Przegląd Podatkowy
Prawo31 stycznia, 2022

Przegląd Podatkowy 2/2022

Ocena rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r. i skutków wynikających z niego dla płatnikówdr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Ocena rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r. i skutków wynikających z niego dla płatników

Polski Ład spowodował rewolucję w podatkach i składkach. Już pierwsze wypłaty wynagrodzeń pracownikom pokazały jednak, że chyba nie takiego ładu spodziewali się twórcy nowych przepisów. W efekcie Minister Finansów wydał rozporządzenie, którym nakazał stosować stare zasady liczenia zaliczek na podatek, jeśli okażą się korzystniejsze dla podatników. Powyższą operację nazwano „odroczeniem terminu poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek”. Tego rodzaju rozwiązania prawne wywołują wiele wątpliwości co do ich legalności, skuteczności i celowości.

Słowa kluczowe: zaliczki na podatek, PIT-2, rozporządzenie, płatnik

Pobierz treść artykułu

dr hab. Adam Bartosiewicz, professor of the Jan Dlugosz University in Czestochowa
The author is a tax adviser and an attorney at law, an associate professor of the Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8702-2672

Assessment of the Regulation of the Minister of Finance of 7 January 2022 and Its Consequences for Remitters

The Polish Order brought on a revolution in taxes and social security contributions. However, the first salaries paid to employees have shown that this is probably not the order the drafters of the new regulations expected. As a result, the Minister of Finance issued a regulation which requires the application of the old principles of calculating advance tax payments if they are found to be more favourable for taxpayers. The above operation was called ‘deferral of the deadline for collection and payment of advance tax payments’. Legal solutions of this kind raise many doubts as to their legality, effectiveness and appropriateness.

Keywords: advance tax payments, PIT-2, regulation, remitter

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., Kubacki R., Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2010 
Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX/el. 2009
Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, LEX/el. 2004
Etel L. [w:] R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, P. Pietrasz, Huchla A. [w:] H. Dzwonkowski, C. Kosikowski, A. Huchla, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2003, komentarz do art. 50
Kosikowski C. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2013, komentarz do art. 3
Kosikowski C. [w:] H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2003, komentarz do art. 8
M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 50
Niezgódka-Medek M. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019
Zoll A. [w:] red. W. Wróbel, red. A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I, LEX/el. 2016, komentarz do art. 1

Andrzej Ladziński
Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzającym GWW, autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania

Korzyść podatkowa w rozumieniu przepisów o GAAR – analiza problemu na przykładzie opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – dalej Rada – wykazują daleko idącą determinację w stosowaniu ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie czując się przy tym przesadnie skrępowani treścią obowiązujących przepisów prawa. Tak swobodne podejście do możliwości zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jakie prezentują Szef KAS oraz Rada, jest możliwe przede wszystkim z powodu zbyt szerokiego rozumienia pojęcia korzyści podatkowej. Jak się wydaje, wymienione organy gotowe są uważać, że każda sytuacja, która prowadzi np. do niepowstania zobowiązania podatkowego czy obniżenia jego wysokości, stanowi potencjalnie unikanie opodatkowania, gdyż a priori zakładają, że doszło do powstania korzyści podatkowej.

Słowa kluczowe: korzyść podatkowa, GAAR, unikanie opodatkowania, ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Andrzej Ladziński
The author is a tax adviser, managing partner at GWW; he has authored numerous publications on issues from the area of tax avoidance (Warsaw, Poland)

Tax Advantage Within the Meaning of the GAAR: An Analysis of the Problem Based on Example of Opinion of the Council for Counteracting Tax Avoidance

The Head of the National Fiscal Administration (NFA) and the Council for Counteracting Tax Avoidance show great determination in applying the general anti-avoidance clause, without feeling overly constrained by the contents of the applicable laws and regulations. Such a casual approach to the applicability of the general anti-avoidance rule, as the one demonstrated by the Head of the NFA and the Council, is possibly primarily due to an excessively broad understanding of the concept of tax advantage. These authorities appear to be prepared to consider any situation that results, for example, in lack of tax liability or a reduced tax liability as potential tax avoidance, as they a priori assume that a tax advantage has been obtained.

Keywords: tax advantage, GAAR, tax avoidance, general anti-avoidance rule, Council for Counteracting Tax Avoidance

Bibliografia / References
Filipczyk H., Kryterium celu poniesienia wydatku a koszty uzyskania przychodów – treść normatywna i implikacje antyabuzywne, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019/2
Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/6 
Ladziński A., Granice optymalizacji podatkowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, LEX/el. 2019
Ladziński A., Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej z perspektywy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, LEX/el. 2021
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, LEX/el. 2018

dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych. Poglądy zaprezentowane w niniejszej publikacji stanowią prywatną opinię autora

Nowa koncepcja opodatkowania świadczeń wewnątrzgrupowych w podatku dochodowym od osób prawnych

W ramach publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany związane z przeciwdziałaniem erozji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1.01.2022 r. obowiązują regulacje w przedmiocie minimalnego podatku dochodowego oraz podatku od przerzuconych dochodów. Ustawodawca poprzez wprowadzenie nowych form opodatkowania do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – stara się uszczelnić pobór tego podatku.

Słowa kluczowe: przerzucone dochody, ukryta dywidenda, minimalny podatek dochodowy, unikanie opodatkowania

dr Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws. The views presented in this article are the author’s private opinions (Warsaw, Poland)

New Concept of Taxation of Intra-Group Performances in Corporate Income Tax

The publication presents the most important changes related to counteracting the erosion of the tax base in corporate income tax. From 1 January 2022, regulations on minimum income tax and tax on shifted profits have been in force. By introducing new forms of taxation into the Corporate Income Tax Act , the legislature tries to tighten the CIT collection system.

Keywords: shifted profit, hidden dividend, minimum income tax, tax avoidance

dr Izabela Andrzejewska-Czernek 
doktor nauk prawnych, radca prawny, koordynator Young IFA Network Oddział w Polsce, członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego
dr Katarzyna Knawa 
doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek IFA Polska oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Cristiana Bulbuc 
Associate in the Tax Litigation & Investigations Department at Stewarts Law LLP, Londyn, Wielka Brytania
Daniele Conti 
Tax Lawyer, Senior Manager w PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Rzym, Włochy
Moritz Mühlhausen
Director International Tax, PwC, Düsseldorf, Niemcy
Elina Belouli 
Tax Attorney/Senior Associate w kancelarii Zepos & Yannopoulos, Ateny, Grecja
Iulian Panfiloiu
Senior Tax Manager w PwC, Bukareszt, Rumunia

„Jak wy to robicie? WHT w różnych państwach Europy” (2): Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Grecja, Rumunia

Prezentowany artykuł jest drugim z cyklu publikacji powstałych w ramach projektu „How do you do it?”, realizowanego przez IFA Oddział w Polsce 3 , Young IFA Network.

Słowa kluczowe: badania prawnoporównawcze, podatek u źródła, WHT

dr Izabela Andrzejewska-Czernek, academic editor
doctor of laws, attorney at law, coordinator of Young IFA Network, Polish Branch, member of the Academic Association of Tax Law (Warsaw, Poland)
dr Katarzyna Knawa, academic editor
doctor of laws, tax adviser, attorney at law, assistant professor at the Institute of Law, Krakow University of Economics (Poland). Member of IFA Poland and the Academic Association of Tax Law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0122-1721
Cristiana Bulbuc 
Associate in the Tax Litigation & Investigations Department at Stewarts Law LLP, London, United Kingdom
Daniele Conti 
Tax Lawyer, Senior Manager w PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Rome, Italy
Moritz Mühlhausen
Director International Tax, PwC, Düsseldorf, Germany
Elina Belouli 
Tax Attorney/Senior Associate w kancelarii Zepos & Yannopoulos, Athens, Greece
Iulian Panfiloiu
Senior Tax Manager w PwC, Bucharest, Romania

‘How do you do it? WHT in Various Countries of Europe’ (2): United Kingdom, Italy, Germany, Greece, Romania 

The present article is the second in a series of publications written as part of ‘How do you do it?’ project, carried out by the Polish Branch of IFA, Young IFA Network.

Keywords: comparative law studies, withholding tax, WHT

Bibliografia / References
Andrzejewska-Czernek I., Knawa K., Czoboly G., Juozaitis M., Glavey T., Vanasaun I., „Jak wy to robicie? Podatek u źródła w różnych państwach Europy” (1): Litwa, Irlandia, Węgry, Estonia, „Przegląd Podatkowy” 2022/1
Antonini M., Papotti R.A., Il requisito dell’assoggettamento a imposta per l’esenzione da ritenuta sugli utili a società non residenti, „Corriere Tributario” 2019/4
Arginelli P., The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), „European Taxation” 2017, Vol. 57, No. 8
Marciante T., Pittori M., Italian Tax Regime Applicable to Interest on Loans Granted by Non-Italian Resident Banks to Italian Residents – Certain Considerations in Light of the Recent Positions of the Italian Tax Authorities, „Finance and Capital Markets”, 2019/4 (obj. 21)
Moretti M., Ritenuta alla fonte su “canoni”, libera prestazione di servizi e giurisprudenza della Corte di Giustizia: il primato, l’efficacia diretta e la diretta applicabilità del diritto europeo, „Rivista di Diritto Tributario”, 14.06.2019 r. – dodatek 
Romano C., Conti D., Il corretto significato del requisito di assoggettamento ad imposta ai fini della riduzione convezionale delle ritenute: è lui Godot?, komentarz do Łyk. Ct. nr 10706 z 17.04.2019 r., „Novità fiscali” 2020/3

dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Assistant Professor w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. strategicznego doradztwa podatkowego i rozstrzygania sporów w PwC Polska oddelegowanym do zespołu PwC Global Tax Policy. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor zajmuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3459-7656

Ewolucja krajowej definicji koncepcji beneficial ownership w podatku u źródła: Quo vadis, Domine? 

Autor przedstawia genezę i ewolucję definicji koncepcji beneficial ownership (BO) w polskim ustawodawstwie. Krytyczna analiza koncentruje się na zmianie w definicji koncepcji BO obowiązującej od 1.01.2019 r., a następnie jej modyfikacji od 1.01.2022 r. w ramach Polskiego Ładu. W działaniach autora proponowanych zmian legislacyjnych, czyli Ministerstwa Finansów, oraz niemalże bezrefleksyjnej ich akceptacji przez ustawodawcę można dostrzec chaos i elementarny brak konsekwencji oraz spójności w rozumieniu koncepcji BO na gruncie krajowego prawa podatkowego względem międzynarodowego prawa podatkowego, z którego koncepcja BO się wywodzi. Taki stan prawa przyczynia się do zmniejszania przewidywalności i stabilności stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i unijnych dyrektyw oraz do erozji zaufania obywateli do państwa i prawa w Polsce.

Słowa kluczowe: rzeczywisty beneficjent, koncepcja beneficial ownership, ewolucja ustawodawstwa, wykładnia prawa, UE, OECD

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University (Warsaw, Poland), an Assistant Professor at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam (Netherlands), an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland seconded to PwC Global Tax Policy team. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3459-7656

Evolution of the National Definition of the Concept of Beneficial Ownership in Withholding Tax: Quo vadis, Domine? 

The author presents the origin and evolution of the definition of the concept of beneficial ownership (BO) in Polish legislation. The critical analysis focuses on the change in the definition of the concept of BO effective from 1 January 2019 and its subsequent modification from 1 January 2022 as part of the Polish Order. One can observe that the actions of the drafter of the proposed legislative changes, i.e. the Ministry of Finance, as well as in the almost unreflective acceptance of them by the legislature, are characterized by chaos and elementary lack of consistency and coherence in the understanding of the concept of BO in domestic tax law as compared to international tax law, from which the concept of BO originates. This state of the law results in reducing the predictability and stability of the application of double taxation treaties (DTC) and EU directives and in eroding citizens’ confidence in the state and the law in Poland.

Keywords: beneficial owner, concept of beneficial ownership, evolution of legislation, statutory interpretation, EU, OECD

Bibliografia / References
Avery Jones J.F., The Beneficial Ownership Concept Was Never Necessary in the Model [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Baker P., Beneficial Ownership: After Indofood , „Gray’s Inn Tax Chambers” 2007/1(6)
Baker P., The Meaning of ‘Beneficial Ownership’ as Applied to Dividends Under the OECD Model Tax Convention [w:] Taxation of Intercompany Dividends Under Tax Treaties and EU Law, red. G. Maisto, IBFD 2012
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Danon R. i in., The Prohibition of Abuse of Rights After the ECJ Danish Cases, „Intertax” 2019/49
Danon R., Treaty Abuse in the Post-BEPS World: Analysis of the Policy Shift and Impact of the Principal Purpose Test for MNE Groups, „Bulletin for International Taxation” 2018/1(72)
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series IBFD – Academic Council, Vol. 14, Amsterdam: IBFD 2008
De Pietro C., Beneficial Ownership, Tax Abuse and Legal Pluralism: An Analysis in Light of the CJEU’s Judgment Concerning the Danish Cases on Interest, „Intertax” 2010/12(48)
Distaso M., Russo R., The EC Interest and Royalties Directive. A Comment, „European Taxation” 2004/4
Kemmeren E., Preface to Arts 10 to 12 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, E. Reimer, Alphen aan den Rjin 2015
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Krzemińska I., Nurzyński M., Czy odbiorca płatności powinien posiadać substancję gospodarczą, aby być uznanym za rzeczywistego właściciela?, „Kazus Podatkowy” 2020/1
Kuźniacki B., Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance. International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, Warszawa 2020
Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (3), „Przegląd Podatkowy” 2021/2
Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła: Alokacja dochodu czy przeciwdziałanie nadużyciom międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego?, Warszawa 2022 (w druku)
Lang M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, IBFD and Linde Verlag 2013
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, LEX/el. 2020
Majdowski F., Instytucja rzeczywistego beneficjenta – prawdziwe i urojone cele klauzuli dotyczącej pasywnych płatności na gruncie traktatów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2020/9
Meindl-Ringler A., Beneficial Ownership in International Tax Law, Alphen aan den Rijn 2016
Monsenego J., Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market: An Analysis of the Conflict between the Objective of Achievement of the European Internal Market and the Principles of Territoriality and Worldwide Taxation, IBFD Doctoral Series 2012/22
OECD, Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, Paryż 1986
OECD, Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, Paryż 1986, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2014-full-version/r-6-double-taxation-conventions-and-the-use-of-conduit-companies_9789264239081–99-en#page1 (dostęp: 30.12.2021 r.)
OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, https://www.oecd.org/ctp/harmful/1904176.pdf (dostęp: 30.12.2021 r.)
OECD, The Revision of the Model Convention, adopted by the OECD Council on 23 July 1992, on the basis of paragraph 25 of a previous report entitled Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies
Rastogi N., Karaman F., Ruchelman S.C., The Economic Substance Doctrine: a U.S. Anti-abuse Rule, http://publications.ruchelaw.com/news/2017–09/Economic-Substance-Doctrine.pdf (dostęp: 22.12.2021 r.)
Rodriguez, J.L., Kofler G., Beneficial Ownership and EU Law [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Rosenbloom H.D., Tax Treaty Abuse: Problems and Issues, „Law and Policy in International Business” 1983/15
Sandler D., Tax treaties and controlled foreign Company Legislation: Pushing the Boundaries, The Hague–Boston 1998
Sekita J., Rozliczanie podatku u źródła, LEX/el. 2017
Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 2006
Sztuba W., Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw, LEX/el. 2016
Vallada F., Vallada, Beneficial Ownership Under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention [w:] The OECD--Model-Convention and Its Update 2014, red. M. Lang, P. Pistone i in., IBFD 2015/90
Vanistendael F., Bosal?!, „EC Tax Review” 2003/3
Vann R., Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang i in., IBFD 2013
Waślicki T., Nadrzędne zasady rachunkowości, LEX/el. 2007, rozdział 4
Weeghel Van S., The Improper Use of Tax Treaties With Particular Reference to the Netherlands and the United States, Series on International Taxation, Boston: Kluwer Law International 1998
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, LEX/el. 2015
Zimmer F., General Report: Form and Substance in Tax Law, „Cahiers de droit fiscal international” 2002/87a, IFA Congress in Oslo
Ziółkowski G., Substancja biznesowa a podatek u źródła, https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/03/frontiers-in-tax-blog-podatkowy-substancja-biznesowa-a-podatek-u-zrodla.html (dostęp: 22.12.2021 r.)

Wiesława Moczydłowska
Autorka jest ekspertem prawa podatkowego i rachunkowości, dziennikarką, wykładowcą, laureatką wielu nagród i wyróżnień

Konferencja w Ministerstwie Finansów z okazji 25-lecia zawodu doradcy podatkowego – relacja

Wiesława Moczydłowska
The author is an expert in tax law and accountancy, a journalist and a lecturer; she has received many awards and distinctions (Warsaw, Poland)

Conference at the Ministry of Finance to Mark the 25th Anniversary of the Profession of Tax Adviser. A Report

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), aktualnie członkiem Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former a representative of the Polish Ministry of at the EU High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), currently a member of the OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author (Warsaw, Poland)

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top