Prawo18 września, 2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2020

Dopuszczalność wniesienia skargi na bezczynność po wydaniu decyzji przez organ – glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r. (II OPS 5/19)

dr hab. Robert Suwaj 
jest profesorem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. ORCID: 0000–0003–1372–9039 

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena uchwały 22.06.2020 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OPS 5/19) w przedmiocie niedopuszczalności skargi na bezczynność organu wniesionej do sądu administracyjnego po wydaniu przez organ decyzji. W glosowanej uchwale sąd naruszył zakres normatywnych kompetencji własnej kognicji, uchylając się od przeprowadzenia sądowej kontroli legalności działań organu, któremu zarzucona została bezczynność. Tym samym doprowadził do naruszenia międzynarodowego i europejskiego standardu w zakresie realizacji prawa do sądu w każdej sprawie. Sąd pominął też część obowiązujących przepisów prawa, pozostawiając poza obszarem rozważań kwestie orzekania przez sąd o odpowiedzialności organu z tytułu bezczynności, a także postanowił pozbawić stronę skarżącą prawa do orzeczenia części kary na jej rzecz. Ponadto dokonał błędnej dekodyfikacji norm prawa procesowego, przypisując im działanie według własnego uznania, jeśli idzie o cel oraz funkcję zarówno instytucji ponaglenia, jak i skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, a także dokonał wykładni celowościowej w sytuacji, w której wykładnia językowa prowadzi do przyjęcia jasnej i oczywistej treści normy prawnej, zgodnie z którą prawo strony do wniesienia skargi na bezczynność służy stronie w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia. Dodatkowo NSA postanowiło przyjąć rolę ustawodawcy poprzez dokonanie zawężającej wykładni prawa do sądu, bezpodstawnie i bezzasadnie wprowadzając czasowe ograniczenia skuteczności skargi na bezczynność organu.

Słowa kluczowe: bezczynność, sądowa kontrola administracji, ponaglenie na bezczynność, skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

Dr. Hab. Robert Suwaj
is a professor of the Department of Administrative Law and Public Policy Studies at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Technical University of Warsaw. ORCID: 0000–0003–1372–9039

Admissibility to bring an action regarding inactivity after the authority issues a decision – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 22 June 2020 (II OPS 5/19)

The commentary is a critical assessment of the resolution of 22 June 2020 passed by a bench of seven judges of the Supreme Administrative Court (II OPS 5/19) regarding the inadmissibility to file a complaint about the inactivity of a body brought before the administrative court after the body has issued a decision. In this resolution, the court breached the scope of the normative powers of its own cognition by not conducting a judicial review of the legality of the activities of the authority accused of inactivity. Therefore, this led to a breach of the international and European standard for exercising the right to a fair trial in every case. The court also omitted some of the applicable provisions of the law, leaving matters of the court’s adjudication on the authority’s liability for inactivity unconsidered, and decided to deprive the complainant party of the right to the adjudication of a part of the penalty to its favour. Furthermore, it erroneously decodified the norms of procedural law, assigning activities to them at its own discretion with regard to the objective and the function of both the institution of the reminder and the complaint about inactivity to an administrative court, and made a purposive interpretation in a situation in which the linguistic interpretation leads to the acceptance of a clear and obvious content of a legal norm according to which a party is entitled to file a complaint about inactivity at any time after submitting a reminder. Additionally, the Supreme Administrative Court decided to assume the role of a legislator by making a restrictive interpretation of the right to a fair trial, groundlessly and unreasonably introducing temporary restrictions on the effectiveness of a complaint against the inactivity of the authority.

Keywords: inactivity, judicial control of the administration, reminder regarding inactivity, complaint to the administrative court regarding inactivity

Bibliografia/References:
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018
Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017
Knysiak-Sudyka H., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2019
Knysiak-Sudyka H., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, LEX 2018
Król M., Tarno J.P., Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019/1
Miłosz M., Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011
Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, LEX 2017
Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014
Suwaj R., Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2019
Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011
Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016


dr hab. Paweł Daniel
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. ORCID: 0000–0001–6563–3923

Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zmian do przedłożonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 września 2019 r. (IV SA/Po 405/19)

Wieloletni plan rozwoju, ustalany przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, ma znaczenie nie tylko dla zasad gospodarowana zasobami wodnymi w gminie, ale i dla wysokości corocznie ustalanych przez ten podmiot taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków. Redakcja przepisów ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z uwagi na brak precyzyjności, stanowi źródło wątpliwości co do uprawnień, jakie przyznano radzie gminy w zakresie procedury przyjmowania planu. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku, że rada gminy jest uprawniona do zatwierdzenia przedłożonego planu, ewentualnie do odmowy jego przyjęcia, natomiast nie jest upoważniona do dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści.

Słowa kluczowe: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, rada gminy, samorząd terytorialny

Dr. Hab. Paweł Daniel
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities. ORCID: 0000–0001–6563–3923

The ability of the municipal council to introduce changes to a multi-annual plan for the development and modernization of water supply and sewage devices that has been submitted – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 5 September 2019 (IV SA/Po 405/19)

A multi-annual development plan set by the water supply and sewage company is of significance not only for the principles of managing water resources in the municipality, but also for the level of annual tariffs set by that entity for the collective supply of water and discharge of sewage. Due to the lack of precision, the wording of the provisions of the Act on the collective supply of water and the collective disposal of sewage of 7 June 2001 creates doubts as to the rights granted to the municipal council regarding the procedure for adopting the plan. The considerations lead to the conclusion that the municipal council is authorized to approve the plan that has been submitted, or to refuse to accept it, but is not authorized to make any changes to its content.

Keywords: collective water supply, municipal council, territorial self-government, water supply and sewage company


Krzysztof Gruszecki
jest radcą prawnym.

Pojęcie terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2019 r. (VIII SA/Wa 358/19)

W glosowanym wyroku z 27.06.2019 r. (VIII SA/Wa 358/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się problematyką interpretacji pojęcia terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Ma ono szczególne znaczenie przy ustalaniu zakresu przedmiotowego obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawanego na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Sąd wypowiedział pogląd zaaprobowany przez glosatora, że o występowaniu terenów zieleni nie decyduje to, kto jest właścicielem terenu, ale jakie funkcje on pełni.

Słowa kluczowe: tereny zieleni, zezwolenie na usunięcie drzew, ochrona przyrody, ochrona środowiska

Krzysztof Gruszecki
is a legal counsel.

The concept of areas of greenery in the meaning of the Nature Conservation Act – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 27 June 2019 (VIII SA/Wa 358/19)

In the ruling of 27/06/2019 (VIII SA/Wa 358/19), the Voivodship Administrative Court in Warsaw considered the issue of interpreting the notion of areas of greenery in the meaning of Article 5, item 21 of the Nature Conservation Act of 16 April 2004. It is of particular importance when establishing the scope of the said obligation to obtain a permit to fell trees or remove shrubs which was issued in accordance with Article 83, para. 1 of the Nature Conservation Act. The court presented the view that was approved by the author that the existence of areas of greenery is not determined by the owner of the land, but by the functions it performs.

Keywords: areas of greenery, permission to fell trees, nature conservation, environmental protection

 

Bibliografia / References:

Danecka D., Radecki W., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017
Gruszecki K., Usuwanie drzew i krzewów z terenów zieleni, „Zieleń Miejska” 2016/7
Współczesny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2007


dr Marcin Rulka
jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. ORCID: 0000–0002–2617–2148

Prawo do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2019 r. (I GSK 1324/18)

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.09.2019 r., I GSK 1324/18, dotyczy warunków udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. Spornym elementem w sprawie są wymogi udziału mieszkańców gminy w tych konsultacjach. Z wyroku wynika, że w upoważnieniu ustawowym nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, co oznacza, że na kwalifikację danej osoby jako mieszkańca konkretnej gminy nie wpływa w żaden sposób jej wiek, związana z nim zdolność do czynności prawnych, pozbawienie praw publicznych czy też brak zameldowania. Sąd odrzucił również skargę kasacyjną w zakresie, w jakim dotyczyła wymogu podania numeru PESEL na dokumentach dotyczących zgłoszenia projektu. Autor przychylił się do większości tez sądu i uzupełnił je własnymi argumentami. Dokonał również analizy dopuszczalności wymienionych rozwiązań w zakresie czynnego i biernego udziału w konsultacjach społecznych w świetle obowiązujących przepisów prawa rangi ustawowej dotyczących konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.

Słowa kluczowe: demokracja, budżet obywatelski, prawo do głosowania

 

Dr. Marcin Rulka 
is a lecturer at the College of Management Staff in Konin. ORCID: 0000–0002–2617–2148

The right to participate in public consultations on the civic budget – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 September 2019 (I GSK 1324/18)

This ruling of the Supreme Administrative Court of 13/09/2019 (I GSK 1324/18) applies to the conditions for participating in public consultations on the civil budget. The contentious element in this case is the requirement for the municipality’s residents to take part in these consultations. It arises from the ruling the determination of the category of entities authorized to take part in the consultations is not included in the statutory authorization, which means that the qualification of a given person as a resident of a particular municipality is not influenced in any way by his age, his legal capacity, the deprival of his public rights or his lack of registration at a given address. The court also rejected the cassation complaint to the extent to which it applied to the requirement to provide the PESEL number on documents regarding the submission of the draft. The author agreed with most of the court’s arguments and supplemented them with his own. He also analysed the admissibility to implement these solutions with regard to organizing and participating in public consultations in the light of the applicable provisions of the law of the rank of a statute regarding public consultations on a civic budget.

Keywords: democracy, civic budget, right to vote

Bibliografia / References:

Kozłowski K., Gminne konsultacje społeczne – analiza konstytucyjnoprawna, „Samorząd Terytorialny” 2018/1-2
Lehmann A., Poznański Budżet Obywatelski. Kiedy ktoś może podszyć się pod ciebie? To niezbyt trudne, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25337695,poznanski-budzet-obywatelski-glosowanie-odbywa-sie-glownie.html
Marchaj R., Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 2017/11
Rulka M., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14. Jawność konsultacji społecznych a ochrona danych osobowych, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2017/2
Sadowski P., Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych - zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015/3
Salachna J.M., Granice swobody decyzyjnej/legislacyjnej samorządu, https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/granice-swobody-decyzyjnejlegislacyjnej-samorzadu
Sześciło D., Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2014/1-2


dr Ewa Żołnierczyk
jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. ORCID: 0000–0003–2168–0597

Przesłanki zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 maja 2018 r. (IV SA/Gl 1108/17)

Prezentowana glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.05.2018 r., IV SA/Gl 1108/17, koncentruje się na analizie poniższych założeń. Przede wszystkim przyjęcie, że każdy przypadek nadużycia władzy rodzicielskiej w przeszłości daje prawo do zwolnienia zobowiązanego z opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej, jest błędne. Organ przy zwalnianiu z opłaty w oparciu o twierdzenia strony o złych relacjach z członkiem najbliższej rodziny musi opierać się na dowodach, a do takich należy prawomocny wyrok sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, a nie na subiektywnym przekonaniu strony o zasadności zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty.

Słowa kluczowe: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, zwolnienie z opłaty, pozbawienie władzy rodzicielskiej

Dr. Ewa Żołnierczyk
is an assistant professor of the Chair of Administrative and Financial Law at the Faculty of Law and Administration at the University of Zielona Góra. ORCID: 0000–0003–2168–0597

Premises for the exemption from paying the fee for staying at a social welfare home – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 21 May 2018 (IV SA/Gl 1108/17)

The presented commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 21/05/2018 (IV SA/Gl 1108/17) focuses on the analysis of the following assumptions. First of all, the assumption that every case of abuse of parental authority in the past gives the right to exempt the obligee from paying for a relative to stay at a social welfare home is incorrect. When making an exemption from the fee based on the party’s assertions about bad relations with an immediate family member, the authority must rely on evidence, such as a final court judgment on the deprival of parental authority and not on the party’s subjective conviction that the exemption from the obligation to pay the fee is justified.

Keywords: payment for staying at a social welfare home, exemption from payment, deprival of parental authority

Bibliografia/References:

Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2017
Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2020


dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: 0000–0002–7688–4231

Domki kempingowe i grunty sklasyfikowane jako Bi-Ls a zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lipca 2019 r. (I SA/Gd 626/19)

Nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą to wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, a więc także użytki rolne i lasy. Jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy są użytki rolne lub lasy, to – co do zasady – podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że na prowadzenie działalności gospodarczej nie są zajęte, a nie są zajęte wtedy, gdy pomimo posiadania ich przez przedsiębiorcę są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem klasyfikacyjnym, a więc na działalność rolną lub leśną.

Słowa kluczowe: budowle, podatek od nieruchomości, względy techniczne, domki kempingowe, grunty leśne

Dr. Hab. Tomasz Wołowiec
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI). ORCID: 0000–0002–7688–4231

Mobile homes and plots of land classified as Bi-Ls and the principles of taxation with property tax-approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 17 July 2019 (I SA/Gd 626/19)

All land owned by an entrepreneur, including arable land and forests constitutes real property related to business activity. If an entrepreneur owns arable land or forests, then – in principle – it is taxable with property tax, unless it is not occupied for conducting business and it is not occupied when, despite the entrepreneur possessing it, it is used in accordance with the classification purpose, namely for agricultural or forestry activities.

Keywords: structures, property tax, technical considerations, mobile homes, forest land


Magdalena Raguszewska 
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Nieuwzględnienie cofnięcia odwołania z powodu nieuzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 kwietnia 2020 r. (SKO 4122/37/20)

Failure to accept the withdrawal of an appeal because of the investor’s failure to obtain the environmental decision required in accordance with § 3, para. 2, item 3 of the Regulation on projects that can significantly affect the environment, before applying for planning permission – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 22 April 2020 (SKO 4122/37/20)

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby posiadającej ustalone prawo do emerytury – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19) – skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 czerwca 2020 r. (SKO 510/33/20), reprezentowanego przez radczynię prawną, dr hab. nauk prawnych Renatę Babińską-Górecką, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19)

Nursing benefit for a person with an established right to a pension – cassation complaint against the judgment of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 25 February 2020 (IV SA/Wr 430/19) – cassation complaint of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 June 2020 (SKO 510/33/20), represented by legal counsel, Dr. Hab. Renata Babińska-Górecka, against the judgment of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 25 February 2020 (IV SA/Wr 430/19)

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek spółdzielni mieszkaniowej w związku ze sprzeciwem członków spółdzielni – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 września 2019 r. (SKO 4131/50/19)

Suspension of the proceedings for issuing permission to fell trees at the request of a housing cooperative because of an objection of the members of the cooperative – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 10 September 2019 (SKO 4131/50/19)


Tomasz Judecki
jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Uchwała w sprawie parku kulturowego – ustanowienie zakazu prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 r. (II OSK 932/18)

Resolution on a cultural park – establishment of a prohibition to conduct service activities of an erotic nature – ruling of the Supreme Administrative Court of 19 February 2020 (II OSK 932/18)

Zakres regulacji uchwały w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 stycznia 2020 r. (III SA/Gl 944/19)

Scope of regulations of a resolution on the principles and procedure for holding public consultations on a participatory budget – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 21 January 2020 (III SA/Gl 944/19)


Gabriel Węgrzyn
jest etatowym etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław)

Niedopuszczalność powołania Rady Kobiet jako organu gminy o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 stycznia 2020 r. (II SA/Ol 962/19)

Inadmissibility to establish a Women’s Council as a body of a municipality of a consultative nature – ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 21 January 2020 (II SA/Ol 962/19)

Niedopuszczalność zaskarżania do sądu administracyjnego apeli i oświadczeń w kwestiach światopoglądowych w postaci uchwały sejmiku województwa w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia „ideologii LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym – postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19)

The inadmissibility to appeal to the administrative court against appeals and declarations on ideological issues in the form of a resolution of the voivodship council regarding the objection to attempts to introduce “LGBT ideology” into self-government communities and to promote this ideology in public life – ruling of the Voivodship Administrative Court in Kielce of 30 September 2019 (II SA/Ke 650/19)


dr Ryszard P. Krawczyk
jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź). ORCID: 0000–0002–7068–0676

Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego: uchwała nr 179/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 5 maja 2020 r.; uchwała nr 4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 24 lutego 2020 r.

Changes in the budget of a territorial self-government unit: resolution no. 179/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 5 May 2020; resolution no. 4/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 24 February 2020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 0102-28/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 16 stycznia 2020 r.

Fees for municipal waste management: resolution no. 0102-28/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 16 January 2020

Płatność podatków lokalnych w związku z epidemią COVID-19: uchwała nr KI-411/162/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 27 maja 2020 r.; uchwała nr 9/181/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 1 czerwca 2020 r.; uchwała nr KI-411/181/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 10 czerwca 2020 r.; uchwała nr 17/81/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 maja 2020 r.; uchwała nr 20/92/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 29 maja 2020 r.

Payment of local taxes in connection with the COVID-19 epidemic: resolution no. KI-411/162/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 27 May 2020; resolution no. 9/181/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 1 June 2020; resolution no. KI-411/181/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 10 June 2020; resolution no. 17/81/2020 of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 May 2020; resolution no. 20/92/2020 of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 29 May 2020

Zaciąganie długoterminowych kredytów: uchwała nr XIV.116.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 3 czerwca 2020 r.

Taking long-term loans: resolution no. XIV.116.K.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 3 June 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top