Przegląd Podatkowy
Prawo30 listopada, 2021

Przegląd Podatkowy 12/2021

Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnychdr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0843-4167

Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r. jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Oczywiście pierwsza myśl nasuwa się przy tym taka, że okres sześciu miesięcy to może zbyt krótki czas na formułowanie jakichś ogólnych spostrzeżeń. Niemniej jednak warto pokusić się o takie wstępne – bazujące na dotychczasowym orzecznictwie – podsumowanie już teraz, aby na tym etapie dyskutować o kwestiach spornych, które ujawniły się w judykaturze, a nie czekać kilka lat i przedstawiać kwestie problematyczne kolejny, już czwarty, raz NSA, aby ten – z uwagi na brak zainteresowania ustawodawcy w wyeliminowaniu kłopotliwego przepisu – naprawiał te mankamenty.

Słowa kluczowe: zawieszenie biegu terminu przedawnienia, wszczęcie postępowania karnego skarbowego, postępowanie przygotowawcze, przestępstwo karne skarbowe, wykroczenie karne skarbowe

dr hab. Dariusz Strzelec, professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Department of Tax Law, University of Lodz (Poland), an advocate, and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0843-4167

Consequences of Supreme Administrative Court’s Resolution of 24 May 2021, I FPS 1/21, in the Case Law of Administrative Courts

The resolution issued by a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court on 24 May 2021 is yet another manifestation of the problem that the legislature brought about by linking the possibility of suspending the period of limitation of a tax liability with the initiation of proceedings in a case of fiscal penal offence or misdemeanour (Article 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance). The time that has elapsed since its promulgation enables making some observations as to how the resolution has affected, or may affect, the practice of application of these provisions by tax authorities and administrative courts. Of course, the first thought that comes to mind in this context is that six months is perhaps too short a period to make any general observations. Nonetheless, it is worthwhile to attempt even now such a preliminary summary – based on the existing case law – in order to discuss the contentious issues that have emerged in case law at this stage, rather than wait several years and present problematic issues to the Supreme Administrative Court for yet another, fourth, time, so that the latter – due to the legislature’s lack of interest in eliminating the troublesome provision – rectifies these deficiencies.

Keywords: suspension of the running of the limitation period, commencement of fiscal penal proceedings, pre-trial proceedings, penal fiscal offence, penal fiscal misdemeanour

Bibliografia / References
Brzeziński B., Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I FSK 525/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011/6
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 2, Toruń 2007
Brzeziński B., Szot E., Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. P 30/11) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013/3
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007
Szyprowski B., Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006/3
Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019

Dorota Pokrop
Autorka jest doradcą podatkowym, liderem zespołu podatków pośrednich w EY
Andrzej Pałys
Autor jest doradcą podatkowym, liderem zespołu technologii podatkowych w EY

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców

Niebawem w Polsce pojawi się nowe rozwiązanie w zakresie elektronicznego raportowania podatkowego – Krajowy System e-Faktur (KSef). System ten umożliwi podatnikom (a w 2023 r. uczyni obowiązkowym) wystawianie faktur w formacie xml, zgodnym z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą danych. Artykuł rozpatruje kwestie prawne i techniczne związane z wdrożeniem systemu dla podatników, w szczególności w zakresie procesu wystawiania faktur sprzedażowych zgodnie z nowymi wymogami, a także odbierania faktur zakupowych.

Słowa kluczowe: e-fakturowanie, KSeF, technologie podatkowe

Pobierz treść artykułu

Dorota Pokrop 

The author is a tax adviser, Head of the Indirect Tax Team at EY (Warsaw, Poland) 
Andrzej Pałys
The author is a tax adviser, Head of Tax Technology Team at EY (Warsaw, Poland)

The National e-Invoicing System (KSeF): Legal Context, Technical Challenges, and Practical Consequences for Businesses

In Poland, a new solution in the field of electronic tax reporting - the National e-Invoicing System (KSeF) - will appear soon. This system will enable taxpayers (while in 2023 will make it mandatory) to issue invoices in xml format, consistent with the data structure prepared by the Ministry of Finance. The paper discusses legal and technical issues related to the implementation of the system for taxpayers, in particular relating to the process of issuing sales invoices in line with the new requirements, as well as receiving purchase invoices. 

Keywords: e-invoicing, KSeF (National e-Invoicing System), tax technologies

Bibliografia / References
Panayiotou N., Government to business e-services – A systematic literature review, „Government Information Quarterly” 2021, Vol. 38, Issue 2.

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym w PwC

Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Na gruncie przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – dalej także GAAR – z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik dokonuje określonej czynności lub zespołu czynności w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, gdy osiągnięcie tej korzyści jest głównym lub jednym z głównych celów działania podatnika, a sposób działania pozostaje sztuczny. Jedną z kluczowych przesłanek stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania jest więc zaistnienie warunku sprzeczności – osiągnięcie przez podatnika korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Warunek ten, na tle pozostałych kryteriów stosowania klauzuli, jest najmniej doprecyzowany przez ustawodawcę i pozostaje najtrudniejszym do zdefiniowania. Bez jego dookreślenia, jak trafnie wskazuje Hanna Filipczyk, nie sposób przy tym wskazać istoty unikania opodatkowania, a tym samym ustalić, jakie działania podatników mogą być podważane na podstawie klauzuli. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę wykazania, że sprzeczność jest samodzielnym warunkiem zastosowania normy ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Stara się on wskazać praktyczne sposoby umożliwiające weryfikację, czy zachodzi ona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.

Słowa kluczowe: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, GAAR, sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, dyrektywa ATA, nadużycie prawa, sztuczność

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax adviser at PwC (Poznan, Poland)

Tax Advantage Which Defeats the Object or Purpose of Tax Law or Its Provision as Standalone Grounds for Applying the Anti-Avoidance Rule

Pursuant to the general anti-avoidance rule (GAAR), tax avoidance occurs when a taxpayer engages in a specific act or set of acts in order to obtain a tax advantage which, in the given circumstances, defeats the object or purpose of a tax law or its provision, when obtaining that advantage is the main or one of the main purposes of the taxpayer’s conduct and that conduct is artificial. One of the key grounds for the application of the general anti-avoidance rule is therefore meeting the condition of defeating the purpose: the taxpayer obtains a tax advantage which defeats the object or purpose of a tax law or its provision. This condition, against the background of the other criteria for application of the clause, is the vaguest one and the most difficult to define. Without further defining this condition, as Hanna Filipczyk aptly points out, it is impossible to define the essence of tax avoidance and thus to determine what acts of taxpayers may be challenged on the basis of GAAR. This paper attempts to demonstrate that defeating the purpose is an independent condition for the application of the general anti-avoidance rule. It seeks to identify practical ways of verifying whether this is the case in specific situations.

Keywords: anti-avoidance rule, GAAR, defeating the object or purpose of a tax law, ATA Directive, abuse of rights, artificiality

Bibliografia / References
Dębowska-Romanowska T., Nowak T., Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016, komentarz do art. 84
Filipczyk H., „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020/3
Hotel M., Rychlewska A., Analogia jako metoda prawnicza, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015/2
Jankowski J., Cel działania, sztuczność oraz sprzeczność (przesłanki materialnoprawne GAAR) na przykładzie wyroku NSA z 8.7.2019 r., II FSK 135/19, „Monitor Podatkowy” 2020/9
Kondej M., Cebula T., Dlaczego przesłanki „sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” nie należy nazywać „samospełniającą się”, „Monitor Podatkowy” 2020/10
Kondej M., Granice możliwości uszczelnienia systemu prawnego za pomocą klauzul antyabuzywnych [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020
Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej. Glosa krytyczna do odmowy wydania opinii zabezpieczającej z dnia 28 maja 2020 r. DKP3.8011.8.2019, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019/4
Kondej M., Konstytucyjne uwarunkowania granicy wykładni językowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego [w:] Finanse publiczne a Konstytucja, red. M. Bogucka-Felczak, Warszawa 2020
Kondej M., Zmiany w przepisach klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r., „Praktyka Podatkowa” 2018/1
Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/6
Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności (2), „Przegląd Podatkowy” 2020/7
Ladziński A., Granice optymalizacji podatkowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Ladziński A., Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej z perspektywy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021
Ladziński A., Olesińska A., Przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym Poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Warszawa 2018
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966
Schauer F., Playing by the Rules. A philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Oxford 2002

Wojciech Majkowski
Autor jest partnerem w zespole podatków międzynarodowych KPMG w Polsce
Piotr Wodecki
Autor jest starszym menedżerem w zespole cen transferowych w KPMG w Polsce

Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych – ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość

Uchylenie art. 15e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w ramach Polskiego Ładu spowoduje istotne konsekwencje dla podatników, którzy uzyskali lub są w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (advance pricing agreement – APA), w postaci przede wszystkim braku wszystkich korzyści, jakie dotychczas wiązały się z uzyskaniem APA. Jednocześnie, nowe przepisy w zakresie ukrytej dywidendy oraz podatku minimalnego mogą powodować jeszcze istotniejsze skutki dla podatników zawierających transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, niż te, które wynikały z uchylanego art. 15e u.p.d.o.p.

Słowa kluczowe: Polski Ład, art. 15e, APA, uprzednie porozumienie cenowe, ukryta dywidenda, podatek minimalny, podmioty powiązane, transakcja kontrolowana

Wojciech Majkowski 
The author is a partner in KPMG Poland International Tax Team (Warsaw, Poland)
Piotr Wodecki
The author is a senior manager in KPMG Poland Transfer Pricing Team (Warsaw, Poland)

Repeal of Article 15e of the Corporate Income Tax Act Limiting Costs of the So-Called Intangible Services: Assessment of the Change, Practical Consequences for Taxpayers, Implications for the Future

The repeal of Article 15e of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax will have significant consequences, within the framework of the Polish Deal, for taxpayers who have obtained or are in the process of applying for an advance pricing agreement (APA), mainly in the form of the absence of all benefits previously associated with obtaining an APA. At the same time, new provisions concerning hidden dividends and minimum tax may produce even more significant consequences for taxpayers entering into controlled transactions with related parties than those under the repealed Article 15e.

Keywords: Polish Deal, Article 15e, APA, advance pricing agreement, hidden dividend, minimum tax, related parties, controlled transaction

Bibliografia / References
Kleszczewski K., Majkowski W., Nurzyński M., Limitowanie kosztów usług niematerialnych – podsumowanie wykładni i praktyki stosowania przepisów po dwóch latach ich obowiązywania, „Przegląd Podatkowy” 2020/5

Kacper Kanka
Autor jest doradcą podatkowym

Praktyczne współstosowanie dyrektyw interpretacyjnych na przykładzie ustalenia podstawy opodatkowania daniną solidarnościową

Jednym z praktycznych problemów stosowania przepisów dotyczących daniny solidarnościowej jest sposób ustalania podstawy jej obliczenia (co reguluje art. 30h ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.). Konkretniej, problem ten dotyczy możliwości uwzględnienia w ramach podstawy obliczenia daniny solidarnościowej straty poniesionej w latach ubiegłych w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwestia ta była przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 29.12.2020 r., który uznał, że podatnik może w ramach ustalenia podstawy opodatkowania uwzględnić straty z lat ubiegłych. Z kolei WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23.02.2021 r. zajął odmienne stanowisko, w którym uznał, że taka strata nie powinna być uwzględniana. Analiza uzasadnień obu orzeczeń moim zdaniem daje podstawę do stwierdzenia, że problem interpretacji wspomnianego przepisu sprowadza się w istocie do odpowiedniego zastosowania dyrektyw interpretacyjnych pars pro toto oraz per non est. W ramach niniejszego artykułu porównałem i skomentowałem argumenty wskazane przez Sądy w ramach opisanych wyroków w kontekście wspomnianych dyrektyw interpretacyjnych.

Słowa kluczowe: danina solidarnościowa, wykładnia, podstawa opodatkowania

Kacper Kanka
The author is a tax adviser (Gdansk, Poland)

Practical Co-Application of Interpretation Directives on the Example of Determining the Base for Taxation with Solidarity Levy

One of the practical problems of applying the provisions on solidarity levy is the manner of determining the base for its assessment (which is regulated by Article 30h(2) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax). More specifically, the problem concerns the possibility of taking into account losses incurred in previous years under the source of income from non-agricultural business activity in the base for assessment of solidarity levy. This issue was the subject of a judgment issued by the Provincial Administrative Court in Gorzów Wielkopolski on 29 December 2020, in which the Court held that a taxpayer can take into account losses from previous years when determining the tax base. In turn, the Provincial Administrative Court in Bydgoszcz, in a judgment of 23 February 2021, took a different stance and held that such a loss should not be taken into account. An analysis of the statements of reasons for both judgments, in my opinion, gives grounds to conclude that the problem with interpreting the aforementioned provision essentially boils down to appropriate application of the pars pro toto and per non est interpretation directives In this article, I compare and comment on the arguments used by both courts in the cited judgments in the context of the above interpretation directives.

Keywords: solidarity levy, interpretation, tax base

Bibliografia / References
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Janicki T., Kociak-Janicka N., Danina solidarnościowa, „Przegląd Podatkowy” 2020/10
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Modzelewski, M. Słomka, Warszawa 2021
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Zasadność wyboru opodatkowania ryczałtem w kontekście zmian w przepisach przewidzianych na rok 2022 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Is It Reasonable to Choose Flat-Rate Tax in the Context f Legislative Amendments Foreseen for 2022?

Wiesława Moczydłowska
Autorka jest ekspertem prawa podatkowego i rachunkowości, dziennikarką, wykładowcą, laureatką wielu nagród i wyróżnień

Mazowieckie Forum Podatkowe – inicjatywa doradców podatkowych dla studentów prawa – relacja 

Wiesława Moczydłowska
The author is an expert in tax law and accountancy, a journalist and a lecturer; she has received many awards and distinctions (Poland)

Mazovia Tax Forum: An Initiative of Tax Advisers for Law Students. A Report

dr Agnieszka Franczak 
Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. Współczesne problemy prawa podatkowego – relacja

dr Agnieszka Franczak 
Academic Association of Tax Law, Cracow University of Economics (Poland)

9th Polish Nationwide Academic Conference in Tax Law ‘Contemporary Problems of Tax Law’. A Report

Michał Mioduszewski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość – relacja

Michał Mioduszewski
Secretary of the Conference Organizing Committee (Warsaw, Poland)
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK 
President of the Conference Organizing Committee (Warsaw, Poland)

International Scientific Conference ‘VAT Harmonization in the European Union – Present and Future’. A Report

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – estoński CIT

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Flat-Rate Tax on Company Income: Estonian CIT 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), członkiem Biura do spraw Podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw), a member of OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top