletniego stosowania przedmiotowego instrumentu. Wydaje się jednak, że wobec braku jej korelacji z odpowiednią zmianą w ustawie z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. – okazała się ona nie do końca skuteczna, o czym świadczą pierwsze sygnały płynące z niektórych banków, co może niebawem zacząć generować istotne problemy w praktyce organów KAS. W artykule przybliżono kluczowe zagadnienia związane z dostępem do tajemnicy bankowej organów postępowania przygotowawczego, w tym organów skarbowych, oraz przeprowadzono analizę ostatnich zmian w tym przedmiocie w ustawie o KAS, sygnalizując wadliwość dokonanych modyfikacji i ich nieskuteczność z punktu widzenia zakładanego celu, a także konieczność dokonania w tym zakresie stosownych korekt legislacyjnych.

Słowa kluczowe: organy KAS, finansowe organy postępowania przygotowawczego, informacje, tajemnica bankowa, dostęp, postępowanie karne

dr Przemysław Stolarski
The author is the head of a tax offi ce, a doctor of laws, and a member of the Centre for Information and Organization of Research on Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries association at the Faculty of Law, University in Bialystok, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-9440

Access to Bank Secrecy by Authorities of the National Revenue Administration. Practical Problems

On 1 July 2022, as a result of amendments introduced by the Act of 29 October 2021 Amending the Act on Personal Income Tax, the Act on Corporate Income Tax and Certain Other Acts, the wording of Article 48 of the Act of 16 November 2016 on the National Revenue Administration changed. This provision regulates access by authorities of the Administration to information covered by bank secrecy. The amendment was intended to address problems reported by civil servants, which problems appeared during the several years of the instrument’s application. However, it seems that, as the amendment was not accompanied by a corresponding amendment to the Act of 29 August 1997 – Banking Law, it has proved not to be fully effective, as demonstrated by the first signals from some banks. This situation may soon start to generate signifi cant problems in the practice of the Administration’s authorities. The article takes a closer look at key issues relating to access to bank secrecy by the authorities conducting pre-trial proceedings, including revenue authorities. It also analyses the recent amendments in this regard in the Act on the National Revenue Administration, signalling the defectiveness of the modifi cations made and their ineffectiveness from the point of view of the assumed objective, as well as the need for appropriate legislative amendments in this respect.

Keywords: authorities of the National Revenue Administration, authorities conducting pre-trial proceedings in financial cases, information, bank secrecy, access, criminal proceedings

Bibliografia / References
Chudykowski M., Wybrane aspekty tajemnicy bankowej – ochrona historii rachunku bankowego, „Monitor Prawniczy” 2010/2
Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018
Kuśmierczyk M., Wybrane zagadnienia dotyczące tajemnicy bankowej, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2020/2
Molis J. [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll, t. 2, Kraków 2005
Pokojska A., KAS z większym dostępem do kont, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30.06.2022 r.
Prawo bankowe. Komentarz, red. G. Sikorski, Legalis 2015
Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Legalis 2011
Stolarski P., Przeszkody w dostępie do informacji bankowej, „Prawo i Podatki” 2013/8
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Legalis 2020
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Legalis 2018, komentarz do art. 48
Zapadka P., Tajemnica bankowa – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2015/15

dr Adam Kałążny
Autor jest radcą prawnym, partnerem associate w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Czy definicja budowli nie ma granic? O możliwym wpływie uchwały NSA, III FPS 2/22, na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie urządzeń technicznych to jeden z najczęstszych obszarów sporów w zakresie podatku od nieruchomości. Źródłem problemu są nie zawsze precyzyjne pojęcia użyte w treści kluczowych definicji: obiektu budowlanego, budowli i urządzenia budowlanego. Najnowsza uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10.10.2022 r. – dalej uchwała z 10.10.2022 r. – rozstrzyga kwestię opodatkowania urządzeń technicznych powiązanych funkcjonalnie z siecią gazową. Przyjęte w niej, niekorzystne dla podatników, stanowisko może budzić poważne wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie interpretacji przepisów prawa budowlanego na potrzeby podatkowe. Mimo że uchwała z 10.10.2022 r. dotyczy stanu prawnego obowiązującego przed 28.06.2015 r., zawarte w niej tezy mogą w istotny sposób wpłynąć na zakres opodatkowania budowli również w aktualnym stanie prawnym.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, budowla, urządzenie budowlane, urządzenie przesyłowe

dr Adam Kałążny
The author is an attorney at law, an associate partner at Deloitte Real Estate Tax Team (Warsaw, Poland)

Does the Definition of a Structure Have No Limits? On the Possible Impact of Resolution III FPS 2/22 of the Supreme Administrative Court on the Scope of Real Estate Taxation

Taxation of technical facilities is one of the most common areas of real estate tax disputes. The problem stems from the not always precise terms used in the contents of the key definitions: a building object, a structure and a building facility. The latest resolution of the Supreme Administrative Court resolves the issue of taxation of technical facilities functionally linked to the gas grid. The position adopted in the resolution, unfavourable for taxpayers, may raise serious doubts as to compliance with the guidelines of the Constitutional Tribunal on the interpretation of construction law for tax purposes. Although the resolution concerns the state of the law in force before 28 June 2015, the statements it contains may significantly affect the scope of taxation of structures also in the current state of the law.

Keywords: real estate tax, structure, construction facilities, transmission devices

Bibliografia / References
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX/el. 2021
Gomułowicz A., Zasada pewności prawa podatkowego a bezpieczeństwo prawne podatnika [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Kałążny A., Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020/4
Mastalski R., Glosa do wyroku TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, „Przegląd Sejmowy” 2012/2
Morawski W. (red.), Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Majka P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – komentarz, Gdańsk 2016
Pahl B., Kontrowersje wokół opodatkowania budowli wewnątrz budynku na przykładzie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, „Samorząd Terytorialny” 2019/5

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej – skutki w podatku dochodowym 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)
Transfer of All Rights and Obligations in a General Partnership: Consequences in Income Tax 

Małgorzata Militz
Przewodnicząca Jury Konkursu

Jubileuszowy, X Konkurs „Podatki proste jak drut” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego

Małgorzata Militz
Chair of Competition Jury

The Tenth Jubilee Edition of ‘Taxes Made Simple’ Competition for the Best Master’s Thesis in the Field of Tax Law 

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej 

Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej – problemy praktyczne

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Taxation of Income from Special Sectors of Agricultural Production: Practical Problems

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227
CoJ rulings: review

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top