Przegląd Podatkowy
Prawo27 stycznia, 2023

Przegląd Podatkowy 2/2023

Jedyną stałą rzeczą w prawie podatkowym jest zmiana, czyli nowości w CITdr Jowita Pustuł
Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0063-7880

Jedyną stałą rzeczą w prawie podatkowym jest zmiana, czyli nowości w CIT

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych, najistotniejszych zmian w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – będących skutkiem wejścia w życie ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład 3.0. W szczególności omówiono znowelizowane przepisy dotyczące: kosztów finansowania dłużnego (w tym wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego dotyczących transakcji kapitałowych), podatku od przerzuconych dochodów, podatku minimalnego od straty i niskiej rentowności, opodatkowania polskiej spółki holdingowej, ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT), cen transferowych, ukrytej dywidendy.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, estoński CIT, strata podatkowa, koszty finansowania dłużnego, dywidenda, spółka holdingowa, przerzucone dochody, nowelizacja

dr Jowita Pustuł
The author is a tax adviser and an attorney at law, as well as an assistant professor at the Department of Financial Law, Jagiellonian University in Krakow, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0063-7880

The Only Constant in Tax Law Is Change, or What Is New in CIT

The subject of this article is presenting selected, most significant amendments to the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, resulting from the entry into force of the Act of 7 October 2022 on Amendments to the Corporate Income Tax Act and Certain Other Acts. In particular, it discusses the revised rules on: debt financing costs (including exclusion from deductible costs of debt financing relating to equity transactions), tax on pass-through income, minimum tax on entities generating losses or low profits, taxation of a Polish holding company, flatrate tax on corporate income (Estonian CIT), transfer pricing, and hidden dividends.

Keywords: income tax, Estonian CIT, tax loss, debt financing costs, dividend, holding company, pass-through income, amendment

Bibliografia / References
Majkowski W., Sołtysiak P., Polska spółka holdingowa – wybrane problemy podatkowe oraz zmiany od 1.01.2023 r., „Przegląd Podatkowy” 2023/1

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7772-1779 

Prawo do odliczenia w VAT – przypadek fałszywych dostawców

Kwestia możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur, na których wskazany dostawca nie był rzeczywistym dostawcą towarów lub usług, stała się jednym z tematów najczęściej powracających na wokandę Trybunału Sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Patrząc po sądach krajowych, które przedstawiały pytania prejudycjalne, sprawa dotyczyła postępowań prowadzonych w szczególności w państwach, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później. Fałszywi dostawcy na fakturach to nie był jednak tylko problem nowych państw członkowskich. Interesujące jest, że analiza orzecznictwa TS wskazuje na istotne doprecyzowanie stanowiska Trybunału w 2021 r., którego nie można uzasadnić jedynie rozpatrywanymi stanami faktycznymi, na tle których zadano pytania prejudycjalne. Nowe podejście TS w pełni zaprezentował w wyroku z 9.12.2021 r., C-154/20, Kemwater ProChemie s.r.o. przeciwko Odvolací finanční ředitelství – dalej wyrok TS C-154/20, Kemwater ProChemie – którego tezy pokrótce chcielibyśmy zestawić z wyrokiem z 22.10.2015 r., C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi – dalej wyrok TS C-277/14, PPUH Stehcemp – charakterystycznym dla wcześniejszej linii orzeczniczej TS, zapoczątkowanej w głównej mierze wyrokiem z 21.06.2012 r., C-80/11 i C-142/11, Mahagében Kft przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága i Péter Dávid przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. Kilkanaście wyroków i postanowień dotyczących omawianego problemu obrazuje skalę problemów, przed którymi stanęli podatnicy, organy podatkowe i sądy krajowe w różnych państwach członkowskich. Wydawałoby się, że ostatnie wyroki, w których TS doprecyzował stanowisko, zamykają ostatecznie dyskusję na ten temat. W naszej jednak ocenie stanowisko TS zaprezentowane w wyrokach w 2021 r. oznacza, że w niektórych przypadkach, w których odliczenie z faktury od fałszywego dostawcy nie było – na podstawie wcześniejszej linii orzeczniczej TS – kwestionowane, może obecnie zostać przez organy podatkowe podważone. W artykule wskażemy, jakie trudności i ryzyka niesie ze sobą uwzględnienie ostatnich tez TS. Zaproponujemy również praktyczne podejście do rozwiązania problemu, które – jak zakładamy – zapoczątkuje dyskusję nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania w zakresie odliczania podatku z faktur wystawionych przez fałszywych dostawców.

Słowa kluczowe: VAT, podatek naliczony, dobra wiara, należyta staranność, prawo do odliczenia podatku naliczonego

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an assistant professor at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7772-1779

The Right to Deduct VAT: The Case of Bogus Suppliers

The issue of the deductibility of input tax on invoices where the indicated supplier was not a genuine supplier of the goods or services has become one of the most frequently recurring topics on the Court of Justice’s case list in the past several years. Looking at the national courts which made referrals for preliminary rulings, the case concerned proceedings conducted in particular in countries which joined the EU in 2004 or later. However, bogus suppliers on invoices were not just a problem for the new Member States. It is interesting to note that an analysis of the CJ case law indicates a significant clarification of the Court’s position in 2021. This cannot be justified solely by the examined facts against whose background referrals were made. The new approach was fully demonstrated by the CJ in its judgment of 9 December 2021, C-154/20, Kemwater ProChemie s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství, the operative part of which we would like to briefly contrast with the judgment of 22 October 2015, C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, typical of the earlier line of CJ case law, initiated mainly by the judgments of 21 June 2012, C-80/11 and C-142/11, Mahagében Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága and Péter Dávid v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. More than a dozen judgments and rulings on this issue illustrate the scale of the problems faced by taxpayers, tax authorities and national courts in various Member States. It would seem that the recent judgments, in which the CJ clarified its position, finally close the discussion on this issue. In our view, however, the position presented by the CJ in the 2021 judgments means that in some cases where the deduction based on an invoice from a bogus supplier was not challenged – under the previous line of CJ case law – it may now be challenged by the tax authorities. In the article, we point out the difficulties and risks that result from taking into account the operative parts of recent CJ judgments. We also propose a practical approach to solving the problem, which we assume will start a discussion on developing an optimal solution for deducting tax from invoices issued by bogus suppliers.

Keywords: VAT, input tax, good faith, due diligence, right to deduct input tax

Bibliografia / References
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018

Aleksandra Tychmańska-Suchojad
Autorka jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8789-3240

Ewolucja pojęcia nadużycia prawa w podatkach dochodowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w kontekście postępującej internacjonalizacji prawa podatkowego

Zasada zakazu nadużycia prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości została początkowo sformułowana na kanwie spraw niedotyczących prawa podatkowego. Z czasem została ona odniesiona do podatków dochodowych. Celem artykułu jest prześledzenie ewolucji pojęcia nadużycia prawa w podatkach dochodowych. Analiza zostanie przeprowadzona w kontekście postępującej internacjonalizacji prawa podatkowego, z zaznaczeniem, że zasada zakazu nadużycia prawa w podatkach dochodowych istotnie wpisuje się w ten proces.

Słowa kluczowe: podatki dochodowe, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, internacjonalizacja prawa podatkowego

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018–2023 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Aleksandra Tychmańska-Suchojad
The author is a PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw, Poland; she specializes in international tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8789-3240

Evolution of the Concept of Abuse of Rights in Income Taxes in the Case Law of the Court of Justice in the Context of Progressive Internationalization of Tax Law

In the case law of the Court of Justice, the principle of the prohibition of abuse of rights was initially formulated in the context of cases which did non concern tax law. Over time, it was applied to income taxes. The purpose of this article is to trace the evolution of the concept of abuse of rights in income taxes. The analysis is carried out in the context of increasing internationalization of tax law, while stressing that the principle of prohibition of abuse of rights in income taxes is indeed part of this process.

Keywords: income taxes, case law of the Court of Justice, internationalization of tax law

Research work funded from the 2018-2023 science budget as a research project under the Diamond Grant programme.

Bibliografia / References
Baerentzen S., Danish Cases on the Use of Holding Companies for Cross-Border Dividends and Interest – A New Test to Disentangle Abuse from Real Economic Activity?, „World Tax Journal”, February 2020
Danon R., Gutmann D., Lukkien M., Maisto G., Jiménez A., Malek B., The Prohibition of Abuse of Rights after the ECJ Danish cases, „Intertax” 2021, Vol. 49, Issue 6–7
European Commission, Future-proof taxation – Commission proposes new, ambitious business tax agenda, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2430 (dostęp: 5.11.2021 r.)
European Union and the OECD, https://www.oecd.org/eu/european-union-and-oecd.htm (dostęp: 10.09.2021 r.)
Głuchowski J., Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich, „Glosa” 1999/8
Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Warszawa 2011
Ismer R., Abuse of Law as a General Principle of European Union (Tax) Law [w:] A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive, red. W. Haslehner, Elgar Publishing 2020
Komisja Europejska, Wniosek Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Bruksela 2016
Marres O., De Groot I., Combatting Abuse by Conduit Companies. The Doctrine of Abuse under EU Law and Its Influence on Tax Treaties, „European Taxation”, August 2021
Panayi C.H., European Union Corporate Tax Law, Cambridge 2021
Pirvu D., Corporate Income Tax Harmonization in the European 
Union, Palgrave MacMillan 2012
Pistone P., The Impact of Community Law on Tax Treaties: Issues and Solutions, Eurotax Series on European Taxation, Kluwer Law International 2002.
Traversa E., The prohibition of abuse of rights in European Tax Law: sacrificing the internal market for the fight against base erosion and profit shifting? , „Studi Tributari Europei” 2019, Vol. 9
Tychmańska A., The OECD as the Future International Tax Organization: An Inevitable Course of Events?, „Intertax” 2021, Vol. 49, Issue 8 i 9
Varella M.D., Internationalization of Law. Globalization, International Law and Complexity, Springer 2014

Wojciech Rudnik
Autor jest studentem IV roku prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7176-1550
Jan Janukowicz
Autor jest studentem V roku prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8369-0761

Udokumentowanie dokonania darowizny jako warunek zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozbieżności w interpretacji przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d. Ich przejawem jest przede wszystkim sprzeczność dominującego poglądu wyrażanego w orzecznictwie sądów administracyjnych z praktyką organów podatkowych. W dniu 16.11.2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie uchwały abstrakcyjnej w celu rozstrzygnięcia sporów w tej kwestii. Rezultatem pogłębionej analizy celu, jaki ma spełniać ta regulacja, jest poparcie stanowiska, zgodnie z którym do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a u.p.s.d. wystarczy wpłata otrzymanych pieniędzy przez obdarowanego na własny rachunek w imieniu darczyńcy.

Słowa kluczowe: wymóg udokumentowania, podatek od spadków i darowizn, zwolnienie dla osób najbliższych, opodatkowanie darowizny gotówkowej

Wojciech Rudnik 
The author is a 4th-year law student, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7176-1550
Jan Janukowicz 
The author is a 5th-year law student, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8369-0761

Documenting a Gift as a Condition for Exemption from Inheritance and Gift Tax

The purpose of this article is to present discrepancies in the interpretation of Article 4a(1)(2) of the Act of 28 July 1983 on Inheritance and Gift Tax. They manifest themselves primarily in the contradiction between the dominant view expressed in the case law of administrative courts and the practice of tax authorities. On 16 November 2022, the Ombudsman requested the Supreme Administrative Court to issue an abstract resolution to resolve disputes concerning this issue. The result of an in-depth analysis of the purpose to be served by this regulation is support for the view whereby, in order to benefit from the exemption provided for in Article 4a of the Inheritance and Gift Tax, it is sufficient for the recipient to pay the received money into his/her own account on behalf of the donor.

Keywords: requirement of documentation, inheritance and gift tax, exemption for close relatives, taxation of cash gift

Bibliografia / References
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2012
Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2019
Bielska-Brodziak A., Tobor Z., Dysonans interpretacyjny podatnika, „Przegląd Podatkowy” 2016/6
Brzeszczyńska S., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2009
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003
Choduń A., Zieliński M., Aspekty granic wykładni prawa [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009
Chustecka K., Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn w 2007 roku, Warszawa 2007
Goettel A., Obowiązek udokumentowania nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Glosa do wyroku NSA z 12.04.2013 r., II FSK 1628/11, „Glosa” 2014/3
Marusik J., Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, „Studia BAS” 2018/2(54)
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018
Mastalski R., Wykładnia językowa w interpretacji prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 1999/8
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002
Musiał K.J., Nita A., Stelmaszczyk-Borszowska K., Wantoch-Rekowski J., Borszowski P., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2022
Nowak I., Zwolnienie dla osób najbliższych na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2012
Ofiarski Z., Prawna konstrukcja rachunku bankowego jako element konstrukcyjny wybranych wyłączeń [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009
Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, red. S. Bogucki, A. Cudak, P. Pietrasz, W. Stachurski, K. Winiarski, A. Wrzesińska-Nowacka, Gdańsk 2015
Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, red. S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, K. Winiarski, J. Szczygieł, Warszawa 2021
Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, red. A. Mariański, W. Nykiel, S. Babiarz, Warszawa 2010
Zdanowicz J., Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, „Monitor Podatkowy” 1999/12
Zieliński T.B., Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2015/4(49)

dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Kontrola przez sądy administracyjne konstytucyjności przepisów objętych interpretacją indywidualną

Organy udzielające interpretacji indywidualnych nie dokonują analizy tego, czy będące przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisy prawa podatkowego są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja (względnie, czy przepisy wykonawcze są zgodne z ustawą). Autor publikacji zastanawia się, czy takiej analizy powinny dokonywać sądy administracyjne kontrolujące wydawane interpretacje indywidualne.

Słowa kluczowe: interpretacje indywidualne, konstytucyjność, kontrola sądowoadministracyjna

dr hab. Adam Bartosiewicz, professor of the Jan Dlugosz University
The author is a tax adviser and an attorney at law, a professor of the Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Review by Administrative Courts of the Constitutionality of Provisions Covered by Tax Rulings

The authorities that issue tax rulings (individual interpretations) do not analyse whether the provisions of tax law that they interpret are consistent with the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (or whether the implementing regulations are consistent with the relevant statutes). The author of the publication wonders whether such an analysis should be carried out by administrative courts reviewing the issued tax rulings.

Keywords: tax rulings (individual interpretations), constitutionality, review by administrative courts

Bibliografia / References
Brolik J., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010
Defecińska-Tomczyk K., Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008
Dzwonkowski H., Charakter prawny indywidualnych interpretacji podatkowych – wybrane zagadnienia [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013
Hauser R., Trzciński J., O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008/2
Kabat A. [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – komentarz, LEX/el. 2006
Leszczyński L., Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego [w:] Wykładnia w prawie administracyjnym. System prawa administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2015
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004
Łętowska E., Sądowa kontrola niekonstytucyjności: odmowa stosowania aktu – i co dalej?, https://konstytucyjny.pl/sadowa-kontrola-niekonstytucyjnosci-odmowa-stosowania-aktu-i-co-dalej/ (dostęp: 21.11.2022 r.)
Mastalski R., Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów. [Cz. 1], „Jurysdykcja Podatkowa” 2007/1
Niedźwiedzka J., Wykładnia prawa administracyjnego: wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002/1–2
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Legalis 2021
Stelmasiak J., Wybrane zagadnienia dotyczące źródeł prawa administracyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003
Szot A., Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016
Teszner K. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk, red. L. Etel, LEX/el. 2022, komentarz do art. 14(b)
Wróblewski J., Teoretyczne zagadnienia standardów w prawodawstwie w stosowaniu prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989/3
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podatkowa grupa kapitałowa po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)
Tax Groups of Companies After the Amendments Introduced by the Polish Order

dr Bożena Ciupek

Konferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. „Podatki dochodowe a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstw”

dr Bożena Ciupek

Conference of the Department of Public Finance of the University of Economics in Katowice, Poland, and the Slaski Branch of the National Chamber of Tax Advisers titled ‘Income Taxes and Economic Decisions of Companies’

Michał Mioduszewski
Adwokat, uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0288-8376 
prof. dr hab. Artur Mudrecki
Kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em, Akademia Leona Kozmińskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3731-5271

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Opodatkowanie gmin VAT-em”

Michał Mioduszewski
Advocate, participant of Legal Doctoral Seminars of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0288-8376
prof. dr hab. Artur Mudrecki
Head of the Department of Financial and Tax Law, head of the VAT Research Centre, Kozminski University, Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3731-5271
Report on National Academic Conference ‘Taxation of Municipalities with VAT’

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej 
Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka

The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Special Cases Where the Duty to Pay Tax Arises 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”
Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)
Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top