Prawo01 listopada, 2020

Przegląd Podatkowy 11/2020

Wpływ regulacji krajowych o cenach transferowych na ustalanie zysku zagranicznego zakładu

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Autorka jest profesorem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000–0002–8092–4152

Wpływ regulacji krajowych o cenach transferowych na ustalanie zysku zagranicznego zakładu

W Modelu Konwencji OECD – dalej MK OECD, na którym są wzorowane polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od 2010 r. zmieniła się treść art. 7 regulującego przypisanie zysku do zagranicznego zakładu w celu dostosowania jej do nowej koncepcji opracowanej przez OECD zwanej AOA (authorized OECD approach). W polskich umowach bilateralnych treść tego artykułu nie została zmieniona i odzwierciedla nadal poprzednią koncepcję OECD. Znowelizowane od 2019 r. polskie przepisy o cenach transferowych zbliżają się do AOA, gdyż uznają przedsiębiorstwo macierzyste i zakład za pomioty powiązane, które mogą sobie świadczyć usługi zgodnie z zasadą rynkowości. Konsekwencją tego niedostosowania może być odebranie podatnikom korzyści umownych na podstawie prawa krajowego, co prowadzi do sytuacji prawnej określanej w międzynarodowym prawie podatkowym jako treaty override. Sytuacja ta jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – która w razie niemożności pogodzenia umowy z ustawą przyznaje pierwszeństwo umowie. Możliwymi rozwiązaniami zapobiegającymi tej sytuacji jest stosowanie wykładni zgodnej z prawem międzynarodowym, zmiana treści art. 7 w polskich umowach bilateralnych oraz wprowadzenie nowych przepisów krajowych, które rozstrzygałyby przedmiotowy konflikt z poszanowaniem konstytucyjnej zasady pierwszeństwa umów przed prawem krajowym.

Słowa kluczowe: umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zagraniczny zakład, ceny transferowe, AOA (authorized OECD approach), treaty override

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
The author is a professor at the Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. ORCID: 0000-0002-8092-4152

Influence of National Transfer Pricing Regulations on Determining the Profit of a Foreign Permanent Establishment

In the OECD Model Convention, on which Polish double taxation treaties are based, in 2010 the contents of Article 7 changed. It regulates the allocation of profit to a foreign permanent establishment in order to harmonize it with the new approach developed by the OECD, namely the AOA (authorized OECD approach). In Polish bilateral treaties, this provision has not been amended and still reflects the previous approach of the OECD. The Polish provisions on transfer pricing, amended in 2019, are closer to the AOA, because they consider the parent company and the permanent establishment to be related entities which may provide services to each other on arm’s length terms. As a consequence of this mismatch taxpayers can lose the treaty benefits on the basis of national law, which leads to a legal situation referred to in international tax law as treaty override. This situation is contrary to the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, which provides that if a treaty cannot be reconciled with statutory law, the statute prevails. The possible solutions to prevent such situation include applying interpretation consistent with international law, amending Article 7 in Polish bilateral treaties or introducing new national provisions to resolve the conflict in point, while respecting the constitutional principle of supremacy of international agreements over national law.

Keywords: double taxation treaty, foreign permanent establishment, transfer pricing, AOA (authorized OECD approach), treaty override

 

Bibliografia / References:

Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2020
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
Kepper P.K., Die implementirung des Authorised OECD Approach im nationalen Recht, Hamburg 2017
Lang M., Introduction to the Law of Double Taxation Convention, Wien 2013
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020
Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 6.10.2020 r.)
Oats L., Miller A., Mulligan E., Principles of international Taxation, London 2017
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm (dostęp: 6.10.2020 r.).
Schaumburg H., Internationales Steuerrecht, Köln 2017
Schmitt M., Amendments to the OECD Commentary [w:] Fundamental issues and practical problems in tax treaty interpretation, red. M. Schiller, P. Weninger, Wien 2008
Stefaniak K., W jaki sposób rozliczyć dochód zagranicznego zakładu, „Rzeczpospolita” z 18.06.2018 r.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, red. M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka, Warszawa 2011
Waltrich A., Cross-Border taxation of permanent establishments. An international comparison. Series on International taxation 59, Wolters Kluwer 2016


dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-0843-4167

O potrzebie sądowej kontroli skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego

Istotny problem, który w różnych odsłonach pojawiał i pojawia się w orzecznictwie, często był poruszany w piśmiennictwie, a do tego ma kolosalne znaczenie praktyczne, wiąże się z przepisem ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – którym powiązano możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.). Czas od momentu jego wejścia w życie (a właściwie nawet wcześniej – na etapie prac legislacyjnych) do chwili obecnej to okres jego zmian, zgłaszanych wątpliwości co do konstytucyjności tego rozwiązania i formułowanych przez Trybunał Konstytucyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny wniosków co do sposobu stosowania. Kolejne rozstrzygnięcia sądowe, w tym uchwały NSA, nie wieszczą jednak końca problemu, jaki powstaje w związku z obowiązywaniem w Ordynacji podatkowej wskazanego przepisu. Powszechnie coraz częściej sygnalizuje się, że działanie administracji skarbowej jest obliczone jedynie na osiągnięcie skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, co – jak pokazuje praktyka – budzi istotne wątpliwości tak co do zasadności takich działań, jak i co do sposobu podejmowania czynności i oceny ich skuteczności na gruncie prawa podatkowego.

Słowa kluczowe: zawieszenie biegu terminu przedawnienia, wszczęcie postępowania karnego skarbowego, sądowa kontrola administracji

dr hab. Dariusz Strzelec, associate professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Department of Tax Law, University of Lodz, an advocate, and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-0843-4167

On the Need for Judicial Review of the Effectiveness of Limitation Period Suspension Caused by Initiation of Fiscal Penal Proceedings

An important problem, which in various shapes has been coming up in case law, which has often been discussed in literature and, moreover, which has enormous practical importance, is connected with a provision of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (‘TO’) that links the possibility of suspending the period of limitation of a tax liability with the initiation of proceedings in a case of fiscal penal offence or misdemeanour (Article 70(6)(1) TO). Since its entry into force (or even earlier, since the stage of legislative work) until now this provision has been amended, doubts have been raised as to the constitutionality of this solution, while the Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court have formulated conclusions as to the manner of its application. Yet the subsequent judicial decisions, including resolutions of the Supreme Administrative Court, do not appear to solve the problem that arises in connection with the application of this provision in the TO. But it is more and more commonly pointed out that activities of the fiscal administration are only meant to achieve suspension of the period of limitation, which - as practice has shown - gives rise to major doubts as to the expediency of such actions, the manner in which such actions are taken, and the assessment of their effectiveness from the point of view of tax law.

Keywords:  suspension of the period of limitation, initiation of fiscal penal proceedings, judicial review of administration

Bibliografia / References:

Banaszak B., O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011/1
Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację skarbową, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014/1
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Komentarz do raportu, Toruń 2019
Brzeziński B., Szot E., Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. P 30/11) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013/3
Brzeziński B., Olesińska A., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011/1
Doniec U., Koziara A., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w zakresie decyzji kreujących zobowiązanie podatkowe [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013
Dudek T., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, „Prokuratura i Prawo” 2012/11
Etel L., opinia z 8.05.2002 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (IV kadencja, druk sejm. nr 414)
Gajewska-Kraczkowska H., O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego, „Monitor Podatkowy” 2012/4
Gomułowicz A., Podatki a etyka, Warszawa 2013
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007
Izydorczyk J., Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa oraz jego stopnie w procesie karnym na podstawie kpk z 1997 r. [w:] Funkcje procesu karnego – księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011
Kmiecik R., Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983
Kremens K., Nowicki K., Skorupka J., Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2020
Ladziński A., Waśko J., Burczyński T., Waśko W., Kudlek K., Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej, Toruń 2019
Lewczyk P., Zakres związania sądu karnego decyzją podatkową, „Przegląd Sądowy” 2013/4
Łabuda G., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, „Prokuratora i Prawo” 2011/3
Stankiewicz P., 21 polskich grzechów głównych, Warszawa 2018
Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017/5
Strzelec D., Ocena legalności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie karnej na potrzeby postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2020/8
Szyprowski B., Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006/3
Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019


Iwona Krzemińska
Autorka jest doradcą podatkowym, Menedżerem w KPMG Tax M. Michna sp.k., doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim
Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, dyrektorem w KPMG Tax M. Michna sp.k.

Ad vocem – Przedawnienie zobowiązania podatkowego w czasie COVID-19

Nowelizacja z 31.03.2020 r. 1 zawiesiła m.in. bieg terminów przedawnienia przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Nie jest jednak tak oczywiste, jak argumentował Ireneusz Krawczyk, że objęła również przedawnienie w sprawach podatkowych. Na gruncie doktryny prawa publicznego wyraźnie dominuje pogląd, że prawo podatkowe stanowi odrębną gałąź prawa wywodzącą się z prawa finansowego, a zatem oczywiście odrębną od prawa administracyjnego. Zarówno wykładnia autentyczna ex post dokonana przez Ministra Finansów, jak i wykładnia wewnątrzsystemowa wydają się przemawiać za tym, że termin przedawnienia w sprawach podatkowych biegł pomimo pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: przedawnienie, zawieszenie przedawnienia, COVID-19

Iwona Krzemińska
The author is a tax advisor, a manager at KPMG Tax M. Michna sp.k.; a doctoral student at the University of Warsaw
Wojciech Majkowski
The author is a tax advisor and an attorney at law, a director at KPMG Tax M. Michna sp.k.

Ad Vocem: Limitation by Time of a Tax Liability during COVID-19

The amending statute of 31 March 2020 suspended, among other things, the running of periods of limitation provided for in administrative law. But this is not as obvious, as Ireneusz Krawczyk argued, that this amending statute covered also to limitation in tax cases. In public law literature there is a clearly dominant view that tax law is a separate branch of law rooted in financial law, therefore also separate from administrative law. Both authentic ex post interpretation made by the Minister of Finance and intra-system interpretation seem to be arguments supporting the statement that the period of limitation in tax cases kept running despite the COVID-19 pandemic.

Keywords: limitation (by time), suspension of limitation, COVID-19

Bibliografia / References:

Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Chmielewski J., Wykładnia autentyczna w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/3
Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010
Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Babiarz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002
Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, Warszawa 2011
Mastalski R., Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, „Przegląd Podatkowy” 2003/10
Nita A., Czynnik czasu w prawie podatkowym, Gdańsk 2007
Nykiel W., Autonomia prawa podatkowego, wybrane zagadnienia [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2006
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2018
Presnarowicz S., Przedawnienie prawa do wydania decyzji o wysokości zobowiązań podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 1997/1
Wincenciak M., Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019
Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w świetle orzecznictwa NSA, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2001/2


Agnieszka Modzelewska
Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: 0000–0002–8332–4101

Obowiązek retrospektywnego raportowania o schematach podatkowych – stan dotychczasowy a wprowadzone zmiany

Od 1.01.2019 r. w polskim porządku prawnym obowiązują przepisy dotyczące raportowania o schematach podatkowych – dalej przepisy MDR. Przepisy te przewidują także obowiązek retrospektywnego raportowania. Już po ponad roku od wejścia w życie przedmiotowej regulacji ustawodawca zaczął prowadzić prace nad jej nowelizacją. Niniejszy artykuł stanowi analizę dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących retrospektywnego raportowania oraz wprowadzonych w tym zakresie zmian. Zdaniem autorki wprowadzone zmiany nie tylko nie rozwiązują żadnych problemów związanych z retrospektywnym raportowaniem o schematach podatkowych, ale mnożą kolejne trudności i wątpliwości. Dodatkowo nakładają na podmioty zobowiązane do raportowania nowe, nieproporcjonalne i nadmiernie represyjne obowiązki, przerzucając tym samym ciężar odpowiedzialności za błędy legislacyjne ustawodawcy na raportujących.

Słowa kluczowe: schemat podatkowy, retrospektywne raportowanie, wspomagający, promotor, korzystający

Agnieszka Modzelewska
The author is a doctoral student at the Chair of Tax Law, University of Białystok. ORCID: 0000-0002-8332-4101

Duty to Retrospectively Report Tax Schemes: Current Status and Introduced Amendments

Since 1 January 2019, in Polish legal order there have been provisions on reporting tax schemes (MDR provisions). These provisions also introduce a duty to report them retrospectively. As soon as slightly over a year after the regulation in point entered into force, the work on amending it started. This article analyses the provisions on retrospective reporting in the version applicable so far and the amendments introduced in this regard. According to this author, not only do the amendments fail to solve any problems relating to retrospective reporting of tax arrangements, but they also add multiple difficulties and doubts. Additionally, they impose new, disproportionate and excessively repressive duties on the entities obliged to report, thus shifting the burden of liability for legislative errors made by the lawmakers onto the reporting entities.

Keywords:  tax scheme, retrospective reporting, supporter, promoter, user

 

Bibliografia / References:

Buwaj A., Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Retrospektywne raportowanie schematów podatkowych, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/podatki--w-branzy-finansowej-komentarze-ekspertow/zmiany-w-raportowaniu-schematow-podatkowych-MDR.html (dostęp: 11.03.2020 r.)
Chodziński P., Matusik B., Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki dla firm , https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301179876-Raportowanie-schematow-podatkowych--nowe-obowiazki-dla-firm.html (dostęp: 8.03.2020 r.)
Dzwonkowski H., Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 2860
Fabrowska M., Raportowanie schematów podatkowych [w:] Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, red. A. Hołda, Legalis 2019
Gil K., Guzek M., Lejman M., Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, Legalis, art. 86a o.p.
Koślicki K., Przed firmami kolejne obowiązki dotyczące raportowania, https://www.prawo.pl/podatki/raportowanie-schematow-podatkowych-mdr-nowelizacja-przepisow,463107.html (dostęp: 3.03.2020 r.)
Kubicz A., Raportowanie schematów podatkowych – MDR: jakie formularze należy złożyć, https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/302279989-Raportowanie-schematow-podatkowych---MDR-jakie-formularze-nalezy-zlozyc.html (dostęp: 27.02.2020 r.)
Leśniak G.J., Doradcy podatkowi zaskarżyli do TK przepisy o schematach podatkowych, https://www.prawo.pl/podatki/przepisy-o-raportowaniu-schematow-podatkowych-zaskarzyli-do,497036.html (dostęp: 20.09.2020 r.)
Lis M., Rząd chciał być unijnym prymusem. Teraz musi po sobie sprzątać prawny bałagan, https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/przepisy-o-mdr-niejasne-i-niezgodne-z-unijna-dyrektywa/j40cl8c (dostęp: 8.03.2020 r.)
List z Apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 7.11.2018 r., https://kidp.pl/files/newsall/5730.pdf (dostęp: 7.03.2020 r.)
Marczyk Z., Po kolejnych zmianach niejasne przepisy o raportowaniu schematów podatkowych, https://www.prawo.pl/podatki/raportowanie-schematow-podatkowych-obowiazek-odroczony-z-powodu,501643.html (dostęp: 20.09.2020 r.)
Modzelewski W., Radzikowski K. [w:] Informacja o schematach podatkowych. Komentarz do ustawy – Ordynacja podatkowa. Dział III Rozdział 11A, red. W. Modzelewski, Warszawa 2019, art. 86A o.p.
Nielepkowicz M., MDR: raportowanie schematów podatkowych, https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308079996-MDR-raportowanie-schematow-podatkowych.html (dostęp: 8.03.2020 r.)
Nowicka J., Schematy podatkowe trzeba zgłosić jeszcze raz, https://www.prawo.pl/podatki/schematy-podatkowe-raportowanie-po-1-lipca-2020-roku,501569.html (dostęp: 20.09.2020 r.)
Oktawiec A., Nawet 10 mln zł kary za brak informacji o rozliczeniach podatkowych, https://www.prawo.pl/podatki/raportowanie-schematow-podatkowych-w-2019-roku-kary-za-brak,335844.html?_ga=2.175464929.236435928.1552235732–1063819975.1551813490&_gac=1.204138788.1552235732.EAIaIQobChMIn73w1YD44AIVwrUYCh3jMwNkEAAY-ASAAEgI9E_D_BwE (dostęp: 8.03.2020 r.)
Rochowicz P., Doradcy podatkowi skarżą przepisy o raportowaniu schematów do Trybunału Konstytucyjnego, https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301079925-Doradcy-podatkowi-skarza-przepisy-o-raportowaniu-schematow-do-Trybunalu-Konstytucyjnego.html (dostęp: 20.09.2020 r.)
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w odniesieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z 26.02.2020 r., IX kadencja, druk sejm. nr 208
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 7.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, https://krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/2129 (dostęp: 7.03.2020 r.)
Zalewski Ł., Fiskus chce sprawniej działać w sprawie MDR-ów, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1427347,fiskus-mdr-schematy-podatkowe-kas-numery-nsp.html (dostęp: 3.03.2020 r.)
Zalewski Ł., Transgraniczne schematy podatkowe trzeba ponownie raportować. Eksperci: To absurd, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1453316,transgraniczne-schematy-podatkowe-ponowne-raportowanie-mdr.html (dostęp: 8.03.2020 r.)


Bartosz Łukowiak
Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownikiem kancelarii adwokackiej. ORCID: 0000–0003–3993–2182

Wpływ stosowania niektórych instytucji prawnopodatkowych na odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów, w jakie ustawodawca reguluje wpływ niektórych rozstrzygnięć organów podatkowych na odpowiedzialność karną skarbową. Na przykładzie analizy regulacji dotyczącej wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej oraz rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku wskazano, że z uwagi na jedynie wybiórcze unormowanie związków pomiędzy postępowaniem podatkowym a postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może obecnie dochodzić do wydawania rozstrzygnięć niespójnych, a przez to niesprawiedliwych. Zostały również zaprezentowane możliwe mechanizmy eliminowania dostrzeżonych sprzeczności istniejące de lege lata, jak również sformułowano wnioski de lege ferenda.

Słowa kluczowe:  prawo podatkowe, prawo karne skarbowe, zaniechanie poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Bartosz Łukowiak
The author is a 5th year student at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, employed by a firm of advocates. ORCID: 0000-0003-3993-2182

Impact of Application of Certain Tax Law Regulations on Liability for Fiscal Offences and Fiscal Misdemeanours

The subject of this work is ways in which the law regulates the impact of certain decisions of tax authorities on fiscal penal liability. On the example of an analysis of the regulation on issuing decisions on annulment of tax arrears and the regulation on waiver of tax collection, it is pointed out that due to only selective regulation of the relationship between tax proceedings and proceedings in cases of fiscal offences and fiscal misdemeanours, at present there may be inconsistent and thus unjust decisions issued. The work also presents possible mechanisms for eliminating the perceived contradictions that exist in the current legal order as well as draws conclusions as to the desirable legislative amendments.

Keywords:  tax law, fiscal penal law, waiver of tax collection, annulment of tax arrears, charge to tax, tax liability, proceedings in cases of fiscal offences and fiscal misdemeanours


Bibliografia / References:

Daniluk P. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2018
Dauter B. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
Dzwonkowski H., Dzwonkowski M. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2019
Dzwonkowski H., Kurzac M. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2018
Etel L., Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2012
Giezek J. [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2017
Grześkowiak A. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018
Hofmański P., Kilka uwag na temat prejudycjalności w polskim procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1988/11
Huchla A. [w:] Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, red. P. Borszowski, Warszawa 2018
Kardas P. [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017
Łukowiak B., O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2019/116
Majewski J. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018
Mastalski R. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017
Modzelewski M., Milczek P., Bekierz-Babińska A., Rozbicki M. [w:] Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, red. W. Modzelewski, P. Milczek, Warszawa 2019
Pietrasiewicz W. [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2006
Rudowski J. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
Skorupka J. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018
Tuleja P. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Wilk L. [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018
Zagrodnik J. [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018
Zawłocki R. [w:] System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017
Zgoliński I. [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński, Warszawa 2018


dr Jacek Matarewicz
Autor jest liderem zespołów: VAT, Akcyzy i Ceł oraz Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

Najważniejsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT – próba oceny zaproponowanych rozwiązań

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – dalej projekt – którego celem jest m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). I chociaż procedowane zmiany w większości należy ocenić pozytywnie, to jednak są w projekcie rozwiązania budzące zastrzeżenia ekspertów. W niniejszym artykule w sposób skondensowany omówiono najważniejsze wybrane rozwiązania przewidziane przez projekt, które autor podzielił na zmiany: 1) stanowiące drobne ułatwienia dla firm; 2) potwierdzające dotychczasową praktykę; 3) stanowiące właściwą implementację przepisów unijnych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości; 4) powodujące dodatkowe obowiązki po stronie podatników w postaci niepisanej konieczności wprowadzenia nowych procedur oraz 5) zaburzające zasadę pewności prawa i jego spójnej wykładni przez organy podatkowe.

Słowa kluczowe: rabat, faktura korygująca, prezent o małej wartości, TAX FREE, wiążąca informacja stawkowa

dr Jacek Matarewicz
The author is the leader of VAT, Excise and Customs, and Tax Litigation Teams at Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. law firm

The Most Important Changes Resulting from the SLIM VAT Package. An Attempt at Evaluating the Proposed Solutions

On the Governmental Legislation Centre’s website, a bill to amend the VAT Act and the Banking Law was published. One of its aims is to introduce solutions in the field of simplifying VAT settlements for taxpayers, that is, the so-called SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT) package. Although the majority of amendments being proposed merit a positive assessment, the bill does contain solutions that experts see as a cause for concern. This article presents, in a concise manner, the author’s selection of the most important solutions contained in the bill, divided into amendments which: (1) slightly facilitate the matters for businesses; (2) confirm the existing practice; (3) properly implement provisions of EU law after a Court of Justice judgment; (4) impose additional duties on taxpayers in the form of unwritten need to introduce new procedures, and (5) disturb the principle of legal certainty and consistent interpretation of the law by tax authorities.

Keywords:  rebate, correction invoice, gift of nominal value, TAX FREE, binding rate information


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Cechy wskazujące na nieprofesjonalny wynajem i obrót nieruchomościami w aspekcie definicji działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Features Suggesting Non-Professional Leasing and Trading in Real Property in the Aspect of Definition of Business Activity for Personal Income Tax Purposes


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie czynności związanych z hodowlą i opieką nad zwierzętami domowymi

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak-Janicka
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation of Activities Connected with Breeding and Care of Pets


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top