Przegląd Podatkowy
Prawo08 marca, 2022

Przegląd Podatkowy 3/2022

Podobieństwo towarów w świetle VAT w kontekście zasady ścisłej wykładni stawek obniżonych
dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Podobieństwo towarów w świetle VAT w kontekście zasady ścisłej wykładni stawek obniżonych

Podobieństwo to wspólność pewnych cech dwu albo więcej przedmiotów, osób czy zdarzeń, prawie tożsamość w wielu szczegółach. Definicja ta – wydawałoby się oczywista – nie ma jednak zastosowania w VAT. „VAT miał być pierwotnie prostym podatkiem od towarów i usług i jako taki został wprowadzony. Jednakże okazało się, że system podatku VAT oraz niektóre związane z nim zasady są raczej skomplikowane. Jeden z sędziów Court of Appeal (England and Wales) zauważył w tym względzie, że «poza normalnym światem znajduje się świat podatku VAT, będący swoistym parkiem rozrywki podatkowej, w którym rzeczywistość faktyczna i prawna jest zawieszona lub odwrócona do góry nogami»”. Zdanie to idealnie oddaje problem podobieństwa towarów i usług na gruncie VAT, który szczególnie mocno wybrzmiewa w kontekście opodatkowania stawkami obniżonymi VAT. Podobieństwo towarów czy usług w VAT nie ma bowiem za wiele wspólnego z typową tożsamością w licznych szczegółach. To raczej drobiazgowa analiza pod kątem zaspokajania takich samych potrzeb oraz kontekstu, w jakim te potrzeby są zaspokajane, w ujęciu wpływu tych potrzeb i kontekstu na wybór danego dobra przez konsumenta. Nie wydaje się to być zbytnio zrozumiałe i jak pokazuje praktyka gospodarcza – faktycznie nie jest. Artykuł jest próbą zdefiniowania podobieństwa towarów czy usług dla potrzeb VAT, z wykorzystaniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Nie będzie to jednak możliwe bez uprzedniego nakreślenia wielowymiarowego tła związanego z tą problematyką – przede wszystkim kontekstu stawek obniżonych.

Słowa kluczowe: podobieństwo towarów i usług w VAT, stawki obniżone w VAT, ścisła wykładnia stawek obniżonych, towary spożywcze, usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi cateringowe

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw (Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Similarity of Goods for VAT Purposes in the Context of the Principle of Strict Interpretation of Reduced Rates

Similarity is the commonality of certain features of two or more objects, persons or events, their being almost identical in many details. However, this definition - seemingly self-evident - does not apply in VAT. ‘VAT was originally meant and introduced as a simple tax on the supply of goods and services. However, it is arguable that the VAT system and some of its rules have turned out to be rather complicated. Indeed, one judge of the Court of Appeal (England and Wales) has observed in that regard that “beyond the everyday world … lies the world of [VAT], a kind of fiscal theme park in which factual and legal realities are suspended or inverted”.’ This sentence perfectly describes the problem with similarity of goods and services under VAT provisions, which problem is particularly acute in the context of reduced VAT rates. Indeed, similarity of goods or services in VAT has little to do with typical identity in numerous details. Rather, it is a meticulous analysis in terms of satisfying the same needs and the context in which those needs are satisfied, in terms of the impact of those needs and context on the consumer’s choice of the good in question. This does not seem to be very understandable, and as economic practice shows - it actually is not. This article is an attempt to define, based on case law of the Court of Justice, similarity of goods or services for VAT purposes. However, this will not be possible without first outlining the multidimensional background to this issue - above all the context of reduced rates.

Keywords: similarity of goods and services in VAT, reduced rates in VAT, strict interpretation of reduced rates, foodstuffs, food & beverage services, restaurant services, catering services

dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Konsekwencje podatkowe naruszenia przez konsumentów obowiązku płatności bezgotówkowej – co poszło nie tak?

Nowe przepisy (które będą obowiązywać od 1.01.2023 r.) nakładają na konsumentów obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych w określonych przypadkach. Jednocześnie obarczają negatywnymi konsekwencjami niedochowania tych obowiązków przedsiębiorców będących odbiorcami tych płatności. Rozważania autora dotyczą dopuszczalności tego rodzaju konstrukcji prawnej.

Słowa kluczowe: płatność bezgotówkowa, konsument, przychody, podatek

dr hab. Adam Bartosiewicz, professor of the Jan Dlugosz University in Czestochowa 
The author is a tax adviser and an attorney at law, an associate professor of the Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Tax Consequences of Consumers Breaching Their Obligation to Pay Cashless. What Went Wrong?

The new provisions (which will apply from 1 January 2023) require consumers to make cashless payments in certain cases. At the same time, according to these provisions, the negative consequences of failure to fulfil this obligation will be borne by businesses that will be the recipients of these payments. The author’s reflections concern the permissibility of this type of legal construction.

Keywords: cashless payment, consumer, revenue, tax

Bibliografia / References
Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, LEX/el. 2020, komentarz do art. 1
Dębska M.M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 2013, załącznik, § 3
Dzwonkowski H., Durczyńska M., Obowiązki organu podatkowego i uprawnienia podatnika w ramach szacowania podstawy opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016
Gałkowski T., Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2004/47/3–4
Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Wrocław 2015
Krzynówek J., Volenti non fit iniuria. Powstanie i historia reguły [w:] red. J. Krzynówek, red. W. Wołodkiewicz, Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001
Lackoroński B., Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o prawach konsumenta, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2014/1
Lubasz D., Namysłowska M., Chomiczewski W., Rutkowska-Tomaszewska E. [w:] I. Barańczyk, S. Byczko, J. Janeta, P. Katner, W.P. Matysiak, I. Mycko-Katner, D. Lubasz, M. Namysłowska, W. Chomiczewski, E. Rutkowska-Tomaszewska, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, LEX/el. 2015, komentarz do art. 1
Ziembiński Z., Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22” 1960/1
Ziembiński Z., Uprawnienie a obowiązek. Przyczynek do analizy stosunku prawnego, Poznań 1962

Błażej Jaracz

Autor jest Asesorem Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w wydziale gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921

Środki zdeponowane na rachunku VAT jako składniki masy upadłości

W prezentowanym artykule autor rozważa wpływ ogłoszenia upadłości na możliwość rozporządzania środkami znajdującymi się na rachunku VAT należącym do upadłego przedsiębiorcy i korzystania z nich. Na wstępie autor wskazuje ogólny zarys, czym jest rachunek VAT i w jakim celu został wprowadzony. Następnie odwołuje się do regulacji zawartych w prawie upadłościowym, w szczególności dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości, i odpowiada na pytanie, czy środki znajdujące się na rachunku VAT wchodzą do masy upadłości. W końcowej fazie artykułu autor skupia się na praktycznych elementach przedstawionej problematyki i wskazuje dalsze możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego. Rozważane w artykule kwestie są coraz częściej spotykane w toku postępowania upadłościowego i stają się praktycznym problemem na etapie stosowania prawa.

Słowa kluczowe: postępowanie upadłościowe, rachunek VAT, masa upadłości

Błażej Jaracz
The author is an assistant judge at the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź (Poland), commercial division for bankruptcy and restructuring matters. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921

Funds Deposited in a VAT Account as Assets of the Bankruptcy Estate

In this article, the author considers the impact of declaration of bankruptcy on the possibility of disposing of and using the funds in a VAT account of the bankrupt entrepreneur. First, the author provides a general outline of what a VAT account is and for what purpose it was introduced. Then he refers to the regulations contained in the Bankruptcy Law, in particular regarding the property included in the bankruptcy estate, while answering the question whether the funds in the VAT account are included in the bankruptcy estate. In the final part of the article, the author focuses on the practical elements of the presented issues, pointing to further possibilities of conducting bankruptcy proceedings. The matters in question appear more and more often in the course of bankruptcy proceedings and become a practical problem at the stage of applying the law.

Keywords: bankruptcy proceedings, VAT account, bankruptcy estate

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2021, komentarz do art. 108b.
Chrapoński D. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 61
Matarewicz J. [w:] Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, komentarz do art. 108a

Mariusz Wcisło
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Starszym Konsultantem w Zespole Pomocy Publicznej PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4296-3158

Zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływ na zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z realizacją nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie kluczowych zmian wynikających z wejścia w życie 1.01.2022 r. zmienionych Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływu na zasady aplikowania o decyzję o wsparciu (uprawniającą do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji), w tym w szczególności na tzw. intensywność pomocy regionalnej (stanowiącej jedną z dwóch determinant nominalnej kwoty dostępnego zwolnienia podatkowego) oraz na typ inwestycji umożliwiających aplikowanie o tę formę pomocy w poszczególnych regionach Polski. W ramach artykułu przedstawiono także wprowadzoną definicję „zakończenia inwestycji” oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych.

Słowa kluczowe: CIT, Polska Strefa Inwestycji, zwolnienie podatkowe, decyzja o wsparciu

Mariusz Wcisło
The author is a PhD student at the Doctoral School of the Krakow University of Economics (Poland) and a Senior Consultant at the PwC State Aid Team. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4296-3158

Amended EU Guidelines on Regional State Aid for 2022–2027 and Their Impact on the Rules for Taking Advantage of the Tax Exemption in Relation to the Implementation of a New Investment Based on the Decision on Support Within the Polish Investment Zone

The purpose of this article is to discuss the key changes resulting from the entry into force on 1 January 2022 of the amended Guidelines on regional State aid for 2022-2027 and their impact on the rules of applying for a decision on support (entitling to take advantage of the income tax exemption for the implementation of a new investment), including in particular the so-called regional aid intensity (which is one of two determinants of the nominal amount of the available tax exemption) and the type of investments in respect of which this form of aid can be applied for in different regions in Poland. The article also addresses the appearance of the definition of ’investment completion’ and the expansion of the catalogue of eligible costs.

Keywords: CIT, Polish Investment Zone, tax exemption, decision on support

Bibliografia / References
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe, red. M. Gosek, Warszawa 2022
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. A.A. Ambroziak, K. Pamuła-Wróbel, R. Zenc, Warszawa 2020
Wcisło M., Polski Ład i jego wpływ na zasady aplikowania oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z realizacją nowej inwestycji w oparciu o Decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021/11
Wróblewska D., Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021/4

dr Dawid Gregorczyk
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7740-2540

Obowiązek oraz skutki niewskazania adresu elektronicznego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Tematem artykułu jest szczególna – względem ogólnego postępowania administracyjnego – podatkowa regulacja jednej z przesłanek ustanowienia w postępowaniu pełnomocnika szczególnego, jaką jest podanie adresu elektronicznego (do doręczeń elektronicznych). Zagadnienie to, błahe jedynie pozornie, budzi poważne wątpliwości w praktyce, a rozbieżność stanowisk sądów administracyjnych w tym zakresie doprowadziła do stanu niepewności prawnej co do reprezentacji stron. Ta z kolei rzutuje na możliwości wznawiania postępowania czy podnoszenia zarzutu braku wejścia decyzji do obrotu prawnego z uwagi na wadliwe doręczenie. Omawiany problem jest przykładem sprzeczności między zakładanymi i faktycznymi skutkami działania ustawodawcy, który – dążąc do zmodernizowania i przyspieszenia postępowania – osiąga odwrotne efekty. W tym zakresie omawiany problem ma wymiar uniwersalny. Ponadto formalizacja pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym otworzyła kolejny rozdział dyskusji na temat charakteru prawnego pełnomocnictwa, oceny jego wad i sposobów ich usuwania. Temat artykułu obejmuje również analizę konsekwencji prawnych braku podania obligatoryjnego adresu elektronicznego (adresu do doręczeń elektronicznych) oraz procesowej drogi usunięcia tej wady.

Słowa kluczowe: adres elektroniczny, adres do doręczeń elektronicznych, pełnomocnictwo, brak formalny podania

dr Dawid Gregorczyk
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice (Poland) and a Member of the Local Government Board of Appeals in Katowice. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7740-2540

The Duty to Provide Electronic Address of the Attorney in Tax Proceedings and the Consequences of Failure to Do So

The topic of the paper is the special – vis-à-vis general administrative procedure – tax regulation of one of the conditions for appointment of a special attorney, namely providing the attorney’s electronic address (for electronic service of documents). This issue, which only seems trivial, causes serious doubts in practice, while the discrepancy in standpoints of administrative courts in this regard has led to a state of legal uncertainty as to the parties’ representation. And this uncertainty affects in turn the possibility of resuming proceedings or raising the objection of the decision failing to enter the legal circulation due to its deficient service. The discussed problem is an example of inconsistency between the assumed and actual effects of actions of the legislature, which – attempting to modernize proceedings and make them faster – achieves the opposite results. In this regard, the problem discussed here has a universal dimension. Moreover, formalization of power of attorney in tax proceedings opened yet another chapter in the discussion about the legal character of the power of attorney, the evaluation of its defects, and the ways of remedying them. The paper also includes an analysis of legal consequences of failure to provide the mandatory electronic address (address for electronic service of documents) and the procedural method of remedying this defect.

Keywords: electronic address, address for electronic service of documents, power of attorney, formal deficiency of an application

Bibliografia / References
Adamiak B. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2021, komentarz do art. 64 pkt 6
Bojanowski E., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 1996 r., II SA 1473/94, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1997/7–8
Brach A., Obowiązek wskazania przez pełnomocnika adresu elektronicznego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2018/1
Charkiewicz M., Pełnomocnictwo szczególne w sprawie podatkowej – stan obecny i kierunki zmian, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019/2
Charkiewicz M., Pełnomocnik na gruncie prawa podatkowego – istota, pozycja prawna i zakres odpowiedzialności, Białystok 2021
Darmosz M., Wymogi formalne dokumentu pełnomocnictwa: zagrożenie dla uprawnienia strony do działania przez pełnomocnika w postępowaniu podatkowym [w:] Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2020
Grzybowski S., Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1985
Hauser R. [w:] Babiarz S., Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Hauser R., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Kalinowski M., Masternak M. [w:] Nowelizacja Ordynacji podatkowej, red. B. Brzeziński, W. Morawski, Warszawa 2016
Kamiński M. [w:] System prawa administracyjnego procesowego, t. 2, cz. 3, Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2021
Lewandowski A., Ograniczenia aksjologiczne prawniczych wnioskowań instrumentalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984/2
Litwiński P., Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2007
Łaszczyca G., Pojęcie czynności procesowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015
Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003
Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017
Łuczak-Noworolnik L., Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2017 r., I GSK 166/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017/6
Matan A., Przesłanki skutecznego działania zastępcy procesowego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „CASUS” 2007/3
Mokry J., Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym, Wrocław 1993
Nowak I., Doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu podatkowym, „Kazus Podatkowy” 2019/4
Pietrasz P., Ciąg dalszy informatyzacji postępowania podatkowego – doręczanie pism przez organ podatkowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014/12
Pietrasz P. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017
Popławski M., Pełnomocnictwo po zmianach w Ordynacji podatkowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016/2
Siedlecki W., Czynności procesowe, „Państwo i Prawo” 1951/11
Stachurski W. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021, komentarz do art. 138(c)
Szałkiewicz M., Adres elektroniczny jako element pełnomocnictwa złożonego przez profesjonalnego pełnomocnika, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017/7
Świerczyński M. [w:] Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, red. J. Gołaczyński, K. Kowalik-Bańczyk, A. Majchrowska, M. Świerczyński, LEX/el. 2009
Wilbrandt-Gotowicz M. [w:] Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. M. Wilbrandt-Gotowicz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 2

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Silniejszy samorząd, zmiany w Zasadach etyki, Karta Dobrej Legislacji Podatkowej – dorobek VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Stronger Professional Self-Government, Changes in the Code of Ethics, the Charter of Good Tax Legislation: Achievements of the 6 th National Convention of Tax Advisers 

Wojciech Majkowski
Partner w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce
Oskar Wala
Starszy Menedżer w Zespole ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych w KPMG w Polsce

XII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Najnowsze trendy w kontrolach podatkowych 

Wojciech Majkowski
Partner in KPMG Poland CIT Team
Oskar Wala
Senior Manager in KPMG Poland Tax Litigation Team

12 th KPMG Tax and Accounting Congress. Latest Trends in Tax Auditing

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Skutki podatkowe otrzymania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Tax Consequences of Receiving Aid under the Anti-Crisis Shield 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), aktualnie członkiem Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former a representative of the Polish Ministry of at the EU High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), currently a member of the OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author (Warsaw, Poland)

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top