Prawo18 marca, 2019

Przegląd Podatkowy 3/2019

Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r.

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Autorka jest profesorem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r.

Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Podatkowym” 2018/10, którego przedmiotem była analiza relacji pomiędzy regulacjami o cenach transferowych a ogólną normą przeciwko unikaniu opodatkowania w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. W niniejszej części zagadnienie zostało uzupełnione o uwagi dotyczące regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do możliwości przekwalifikowania lub nieuznania przez
organ podatkowy transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Słowa kluczowe: ogólna norma przeciwko unikaniu opodatkowania, ceny transferowe, przekwalifikowanie transakcji, nieuznanie transakcji, doprecyzowujący/prawotwórczy charakter nowelizacji

Reclassification (Non-Recognition) of a Transaction Between Related Entities in the Light of Transfer Pricing Regulations Before and After 1 January 2019

This article is a continuation of an article included in No. 10/2018 of ‘Przegląd Podatkowy’, which was devoted to analysing the relationship between transfer pricing regulations and the general anti-avoidance rule, according to the legal provisions applicable until the end of 2018. In this part the issue is supplemented with remarks about the transfer pricing regulation in force in 2019 with regard to the possibility of reclassification or non-recognition by a tax authority of a transaction between related entities.

Keywords:  general anti-avoindance rule, transfer pricing, reclassification, non-recognition

 Bibliografia:

Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009
Bielska-Brodziak A., Tobor Z., Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym, „Państwo i Prawo” 2009/9
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Georgijew I., Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – instrumenty ostatniej szansy, „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013
Grzybowski T., Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna (w świetle sądowej wykładni prawa), „Państwo i Prawo” 2010/4
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Raporty BEPS i zmiany Wytycznych OECD a obowiązki podatników w sferze cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018/11
Majdowski F., „Sola scriptura” czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?, (1) i (2), „Przegląd Podatkowy” 2018/7 i 8


Kiejstut Żagun
Autor jest doradcą podatkowym, dyrektorem w KPMG, szefem Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji

Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową

Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – jak i do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu
krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji) i mają one na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie wysokojakościowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach. Rozwiązanie przyjęte w Polsce zostało opracowane według obowiązującego standardu OECD dla ulg bazujących na dochodach z praw własności intelektualnej, BEPS Działanie nr 5 Modified Nexus Approach.

Słowa kluczowe:  innowacje, ulgi podatkowe, badania i rozwój, podatek dochodowy, komercjalizacja rezultatów B+R

Innovation Box: Closing the Chain of Fiscal Incentives for R&D Activity

Since 1 January 2019, the provisions on the Innovation Box (known in other countries as Patent Box, IP Box) have been in force. They provide for a preferential tax rate of 5% on income from patents and other intellectual property rights. The new provisions in this regard were introduced into both the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax and the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. IP-Box-like tax incentives apply in many countries (including the UK, Ireland, the Netherlands, France). They are meant to support the development of technologies and create high-quality jobs in innovative sectors. The solution adopted in Poland was developed in line with the applicable OECD standard for tax reliefs based on IP income, action 5 of BEPS: Modified Nexus Approach.

Keywords:  innovations, tax reliefs, research and development, income tax, commercialisation of R&D results

Bibliografia:

EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2018, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard18.html (dostęp: 21.01.2019 r.)
European Innovation Scoreboard 2018, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (dostęp: 21.01.2019 r.)
OECD Review of national R&D tax incentives and estimated of R&D tax subsidy rates, 2017, http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-design-subsidy.pdf (dostęp: 21.01.2019 r.)
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, 2015, https://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf (dostęp: 21.01.2019 r.)
Patent Box, September 2017, Statistics on uptake of the Patent Box, An official Statistics Release HM Revenue &Customs, Research and Development Tax Credits Statistics, September
2017, HM Revenue&Customs, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/743203/Patent_Box_Statistics_2014-15.pdf (dostęp: 21.01.2019 r.)


Cezary Krysiak
Autor jest doradcą podatkowym w kancelarii PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp. k.
Dawid Widzyk
Autor jest adwokatem w kancelarii PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp. k.
Paolo Janiszewski
Autor jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i współpracownikiem
kancelarii PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp. k.

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Transakcje realizowane na kryptowalutach stanowią przykład operacji dokonywanych poza regulowanym systemem obrotu o rosnącym poziomie doniosłości. Istotny wzrost zainteresowania obrotem kryptowalutami w Polsce doprowadził do konieczności wprowadzenia przepisów umiejscawiających je w systemie polskiego prawa podatkowego. Do końca 2018 r. przysporzenia z obrotu kryptowalutami kwalifikowano do praw majątkowych. Z kolei od 1.01.2019 r. zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie zatem przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifikowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Polski ustawodawca powinien zmierzać w stronę jak najbardziej prawidłowego i precyzyjnego umiejscowienia dochodów z kryptowalut w ramach utrwalonego podziału źródeł przychodów w ustawach podatkowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt dla podatników, przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych.

Słowa kluczowe: kryptowaluta, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki, opodatkowanie, bitcoin, waluty wirtualne

Taxation of Virtual Transactions

Transactions on cryptocurrencies are an example of operations performed outside of a regulated trading market, having an increasing level of significance. An increase of interest in cryptocurrency trading in Poland has led to the necessity of introducing direct provisions of law that relevantly place cryptocurrencies in the Polish tax system. Until the end of 2018, incomes from cryptocurrency trading were qualified into incomes from property rights. However, since January 1, 2019, they were directly included in the provisions of Polish tax law and are now separately qualified respectively to revenues from capital sources and to capital gains. Polish legislator should currently provide for the regulations on cryptocurrency trading to be properly and precisely positioned within the existing sources of income division in the local tax law. Subsequently, an introduction into the law of a system of tax incentives for taxpayers might be worth considering.

Keywords:  cryptocurrency, PIT, CIT, taxes, taxation, bitcoin, virtual currencies

 Bibliografia:

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, Warszawa 2015
Brach A., Kwalifikacja podatkowa przychodu ze sprzedaży kryptowaluty. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 marca 2018 r., II FSK 488/16, „Glosa” 2019/1
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2018
Laszczyk D., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 10
Marciniuk J. red., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa 2017
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018


dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego

Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami

Badając zagadnienie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poruszamy się w obszarze pojęcia niemającego definicji legalnej oraz wyłącznie w zakresie jednego przepisu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Tak zakreślone granice mogą stanowić przesłankę pozytywną dla badającego wspomniane zagadnienie poprzez ograniczenie zakresu norm prawnych, które należy zinterpretować i zastosować. Jednak jeśli interpretując te normy nie znajdziemy jednoznacznego rozstrzygnięcia każdego przypadku rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, to wspomniane granice stają się przesłanką negatywną dla dokonania prawidłowego rozliczenia tych kosztów. W praktyce stosowania art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., bo o tej właśnie normie prawnej jest mowa, orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało interesujący i pomocny pogląd, zgodnie z którym potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, odpowiadających uzyskanym przychodom, oznacza adekwatność potrącanych kosztów w stosunku do uzyskanych przychodów. Tak więc kluczem warunkującym dokonanie prawidłowego rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami jest adekwatność, inaczej odpowiedniość odliczanych kosztów i uzyskanych przychodów. Stosując ten klucz, w niniejszym artykule przedstawiono zasady dotyczące rozliczania w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w przypadku, gdy przychody są uzyskiwane przez podatnika periodycznie, przy czym mogą być one uzyskane w tym samym roku, w którym został poniesiony koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, jak również w latach następnych po zakończeniu tego roku, w którym został poniesiony ten koszt.

Słowa kluczowe: adekwatność, odpowiedniość, bezpośredni koszt uzyskania przychodu, periodyczny przychód

The Principle of Adequacy in Theory and in Practice: Matching in Time of Tax-Deductible Expenses Directly Related to Revenue Items

When examining the issue of matching in time of tax-deductible expenses directly related to revenue items, we are in an area of a notion without a legal definition and in the scope of just one provisions of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (CITA). When determined in this way, the boundaries may be a positive premise for the person examining the aforementioned question by limiting the scope of legal norms that need to be interpreted and applied. But if – when interpreting these norms – we fail to find an unequivocal solution for each case of matching in time of the tax-deductible expenses directly related to revenue items, then the aforementioned limits become a negative premise for correct matching of such expenses. In the practice of applying Article 15(4) CITA – the legal norm in point – administrative courts have developed, in their case law, an interesting and helpful view, namely that deduction of expenses directly related to revenue items, said expenses matching the obtained revenues means adequacy of the deducted expenses for the obtained revenues This the key factor on which correct matching in time of deducted expenses and obtained revenue depends is adequacy of such expenses and revenues. Applying this key in this article, the author presents the principles applicable to matching in time of the expenses directly related to revenues if the taxpayer obtains the revenues periodically. The revenues may be obtained in the same year as the directly related expense was incurred or in the following years.

Keywords:  adequacy, tax-deductible expenses directly related to revenue items, periodical revenue

Bibliografia:

Dmoch W., Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2018
Szymczak M. red., Słownik języka polskiego, Warszawa 1998


Paweł Suchocki

Autor jest doradcą podatkowym oraz Tax Managerem w Praktyce Podatkowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich

Komentowany wyrok NSA z 25.04.2017 r., I FSK 1665/15 dotyczy kwestii odpowiedzialności podatkowej członków organów zarządzających zagranicznych spółek za zaległości podatkowe osób prawnych. Sąd uznał, iż polskie organy podatkowe są uprawnione do orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu zagranicznej spółki za zaległości podatkowe w Polsce na podstawie przepisu art. 116a w zw. z art. 116 o.p. Autor glosy kwestionuje prawidłowość tego stanowiska. W jego ocenie jest ono wynikiem dokonania błędnej (rozszerzającej) wykładni obowiązujących przepisów, które wprost nie przewidują odpowiedzialności podatkowej członków zarządu zagranicznych osób prawnych.

Słowa kluczowe:  odpowiedzialność podatkowa członków zarządu, postępowanie podatkowe, zagraniczna spółka, zaległość podatkowa

Tax Liability of Foreign Companies’ Governing Bodies Members as Third Parties

The commented judgment of the Supreme Administrative Court dated 25 April 2017, sign. I FSK 1665/15, concerns tax liability of foreign company’s management board members for tax arrears of legal entities. The administrative court ruled that Polish tax authorities are entitled to impose a tax liability on foreign company’s management board members for tax arrears that have arisen in Poland on the basis of Article 116a in connection with Article 116 of Tax Ordinance Act. The commentator challenges this standpoint. He believes that the ruling is a result of incorrect (broadening) interpretation of legal provisions, that do not provide explicitly for tax liability of foreign company’s management board members.

Keywords:  management board members’ tax liability, tax proceedings, foreign company, tax arrears

 Bibliografia:

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
Biernacki K., „Właściwy czas” w rozumieniu art. 116 Ordynacji podatkowej, „Prawo i Podatki” 2008/3
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2007
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008
Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003
Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2011
Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Komentarz. 2011, Legalis
Dzwonkowski H. red., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2018
Etel L. red., Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018
Guzek L., Podatkowa odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., „Monitor Podatkowy” 2002/4
Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001
Kubacki R., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 1998/1
Mariański A., Podstawy odpowiedzialności w prawie podatkowym na przykładzie członków zarządu spółki z o.o., „Monitor Podatkowy” 2004/1
Olesińska A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2008 r. (sygn. akt II FSK 1606/06), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/3(24)
Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lublin 2000
Pomorska A., Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe spółek, http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/financ/pomorska.pdf (dostęp:
22.01.2019 r.)
Safjan M., Bosek L. red., Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87–243, Legalis


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Mały podatnik w podatkach dochodowych – wyliczenie limitu uprawniającego
Small Taxpayers in Income Taxes: Calculating the Eligibility Limit

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top