Prawo05 marca, 2020

Przegląd Podatkowy 3/2020

Zubożenie podatnika akcyzy jako przesłanka zwrotu nadpłaty. Problemy metodologiczne postępowania dowodowego

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c.
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Finansowego (emeritus). ORCID: 0000–0003–3923–5627
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Finansów Publicznych. ORCID: 0000–0002–8380–8392
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Finansów Publicznych. ORCID: 0000–0002–2396–9434

Zubożenie podatnika akcyzy jako przesłanka zwrotu nadpłaty. Problemy metodologiczne postępowania dowodowego

Autorzy prezentują orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów dotyczące możliwości odmowy zwrotu nadpłaty podatku konsumpcyjnego w sytuacji, gdy podatnik nie był zubożony w wyniku zapłaty podatku nienależnego czy w kwocie wyższej niż należna. Wskazują na uchwałę Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, która stworzyła – na gruncie dawnych przepisów – w polskim systemie prawnym możliwość odmowy zwrotu nadpłaty akcyzy od energii elektrycznej. Kładą nacisk na procesowe problemy związane z dowodzeniem wystąpienia ryzyka bezpodstawnego wzbogacenia u podatnika. Uważają, że najbardziej adekwatnym środkiem dowodowym służącym ocenie rozmiarów owego bezpodstawnego wzbogacenia jest dowód z opinii biegłego.

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie, podatek pośredni, ciężar podatku, dowód

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, doctor honoris causa
Jagiellonian University in Krakow, Financial Law Department (professor emeritus). ORCID: 0000–0003–3923–5627
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Department of Public Finance Law. ORCID: 0000–0002–8380–8392
dr hab. Wojciech Morawski, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Department of Public Finance Law. ORCID: 0000–0002–2396–9434

Excise Duty Payer’s Impoverishment as Condition for Refund of Overpaid Tax. Methodological Problems in Evidence-Taking Proceedings

The authors present the case law of the Court of Justice and Polish courts relating to the possibility of refusing to refund an overpaid consumption tax in a situation when the taxpayer was not impoverished as a result of having paid undue tax or a tax higher than due. They point out the resolution of the Commercial Chamber of the Supreme Administrative Court, which made it possible in the Polish legal system - based on previously applicable provisions – to refuse to refund the overpaid excise duty on electricity. They emphasise the procedural problems connected with proving the existence of risk of the taxpayer’s unjust enrichment. The authors believe that the most appropriate evidence to evaluate the scale of such unjust enrichment is expert evidence.

Keywords: unjustified enrichment, indirect tax, burden of tax, proof

 

Bibliografia:
Babiarz S., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2017
Brzeziński B., Komentarz do uchwały Pełnego Składu Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2011 (I GPS 1/11), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012/5
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Brzeziński B., Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Masternak M., Morawski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2008
Chechliński J., Z zagadnień teorii podatku, Warszawa 1963
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018
Famulska T., Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, „Studia Ekonomiczne” 2014/198
Fibich G., Gavious A., Lowengart O., The Dynamics of Price Elasticity of Demand in the Presence of Reference Price Effects, „Journal of the Academy of Marketing Science” Winter 2005
Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1902
Hart J., Scraping the Bottom of the Beer Barrel: Consumer Preferences for Localness and Responses to Brewery Acquisitions, Working paper, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-stract_id=3244002 (dostęp: 21.01.2020 r.)
Jaśkiewicz Z., Przerzucalność podatków w polskim systemie podatkowym [w:] Studia podatkowe i budżetowe, Toruń 1964
Johnson J.A., Oksanen E.H., Veall M.R., Fretz D., Short-Run and Long-Run Elasticities for Canadian Consumption of Alcoholic Beverages: an Error-Correction Mechanism/Cointegration Approach, „The Review of Economics and Statistics” 1992, Vol. 74, No. 1
Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Poznań–Warszawa–Toruń 1923
Kumar S., Price Elasticity of Alcohol Demand in India, „Alcohol and Alcoholism” 2017, No. 3
Lasiński-Sulecki K., Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 2007
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Czy nadpłatę trzeba podatnikowi zwrócić? Glosa do uchwały Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r. (I GPS 1/11), „Przegląd Podatkowy” 2011/10
Nelson J.P., Estimating the price elasticity of beer: Meta-analysis of data with heterogeneity, dependence, and publication bias, „Journal of Health Economics” 2014, Vol. 33
Norström T., The price elasticity for alcohol in Sweden 1984–2003, „Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift” 2005, Vol. 22, English Supplement
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2019, Legalis
Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017
Purczyński M., Optymalizacja cen produktów w kanałach dystrybucji na przykładzie przemysłu piwowarskiego, www.researchgate.net
Ruhm C.J., Jones A.S., McGeary K.A., Kerr William C., Terza J.V., Greenfi eld T.K., Pandian R.S., What U.S. Data Should be Used to Measure the Price Elasticity of Demand for Alcohol?, „Journal of Health Economics” 2012, No. 6
Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935
Sousa J., Estimation of price elasticities of demand for alcohol in the United Kingdom, HMRC Working Paper 16, HM Revenue & Customs, December 2014
Tellis G.J., The Price Elasticity of Selective Demand: A Meta-Analysis of Econometric Models of Sales, „Journal of Marketing Research” 1988, Vol. 25, No. 4
Toro-González D., Quality Differentiation and Heterogeneous Consumer Preferences, A dissertation submitted in partial fulfi lment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Washington State University, School of Economic Sciences, May 2012


dr hab. Hanna Filipczyk
Autorka jest adiunktem badawczym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doradcą podatkowym w Enodo Advisors. ORCID: 0000–0002–6836–9109

„Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania

Artykuł stanowi głos w dyskusji 1 dotyczącej właściwego rozumienia „sprzeczności [korzyści podatkowej] z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” – przesłanki definicyjnej dla unikania opodatkowania, któremu przeciwdziała klauzula ogólna zawarta w art. 119a i n. ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. W poniższej analizie pomijam wątek dotyczący sprzeczności „w danych okolicznościach” – rozumienie tego fragmentu jest względnie niekłopotliwe.

Słowa kluczowe:  unikanie opodatkowania, klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, przesłanka sprzeczności, cel ustawy podatkowej, wykładnia

dr hab. Hanna Filipczyk
The author is a post-doctoral researcher at the Faculty of Law, University of Białystok, and a tax adviser at Enodo Advisors. ORCID: 0000-0002-6836-9109

’Defeating the Object or Purpose of a Tax Act or its Provision’ as a Determinant of Tax Avoidance under GAAR

This paper is a voice in the discussion about the correct understanding of [a tax advantage] ‘defeating the object or purpose of a tax act or its provision’, a defining determinant of tax avoidance, which the general rule contained in Article 119a at seq. of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance seeks to counteract. In the following analysis, I leave out the thread relating to the part ‘under the given circumstances’, as this fragment is relatively easy to understand.

Keywords:  tax avoidance, general anti-avoidance rule, determinant of defeating the object or purpose of a tax act or its provision, purpose of a tax act, interpretation

Bibliografia:

Almendral V.R., Tax Avoidance and the European Court of Justice: What Is at Stake for European General Anti-Avoidance Rules, „Intertax” 2005, Vol. 33, No. 12
Babiarz S. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Barak A., Purposive Interpretation in Law, Princeton 2007
Bielska-Brodziak A., Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa, Warszawa 2017
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, red. M. Kalinowski, red. A. Olesińska, Gdańsk 2017
Brzeziński B., Perypetie podatku dochodowego z sądownictwem administracyjnym [w:] Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Warszawa 2013
Ordynacja podatkowa: Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2019
Etel L. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019
Filipczyk H., Refleksje o przedmiocie podatku dochodowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2015/2
Filipczyk H., Sądy administracyjne jako promotor unikania opodatkowania w podatkach dochodowych [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, Lublin 2018
Filipczyk H., Tax avoidance and rationality of law, Warszawa 2017
Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, „Studia Prawnicze” 1985/3–4
Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa z perspektywy normatywnej [w:] Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011–2012, Warszawa 2014
Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018
Haig R.M., The Concept of Income – Economic and Legal Aspects [w:] The Federal Income Tax, red. R.M. Haig, New York 1921
Holmes K., The Concept of Income. A multidisciplinary analysis, Amsterdam 2001
Jankowski J., Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność i prawne granice, Warszawa 2019
Kleczkowski L., Pojęcie dochodu w polskim prawie podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2009/3–4
Kondej M., Sprzeczność korzyści z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej jako przesłanka stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, „Polski Przegląd Nauk Społecznych” 2018
Kondej M., Wymóg wykazania unikania opodatkowania przy odmowie wydania opinii zabezpieczającej, „Monitor Podatkowy” 2019/7
Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania, Warszawa 2017
Ladziński A., Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] B. Brzeziński i in., Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, Warszawa 2018
Marmor A., Interpretation and Legal Theory, Oxford–Portland 2005
Mitroyanni I., European Union [w:] GAARs – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS World, red. M. Lang i in., Amsterdam 2016
Nykiel W., Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – wybrane aspekty legislacyjne [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Ruzik M., Goj M., Klauzula skutecznie blokuje wydanie opinii zabezpieczającej, 16.07.2019 r., https://www.prawo.pl/podatki/klauzula-gaar-wykorzystana-przez-mf-wydawanie-opinii,446058.html (dostęp: 23.01.2020 r.)
Seiler M., GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU, Linde, Wiedeń 2016
Simons H.C., Personal Income Taxation, Chicago 1938. Zob. także V. Thuronyi, The Concept of Income, „Tax Law Review” 1990/46
Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012
Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013
Vanistendael F., Is Tax Avoidance the Same Thing under the OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan, National Tax Law, and EU Law?, „Bulletin for International Taxation” 2016, Vol. 70, No. 3
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4
Zieliński R., Pojęcie dochodu podatkowego, „Państwo i Prawo” 2009/10


dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. ORCID: 0000–0002–3414–8850

Matryca stawek VAT

Powiązanie zasad opodatkowania VAT dostawy towarów i usług z klasyfikacjami statystycznymi, wynikające z art. 5a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – dotyczące zwłaszcza stosowania obniżonej stawki tego podatku, jest źródłem licznych kontrowersji w zakresie właściwego przyporządkowywania danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania statystycznego i tym samym wyboru właściwej stawki VAT. Również sam ustawodawca, w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej matrycę VAT, wskazał, że system stawek VAT oparty na klasyfikacji statystycznej w postaci Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest rozbudowany i skomplikowany, przez co przyporządkowanie przez podatników VAT danego towaru lub usługi do właściwego grupowania PKWiU, determinującego zastosowanie odpowiedniej stawki VAT, jest problematyczne i czyni ten system nieefektywnym oraz skomplikowanym. W celu eliminacji wspomnianych problemów wprowadzono matrycę VAT, czyli system stawek VAT identyfikujący towary i usługi dla potrzeb VAT za pomocą Nomenklatury scalonej (CN) – w odniesieniu do towarów oraz PKWiU – w odniesieniu do usług, zakładając przy tym przejrzystość i prostotę stosowania tej matrycy. Niniejszy artykuł przybliża problematykę stosowania stawek VAT oraz omawia rozwiązania prawne składające się na matrycę VAT.

Słowa kluczowe: matryca VAT, Nomenklatura scalona (CN), Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawka VAT

dr Wojciech Dmoch
The author runs his own tax consultancy firm. ORCID: 0000-0002-3414-8850

The Matrix of VAT Rates

The fact that principles of taxation with VAT of supplies of goods and services – especially the principles relating to application of reduced VAT rates – are linked with statistical classifications, as provided for in Article 5a of the Act of 11 March 2004 on VAT, has been the source of many controversies concerning the correct classification of a given good or service to the relevant statistical group and, thus, the choice of the right VAT rate. Even the MPs themselves, in the explanatory memorandum that accompanied the bill introducing the VAT matrix, indicated that the system of VAT rates based on a statistical classification, namely the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU), was extensive and complex, causing problems for VAT payers with classifying the particular goods or service to the right PKWiU group, determining the application of the right VAT rate. This also made the system inefficient and complex. In order to eliminate the aforementioned problems, VAT matrix was introduced. This is a system of VAT rates whereby goods and services are identifi ed for VAT purposes with the help of the Combined Nomenclature (CN) for goods and PKWiU for services, while assuming that the matrix is transparent and easy to use. This paper elaborates on the problems relating to application of VAT rates and discusses the legal solutions that are component parts of the VAT matrix.

Keywords: VAT matrix, Combined Nomenclature (CN), Polish Classification of Goods and Services (PKWiU), VAT rate

Bibliografia:

Dmoch W., Wiążąca informacja stawkowa – nowe rozwiązanie prawne w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2019/10

Słownik języka polskiego PWN, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 1998


Wojciech Prus
Autor jest doradcą podatkowym oraz doktorantem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

Sytuacja prawnopodatkowa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Niniejszy artykuł przedstawia ogólną charakterystykę funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, a także prezentuje rzadko omawiane w doktrynie kontrowersje podatkowe, które wynikają ze specyfiki takich struktur. W szczególności są w nim poruszone kwestie związane z następstwami ustania bytu prawnego (w tym zlikwidowania przedsiębiorcy zagranicznego), w sytuacji gdy dalej istnieje wpis oddziału w polskim rejestrze przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: oddział przedsiębiorcy zagranicznego, likwidacja przedsiębiorcy zagranicznego, odpowiedzialność reprezentanta oddziału, przeniesienie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego do innego państwa

Wojciech Prus
The author is a tax advisor and a doctoral student at the Faculty of Law, University of Business and Administration in Gdynia

Tax Law Situation of a Foreign Enterprise’s Branch in Poland

This paper characterizes in general terms the way in which branches of foreign enterprises operate in Poland, while presenting tax controversies resulting from the particularities of such structures, which consequences are rarely discussed by legal scholars. In particular, it raises issues relating to the consequences of a situation when the foreign enterprise ceases to exist as a legal person (including its winding up), while the branch remains entered in the Polish register of enterprises.

Keywords:  branch of a foreign enterprise, winding up of a foreign enterprise, liability of the representative of a branch, transfer of the registered office of a foreign enterprise to another state

 Bibliografia:Bielecki L., Ruczkowski P., Komentarz do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz, red. nauk. M. Wierzbowski, Warszawa 2019Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009Jamroży M., Konwencja MLI nie zmieni zasad opodatkowania zakładów, „Rzeczpospolita” z 4.06.2018 r., https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306049997-Konwencja-MLI-nie-zmieni-zasad-opodatkowania-zakladow.html (dostęp: 27.01.2020 r.)Nowak I., Podatek od towarów i usług – podmioty z państw trzecich – zasada wzajemności. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 grudnia 2011 r., I FSK 250/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013/2Włodkowski O., Przepisy karne ustawy o rachunkowości, LEX/el. 2012

dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych. Poglądy zaprezentowane w niniejszej publikacji stanowią prywatną opinię autora

Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

Polski ustawodawca wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydował się na wprowadzenie do systemu podatkowego koncepcji tzw. hipotetycznego kosztu odsetkowego od kapitału własnego (ang. allowance for corporate equity – ACE). Rozwiązanie to polega na możliwości uznania oprocentowania kapitału własnego przedsiębiorstwa za koszt podatkowy. W założeniu ma ono zachęcać podatników do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano polski model ACE na tle rozwiązań funkcjonujących w innych państwach.

Słowa kluczowe:  odliczenie hipotetycznych odsetek, koszt kapitału własnego, zatrzymane zyski, koszty uzyskania przychodu

dr Jakub Jankowski 
The author is a doctor of laws. The views presented in this article are the author’s private opinions

The Concept of Allowance for Corporate Equity in the Polish CIT against the Background of Other European Tax Jurisdictions

Following the example of other European Union Member States, Poland introduced into its tax system the concept of the so-called allowance for corporate equity (ACE). This solution permits recognizing interest on a company’s equity as a tax-deductible cost. It is intended to encourage taxpayers to retain capital in companies to enable them to grow. This paper analyses the Polish ACE model and compares it with solutions used in other countries.

Keywords:  notional interest deduction, cost of equity, retained profits, tax-deductible costs

Bibliografia:

Flotyńska A., Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję, Poznań–Potsdam 2010

Kock J., Gérard M., The Allowance for Corporate Equity in Europe – The Latvian, Italian and Portuguese Cases, Université Catholique de Louvain 2017 

Jankowski J., Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej, Warszawa 2020

Kock J., The Latvian Allowance for Corporate Equity – Analysis of Effects on Firm Leverage Using Differences-in-Differences, Darmstadt 2017

Leszczyłkowska A., Koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie jako koszt podatkowy – rozwiązania modelowe, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia Sectio H” 2014, Vol. XLVIII


Magdalena Jaworska
Autorka jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, starszym menedżerem w Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Doradztwo Podatkowe

Mechanizm podzielonej płatności z punktu widzenia Ministerstwa Finansów

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) został wprowadzony w Polsce w formie dobrowolnej od 1.07.2018 r. jako rozwiązanie całkowicie nowe, nieznane wcześniej polskim podatnikom. Po półtora roku jego funkcjonowania w wersji fakultatywnej, z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie regulacje wprowadzające obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności na podstawie ustawy z 19.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca. Obowiązek ten nałożono jednak w odniesieniu tylko do wybranych kategorii towarów oraz usług narażonych na oszustwa i nadużycia podatkowe. Przedmiotowe regulacje budziły od początku istotne wątpliwości po stronie podatników. Wychodząc im naprzeciw, Ministerstwo Finansów opublikowało 23.12.2019 r. zapowiadane już wcześniej objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności – dalej objaśnienia. Co istotne dla podatników, objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa 2 , co oznacza, że zastosowanie się do nich spowoduje objęcie podatnika ochroną taką, jak w przypadku uzyskania interpretacji podatkowej. W zakresie wskazanym w objaśnieniach podatnicy nie muszą więc już występować z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe w celu potwierdzenia sposobu rozumienia przepisów. Z tej perspektywy wydanie objaśnień należy więc przyjąć z entuzjazmem. Niemniej pojawia się pytanie, czy kierunek wykładni i odpowiedzi na nurtujące nas niektóre pytania wskazane w objaśnieniach również satysfakcjonują podatników. Poniżej zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte w objaśnieniach, które szczególnie budzą wątpliwości podatników.

Słowa kluczowe: split payment, mechanizm podzielonej płatności, objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Magdalena Jaworska
The author is a tax adviser, an attorney at law, a senior manager at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy

Split Payment Mechanism from the Perspective of the Ministry of Finance 

Split payment mechanism was introduced in Poland on a voluntary basis on 1 July 2018, as a completely new solution, one that Polish taxpayers had not used before. After some 18 months of its existence as an optional solution, on 1 November 2019, mandatory split payment mechanism was introduced by the Act of 19 August 2019 on Amendments to the VAT Act and to Certain Other Acts. However, it became mandatory only with regard to selected categories of goods and services: ones that are frequently the object of tax fraud or abusive tax practices. Yet, the regulations in question have caused major doubts among taxpayers from the start. In order to resolve those doubts, the Ministry of Finance published on 23 December 2019 – as it had previously announced – tax explanations on the split payment mechanism (explanations). Importantly for taxpayers, the explanations were issued under Article 14a(1)(2) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, which means that entities applying the explanations enjoy the same level of protection as if they obtained tax rulings (interpretations). To the extent set out in the explanations, taxpayers no longer have to apply for individual tax rulings in order to confirm that they understand the provisions correctly. From this point of view, the fact that explanations were issued is laudable. Nevertheless a question arises whether the direction of the interpretation and the way the explanations answer the questions that trouble some of us are also satisfactory for taxpayers. In the following paper, the author discusses selected issues related to the split payment mechanism that can be found in the explanations. These issues arouse the greatest number of doubts among taxpayers.

Keywords:  split payment, split payment mechanism, tax explanations of the Ministry of Finance


Wojciech Piotrowski 
Autor jest doradcą podatkowym, dyrektorem w zespole ds. podatków osobistych w KPMG w Polsce 

Zmiany w przepisach i nowe regulacje istotne dla przedsiębiorców w 2020 r. – X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Wojciech Piotrowski
The author is a tax advisor, a director in KPMG Poland Personal Tax Team

Legislative Amendments and New Regulations Important for Entrepreneurs in 2020: the 10th KPMG Tax and Accounting Congress 

dr Anna Michalak
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistą ds. prawno-legislacyjnych Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. ORCID: 0000–0001–7430–5817

Unikanie opodatkowania – próba oceny polskich regulacji. 143. konferencja podatkowa zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – relacja 

dr Anna Michalak
The author is an assistant professor at the Department of Constitutional Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz, an expert in legal and legislative matters at the Office of the National Chamber of Tax Advisors. ORCID: 0000-0001-7430-5817

Tax Avoidance: Attempt at Assessing the Polish Regulations. 143 rd Tax Conference Organized by the Centre of Tax Documentation and Studies, Faculty of Law and Administration, University of Lodz: a Report

Remigusz Pytlik
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym, członkiem Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych w KRDP

Konferencja pt. 20 lat Kodeksu karnego skarbowego – relacja

Remigiusz Pytlik
The author is an advocate, a tax advisor, a member of the Team of Experts in Fiscal Penal Matters at the National Board of Tax Advisors

Conference on the 20th Anniversary of the Fiscal Penal Code: a Report


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obowiązki związane z dokumentowaniem transakcji przy użyciu kasy rejestrującej

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Duties Connected with Documenting Transactions by Means of Cash Registers


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top