Prawo01 kwietnia, 2022

Postępowanie administracyjne - Stanisław Szelewa

W dobie coraz wyższego poziomu świadomości prawnej ważnym elementem pracy dyrektora szkoły staje się działanie zgodne z regułami postępowania administracyjnego. Celem niniejszej lekcji nie jest analiza wszystkich zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego – komentarze do tego aktu to opasłe tomy – ale są w życiu szkoły czynności częste, teoretycznie proste i prozaiczne (np. zaświadczenia, zarządzenia), których właściwe wykonywanie przez pracowników daje gwarancje „spokojnego snu” dyrektora, natomiast jego decyzje administracyjne wymagają precyzyjnego dostosowania do reguł zawartych w Kodeksie.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/3

W pierwszych artykułach omawianego aktu prawnego zakreślono zakres jego stosowania. I tak, w sposób jednoznaczny należy przestrzegać reguł tu zawartych w stosunku do postępowania administracyjnego (art. 1 k.p.a.):
- które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej – aktu o charakterze rozstrzygającym, władczym, niezależnym od woli stron, gdzie dyrektor szkoły występuje jako niezawisły arbiter,
- które kończy się wydaniem zaświadczenia (w tzw. uproszczonej procedurze administracyjnej),
- w sprawach skarg i wniosków, do składania których każdy obywatel na prawo na podstawie art. 63 Konstytucji RP.
W myśl art. 6 k.p.a organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Warto wziąć sobie do serca fakt, iż występując jako organ władzy publicznej, dyrektor szkoły może działać tylko w zakresie, na jaki pozwalają mu przepisy prawa, w tym administracyjnego. Inaczej niż obywatel, który niekoniecznie musi wiedzieć, czy może być stroną danego postępowania, dyrektor musi wiedzieć kogo uznać za stronę postępowania - rozstrzyganie leży po stronie organu. Przykładowo, rodzicowi wolno złożyć pismo wnioskujące o coś i niespełniające wymogów prawa, lecz dyrektor szkoły ma wówczas obowiązek nie wszczynać postępowania i pouczyć składającego o błędach.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top