Prawo03 lutego, 2020

Przegląd Podatkowy 2/2020

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

dr Monika Laskowska
Autorka jest doktorem nauk o polityce publicznej; członkiem Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; w 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie; zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. ORCID: 0000-0001-5094-2280

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Od połowy 2019 r. w Polsce można ubiegać się o rozwiązanie międzynarodowego sporu w zakresie podwójnego opodatkowania dochodu z zastosowaniem unijnych procedur rozstrzygania sporów. Nowymi mechanizmami zostały objęte wszystkie zagadnienia dotyczące podatków dochodowych objęte zakresem stosowania podatkowych umów międzynarodowych. Podstawą do wszczęcia tych procedur pozostają podatkowe umowy międzynarodowe. Jednakże, tryb i sposób przeprowadzenia tych procedur został ujednolicony dla państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej – dalej dyrektywa 2017/1852 – która została wdrożona do polskiego systemu podatkowego odrębną ustawą. W artykule omówiono przyjęte w tej ustawie rozwiązania.

Słowa kluczowe: podwójne opodatkowanie, podatkowe umowy międzynarodowe, Konwencja arbitrażowa, procedura rozstrzygania międzynarodowego sporu podatkowego, komisja doradcza, mechanizm rozstrzygania sporu

dr Monika Laskowska
The author is a doctor of public policy; a member of the Centre for Analysis and Studies of Taxation Team at the Warsaw School of Economics; in 2019 she received a LMG Europe Women in Business Law Award for the best transfer pricing expert in Europe; she held the post of vice-director at the Income Tax Department of the Polish Ministry of Finance and acted as the competent authority in international mutual agreement procedures (MAPs). ORCID: 0000-0001-5094-2280

Resolving Double Taxation Disputes

In Poland it has been possible to apply for a resolution of an international dispute in the field of double taxation using EU dispute resolution procedures since mid-2019. The new mechanisms cover all issues relating to income taxes within the scope of application of international tax agreements. The basis for initiating such procedures continues to be international tax agreements. However, the way these procedures are conducted has been standardized for EU Member States in Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, which was implemented in the Polish tax system by means of a separate statute. The article discusses the solutions introduced by the statute.

Keywords: double taxation, international tax agreements, Arbitration Convention, international tax dispute resolution procedure, advisory commission, dispute resolution mechanism

 

Marek Sienkiewicz
Autor jest doradcą podatkowym, szefem Zespołu Deloitte ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych
Marcin Zwolenik
Autor jest doradcą podatkowym w Zespole Deloitte

Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?

Niniejszy artykuł ma na celu analizę zakresu zwolnienia z podatku dochodowego udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie Decyzji o Wsparciu, w ramach nowego programu wsparcia, jakim jest Polska Strefa Inwestycji. Autorzy podejmują się udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie nowych regulacji w przypadku, gdy przedsiębiorca planujący nową inwestycję otrzyma Decyzję o Wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zakładu, gdzie była prowadzona dotychczasowa inwestycja, zwolnieniu z podatku dochodowego będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w otrzymanej decyzji, czy jedynie dochód wygenerowany z nowej inwestycji – zgodnie z tzw. podejściem projektowym. W artykule zwrócono również uwagę na wnioski płynące z wydawanych interpretacji indywidualnych oraz treści interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Autorzy przeanalizowali także praktyczne konsekwencje przyjęcia podejścia projektowego dla inwestorów.

Słowa kluczowe:  Polska Strefa Inwestycji, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienie podatkowe, podejście projektowe, nowe inwestycje, Decyzja o Wsparciu, ulga podatkowa, Specjalne Strefy Ekonomiczne, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych

Marek Sienkiewicz
The author is a tax advisor, Head of the Special Economic Zones Team at Deloitte
Marcin Zwolenik
The author is a tax advisor in Deloitte Team

Polish Investment Zone. Should Only Net Income Generated by New Investments Be Exempt from Tax?

This article aims to analyse the scope of exemption from income tax granted to entrepreneurs pursuing business activity on the basis of Support Decisions, under the new support programme, namely the Polish Investment Zone. The authors undertake to answer the question whether on the basis of new regulations, if an entrepreneur planning a new investment receives a Support Decision to pursue business activity at a plant where the previous investment has operated, the tax exemption will apply to all the net income from the activity identified in the received decision, or only the net income generated by the new investment, in accordance with the so-called project approach. The article also draws attention to conclusions from individual interpretations (tax rulings) and the general interpretation offered by the Minister of Finance, Investment and Development. Additionally, the authors analyse the practical consequences of the project approach for investors.

Keywords:  Polish Investment Zone, exemption from corporate income tax, tax exemption, project approach, new investments, Support Decision, tax relief, Special Economic Zones, corporate income tax, personal income tax

Bibliografia:

Bortlik K., Sienkiewicz M, Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE, „Przegląd Podatkowy” 2009/3

Gil K., Obońska A., Wacławczyk A., red. Walter A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2019

Grzegorczyk M., Rozbudowa fabryki znów na cenzurowanym, „Puls Biznesu” z 5.06.2019 r., https://www.pb.pl/rozbudowa-fabryki-znow-na-cenzurowanym-962866 (dostęp: 7.01.2020 r.)

Zalewski Ł., Fiskus zmienił zdanie w sprawie inwestycji strefowych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 19.06.2019 r., https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56824,19-czerwca-2019/69111,Gazeta-Prawna/697407,Fiskus-zmienil-zdanie-w-sprawie-inwestycji-strefowych.html (dostęp: 7.01.2020 r.)


dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000–0003–3879–3440 

dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, adiunktem  na  Wydziale  Ekonomiczno-Socjologicznym  Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000–0001–7772–1779

Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-225/18, Grupa Lotos

Artykuł przypomina najważniejsze zasady dotyczące stosowania klauzuli standstill w kontekście stanowiska TS wyrażonego w wyroku z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos SA przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-225/18, Grupa Lotos – o dopuszczalności odliczenia usług noclegowych i gastronomicznych przez podatników świadczących usługi turystyki. W artykule dokonano także analizy treści przepisów w powyższym zakresie i ustalenia, czy faktycznie w Polsce doszło od 1.12.2008 r. do rozszerzenia zakresu sytuacji wyłączających prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

Słowa kluczowe: VAT, odliczanie VAT, usługi noclegowe, usługi gastronomiczne

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000–0003–3879–3440

dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an employee of CASE, an assistant professor at the Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź. ORCID: 0000–0001–7772–1779

Deduction of VAT on Overnight Accommodation and Catering Services in the Light of Judgment of the Court of Justice, C-225/18, Grupa Lotos

This article reiterates the most important principles of applying the standstill clause in the context of the view expressed by the CJ in its judgment of 2 May 2019, C-225/18, Grupa Lotos SA v. Minister Finansów,  on the permissibility of deduction of costs of overnight accommodation and catering services by taxable persons supplying tourism services. The authors also analyse the provisions applicable in this regard and determine whether indeed in Poland, since 1 December 2008, the list of situations excluding the right to deduce input VAT on purchases of overnight accommodation and catering services has been extended. 

Keywords: VAT, VAT deduction, overnight accommodation services, catering services

Bibliografia:

Bogdański B., Klauzula standstill a odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-225/18, Grupa Lotos, „Przegląd Podatkowy” 2019/11

Litwińczuk H., VAT w turystyce w świetle VI Dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisów ustawy, „Przegląd Podatkowy” 2000/6

Łędzewicz-Kosacka D., Zasady odliczania podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych, „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika” 2000/12

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018

Rybaczewska E., Usługi a podatek od towarów i usług VAT, Warszawa 1995


Magdalena Jaworska
Autorka  jest  doradcą  podatkowym,  radcą  prawnym, starszym menedżerem w Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Doradztwo Podatkowe 

Michał Mioduszewski
Autor  jest  konsultantem  podatkowym w Michalik Dłuska Dziedzic  i  Partnerzy  Doradztwo Podatkowe

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 17.10.2019 r., C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie 1  – dalej wyrok TS C-653/18, Unitel – dotyczy bardzo istotnej kwestii odnoszącej się do obrotu towarowego z krajem trzecim w przypadku nieustalonego nabywcy, a w szczególności możliwości zastosowania przez podatnika zerowej stawki VAT dla eksportu potwierdzonego przez organy celne w sytuacji, gdy dane nabywcy wskazanego na wystawionej fakturze nie odzwierciedlają rzeczywistego nabywcy towarów. W dotychczasowej praktyce polskie organy podatkowe co  do  zasady  odmawiały  skorzystania  z  preferencyjnej  stawki,  jeśli  eksportowane  towary  zostały w rzeczywistości nabyte nie przez podmioty wykazane na fakturach, lecz przez innych nieustalonych nabywców. Prezentowany wyrok zapewnia podatnikom istotny argument w przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% z powodu dostawy do nieustalonego nabywcy. Może nawet otworzyć drogę do odzyskania nadpłaconego podatku w eksporcie towarów.

Słowa kluczowe: VAT, dyrektywa 2006/112/WE, zwolnienia w eksporcie, pojęcie dostawy towarów, warunki ustanawiane  przez  państwa  członkowskie,  zasada  proporcjonalności,  zasada  neutralności  podatkowej, dowody, oszustwo, odmowa przyznania prawa do zwolnienia, gdy nabywca wywożonych towarów nie jest ustalony

Magdalena  Jaworska
The author is a tax adviser, an attorney at law, a senior manager at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy

Michał Mioduszewski
The author is a tax consultant at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy

Zero VAT Rate on the Export of Goods and the Issue of Undetermined Buyer. Judgment of the Court of Justice C-653/18, Unitel

The  judgment  of  the  Court  of  Justice  of  17  October  2019, C-653/18, Unitel Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (“CJ judgment C-653/18, Unitel”) concerns a very important issue, namely the possibility for a taxpayer to apply a zero VAT rate to exports of goods confirmed by customs authorities in a situation where the data of the buyer indicated on the issued invoice do not reflect the actual buyer. So far, generally  the  Polish  tax  authorities  have  refused  to  use  the preferential rate if the exported goods were actually purchased not by the entities indicated on the invoices, but by other undetermined  buyers.  The  discussed  judgment  will  provide taxpayers with an important argument should tax authorities challenge their right to apply zero rate due to the fact that the goods are supplied to an undetermined buyer. It may even enable them to recover the overpaid tax on the export of goods.

Keywords:  VAT, Directive 2006/112/EC, exemptions on exportation, concept of ‘supply of goods’, conditions laid down by the Member States, principle of proportionality, principle of fiscal neutrality, evidence, fraud, refusing the right to exemption where the buyer of the exported goods is not determined


prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Autor  jest  kierownikiem  Katedry  Prawa  Podatkowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000-0003-1617-0621 

dr Michał Wilk
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, doradcą podatkowym, radcą prawnym. ORCID: 0000–0002–7898–5220

Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 19.08.2019 r., I SA/Op 86/19, dotyczy dopuszczalności zakwestionowania prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych z tytułu używania znaku towarowego zbytego uprzednio przez podatnika w sytuacji, w której organ podatkowy wykazuje, że motywem działania podatnika było osiągnięcie korzyści podatkowej. Autorzy glosy dowodzą, że taka teza stanowi nieuprawnioną interpretację art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie może być bowiem stosowany jako swojego rodzaju klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – w szczególności w odniesieniu do okresów, w których nie obowiązywały przepisy art. 119a i n. Ordynacji podatkowej.

Słowa kluczowe:  koszty uzyskania przychodów, opłaty licencyjne, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
The author is the head of the Department of Tax Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź. ORCID: 0000-0003-1617-0621

dr Michał Wilk
The author is an assistant professor at the Department of Tax Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, and an attorney at law. ORCID: 0000-0002-7898-5220

Inadmissibility of Using Article 15(1) of the Corporate Income Tax Act as an Anti-Avoidance Rule

The commented judgment of the Provincial Administrative Court in Opole of 19 August 2019, in case I SA/Op 86/19, concerns the permissibility of challenging the right to include in tax-deductible costs the licence fees for the use of a trade mark previously sold by the taxpayer where the tax authority demonstrates that the taxpayer’s actions were motivated by the possible tax advantages. The commentators argue that such a statement is an unauthorized interpretation of Article 15(1) of the Act on Corporate Income Tax. This provision cannot be used as a sui generis general anti-avoidance rule, in particular with respect to periods before Article 119a et seq. of the Tax Ordinance Act entered into force.

Keywords:  tax-deductible costs, licence fees, anti-avoidance rule

Bibliografia:

Brzeziński B., Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 22 stycznia 2019 r. (I SA/Lu 48/19), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2019/4

Gomułowicz A., Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne,  Warszawa 2005

Gruszczyński B., Cel osiągnięcia przychodów, „Glosa” 2003/2

Kondej M., Ustawowa definicja kosztu uzyskania przychodu jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2019/8

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules [w:] Współczesne problemy prawa. Teoria i praktyka, red. J. Głuchowski, t. 1, Warszawa 2019

Litwińczuk H., Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/3

Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (2), „Przegląd Podatkowy” 2018/8

Mariański A., Brak podstaw do stosowania cywilnoprawnego pojęcia związku przyczynowo-skutkowego jako przesłanki uznania kosztu podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2006/6

Nykiel W., Wilk M., Komentarz do art. 15 [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2011

Nykiel W., Wilk M., Nieprzydatnoś ć  art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, „Przegląd Podatkowy” 2017/2

Nykiel  W.,  Wilk  M.,  Recharakteryzacja  i  pominięcie  czynności prawnych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przed 1 stycznia 2019 r., „Kwartalnik Prawa Podatkowego” (w druku)

Pietrasiewicz W., Romańczuk M., Koszty uzyskania przychodów, Warszawa 2006


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Podatkowe konsekwencje zbycia wierzytelności własnych 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Tax Consequences of Sale of Own Receivables 


dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów  Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu. ORCID: 0000-0002-2396-9434

To już piąty rok dyskusji o wyrokach sądów w sprawach podatkowych w Toruniu! V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 6–7.03.2020 r., Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. ORCID: 0000-0002-2396-9434

This is already the fifth year of discussions about court judgments in tax cases in Toruń! Fifth Toruń Review of Tax Case Law, 6–7 March 2020, Faculty of Law and Administration, NCU 


dr Bożena Ciupek
ORCID: 0000-0002-6486-7450

Konferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. Instrumenty przeciwdziałania nadużyciom podatkowym a finanse przedsiębiorstw

dr Bożena Ciupek
ORCID: 0000-0002-6486-7450

Conference of the Department of Public Finance, University of Economics in Katowice, and the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers “Instruments for Counteracting Abusive Tax Practices in the Context Company Finance”


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nietypowe koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Unusual Tax-Deductible Costs in Personal Income Tax


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


Marek Sondej
Autor  jest  starszym  referendarzem sądowym

Rozpoczęcie użytkowania części budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Marek Sondej
The author is a senior court referendary

Start of Occupancy of Part of a Building Which Is Not Completely Finished in the Context of Duty to Pay Real Estate Tax 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Bortlik K., Sienkiewicz M, Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE, „Przegląd Podatkowy” 2009/3

Gil K., Obońska A., Wacławczyk A., red. Walter A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2019

Grzegorczyk M., Rozbudowa fabryki znów na cenzurowanym, „Puls Biznesu” z 5.06.2019 r., https://www.pb.pl/rozbudowa-fabryki-znow-na-cenzurowanym-962866 (dostęp: 7.01.2020 r.)

Zalewski Ł., Fiskus zmienił zdanie w sprawie inwestycji strefowych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 19.06.2019 r., https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56824,19-czerwca-2019/69111,Gazeta-Prawna/697407,Fiskus-zmienil-zdanie-w-sprawie-inwestycji-strefowych.html (dostęp: 7.01.2020 r.)

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top