Przegląd Podatkowy
Prawo27 października, 2022

Przegląd Podatkowy 11/2022

Zasady opodatkowania wypłat zaliczek na poczet zysku komplementariuszaBartosz Kubista
Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, partnerem w GLC, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wiceprzewodniczącym Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI Kadencji. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-0730

Zasady opodatkowania wypłat zaliczek na poczet zysku komplementariusza

Artykuł porusza problematykę opodatkowania zaliczek na poczet zysków wypłacanych na rzecz komplementariuszy spółek komandytowych. W publikacji analizie poddawane są zarówno ogólne zasady kwalifikacji i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego komplementariuszy z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych, jak i stosowane względem nich mechanizmy pomniejszania kwoty tego zryczałtowanego podatku. Rozważania dotyczą również możliwości wykorzystania owych mechanizmów do zaliczek na poczet zysku. Wskazane zagadnienia zostaną omówione z perspektywy komplementariuszy tak spółek komandytowych opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i tych, które opłacają ryczałt od dochodów spółek.

Słowa kluczowe: spółka komandytowa, zaliczki na poczet zysku, podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody z udziału w zyskach osób prawnych, ryczałt od dochodów spółek, komplementariusz

Bartosz Kubista
The author is an advocate and tax adviser, a partner at GLC, a teaching and research employee of the Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice, Poland, and the Vice-President of the Silesian Branch of the Polish National Chamber of Tax Advisers of the 6th term of office. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-0730

Principles of Taxation of Advance Payments Against Profits Made to the General Partner

The article addresses the issue of taxation of advance payments against profits made to general partners of limited partnerships. The publication analyses both the general rules of qualifying and collecting flat-rate income tax on the general partner’s share in profits of a limited partnership, as well as the mechanisms applied to reduce the amount of that flat-rate tax. The possibility of applying these mechanisms to advance payments against profit is also considered. The indicated issues are discussed both from the perspective of general partners of limited partnerships taxed on general principles and of those paying flat-rate tax on their income.

Keywords: limited partnership, advance payments against profits, personal income tax, income from participation in profits of legal persons, flat-rate tax on the income of companies/partnerships, general partner

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik CIT, ABC
Brzostowska M., Kubiesa P., PIT. Komentarz, Warszawa 2022, komentarz do art. 30a
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Legalis 2022, komentarz do art. 22
Dura K., Estoński CIT. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy bez prawa do odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku CIT, „Monitor Podatkowy” 2022/2
Gil K, Obońska A., Wacławczyk A., Walter A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Legalis 2019, komentarz do art. 22
Kidyba A. [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2022, komentarz do art. 52
Kiszka J., Niektóre problemy opodatkowania spółek komandytowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2020/12
Klimkiewicz-Deplano K., Ryczałt od dochodów spółek, tzw. CIT estoński – sposób na obniżenie zobowiązania podatkowego czy dodatkowe źródło ryzyka? Analiza regulacji prawnopodatkowych i praktyki stosowania CIT estońskiego, „Przegląd Podatkowy” 2022/7
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2022, komentarz do art. 52
Kowalski R., Estoński CIT w praktyce, LEX/el. 2020
Kowalski R., PIT. Komentarz do wybranych przepisów, Warszawa 2020
Kowalski R., Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy CIT na przykładach, ABC
Kręski T., Estoński CIT – PIT od dywidendy można pomniejszyć już przy zaliczkach, LEX/el. 2022
Kubiesa P., Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r., LEX/el. 2020
Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do art. 30a
Ministerstwo Finansów, Ryczałt od dochodów spółek – objaśnienia podatkowe, https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-do-ryczaltu-od-dochodow-spolek (dostęp: 11.09.2022 r.)
Nita-Jagielski G. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, Legalis 2022, komentarz do art. 52
Opodatkowanie spółek, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2022
Postrzech Ł., Estoński CIT. Praktyczny poradnik, Warszawa 2021
Wądołek M., Guzek M., Nowacki J., Stefaniak M., Wysocki 
P., Estoński CIT w praktyce, Warszawa 2022
Zmiany w podatkach i księgowości 2022. Polski Ład, red. A. Hołda, Warszawa 2022

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Teresa Sławińska-Choryło
Autorka jest Tax Managerem w ORLEN Aviation sp. z o.o., członkiem powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group, doradcą podatkowym oraz doktorantką Polskiej Akademii Nauk. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7716-3527

SLIM VAT po raz trzeci. Analiza pozostałych zmian w VAT oraz w innych przepisach prawa

Na początku 2022 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje na temat kolejnych zmian w podatku od towarów i usług. Po ich przeprowadzeniu, w dniu 4.08.2022 r., został upubliczniony projekt ustawy. W numerze 10/2022 „Przeglądu Podatkowego” ukazał się artykuł prezentujący wynikające z pakietu SLIM VAT 3 zmiany w zakresie prawa do odliczenia oraz transakcji wewnątrzunijnych. Proponowane pakietem SLIM VAT 3 zmiany nie ograniczają się jednak tylko do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – ale swoim skutkiem i zakresem propozycji wychodzą poza VAT.

Słowa kluczowe: VAT, mały podatnik, zaliczka, podzielona płatność, wiążące informacje podatkowe i celne

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the director of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, a member of the VAT Expert Group established by the European Commission, and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Teresa Sławińska-Choryło
The author is a Tax Manager at ORLEN Aviation sp. z o.o., a tax adviser, a member of the VAT Expert Group established by the European Commission, a tax adviser, and a PhD student at the Polish Academy of Sciences. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7716-3527

SLIM VAT Third Time Round. Analysis of the Remaining Amendments in VAT and Other Legislation

In early 2022, the [Polish] Ministry of Finance announced a pre-consultation on further changes in value added tax. Following the pre-consultation, a bill was made public on 4 August 2022. The 10/2022 issue of Przegląd Podatkowy contained an article dealing with the changes resulting from the SLIM VAT 3 package in terms the right of deduction and intra-EU transactions. However, the amendments proposed by the SLIM VAT 3 package are not limited to the Act of 11 March 2004 - Value Added Tax. Their consequences and the scope of the proposal go beyond VAT.

Keywords: VAT, small taxable person, advance payment, split payment, binding tax and customs information

Bibliografia / References
Lasiński-Sulecki K., Is Soft Law Making Hard Law Too Hard?, „Global Trade and Customs Journal” 2022, Vol. 17, Issue 4
Lasiński-Sulecki K., Sławińska-Choryło T., SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commerce , „Przegląd Podatkowy” 2022/10

Magdalena Jaworska

Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym

Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – to dostawa towarów czy świadczenie usług dla celów VAT?

Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości jest bardzo popularna na rynku związanym z obrotem nieruchomościami. W praktyce stanowi ona bowiem czynność w drodze do nabycia nieruchomości, w szczególności tej deweloperskiej (mieszkalnej lub usługowej). Celem tego artykułu jest omówienie wątpliwości, jakie istnieją w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości.

Słowa kluczowe: cesja umowy, VAT, umowa deweloperska, umowa przedwstępna

Magdalena Jaworska
The author is a tax adviser and an attorney at law (Warsaw, Poland)

Assignment of Rights and Obligations from a Preliminary Contract for the Sale of a Property: Is This Supply of Goods or Supply of Services for VAT Purposes?

Assignments of rights and obligations from preliminary contracts for the sale of properties are very common on the market of property transactions. This is because, in practice, such an assignment constitutes an act on the path to acquiring a property, in particular from a developer (whether it is residential or commercial property). The purpose of this article is to discuss the doubts that exist in relation to taxation with value added tax of an act consisting in assigning rights and obligations from a preliminary contract for the sale of a property.

Keywords: assignment of a contract, VAT, development contract, preliminary contract

Bibliografia / References
Bartosiewicz A. [w:] A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, LEX/el. 2013, komentarz do art. 5
Chomiuk M., Komentarz do art. 5 VI dyrektywy [w:] VI dyrektywa VAT, Komentarz do Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, red. K. Sachs, Warszawa 2003

Damian Kłosowicz
Autor jest aplikantem radcowskim oraz Associate w kancelarii Staniek & Partners: Law for Industry.  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7621-1021

Czy wynagrodzenie wspólników spółki kapitałowej za usługi świadczone na rzecz spółki stanowi „ukryty zysk” w rozumieniu przepisów o ryczałcie od dochodów spółek?

Sprzedaż usług na rzecz spółki kapitałowej przez jej wspólników jest często stosowaną praktyką, która ma na celu m.in. unikanie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów z tytułu prawa do udziału w takiej spółce. Problem może pojawić się przy świadczeniu takich usług w sytuacji, gdy spółka wybrała ryczałt od dochodów spółek jako formę opodatkowania z uwagi na ryzyko uznania wypłaconego wynagrodzenia za „ukryty zysk” podlegający opodatkowaniu. Prowadzone w niniejszym artykule rozważania mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy takie ryzyko jest zasadne z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego oraz aktualnych stanowisk organów podatkowych.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałt od dochodów spółek, ukryte zyski, transakcje między podmiotami powiązanymi

Damian Kłosowicz

The author is a trainee attorney at law and an associate at Staniek & Partners: Law for Industry law firm (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7621-1021

Does Remuneration of Company Shareholders for Services Rendered to the Company Constitute ‘Hidden Profit’ Within the Meaning of Provisions on Flat Rate Tax on Company Income?

It is a common practice for shareholders to sell services to a company. It aims, among other things, to avoid economic double taxation of income from the rights they have as shareholders of such a company. A problem may arise in the provision of such services where the company has opted for a flat-rate tax on company income as a form of taxation, as there is a risk that any remuneration paid will be regarded as taxable ‚hidden profit’. The considerations in this article are an attempt to answer the question whether such a risk is justified from the point of view of tax law and the current positions of the tax authorities.

Keywords: corporate income tax, personal income tax, flat-rate tax on company income, hidden profits, intercompany transactions

Marta Kruszewska
Autorka jest adwokatem i doradcą podatkowym; specjalistką z zakresu podatków międzynarodowych
Hubert Godusławski
Autor jest ekspertem] do spraw podatkowych; specjalistą z zakresu opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, a także międzynarodowego prawa podatkowego i cen transferowych
dr Przemysław Szymczyk
Autor jest doktorem nauk prawnych, adwokatem i doradcą podatkowym, rekomendowanym w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA; członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (GAAR); wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0755-1879

Podatek od źródła (WHT) – analiza i ocena prawnoporównawcza rozwiązań legislacyjnych obowiązujących od początku 2022 r.

W artykule zaprezentowano i zarazem poddano ocenie najważniejsze zmiany w zakresie podatku u źródła (Withholding Tax – WHT), które weszły w życie 1.01.2022 r. Szczególny nacisk został położony na omówienie nowej definicji „rzeczywistego właściciela” (beneficial owner), w tym przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Autorzy dokonali w tym zakresie analizy charakteru polskiej definicji „rzeczywistego właściciela”, a także przedstawili propozycje możliwych kierunków wykładni powyższego zagadnienia. Rozważania przedstawione w publikacji uwzględniają praktykę międzynarodową oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

Słowa kluczowe: WHT, podatek u źródła, rzeczywisty właściciel, beneficial owner, rzeczywista działalność gospodarcza, zmiany w podatku u źródła

Marta Kruszewska 
The author is an advocate and a tax adviser; she specializes in international taxation
Hubert Godusławski 
The author is a tax expert; he specializes in taxation of restructurings and reorganizations of business entities, as well as in international tax law and transfer pricing
dr Przemysław Szymczyk 
The author is a doctor of laws, an advocate and a tax adviser, recommended in international ranking The Legal 500 EMEA; a member of the Council for Counteracting Tax Avoidance (GAAR); a lecturer at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0755-1879

Withholding Tax (WHT): Analysis and Comparative Law Assessment of Legislative Solutions in Force from January 2022

The article presents and at the same time evaluates the most important changes in the field of withholding tax (WHT), which came into force on 1.01.2022. Particular emphasis is placed on discussing the new definition of ‘beneficial owner’, including the criterion of pursuing actual business activity. In this regard, the authors analyse the nature of the Polish definition of ‘beneficial owner’ and propose possible lines of interpretation of the above issue. The considerations presented in the publication take into account international practice and the body of tax law scholarship.

Keywords: WHT, withholding tax, beneficial owner, beneficial ownership, real economic activity, withholding tax changes

Bibliografia / References

Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (1), „Przegląd Podatkowy 2020/12
Majdowski F., Instytucja rzeczywistego beneficjenta – prawdziwe i urojone cele klauzuli dotyczącej pasywnych płatności na gruncie traktatów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2020/9
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Majdowski F., Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (1), „Przegląd Podatkowy” 2021/7
OECD, Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, 1998
OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version, 2017, https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 4.10.2022 r.)
Wacławczyk A., Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła – czy urzędowe objaśnienia podatkowe mogą naprawiać błędy ustawodawcy? [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015
Wilk M., Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish „Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019/4

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Możliwości uzupełniania skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Ability to Supplement Appeals in Proceedings Before Administrative Courts 

Natalia Wasielewska
Autorka jest doradcą podatkowym

Wynagrodzenie wspólnika z art. 176 Kodeksu spółek handlowych – analiza opłacalności

Od 1.01.2022 r. w ramach przepisów wprowadzonych ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład – istotnym obciążeniem dla przedsiębiorców stała się składka zdrowotna. Wielu z nich zaczęło więc poszukiwać alternatywnych rozwiązań dla swojego biznesu w celu zminimalizowania negatywnych skutków tej podatkowej „rewolucji”. Pewne możliwości w tym zakresie daje wykorzystanie uregulowanej w art. 176 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h. – instytucji powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Głównym celem niniejszego artykułu jest poddanie pod ocenę, czy wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych stanowi dla wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością remedium na Polski Ład.

Słowa kluczowe: powtarzające się świadczenia niepieniężne, przychód, koszty uzyskania przychodów, ukryte zyski, podatek od towarów i usług, ceny transferowe

Natalia Wasielewska
The author is a tax adviser (Gdynia, Poland)

Remuneration of a Shareholder under Article 176 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Profitability Analysis

From 1 January 2022, as part of the regulations introducing the ‘Polish Deal’, the health insurance premium has become a significant burden for entrepreneurs. Therefore, many businesses have begun to look for alternative solutions to minimize the negative impact of this ‘tax revolution’. Applying Article 176 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which allows shareholders of companies to provide recurring non-cash benefits to the company, seems to be an option. The main purpose of this article is to assess whether remuneration for recurring non-cash benefits is actually a remedy for consequences of the ‘Polish Deal’ for company shareholders.

Keywords: recurring non-cash benefits, income, tax deductible costs, hidden profits, value-added tax, transfer pricing

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., Wynikające z umowy powtarzające się usługi udziałowca na rzecz spółki z o.o. [w:] A. Bartosiewicz, Polski Ład. Podatki i składki, Warszawa 2022
Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020
Brzostowska M., Kubiesa P., PIT. Komentarz, Warszawa 2022
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z Jara, Warszawa 2020

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Ulga dla pracujących seniorów 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Relief for Working Seniors 

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”
Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)
Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227
CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top