Prawo01 października, 2020

Przegląd Podatkowy 10/2020

Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym

Jan Sarnowski
Autor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za pion legislacji podatkowej i pełnomocnikiem Ministra Finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT, doradcą podatkowym i nauczycielem akademickim. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów LLM na Uniwersytecie w Kolonii, a także studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa krajów systemu common law (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster i Thomas M. Cooley Law School w Lansing)

Aleksander Łożykowski
Autor jest dyrektorem Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, radcą prawnym, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Podatków Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ekspertem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. ORCID: 0000–0002–7349–5302

Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym

Estończycy świętują w tym roku 20-lecie obowiązywania innowacyjnego sposobu opodatkowania osób prawnych. Chociaż reforma podatku dochodowego od osób prawnych w Estonii nie jest bardzo odległa czasowo, to idea zmiany filozofii opodatkowania dochodu, tak aby podatek pobierany był dopiero w momencie dystrybucji zysku, poprzedza jej wdrożenie w Estonii o ponad pół wieku. Celem artykułu jest przedstawienie polskiej propozycji ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jako istotnego punktu na ścieżce rozwoju teorii i praktyki opodatkowania dochodów osób prawnych. Autorzy przedstawiają w nim koncepcję podatku od przepływów pieniężnych (cash-flow tax ), proces stopniowego wprowadzania jej w systemach podatkowych państw oraz ekonomiczne efekty jej wdrożenia. Doświadczenia innych krajów w implementacji tego mechanizmu stanowiły punkt wyjścia dla wypracowania polskiego modelu ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Rozwiązanie to jest twórczym rozwinięciem działającej w Estonii regulacji, odpowiedzią na szereg jej mankamentów i dostosowaniem funkcjonujących tam zasad opodatkowania do potrzeb i zagrożeń wiążących się z jej obowiązywaniem w Polsce – pierwszym dużym kraju, który zdecydował się na jej implementację. Autorzy wskazują na podobieństwa i różnice pomiędzy opodatkowaniem dochodów spółek kapitałowych w Estonii a wdrażaną w Polsce regulacją oraz przedstawiają ich ekonomiczne, systemowe i celowościowe uzasadnienie. Analiza jest uzupełniona o obraz polskich spółek kapitałowych w kontekście warunków skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Artykuł stanowi polemikę wobec pojawiających się w literaturze obaw dotyczących inkluzywności polskiej formuły „estońskiego” podatku dochodowego od osób prawnych i obala wiele mitów narosłych wokół wdrażanego w Polsce rozwiązania.

Słowa kluczowe: estoński CIT, cash-flow tax, distributed profit tax, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Jan Sarnowski
The author is an undersecretary of state at the Ministry of Finance responsible for the division of tax legislation, and the Finance Minister’s plenipotentiary in charge of international cooperation in the area of VAT; he is also a tax adviser and an academic teacher. Law graduate from the University of Warsaw, holder of LLM from the University of Cologne, he also completed a postgraduate course in tax law at the University of Warsaw and a postgraduate course in common law (University of Münster and Western Michigan University Cooley Law School in Lansing)
Aleksander Łożykowski
The author is the Director of the Department of Direct Taxes at the Ministry of Finance, an attorney at law, a research and teaching employee at the Tax Department of the Institute of Finance, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics; he is also an expert of the Polish Economic Institute. ORCID: 0000-0002-7349-5302

Estonian CIT in Poland, That Is, Flat-Rate Tax on Company Income as Proposal of Distributed Profit Tax in the Polish Tax System

This year, Estonians are celebrating 20 years of an innovative method of taxation of legal persons. Although the Estonian CIT reform did not happen in very remote past, the idea of changing the philosophy of taxation of income so that the tax is not collected until profit is distributed precedes its introduction in Estonia by more than half a century. This paper aims at presenting a Polish proposal of a flat-rate tax on company income as an important step towards developing the theory and practice of taxation of legal persons. The authors present the concept of cash-flow tax, the process of its gradual introduction in countries’ tax systems, and the economic effects of its introduction. The experiences of other countries in implementing this mechanism were the point of departure for working out the Polish model of flat-rate tax on company income. This solution is a creative development of the regulation in place in Estonia, an answer to a number of its shortcomings, and an adaptation of the rules of taxation that exist there to the needs and threats connected with its application in Poland: the first big country to make the decision to implement it. The authors indicate the similarities and differences between taxation of company income in Estonia and the regulation being implemented in Poland, as well as present their economic, systemic, and teleological justifications. The analysis is supplemented by the picture of Polish companies in the context of conditions for benefiting from flat-rate tax on company income. The article is a polemic with concerns voiced in literature concerning the inclusiveness of the Polish formula of ‘Estonian’ corporate income tax. It also busts many myths that surround the solution implemented in Poland.

Keywords: Estonian CIT, cash-flow tax, distributed profit tax, flat-rate tax on company income

 

Bibliografia / References:

Boadway R., Tremblay J.F., Modernizing Business Taxation, Commentary No. 452, „Fiscal and Tax Policy” 2016
Hazak A., Companies’ Financial Decisions Under the Distributed Profit Taxation Regime in Estonia , „Emerging Markets Finance and Trade” 2009, Vol. 45, Issue 4
Herm M., Estonia – Business and Investment, „Country Tax Guides” IBFD
Ingles D., Improving cash flow corporate taxation (CFCT) and the Z-tax (ZT) approach, Tax and Transfer Policy Institute – Working Paper 2019, No. 7, Canberra 2019
Jegorov D., Corporate Income Tax in Estonia, materiały ze 163. seminarium mBank-CASE Estoński CIT – lekcja dla Polski, https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6273 (dostęp: 22.08.2020 r.)
Jegorov D., Leszczyłowska A., Łożykowski A., Estoński CIT – lekcje dla Polski, „Zeszyty mBank – CASE” 2020/163
Komisja Europejska, „Experiences with cash-flow taxation and prospects, Final report”, Bruksela 2015
Masso J., Meriküll J., Vahter P., Shift from gross profit taxation to distributed profit taxation: Are there effects on firms? , „Journal of Comparative Economics” 2013, Vol. 41, Issue 3
Meade J.E., The Structure and Reform of Direct Taxation. Report of a committee chaired by Professor James F. Meade, London 1978
Mintz J.M., Seade J., Cash Flow or Income? The Choice of Base for Company Taxation, „The World Bank Research Observer” 1991, Vol. 6, No. 2
Sarnowski J., Łożykowski A., Domaszczyńska P., Estoński CIT dla Polski. Potencjał, model wdrożenia i oczekiwane efekty, Warszawa 2020
Shome P., Schutte C., Cash-Flow Tax, „IMF Staff Papers” 1993, Vol. 40, No. 3
Tax By Design: The Mirrlees Review, red. J. Mirrlees, Oxford 2011


dr Mikołaj Kondej
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w PwC
Ewelina Wilczyńska
Autorka jest specjalistką w zakresie cen transferowych w PwC

Korekta cen transferowych. W jakich sytuacjach mamy z nią do czynienia, a w jakich możemy dokonać korekty na zasadach ogólnych?

Z dniem 1.01.2019 r. wszedł w życie art. 11e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Zgodnie z uzasadnieniem do tej nowelizacji – dalej uzasadnienie do nowelizacji – przepis ten, wraz z przepisami współtowarzyszącymi, określają „szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych”. Nie definiują one jednak, jak należy rozumieć pojęcie „korekty cen transferowych”. W artykule poruszono problem interpretacji tego terminu. Autorzy argumentują, że nie obejmuje on wszystkich korekt przychodów i kosztów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wskazują też, że dla prawidłowego odkodowania treści znowelizowanych przepisów nie wystarczy ich literalne odczytanie, a niezbędne pozostaje uwzględnienie celu regulacji oraz międzynarodowych wytycznych, które stanowiły inspirację dla ich wprowadzenia.

Słowa kluczowe: korekta cen transferowych, korekta rentowności, korekta dochodowości, art. 11e u.p.d.o.p., compensating adjustment, korekta kosztów, korekta przychodów, korekta zbiorcza

dr Mikołaj Kondej
The author is an attorney at law and a tax advisor at PwC
Ewelina Wilczyńska
The author is a transfer pricing expert at PwC

Transfer Pricing Adjustments. In What Cases Do They Take Place and When Can We Make Adjustments According to General Rules?

On 1 January 2019, Article 11e of the Act of 15 February 1992 on CIT entered into force. As per the statement of reasons for this amending bill, this provision, together with the accompanying provisions, determine the ‘detailed conditions of permissibility of applying transfer pricing adjustments’. They fail, however, to define how the notion of ‘transfer pricing adjustments’ should be understood. The article discusses the question of interpretation of this term. The authors argue that it does not cover all adjustments of revenues and costs in transactions between related entities. They also point out that in order to correctly decode the substance of the amended provisions, it is insufficient to read them literally, but it is necessary to take into account the purpose of the regulation and the international guidelines that were the inspiration for their introduction.

Keywords:  transfer pricing adjustment, profitability adjustment, income adjustment, Article 11e of CIT Act, compensating adjustment, cost adjustment, revenue adjustment, collective adjustment

Bibliografia / References:

OECD, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych, opublikowane 10.07.2017 r.
Piekarz R., Nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych, LEX/el. 2018
Wspólne Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych, „Raport dotyczący korekt kompensacyjnych” (DOC: JTPF/009/FINAL/2013/EN), https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf/2013/jtpf_009_final_2013_en.pdf (dostęp: 30.08.2020 r.)


dr Agnieszka Franczak
Autorka jest doktorem nauk prawnym, adiunktem w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ORCID: 0000–0001–9393–634X

Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii wprowadza nowe, jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady ochrony sygnalistów, w tym sygnalistów podatkowych. Dyrektywa ta zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów, którzy ujawniają działania niezgodne z prawem, nakazując przyjęcie skutecznych i adekwatnych środków ich ochrony, w tym opracowania i wdrożenia anonimowych kanałów dokonywania zgłoszeń. Głównym celem artykułu jest wskazanie założeń i określenie potencjalnych konsekwencji prawnych tej dyrektywy oraz jej wpływu na polskie prawo podatkowe.

Słowa kluczowe: sygnalista, informator, donosiciel, whistleblowing, dyrektywa 2019/1937

dr Agnieszka Franczak
The author is a doctor of laws, an assistant professor at the Institute of Law, Krakow University of Economics. ORCID: 0000-0001-9393-634X

Legal Protection of Tax Whistleblowers on the Basis of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law introduces new principles of protection of whistleblowers, including tax whistleblowers, that are uniform throughout the European Union. The directive forbids taking any retaliatory measures vis-à-vis persons who report illegal activities, requiring the adoption of effective and adequate measures for their protection, including developing and implementing anonymous reporting channels. The main aim of the article is to indicate the assumptions and determine the potential legal consequences of this Directive and its influence on Polish tax law.

Keywords: whistleblower, informant, betrayer, whistleblowing, Directive 2019/1937

Bibliografia / References:

Bjørkelo B., Madsen O., Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy, „Psychology & Society” 2013, Vol. 5, Issue 2
Coder J., Clash for Cash: The Conflict over Tax Whistleblower Contracts, „Villanova Law Review” 2014, Vol. 59, Issue 3
Davis-Nozemack K., Webber S., Paying the IRS Whistleblower: A Critical Analysis of Collected Proceeds, „Virginia Tax Review” 2012, Vol. 32, No. 1
Derlacz-Wawrowska M., Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013
Dourado A., Whistle-Blowers in Tax Matters – Not Public Enemies, „Intertax” 2018, Vol. 46, Issue 5
Gutmann D., The Difficulty in Establishing an Appropriate Legal Framework for Whistle-Blowers, „Intertax” 2018, Vol. 46, Issue 5
Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty, Warszawa 2017
Kozak-Maśnicka M., Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jako wyzwanie dla polskiego ustawodawcy, „Monitor Podatkowy” 2020/4
Makowski G., Waszak M., Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych, Warszawa 2016
Miceli M.P., Near J.P., Whistle-Blowing: Myth and Reality, „Journal of Management” 1996, Vol. 22, No. 3
Morse E., Whistleblowers and Tax Enfocement: Using Inside Information to Close the “Tax Gap”, „Akron Law Journal” 2009, Vol. 24, No. 1
Mossakowski W., Delator w rzymskich procesach karnych, „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, t. XII
Ploszka A., Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014/4
Sadiq K., Tax and Whistle-Blower Protection: Part of a Commitment to Tackling Tax Misconduct in Australia, „Intertax” 2018, Vol. 46, Issue 5
Suwaj J.P., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009
Włodawiec P., Donos jako podstawa wszczęcia kontroli podatkowej, https://www.temidium.pl/artykul/donos_jako_podstawa_wszczecia_kontroli_podatkowej-2632.html (dostęp: 29.05.2020 r.)
Wojciechowska-Nowak A., Ochrona sygnalistów w Polsce. Stan obecny i rekomendacje zmian, Warszawa 2012
Wujczyk M., Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy, „Przegląd Sądowy” 2014/6


Wiktor Podsiadło
Autor jest doktorantem w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000–0002–0058–5454

Przepisy dotyczące schematów podatkowych a możliwość wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

W glosowanych wyrokach Sądy uznały, że przepisy dotyczące przekazywania schematów podatkowych nie mogą być przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W ocenie sądów, za takim stanowiskiem przemawia fakt, że przepisy dotyczące schematów podatkowych mają proceduralny charakter. Autor glosy przedstawił odmienne stanowisko, zgodnie z którym regulacje dotyczące schematów podatkowych to przepisy prawa materialnego. W związku z tym, nie ma przeszkód, aby były one przedmiotem urzędowej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Słowa kluczowe: interpretacje podatkowe, schematy podatkowe, zasada nieszkodzenia

Wiktor Podsiadło
The author is a doctoral student at the Department of Financial Law, Jagiellonian University in Krakow. ORCID: 0000-0002-0058-5454

Provisions on Reporting of Tax Schemes and the Possibility of Issuing Advance Tax Rulings

In the commented rulings, administrative courts stated that there was no legal possibility to issue advance tax ruling on the reporting of tax schemes. In the courts’ view, the above-mentioned provisions are procedural ones. The author challenges this standpoint, believing that provisions concerning tax schemes are an example of substantive tax law. Therefore, there is no legal obstacles to issue advance tax ruling in this area.

Keywords:  advance tax rulings, tax schemes, no-detriment principle

 

Bibliografia / References:

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011
Filipczyk H., Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka, Warszawa 2011
Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1996
Kabat A., Komentarz do art. 14k [w:] S. Babiarz, D. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019
Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999
Karczyński Ł., Kilka uwag o interpretacji terminów „przepisy prawa podatkowego” i „ustawa podatkowa” na gruncie OrdPU, „Monitor Podatkowy” 2009/7
Knysiak-Sudyka H., Komentarz do art. 174 [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX/el. 2016
Mikuła P., Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym. Granice formalizmu, Warszawa 2019
Morawski W., Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, LEX/el. 2013
Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 174 [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019
Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1992
Tarno J., Komentarz do art. 174 [w:] J. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014


Magdalena Guściora
Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalistą ds. podatków w Kancelarii Doradztwa Podatkowego

Skutki wszczęcia postępowania karnego skarbowego będącego przyczyną zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Niniejsza glosa odnosi się do najważniejszych kwestii związanych ze skutkami wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych w kontekście stanowiska wyrażonego najpierw w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22.07.2019 r., sygn. akt I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19 – dalej wyroki WSA we Wrocławiu – a następnie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.07.2020 r. – dalej wyroki NSA – oddalających skargi kasacyjne organu podatkowego i podtrzymujących w głównej mierze stanowisko wyrażone przez wrocławski WSA. Przedmiotowe orzeczenia mają za zadanie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy aby na pewno jedynym celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego jest dobro toczącego się postępowania podatkowego, w kontekście dodatkowego czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości dokonanego przez podatnika rozliczenia, czy wręcz przeciwnie – stanowi to jedynie wyraz praktycznego instrumentu służącego do zapobieżenia przedawnieniu należności publicznoprawnej. Z uwagi na wielowymiarowość omawianych orzeczeń glosa w części tylko dokonuje ich analizy na płaszczyźnie prawnej działań organów Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście wszczynanych postępowań karnych skarbowych, przy czym glosa porusza również kwestię ustalenia, czy rzeczywiście jeżeli sąd uchyla się od badania sposobu stosowania instytucji karnych skarbowych włączonych do prawa podatkowego, oznacza to, że rezygnuje ze zbadania kwestii prawnej mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.

Słowa kluczowe:  przedawnienie zobowiązania, postępowanie karne skarbowe, VAT, przestępstwo skarbowe, kontrola decyzji

Magdalena Guściora
The author is a graduate of the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, a tax expert at a tax consultancy firm

Effect of Initiation of Fiscal Penal Proceedings Causing Suspension of the Limitation Period of a Tax Liability

This case note concerns the most important issues relating to the effects of tax authorities initiating fiscal penal proceedings in the context of the view expressed first in the judgments of the Provincial Administrative Court in Wrocław of 22 July 2019, in cases I SA/Wr 365/19 and I SA/Wr 366/19, and subsequently in the judgments of the Supreme Administrative Court of 30 July 2020, where the SAC dismissed cassation appeals of the tax authority and largely upheld the view expressed by the Wrocław Court. The judgments in question should mainly answer the question whether, indeed, fiscal penal proceedings are initiated solely in the interest of the pending tax proceedings, considering the extra time that enables verifying the correctness of the taxpayer’s settlement or, quite the contrary, their initiation is only a practical instrument that serves to prevent a public law receivable from becoming limited by lapse of time. Due to the multidimensional nature of the above judgments, this case note only partially analyses them on the legal plane of activities of the National Fiscal Administration in the context of fiscal penal proceedings initiated thereby. The case note also discusses the question of determining whether – if the court refuses to examine the way fiscal penal mechanisms included in tax law are applied – this indeed means it gives up examining a legal issue of major importance for settling the dispute.

Keywords:  limitation of a liability by lapse of time, fiscal penal proceedings, VAT, fiscal offence, review of a decision


Bibliografia / References:

Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003
Gomułowicz A., Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008/3
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el. 2017
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 2, red. L. Garlicki, red. M. Zubik, LEX/el. 2016
Trzciński J., Sądownictwo administracyjne jako gwarant ochrony wolności i praw jednostki, referat wygłoszony na Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia 24–26.04. 2008 r.


Andrzej Pałys
Autor jest senior managerem w zespole technologii podatkowych EY oraz doradcą podatkowym

Nowy JPK_VAT – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców

W dniu 9.10.2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W efekcie od kwietnia 2020 r. duzi podatnicy mieli przestać składać deklarację VAT-7, która miała zostać zastąpiona nową strukturą JPK_VAT. Pozostali podatnicy mieli przejść na ten sposób rozliczania od lipca 2020 r. W związku z utrudnieniami dla przedsiębiorców, wynikającymi z epidemii koronawirusa, implementacja tej zmiany została jednak odroczona (w ramach tzw. tarczy antykryzysowej). Pierwotne zakładano odroczenie do 1.07.2020 r., jednak w świetle dalszych problemów związanych z COVID-19 obecnie nowe regulacje obowiązują wszystkich podatników od 1.10.2020 r. Niezależnie od przesunięcia terminu obowiązywania nowych regulacji, jest to istotna zmiana, która będzie rzutowała na wiele procesów podatkowych przedsiębiorstwa i która może wymagać modyfikacji w wykorzystywanych narzędziach informatycznych. Szczególnie w świetle obecnych utrudnień w prowadzeniu bieżącej działalności przedsiębiorstw warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z nowym JPK_VAT.

Słowa kluczowe: JPK, JPK_VAT, JPK_V7M, technologie podatkowe

Andrzej Pałys
The author is a senior manager in the tax technologies team at EY and a tax adviser

New JPK_VAT: Legal Context, Technical Challenges, and Practical Consequences for Businesses

On 9 October 2019, the Minister of Finance signed the Regulation on the detailed scope of data included in tax returns and in VAT records. Consequently, since April 2020, large taxpayers were to stop submitting VAT-7 returns, which were to be replaced by the new structure of JPK_VAT (Standard Audit File). The remaining taxpayers were to switch to this way of settling VAT in July 2020. But due to the difficulties experienced by entrepreneurs due to the coronavirus epidemic, the implementation of this amendment was delayed (as part of the so-called anti-crisis shield). It was originally assumed that it would be delayed until 1 July 2020, but in the light of further problems connected with COVID-19, the new regulations currently provide they will apply to all taxpayers from 1 October 2020. Regardless of the delay in the applicability of the new regulations, this is an important change that will affect many tax processes and which may require modifications in the IT tools used by businesses. It is especially in the light of the current difficulties business experience in carrying on their day-to-day activity that we consider it worthwhile to answer several questions about the new JPK_VAT.

Keywords:  JPK (Standard Audit File), JPK_VAT, JPK_V7M, tax technologies


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Zbycie przez nierezydenta nieruchomości położonej w Polsce

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Sale by a Non-Resident of Real Estate Located in Poland


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Wyrok unijnego Sądu Generalnego w sprawie Apple – przegrana Komisji Europejskiej?

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

Judgment of the EU General Court in the Apple Case: European Commission’s Defeat?


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Danina solidarnościowa

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Solidarity Tax


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top