Orzecznictwo w sprawach samorządowych
Prawo11 kwietnia, 2022

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2022

(Nie)legalność prowadzenia robót budowlanych na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 specustawy covidowej po jego wygaśnięciu – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 czerwca 2021 r., II SA/Bk 367/21dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM
jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

(Nie)legalność prowadzenia robót budowlanych na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 specustawy covidowej po jego wygaśnięciu – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 czerwca 2021 r., II SA/Bk 367/21


Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1.06.2021 r., II SA/Bk 367/21, obejmuje dwa istotne zagadnienia dotyczące rozpoczęcia i kontynuowania robót budowlanych na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu wskazuje, że to inwestor musi wykazać bezpośredni związek inwestycji z przeciwdziałaniem skutkom zdrowotnym COVID-19 (zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19). Oceny spełnienia powyższego warunku organ powinien dokonać przez pryzmat: przeznaczenia inwestycji, jej rozmiaru, złożoności, czasu realizacji. Sąd uznał jednocześnie, że okres realizacji robót budowlanych nie może być dłuższy niż 180 dni (czas obowiązywania regulacji prawnej – art. 12). Jeżeli inwestycja nie spełniała powyższych wymogów, to inwestor nie mógł skorzystać z procedury wynikającej z art. 12 ust. 2 specustawy covidowej. W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że w analizowanym stanie faktycznym doszło do wystąpienia samowoli budowlanej, której legalizacja może nastąpić w trybie przepisów Prawa budowlanego. Rozstrzygając spór, sąd dodatkowo uznał, że art. 12 ust. 2 specustawy covidowej nie tworzy po stronie inwestora praw nabytych do kontynuacji realizacji inwestycji po wygaśnięciu powyższego przepisu.

Słowa kluczowe:
pozwolenie na budowę, specustawa covidowa, przeciwdziałanie skutkom covid-19, legalizacja samowoli budowlanej, zgłoszenie robót budowlanych

Dr Hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM
is a professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

(Il)legality of conducting construction works under Article 12, para. 2 and 3 of the Special Covid Act after its expiry – partially critical commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 1 June 2021 (II SA/Bk 367/21)

The judgment in question of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 1 June 2021, II SA/Bk 367/21, encompasses two important issues regarding the start and continuation of construction works under Article 12, para. 1, 2 and 3 of the Act on specific solutions related to preventing, counteracting and eradicating Covid-19 of 2 March 2020. In its judgment, the Voivodship Administrative Court points out that it is the investor who has to demonstrate a direct connection between the investment and counteracting the health effects of Covid-19 (combating the infection, preventing the spread, prevention and combating the effects of Covid-19). The authority should assess whether this condition is satisfied from the point of view of the objective of the project, its size, complexity and time of execution. The court simultaneously held that the period of performance of the construction works cannot be longer than 180 days (the validity of the legal regulation – Article 12). If the investment did not satisfy these requirements, the investor could not benefit from the procedure under Article 12, para. 2 of the Special Covid Act. Consequently, the Voivodship Administrative Court held that, in the facts under review, unauthorized construction took place, which may be legalized under the provisions of the Construction Law. When resolving the dispute, the court additionally held that Article 12, para. 2 of the Special Covid Act does not create acquired rights for the investor to continue with the investment after the expiry of the above provision.

Keywords: building permission, Special Covid Act, counteracting the effects of Covid-19, legalization of unauthorized construction, notification of construction works

Bibliografia / References
Bursztynowicz M., Pojęcie inwestycji budowlanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, LEX 2020
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 2 i 7 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2021
Gołąb A., Inwestycje covidowe prowadzone na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Zagadnienia wybrane, „Casus” 2020/3
Hadel M., Wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. specustawy covidowej. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2021 r., II SA/Bk 369/21, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2021/3
Jędrek G., Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, LEX 2020
Kafar D., Trwałe efekty przepisów specustawy dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] D. Kafar, J. Kornecki, K. Sielicki, M. Stachal, K. Szocik, Prawo budowlane 2021 – nowe zasady realizacji inwestycji, Legalis 2021
Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B., Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011
Kanarek B., Zieliński M., Porządkująca faza wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003/3
Łętowska E., Polityczne aspekty prawa intertemporalnego [w:] Państwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama Łopatki, red. J. Łętowski, W. Sokolewicz, Wrocław 1989
Mikołajewicz J., Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014
Siwik M., Realizacja inwestycji budowlanych na podstawie specustawy ws. COVID-19, https://bogdanchudoba.pl/realizacja-inwestycji-budowlanych-na-podstawie-specustawy-ws-covid-19/
Węglińska J., Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji, „Prawo w Działaniu” 2020/42
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005
Wronkowska S., Zmiany w systemie prawnym "Z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej", „Państwo i Prawo” 1991/8
Ziembiński Z., O normie prawnej [w:] Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, red. S. Wronkowska, Warszawa 2007
Ziembiński Z., O problematyce badawczej nauk prawnych [w:] Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, red. S. Wronkowska, Warszawa 2007
Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995
Ziemski K., Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1978/2
Zubik M., Sokolewicz W., Komentarz do art. 2 i 7 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, LEX 2016

dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-3923

Możliwość zaskarżenia do sądów administracyjnych aktów prawa miejscowego przed ich wejściem w życie – glosa aprobująca do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2021 r. (III OSK 5913/21)

Problematyka legitymacji procesowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym wymaga szczególnej analizy, gdyż pośrednio przesądza o przyjętym modelu sądowej kontroli administracji. Do zagadnienia tego odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym postanowieniu z 6.102021 r., III OSK 5913/21, zasadnie przyjmując, że dokonując wykładni użytego w treści art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyrażenia „interes prawny”, należy odwołać się do reguł wykładni systemowej, dopuszczając tym samym możliwość wniesienia skargi jeszcze przed wejściem w życie aktów prawa miejscowego. Stanowisko powyższe uznać należy za prawidłowe, gdyż tylko wtedy możliwe jest zapewnienie skutecznej, a więc efektywnej, sądowej kontroli.

Słowa kluczowe: akty jednostek samorządu terytorialnego, wejście w życie, interes prawny

Dr Hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poznań, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-3923

Possibility of challenging acts of local law before the administrative courts before they enter into force – approving commentary on the order of the Supreme Administrative Court of 6 October 2021 (III OSK 5913/21)

The issue of procedural legality in administrative court proceedings requires a special analysis, as it indirectly prejudges the adopted model of judicial control of administration. The Supreme Administrative Court addressed this issue in the order in question of 6 October 2021, III OSK 5913/21, rightly accepting that, when interpreting the expression ‘legal interest’ used in Article 101, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government reference needs to be made to the rules on systemic interpretation, thus allowing for the possibility of filing a complaint even before acts of local law enter into force. This position should be considered correct, as only then is it possible to ensure effective and therefore efficient judicial control.

Keywords: acts of territorial self-government units, entry into force, legal interest

Bibliografia / References
Kisiel W., Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych (w orzecznictwie sądów administracyjnych), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/3
M. Stahl M., Zagadnienia proceduralne sądowej kontroli aktów prawa miejscowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/3

dr Marcin Gubała
jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, radcą prawnym i legislatorem.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206

Treści o charakterze informacyjnym w akcie prawa miejscowego – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 czerwca 2021 r. (III SA/Po 778/21)

Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10.06.2021 r., III SA/Po 778/21, w którym sąd ten uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności jednego z przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami. W ocenie organu nadzoru rada miasta wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa. Zdaniem wojewody w akcie prawa miejscowego nie można stanowić o przesłankach uzasadniających wymierzenie grzywny lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Sąd orzekł, że w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda nie rozważył przedmiotowego zagadnienia w sposób wystarczający, nie uzasadnił bowiem, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa w sposób istotny. W glosie zwrócono uwagę na istotny wątek związany z umieszczaniem w tekście prawnym treści o charakterze nienormatywnym oraz poddano analizie zagadnienie wpływu takiej okoliczności na legalność aktu prawa miejscowego.

Słowa kluczowe: akt prawa miejscowego, treści nienormatywne, ceny maksymalne, przewóz osób 

Dr Marcin Gubała
is an assistant professor at the WSB University in Gdańsk, Poland, a legal counsel and a legislator.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206

Informative content in an act of local law – approving commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 10 June 2021 (III SA/Po 778/21)

This opinion applies to the judgment of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 10 June 2021, III SA/Po 778/21, in which the court overturned the supervisory decision of the voivod regarding the invalidity of one of the provisions of the resolution of the Poznań City Council on price zones and the setting of official (maximum) prices and tariff rates for carriage by taxi. According to the supervisory body, the city council overstepped its statutory powers, which constitutes a significant breach of the law. According to the voivod, an act of local law cannot constitute grounds for imposing a fine or withdrawing a licence to perform national road carriage of passengers by taxi. The court held that, in the supervisory decision, the voivod did not sufficiently consider the issue, as he did not justify how the law was materially breached. The opinion draws attention to an important issue related to the inclusion of non-normative content in a legal text and analyses the impact of such a circumstance on the legality of an act of local law.

Keywords: act of local law, non-normative content, maximum prices, carriage of passengers

Bibliografia / References
Chlipała M., Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014/3 
Kaczor J., Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2014/10
Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020 
Sylwestrzak D., Klasyczne przewozy taksówkowe kontra Uber, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018/39
Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997
Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008 
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEiI
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

Przesłanka interesu publicznego w odniesieniu do umorzenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej – glosa aprobująca do wyroku WSA w Szczecinie z 6 listopada 2019 r. (I SA/Sz 427/19)

Ustalenie przez organ kwestii istnienia przesłanki „interesu publicznego” wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków, innych należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, drugą – wyjątek od zasady polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku powinien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi). Poprzez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika, zaś przesłanka interesu publicznego rozumiana jest jako dyrektywa postępowania nakazująca mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy czy korekta jego błędnych decyzji. Zarówno jeden, jak i drugi zwrot normatywny nie ma stałego zakresu treści, lecz jest to zespół ogólnie zarysowanych celów, które należy wziąć pod uwagę w procesie stosowania prawa i zawsze odnosić go do indywidualnej sytuacji podatnika występującego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych.

Słowa kluczowe: opłata adiacencka, interes publiczny, interes strony, umorzenie

Dr Hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEiI
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI), Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

The premise of public interest with respect to the cancellation of arrears from the betterment levy – approving commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 6 November 2019 (I SA/Sz 427/19)

The establishment by the authority that the premise of a ‘public interest’ exists involves the need to compare the relationships on two levels: one is created by the principle that is the punctual payment of taxes and other public law receivables in full, the other – by the exception from the principle involving the application of individual tax relief. In the given case, the authority should establish what is more beneficial from the point of view of the public interest (the collection of receivables or the application of relief). The taxpayer’s important interest should be understood as extraordinary reasons that could disturb the taxpayer’s livelihood, while the premise of the public interest is understood as a directive of conduct requiring the respect of values that are common for the whole of society, such as justice, security, trust in the authorities or correction of its erroneous decisions. Neither one nor the other normative expression has a fixed content, but is a set of generally outlined objectives, which should be taken into account in the process of applying the law and must always refer to the individual situation of the taxpayer applying for the cancellation of his tax arrears.

Keywords: betterment levy, public interest, a party’s interest, cancellation

Bibliografia / References
Choduń A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone – wybrane zagadnienia teoretyczne [w:] A. Choduń, A. Gomułowicz, A. Skoczylas, Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013
Hanusz A., Krukowska-Siembida P., Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach generalnych Ordynacji podatkowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 2016/2
Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. C. Kosikowski, Warszawa 2006

Paweł Bącal

jest studentem IV roku prawa i socjologii oraz absolwentem stosunków międzynarodowych w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3362-646X

Granice swobody regulacyjnej rady gminy przy kształtowaniu statutu młodzieżowej rady gminy – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 sierpnia 2020 r. (III SA/Gl 407/20)

W wyroku z 25.08.2020 r. (III SA/Gl 407/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził, że radzie gminy – ustanawiającej statut młodzieżowej rady gminy – przysługuje prawo do powołania opiekuna tego gremium. Jest to pogląd odmienny od linii zarysowującej się w rozstrzygnięciach nadzorczych, opartej na wąskim ujęciu materii statutowej młodzieżowych rad gmin. Glosowany wyrok zasługuje na aprobatę. Sąd trafnie podkreślił konieczność wyposażenia młodzieżowej rady gminy w narzędzia pozwalające jej na realizację przypisanych zadań, tj. promowanie idei samorządowej. Słusznie podkreślono także, że zasada samodzielności samorządu i działanie jego organów w granicach ustaw powodują, że posiadają one pewną swobodę decyzyjną. Pogląd ten można odnieść zarówno do gminnych rad seniorów, jak i do nowych ram funkcjonowania młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe
: młodzieżowa rada gminy, partycypacja społeczna, statut, samodzielność samorządu, gminna rada seniorów

Paweł Bącal
is a fourth-year student of law and sociology and an international relations graduate from the College of Interdisciplinary Individual Humanities and Social Studies of the University of Warsaw, prize-winner of the Tadeusz Mazowiecki Award of the President of the Capital City of Warsaw for young people supporting the civic society, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3362-646X

Limits of regulatory freedom of the municipal council in forming the statutes of the municipal youth council – approving commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 25 August 2020 (III SA/Gl 407/20)

In the judgment of 25 August 2020 (III SA/Gl 407/20), the Voivodship Administrative Court in Gliwice confirmed that when laying down the statutes for a municipal youth council, a municipal council has the right to appoint a supervisor for this body. This view differs from the line drawn in supervisory decisions based on a narrow view of the statutory subject matter of municipal youth councils. The judgment in question deserves approval. The court rightly emphasized the need to equip the municipal youth council with tools enabling it to perform the tasks assigned to it, namely promoting the idea of self-government. It also rightly emphasized that the principle of independence of the self-government and the operation of its bodies within the limits of the acts of law give them a certain amount of decision-making freedom. This view can be applied both to municipal councils of senior citizens and to the new framework for the functioning of youth councils at all levels of territorial self-government.

Keywords: municipal youth council, social participation, statutes, independence of the self-government, municipal council of senior citizens

Bibliografia / References
Augustyniak M., Młodzieżowa rada gminy [w:] M. Augustyniak, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014
Augustyniak M., Uczestnik partycypacji w gminie – bilans zysków i strat, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015/7–8
Bącal P., Status prawny młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów. Analiza porównawcza [w:] Prawo 2000–2020, red. K. Łukomiak, Łódź 2020
Chochowski K., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w kontekście instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011/5
Dąbek D., Statut [w:] D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2020
Marchaj R., Konsultacje społeczne przeprowadzane z młodzieżową radą gminy lub gminną radą seniorów [w:] R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016
Moll T., Komentarz do art. 5b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2021
Moll T., Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych, „Samorządy Terytorialny” 2015/11
Naleziński B., Komentarz do art. 169 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2019
Płonka-Bielenin K., Młodzieżowe Rady Gminy – 13 lat doświadczeń, „Samorząd Terytorialny” 2015/11
Radziewicz P., Komentarz do art. 94 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2019 
Sokolewicz W., Zubik M., Komentarz do art. 7 [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016
Szewc A., Komentarz do art. 5b [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012
D. Tykwińska-Rutkowska, Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, Samorząd Terytorialny 2017/8
Ziółkowski D., Komentarz do art. 5b [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018

Magdalena Raguszewska
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie stawu hodowlanego: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 lutego 2022 r. (SKO 4122/152/21)

Magdalena Raguszewska

is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Establishing planning permission for a project involving the construction of a breeding pond: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 2 February 2022 (SKO 4122/152/21)

Organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 listopada 2021 r. (SKO 4133/37/21)

The authority with the power to issue a permit for processing non-hazardous waste to be recycled in a recovery process involving filling in adversely transformed land: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 5 November 2021 (SKO 4133/37/21)

Odmowa uzupełnienia orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na podstawie art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami: postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 26 października 2021 r. (SKO 4114/136/21)

Refusal to supplement the decision of the self-government board of appeal on setting the charge for perpetual usufruct of land under Article 77, para. 2a of the Act on Real Property Management: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 26 October 2021 (SKO 4114/136/21)

Gabriel Węgrzyn

jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Opiniowanie projektu planu miejscowego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2021 r. (II OSK 848/19)

Gabriel Węgrzyn

is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Opinion on a draft land use plan with regard to documented mineral deposits: ruling of the Supreme Administrative Court of 19 October 2021 (II OSK 848/19)

Legitymacja do wniesienia skargi na uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2021 r. (II OSK 472/21)

The right to lodge a complaint against a resolution on the location of a housing project: order of the Supreme Administrative Court of 23 March 2021 (II OSK 472/21)


Tomasz Judecki
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Obowiązek uwzględnienia progresywnego narastania opłat za parkowanie przez pierwsze trzy godziny postoju: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 28 października 2021 r. (PN-II.4131.308.2021)

Tomasz Judecki

a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Obligation to apply a progressive increase in parking fees for the first three hours of parking: supervisory decision of the Lublin Voivod of 28 October 2021 (PN-II.4131.308.2021)

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 27 stycznia 2022 r. (NP.II.4131.1.75.2022)

Charges for removing and storing ships and other floating vessels: supervisory decision of the Silesian Voivod of 27 January 2022 (NP.II.4131.1.75.2022)

dr Ryszard P. Krawczyk

jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Zmiany w budżecie: uchwała nr XXII/1341/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6 września 2021 r.

dr Ryszard P. Krawczyk

is a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Changes in the budget: resolution no. XXII/1341/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 6 September 2021

Wieloletnia prognoza finansowa: uchwała nr 225/XVIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 lipca 2021 r.; uchwała nr XXIII/1376/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 14 września 2021 r.; uchwała nr XXIV/1417/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 28 września 2021 r.

Long-term financial forecast: resolution no. 225/XVIII/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 22 July 2021; resolution no. XXIII/1376/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 14 September 2021; resolution no. XXIV/1417/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów of 28 September 2021

Dotacje: uchwała nr 198/XV/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 24 czerwca 2021 r.; uchwała nr 104/g313/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 15 lipca 2021 r.; uchwała nr 227/XVIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 lipca 2021 r.; uchwała nr 159/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 29 kwietnia 2021 r.

Grants: resolution no. 198/XV/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 24 June 2021; resolution no. 104/g313/D/21 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 15 July 2021; resolution no. 227/XVIII/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 22 July 2021; resolution no. 159/XI/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 29 April 2021

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 101/g120/P/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 15 lipca 2021 r.; uchwała nr 38/87/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 listopada 2021 r.; uchwała nr 19/195/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 20 października 2021 r.; uchwała nr 14/152/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 2 lipca 2021 r.

Charge for municipal waste management: resolution no. 101/g313/P/21 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 15 July 2021; resolution no. 38/87/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 November 2021; resolution no. 19/195/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 20 October 2021; resolution no. 14/152/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 2 July 2021

Dopłata gminy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 2/5/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 stycznia 2022 r.

The municipality’s subsidies to the charge for municipal waste management: resolution no. 2/5/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 19 January 2022

dr Justyna Przedańska

jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Współfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej: uchwała nr 22/53/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 30 sierpnia 2021 r.

dr Justyna Przedańska

is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Co-financing of government administration tasks: resolution no. 22/53/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 30 August 2021
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top