Przegląd Podatkowy
Prawo29 listopada, 2022

Przegląd Podatkowy 12/2022

Wydatki na alkohol jako koszty podatkoweJędrzej Owoc
Autor jest studentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8706-9497

Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe

Celem artykułu jest przedstawienie oraz krytyczna ocena praktyki organów podatkowych i orzecznictwa odnośnie do kwalifikowania wydatków na alkohol jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wydatki te bezsprzecznie stanowią element obrotu gospodarczego i są ponoszone przez podatników w różnych okolicznościach i celach. Konsekwentnie odmawia im się jednak miana kosztów podatkowych. Rozstrzygnięcia w tej kwestii są uzasadniane przez brak istnienia związku przyczynowego z przychodami, przypisywanie wydatkom na alkohol charakteru kosztów reprezentacyjnych czy też powoływanie się na etykę i moralność. Artykuł omawia ugruntowane schematy interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów i wskazuje ich niekonsekwencję oraz niedociągnięcia metodologiczne. Przeprowadzona analiza uwidacznia wadliwość praktyki stosowania prawa w odniesieniu do wydatków na alkohol, która narusza reguły wykładni prawa podatkowego oraz zasady konstytucyjne, wpływając przy tym niekorzystnie na interesy podatników.

Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, alkohol, koszty reprezentacji

Jędrzej Owoc
The author is a law student at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8706-9497

Alcohol Expenses as Deductible Expenses

The purpose of this article is to present and critically assess the practice of tax authorities and case law regarding the classification of alcohol expenses as deductible expenses for income taxes. These expenses are undeniably part of the economic practice and are incurred by taxpayers in various circumstances and for various purposes. However, they are consistently denied to be treated as deductible expenses. Determinations in this area are justified by lack of a causal link to revenue, by treatment of alcohol expenses as entertainment expenses or by invoking of ethics and morality. The article discusses the well-established interpretative patterns of tax authorities and courts, pointing out the inconsistencies between them and methodological shortcomings. The analysis highlights the defectiveness of the practice of applying the law to alcohol expenses, which practice violates the principles of interpretation of tax law and constitutional principles, adversely affecting the interests of taxpayers.

Keywords: deductible expenses, alcohol, entertainment expenses

Bibliografia / References
Bielska-Brodziak A., Jastrzębska B., Zagadnienie reprezentacji i reklamy w prawie podatkowym [w:] Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Warszawa 2013
Gomułowicz A., Prawna formuła kosztu podatkowego, Warszawa 2016
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Pietrasz P., Koszty uzyskania przychodów a wydatki nielegalne i niemoralne, „Glosa” 2003/8
Pietrasz P., Nieważność czynności prawnej a przychody, „Glosa” 2002/5
Radzikowski K., Pojęcie kosztu uzyskania przychodów w ustawach o podatkach dochodowych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/10
Sarna A., Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na bankiet. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 kwietnia 2012 r., II FSK 1789/10, „Przegląd Podatkowy” 2012/12
Słysz A., Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Warszawa 2017
Strzelec D., Glosa do wyroku WSA z 13 lutego 2007 r., III SA/Wa 4283/06, „Prawo i Podatki” 2007/2
Strzelec D., Promocja i reklama – wątpliwości terminologiczne – konieczność zrewidowania znaczenia pojęć, „Przegląd Podatkowy” 2008/5
Tuleja P. [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021, komentarz do art. 32

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

SLIM VAT 3 – w kierunku ujednolicenia procedur WIS i WIA

W poprzednich numerach „Przeglądu Podatkowego” omówiono zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3. Niniejszy artykuł zamyka ten cykl i koncentruje się wyłącznie na zmianach zawartych w tym pakiecie, dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS) i wiążących informacji akcyzowych (WIA). W polskim systemie podatkowym istnieją dwie instytucje klasyfikacyjne o charakterze podatkowym: WIS i WIA. Pierwsza z nich dokonuje klasyfikacji towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – dla celów określenia stawki VAT oraz zastosowania innych niż stawka przepisów o VAT 4 . Druga natomiast – co do zasady – dokonuje klasyfikacji wyrobów akcyzowych albo samochodu osobowego według CN dla celów zastosowania przepisów o podatku akcyzowym 5 . Instytucje te powinny mieć bardzo zbliżony charakter, aczkolwiek w niektórych obszarach – z uwagi na specyfikę VAT i podatku akcyzowego – uzasadnione jest odmienne ich ukształtowanie. Jednakże zbyt duża odmienność (nieuzasadniona specyfiką danej instytucji) procedur występowania o wiążące informacje, różny zakres i czas ochrony przypisany tym informacjom, charakter związania daną informacją, odmienność procesu ich wygasania i możliwości wzruszania mogą stanowić dla przedsiębiorców biurokratyczną barierę. Brak możliwości dokonywania zmiany wiążących informacji – w określonych okolicznościach – może również zaburzyć konkurencyjność na rynku i być przyczyną nieuzasadnionego uprzywilejowania niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych (przykładowo w procedurach zamówień publicznych). Pakiet SLIM VAT 3 w części poświęconej wiążącym informacjom skupia się właśnie na ujednoliceniu regulacji dotyczących tych informacji oraz skonsolidowaniu kompetencji do obsługi wiążących informacji o charakterze podatkowym (WIS i WIA). W pakiecie zaproponowano też zmiany doprecyzowujące czy modyfikujące istniejące regulacje, których konieczność wprowadzenia została zidentyfikowana w dotychczasowej praktyce wydawania WIS i WIA. Wskazana modernizacja jest jak najbardziej uzasadniona po ponad siedmioletnim okresie obowiązywania WIA i blisko trzyletnim okresie obowiązywania instytucji WIS. Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje wejście w życie tych zmian z dniem 1.04.2023 r.

Słowa kluczowe:
WIA, WIS, konsolidacja, klasyfikacja, nomenklatura scalona, PKWiU, wiążące informacje

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

SLIM VAT 3: Towards Harmonization of Binding VAT Rate Information and Binding Excise Information Procedures

In previous issues of Przegląd Podatkowy, changes resulting from the SLIM VAT 3 package were discussed. This article concludes this series and focuses exclusively on the changes contained in this package, concerning binding rate information (BRI) and binding excise information (BEI). In the Polish tax system, there are two tax-like classification institutions: BRI and BEI. The former classifies a good, a service or a composite supply according to the Combined Nomenclature (CN), the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU), and the Polish Classification of Building Structures (PKOB) for the purposes of determining the VAT rate and applying other VAT provisions than the rate. The latter, in principle, classifies excise goods or a passenger car according to the CN for the purposes of applying provisions on excise duty. These institutions should be very similar in nature, although in some areas - due to the particularities of VAT and excise duty - a different design is justified. However, too much variation (not justified by the nature of the institution) in the procedures for requesting the issue of binding information, the different scope and duration of protection ascribed to this information, the binding nature of the information, the different process of its expiration, and the possibility of challenging it can all constitute a bureaucratic barrier for entrepreneurs. The inability to amend binding information - under certain circumstances - can also distort competition on the market and be the cause of an unjustified preference for some companies over others (for example, in public procurement procedures). The SLIM VAT 3 package, in the section on binding information, focuses precisely on harmonizing the provisions relating to such information and consolidating the authorizations to handle binding tax-related information (BRI and BEI). The package also proposes amendments to clarify or modify existing provisions, the need for which amendments has been identified in the practice of issuing BRI and BEI so far. The aforementioned modernization is perfectly justifiable after more than seven years of existence of BEI and nearly three years of existence of BRI. The SLIM VAT 3 package provides that these changes will come into force on 1 April 2023.

Keywords: BEI, BRI, consolidation, classification, Combined Nomenclature, Polish Classification of Goods and Services (PKWiU), binding information

Bibliografia / References
Lasiński-Sulecki K., Sławińska-Choryło T., SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commerce , „Przegląd Podatkowy” 2022/10
Lasiński-Sulecki K., Sławińska-Choryło T., SLIM VAT po raz trzeci. Analiza pozostałych zmian w VAT oraz w innych przepisach prawa, „Przegląd Podatkowy” 2022/11
Rogowska-Rajda B., Konsolidacja systemu wiążących informacji, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2022/9

dr Mikołaj Kondej

Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, kierującym departamentem zarządzania wiedzą PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
Autor jest aplikantem radcowskim i konsultantem podatkowym w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Projekt dyrektywy o zapobieganiu nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie rozwiązań legislacyjnych planowanych na poziomie Unii Europejskiej, mających na celu walkę z korzyściami podatkowymi uzyskiwanymi poprzez wykorzystanie tzw. przedsiębiorstw fasadowych (shell entities). Wprowadzenie rozwiązań w tym zakresie przewiduje opublikowany 22.12.2021 r. projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych oraz zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE – dalej dyrektywa unshell lub dyrektywa. Zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie dyrektywa powinna być implementowana do 30.06.2023 r., a jej przepisy stać się skuteczne od 1.01.2024 r. Mimo że wskazana data może wydawać się odległa, projekt wymaga już dziś omówienia, m.in. biorąc pod uwagę fakt, iż w jego myśl działania podejmowane przez spółki dzisiaj mogą oddziaływać na to, jak podmioty te zostaną zakwalifikowane po wejściu w życie dyrektywy.

Słowa kluczowe: dyrektywa unshell, przedsiębiorstwo fasadowe, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywa 2003/49/WE, dyrektywa 2011/96/UE

dr Mikołaj Kondej
The author is a tax adviser and an attorney-at-law, head of the Knowledge Management Department at PwC (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Mateusz Wicher
The author is a trainee attorney-at-law and a tax consultant at PwC (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0254-7769

Draft Directive on Preventing the Misuse of Shell Entities for Tax Purposes

The purpose of this article is to provide an overview of the legislative solutions planned at European Union level to combat the tax advantages obtained through the use of the so-called shell entities. The introduction of solutions in this regard is provided for by the draft Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU (the ‘Unshell Directive’), published on 22 December 2021. According to the assumptions set out in the draft, the directive should be implemented by 30 June 2023 and its provisions should take effect as of 1 January 2024. Although this date may seem far off, the draft needs to be discussed today, among other things, because, according to it, actions taken by companies today may affect how these entities will be classified after the directive enters into force.

Keywords: Unshell directive, shell entity, double tax treaty, Directive 2003/49/EC, Directive 2011/96/EU

Bibliografia / References

Lazarov I., Nogueira J.F.P., Pistone P., Turina A., Comments submitted By The International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Task Force on EU Law on the European Commission Consultation on fighting the use of shell entities and arrangements for tax purposes, 2021
OECD, BEPS Action 6 on Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, 2021
OECD, Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, 1986
OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2022
Offermanns R., Luxembourg/Netherlands – The Proposed Unshell Directive – The Luxembourg and Netherlands Approach, „European Taxation” 2022/6
Pacini C., Wadlinger N., How shell entities and Lack of Ownership Transparency Facilitate Tax Evasion and Modern Policy Responses to These Problems, „Marquette Law Review” 2018/102(1)
Pistone P., Nogueira J.F.P., Turina A., Lazarov I., Abuse, Shell Entities and Right of Establishment: A Plea for Refocusing Current Proposals and Achieving Deeper Coordination within the Internal Market, „World Tax Journal”, May 2022
Vail N., Cracking Shells: The Panama Papers & Looking to the European Union’s Anti-Money Laundering Directive as a Framework for Implementing a Multilateral Agreement to Combat the Harmful Effects of Shell Companies, „Texas A&M Law Review” 2018/5

Adrian Stępień
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w CRIDO 
Magdalena Balcerzak
Autorka jest aplikantką adwokacką, starszą konsultantką w CRIDO

Opinia o stosowaniu preferencji (zwolnienia) w zakresie podatku u źródła – wątpliwości związane z zastosowaniem instytucji w praktyce

Opinia o stosowaniu preferencji ma stanowić mechanizm ograniczający ryzyko podatkowe po stronie podatników i płatników w zakresie podatku u źródła. Analiza szczegółowych regulacji prowadzi jednak do wniosku, że nie są one w wielu przypadkach wystarczająco rozbudowane i precyzyjne. Może to rodzić wątpliwości co do sposobu ich prawidłowego zastosowania, a nawet podważać sens całej instytucji. Artykuł porusza kwestię ważnych z perspektywy praktyki gospodarczej zagadnień, wskazując na wątpliwości związane ze skutecznością i zakresem ochrony wynikającej z faktu uzyskania opinii, a także przedstawia propozycje zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do zwiększenia efektywności tej instytucji.

Słowa kluczowe: podatek u źródła, WHT, opinia o stosowaniu preferencji, opinia o stosowaniu zwolnienia, preferencje WHT, pay and refund

Adrian Stępień

The author is a tax adviser, a senior manager at CRIDO
Magdalena Balcerzak
The author is a trainee advocate, a senior consultant at CRIDO

Opinion on the Applicability of Preferential Withholding Tax Treatment (Exemption). Doubts Relating to the Application of This Institution in Practice

The opinion on the applicability of preferential tax treatment is to be a mechanism limiting the tax risk on the part of taxpayers and tax remitters in withholding tax. However, an analysis of detailed regulations leads to the conclusion that in many cases they are not sufficiently extensive and precise. This may raise doubts as to how to apply them correctly, and even undermine the importance of such opinions. The article addresses the issues that are important from the perspective of business practice, pointing to doubts related to the effectiveness and scope of protection resulting from the fact of obtaining an opinion. It also presents proposals for legislative amendments that would contribute to increasing the effectiveness of this institution.

Keywords
: withholding tax, WHT, opinion on the applicability of preferential tax treatment, opinion on the applicability of an exemption, preferential WHT treatment, pay and refund

Bibliografia / References
Bącal A., Tararuj-Młynik J., Zasada zaufania i zasada ochrony uprawnionych oczekiwań w prawie podatkowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021/3–4
Dowgier R. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk, red. L. Etel, Warszawa 2022, komentarz do art. 93
Filipczyk H., Czy interpretacja indywidualna udziela ochrony prawnej następcy prawnemu?, „Monitor Podatkowy” 2011/9
Jakubowska D., Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła a obowiązek rejestracji zagranicznych podatników celem uzyskania NIP, „Przegląd Podatkowy” 2020/9
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła , Warszawa 2022
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2021
Mastalski R., Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2007/8
Matarewicz J., Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015
Morawski W., Zakres podmiotowy zasady nieszkodzenia [w:] Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Warszawa 2012
Nałęcz A., Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny, red. A. Mariański, Warszawa 2021
Turzyński K.F., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015

dr Grzegorz Keler
Autor jest adwokatem, doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Konieczność złożenia pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu

W praktyce orzeczniczej na gruncie art. 138e ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa powstała wątpliwość co do tego, czy dla swojej skuteczności pełnomocnictwo szczególne powinno zostać ponownie złożone w postępowaniu podatkowym, jeżeli zostało już złożone do akt kontroli podatkowej. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów sądowych. Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.04.2022 r., II FPS 1/22, w której przyjęto, że do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Prawidłowość tego stanowiska budzi jednak wątpliwości w świetle wykładni funkcjonalnej i językowej, a także ze względów gwarancyjnych.

Słowa kluczowe: Ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, uchwała

dr Grzegorz Keler
The author is an advocate, a doctor of laws, assistant professor at the Academic Unit for Business Law, Faculty of Management, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Need to Submit a Special Power of Attorney to the Case File in Specific Proceedings

In the adjudicating practice developed on the bases of Article 138e of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, a doubt has arisen as to whether, in order to be effective, a special power of attorney should be resubmitted in tax proceedings if it has already been submitted to the tax inspection file. This issue has been the subject of much litigation. This issue was resolved in the resolution of the Supreme Administrative Court of 25 April 2022, II FPS 1/22, where the Court held that in order to produce a procedural effect it is necessary to submit a special power of attorney to the case file in the specific proceedings before a tax authority. However, the correctness of this view is questionable in the light of functional and linguistic interpretation, as well as for reasons of protection of taxpayers’ interests.

Keywords: Tax Ordinance Act, tax proceedings, power of attorney, special power of attorney, resolution

Bibliografia / References
Charkiewicz M., Pełnomocnictwo szczególne w sprawie podatkowej – stan obecny i kierunek zmian, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019/2
Dzwonkowski H., Durczyńska M., Obowiązki organu podatkowego i uprawnienia podatnika w ramach szacowania podstawy opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016
Rodak B. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2021, komentarz do art. 138e
Słownik języka polskiego, t. 8, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965
Stachurski W. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 2, Procedury podatkowe. Art. 120–344, red. L. Etel, Warszawa 2022
Strzelec D., Doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z pominięciem pełnomocnika ustanowionego w sprawie, „Monitor Podatkowy” 2020/7
Strzelec D., O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 czerwca 2020 r., I FSK 658/20, „Przegląd Podatkowy” 2021/2
Strzelec D., O sposobie rozumienia pojęcia sprawy podatkowej w znowelizowanych przepisach Ordynacji podatkowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021/6
Strzelec D., Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w toku postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2017/8
Wiązek P., Mit i paradygmat racjonalnego prawodawcy w świetle wybranych przykładów orzecznictwa oraz legislacji Sejmu VIII kadencji, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2020/1

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym
Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wykładnia prawa podatkowego

Dariusz M. Malinowski

The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Resolutions of the Supreme Administrative Court as Interpretation of Tax Law 

Tomasz Janicki

Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków 

Tomasz Janicki

The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Taxation of Unrealized Gains 

Iwona Kaczorowska

Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”
Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Krzysztof Janczukowicz

Autor jest radcą prawnym

Linie orzecznicze

dr Krzysztof Janczukowicz

The author is an attorney at law (Gdansk, Poland)

Case Law

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top