Prawo22 marca, 2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2021

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radcą prawnym.
nr ORCID: D-0000-0002-8790-2407

Charakter prawny obowiązku organu wykonawczego gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – glosa częściowo krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2020 r. (II OSK 2151/20)

Należy podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w postanowieniu z 7.10.2020 r., II OSK 2151/20, jeżeli chodzi o zastosowanie art. 101a ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten dotyczy tylko bowiem takich aktów, których dokonania wymaga wyraźnie ustawa. Żadna z czynności żądanych w skardze nie jest ani przez prawo nakazana, ani też dozwolona, oczywiście w kontekście Prezydenta Miasta Poznania. Stąd też nie mogła ona odnieść oczekiwanego zamiaru. Niemniej jednak – zdaniem autora prezentowanej glosy – należało pogłębić argumentację, wskazując, że stroną umowy, której zawarcia domagała się skarżąca spółka, nie może być organ wykonawczy gminy, a tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, i to tylko na żądanie osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, i która złożyła stosowny wniosek. Poza tym podstawą takiego żądania jest art. 64 Kodeksu cywilnego, a nie powoływane przez skarżącą spółkę przepisy. Bezzasadny okazał się również zarzut dotyczący zastosowania art. 31 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, przewidujący jedynie roszczenie cywilnoprawne, które może być kierowane zarówno do gminy, jak i do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przy czym wyraźnie wskazano tu gminę, a nie jej organ wykonawczy.

Słowa kluczowe: zbiorowe odprowadzanie ścieków, zadania własne gminy, zawieranie umów o zbiorowe odprowadzanie ścieków, przekazanie urządzeń kanalizacyjnych

prof. dr. hab. Bartosz Rakoczy
is Head of the Chair of Environmental Law and Public Economic Law at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in Poland, legal counsel.
ORCID: D-0000-0002-8790-2407

Legal nature of the obligation of the executive body of the municipality for the collective disposal of sewage – partially critical commentary on the resolution of the Supreme Administrative Court of 7 October 2020 (II OSK 2151/20)

The view of the Supreme Administrative Court expressed in the resolution of 7 October 2020, II OSK 2151/20 regarding the application of Article 101a of the Act on Municipal Self-Government should be accepted. This is because this provision only applies to such acts, the performance of which is expressly required by the Act. None of the actions required in the complaint are either prescribed by law or permitted, obviously in the context of the Mayor of the City of Poznań. Therefore, it could not have referred to the expected intention. Nevertheless – in the author’s opinion in the presented commentary – the arguments should be deepened by specifying that the party to the agreement, the conclusion of which was demanded by the complainant company, cannot be the executive body of the municipality, but the water supply and sewage company, and only at the request of the person whose property was connected to the network and who submitted an appropriate application. Additionally, the basis for such a request is Article 64 of the Polish Civil Code, and not the regulations cited by the complainant company. The allegation regarding the application of Article 31, para. 1 of the water supply act, which only provides for a civil law claim that can be addressed to both the municipality and to the water supply and sewage company, also proved to be groundless. However, it was the municipality and not its executive body that was clearly indicated here.

Keywords: collective sewage disposal, the municipality’s own tasks, conclusion of agreements on the collective disposal of sewage, transfer of sewerage system equipment

Bibliografia/References
Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2015
Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013
Brynczak B., Ubysz K., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015
Dziadkiewicz B., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Komentarz do przepisów, umowy, taryfy, regulaminy, orzecznictwo, Warszawa 2011
Gałabuda G., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin, odbiorców usług, Zielona Góra 2003
Habryn-Chojnacka E., Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli dłużnika, Warszawa 1992
Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, red. B. Wierzbowski, Bydgoszcz 2006
Korzan K., Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1977
Krzyszczak M., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyków z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005
Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2013
Nawojska-Fahrenholz A., Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2020
Palarz H., Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne, Warszawa 2015
Palarz H., Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017
Rakoczy B., Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2007
Rakoczy B., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Bydgoszcz 2012
Rozwadowska-Palarz A., Palarz H., Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk 2002
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. J. Rotko, Warszawa 2011
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. M. Pawełczyk, Warszawa 2014
Wiśniewski J., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem, Bydgoszcz 2001
Woryna K., Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poradnik odbiorcy, Warszawa 2003

dr hab. Wojciech Gonet
jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
nr ORCID 0000-0003-0066-706X

Skutki zawarcia umowy zbycia nieruchomości Skarbu Państwa przez starostę bez zgody wojewody – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2014 r. (I OSK 3043/13)

Przedmiotem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.03.2014 r., I OSK 3043/13, był m.in. skutek zawarcia umowy zbycia nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przez starostę bez zgody wojewody. Wyrok wskazuje, że umowa zbycia nieruchomości Skarbu Państwa przez starostę bez zgody wojewody jest nieważna i wojewoda może orzec o nieważności uchwały rady powiatu w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania przedmiotowej nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. Orzeczenie sądu wskazuje, że sprawowany przez wojewodę nadzór dotyczy czynności organów jednostek samorządu terytorialnego dla stosunków cywilnoprawnych, z ograniczeniem zastosowania środków korygujących do czynności organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z przepisów ustaw ustrojowych.

Słowa kluczowe: zgoda, zarządzenie, nieważność, umowa, starosta

dr hab. Wojciech Gonet
is a professor at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce in Poland.
ORCID: 0000-0003-0066-706X

Consequences of the head of the county concluding an agreement for the disposal of State Treasury real property without the voivod’s consent – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 27 March 2014 (I OSK 3043/13)

The subject of the Supreme Administrative Court’s ruling of 27 March 2014, I OSK 3043/13, was, among other things, the effect of concluding an agreement on the disposal of real property from the State Treasury’s stock by the head of a county without the consent of the voivod. The ruling states that an agreement on the disposal of real property from the State Treasury’s stock by the head of a county without the consent of the voivod is invalid and the voivod can declare the resolution of the county council on leasing or letting the real property in question for a period of 10 years and on the withdrawal from the obligation to hold a tender procedure for the conclusion of agreements void. The court’s ruling indicates that the voivod’s supervision applies to the actions of the territorial self-government bodies in civil-law relations, with the limitation of the application of remedial measures to the actions of the territorial self-government bodies arising from the provisions of the systemic acts.

Keywords: consent, order, invalidity, agreement, head of the county

Bibliografia/References
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Cześć ogólna (art. 1–125), red. M. Fras M., M. Habdas, LEX 2018

dr hab. Paweł Daniel
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
nr ORCID: 0000-0001-6563-3923

Sposób ustalenia wynagrodzenia geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2020 r. (I OSK 1300/20)

Udział biegłego geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym w świetle obowiązujących przepisów jest obligatoryjny, przy czym postępowanie powyższe jest jednym z nielicznych postępowań administracyjnych, w których strony są zobligowane do ponoszenia jego kosztów. Analiza przepisów odnoszących się do procedury rozgraniczeniowej oraz stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje na prawidłowość powyższej tezy, a glosowany wyrok stanowi istotny głos w zakresie ustalenia charakteru prawnego udziału geodety w postępowaniu mającym za swój przedmiot rozgraniczenie nieruchomości.

Słowa kluczowe: postępowanie rozgraniczeniowe, koszty postępowania, uprawniony geodeta

dr hab. Paweł Daniel
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poznań in Poland.
ORCID: 0000-0001-6563-3923

Method of determining surveyor’s fee in demarcation proceedings –approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 24 November 2020 (I OSK 1300/20)

An expert surveyor must participate in demarcation proceedings in the light of the applicable regulations, whereby these proceedings are among the few administrative proceedings in which the parties are obliged to bear the costs. The analysis of the regulations on demarcation proceedings and the position of the Supreme Administrative Court shows that the above thesis is correct, while the judgment in question constitutes an important voice in the establishment of the legal nature of the surveyor’s participation in the proceedings regarding the demarcation of real property.

Keywords: demarcation proceedings, costs of the proceedings, authorized surveyor

dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
nr ORCID: 0000-0002-7688-4231

Sposób wyznaczenie inkasentów opłaty miejscowej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2018 r. (II FSK 2164/18)

Użyte przez ustawodawcę w art. 19 pkt 1 i art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych słowa „określa”, a także „zarządza” jednoznacznie wskazują, że w wyłącznej gestii rady gminy pozostaje kwestia określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Status inkasenta zobowiązanego do poboru opłaty miejscowej powinien wynikać wprost z aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwala rady gminy wydana na podstawie upoważnienia ustawowego.

Słowa kluczowe: inkaso, inkasent, opłata miejscowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

dr hab. Tomasz Wołowiec
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) in Poland.
ORCID: 0000-0002-7688-4231

Method of appointing local charge collectors – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 September 2018 (II FSK 2164/18)

The words “determines” and “orders” used by the legislator in Article 19, item 1 and Article 19, item 2 of the Act on Local Taxes and Charges clearly indicate that it is within the exclusive competence of the municipal council to specify the collectors and the amount of the fee for collection. The status of a collector who is obliged to collect the local charge should arise directly from an act of local law, namely a resolution of the municipal council issued on the basis of a statutory authorization.

Keywords: collection, collector, local charge, Act on Local Taxes and Charges

Bibliografia/References
Etel L., Komentarz do art. 32 [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011
Kmiecik H., Inkasent a tajemnica skarbowa, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020/2
Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011
Wołowiec T., Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, „Prawo Finansów Publicznych” 2016/11
Wołowiec T., Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, „Procedury Administracyjne i Prawne” 2018/1

dr Dominik J. Kościuk
jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
nr ORCID: 0000-0002-2695-8212

Ocena oddziaływania anten telefonii komórkowej na środowisko w sprawach dotyczących lokalizowania i budowy stacji bazowej, w skład której wchodzi więcej niż jedna antena sektorowa – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 grudnia 2020 r. (II SA/Lu 372/20)

W prezentowanej glosie analizie poddawane są dwa zagadnienia. Pierwsze, dotyczące tezy z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10.12.2020 r., II SA/Lu 372/20, zgodnie z którą: „W celu ustalenia zasięgu pola elektromagnetycznego konieczne jest wyjaśnienie, czy moc anten planowanych do zainstalowania w ramach tego samego przedsięwzięcia nie kumuluje się wzajemnie”, oraz drugie, odnoszące się do uprawnienia odwołujących się do wnoszenia zarzutu braku udziału w postępowaniu administracyjnym niejako „za” osoby, które nie zostały uznane za strony. Zdaniem autora, o ile rację ma sąd twierdząc, że tylko podmiot, który uznaje, iż bez swojej winy nie brał udziału w postępowaniu jest uprawniony do podnoszenia tego zarzutu, o tyle nie sposób poprzeć założenia, że dla ustalenia zasięgu pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej niezbędne jest badanie kumulowania się oddziaływania poszczególnych anten planowanych w ramach jednego przedsięwzięcia (stacji bazowej).

Słowa kluczowe: lokalizacja inwestycji, cel publiczny, kumulowanie oddziaływań, stacja bazowa

dr. Dominik J. Kościuk – is an assistant professor of the Chair of Administrative Law and Proceedings at the Faculty of Law of the University of Bialystok in Poland, a full-time member of the Self-Government Board of Appeal in Białystok.
ORCID: 0000-0002-2695-8212

Assessment of the environmental impact of mobile telephony antennas in cases regarding the location and construction of a base station comprising more than one sectoral antenna –partially critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 10 December 2020 (II SA/Lu 372/20)

Two issues are analysed in the commentary. The first applies to the thesis from the ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 10 December 2020, II SA/Lu 372/20, according to which: “In order to establish the range of the electromagnetic field, it is necessary to establish whether the power of the antennas planned for installation within the same project accumulates”, while the second addresses the right of the appellants to raise an allegation of a lack of participation in administrative proceedings, in a way, “for” persons who have not been acknowledged as parties. According to the author, while the court is right in asserting that only an entity, which acknowledges that it did not participate in the proceedings through no fault of its own, is entitled to raise this allegation, there is no way of accepting the assumption that the cumulative impact of individual antennas planned as part of a single project (base station) needs to be analysed in order to determine the range of the electromagnetic field emitted by mobile telephony base stations.

Keywords: location of the investment, public purpose, cumulative impact, base station

Bibliografia/References
Jaśkowska M., Komentarz do art. 147 [w:] M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2020
Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX 2011
Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020
Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 2009/6

Mikołaj Darmosz – jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Katowice in Poland)

Wpływ przepisów specjalnych ustaw przeciwpandemicznych na przedawnienie zobowiązań podatkowych – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 19 stycznia 2021 r. (SKO.FP/41.4/617/2020/15319)

Impact of the provisions of special anti-pandemic acts on the limitation of tax liabilities – resolution of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 19 January 2021 (SKO.FP/41.4/617/2020/15319)

Umorzenie i przedawnienie zobowiązania do zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 26 marca 2020 r. (SKO.FE/41.4/23/2020/3141)

Discontinuation and limitation of the obligation to refund the fee for staying in a social welfare home – decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 26 March 2020 (SKO.FE/41.4/23/2020/3141)

Magdalena Raguszewska – jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy z powodu naruszenia interesu osób trzecich poprzez pozbawienie dostępu do drogi publicznej – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 21 grudnia 2020 r. (SKO 4122/129/20)

Decision refusing to grant planning permission because of a breach of the interest of third parties by depriving them of access to a public road – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 21 December 2020 (SKO 4122/129/20)

Odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokali magazynowych – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 listopada 2020 r. (SKO 4401/67/20)

Refusal to issue a certificate of independence of storage premises – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 10 November 2020 (SKO 4401/67/20)

Tomasz Judecki – jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – zakres przedmiotowy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2020 r. (II OSK 1821/20)

The care for homeless animals and prevention of homelessness for animals programme – scope of the programme – ruling of the Supreme Administrative Court of 4 November 2020 (II OSK 1821/20)

Gabriel Węgrzyn – jest etatowym etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław in Poland)

Apele i oświadczenia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – zakres spraw publicznych o znaczeniu lokalnym – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 r. (P-1.4131.381.2020.EM)

Appeals and declarations of the territorial self-government unit’s decision-making body – scope of public matters of local importance – supervisory decision of the Zachodniopomorskie Voivod of 31 December 2020 (No. P-1.4131.381.2020.EM)

dr Ryszard P. Krawczyk – jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź in Poland)
ORCID: 0000–0002–7068–0676

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni: uchwała nr 58/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 17 lutego 2020 r.

Co-financing of the construction of home sewage treatment plants: resolution no. 58/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 17 February 2020

Prawnie dopuszczalna treść deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 45/151/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 16 grudnia 2020 r.; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 lipca 2020 r. (II SA/Kr 23/20)

Legally admissible wording of the declaration regarding the level of the fee for solid municipal waste management: resolution no. 45/151/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 16 December 2020; ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 22 July 2020 (II SA/Kr 23/20)

dr Justyna Przedańska – jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław in Poland)
ORCID: 0000-0002-3558-3969

Dotacje: uchwała nr 64/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 17 lutego 2020 r.; uchwała nr 233/XII/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 28 maja 2020 r.; uchwała nr KI-411/218/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 19 sierpnia 2020 r.; uchwała nr KI-411/217/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 19 sierpnia 2020 r.

Grants: resolution no. 64/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 17 February 2020; resolution no. 233/XII/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 28 May 2020; resolution no. KI-411/218/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 19 August 2020; resolution no. KI-411/217/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 19 August 2020

Wybór metody za ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 46/156/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r.; uchwała nr 39/143/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 14 października 2020 r.; uchwała nr 0102-252/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 6 lipca 2020 r.

Choice of the method of setting the fees for municipal waste management: resolution no. 46/156/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 December 2020; resolution no. 39/143/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 14 October 2020; resolution no. 0102-252/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 6 July 2020

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała nr 98/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 4 maja 2020 r.; uchwała nr 47/162/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 grudnia 2020 r.

Template of the municipal waste management declaration: resolution no. 98/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 04 May 2020; resolution no. 47/162/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 23 December 2020

COVID-19 a pomoc publiczna: uchwała nr XIV.108.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 3 czerwca 2020 r.

COVID-19 and state aid: resolution no. XIV.118.K.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 3 June 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top