Prawo08 września, 2017

Opodatkowanie spółki-podatnika CIT z tytułu przekazania wspólnikom majątku likwidacyjnego

Autor: Krzysztof Janczukowicz
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna

Streszczenie

Konsekwencje podatkowe przekazania wspólnikom składników majątkowych likwidowanej spółki dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodu po stronie wspólników otrzymujących te składniki majątkowe. Okazuje się jednak, że w przypadku likwidacji spółki będącej podatnikiem CIT (S.A., sp. z o.o. i S.K.A.) fiksus widzi możliwość opodatkowania również po stronie likwidowanej spółki. Jak zapatrują się na to sądy administracyjne?
Czy można zasadnie twierdzić, że po stronie likwidowanej spółki-podatnika CIT powstaje przychód podlegający opodatkowaniu?
Wydawałoby się, że odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą być tylko dwie: tak albo nie. Sytuację komplikuje jednak zmiana stanu prawnego z dniem 1 stycznia 2015 r. Przed tą datą omawiana kwestia rozpatrywana była na podstawie ogólnych przepisów o przychodzie, tj.
art. 12 i 14 u.p.d.o.p. Od 2015 r. obowiązuje dodany art. 14au.p.d.o.p., który przesądza,
że „w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia". Jak widać przepis ten, namierzony na opodatkowanie świadczeń niepieniężnych, nie wymienia wprost sytuacji likwidacji spółki. Czy należy go więc w tej sytuacji stosować?

Pogląd nr 1: W stanie prawnym od 2015 r. przekazanie wspólnikom likwidowanego majątku nie podlega opodatkowaniu po stronie spółki.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 r.,
I SA/Gd 1218/16, LEX nr 2239245:

„Z treści art. 14a u.p.d.o.p. wynika, że dotyczy on regulowania zobowiązań i ustalenia wysokości przychodu, gdy dochodzi do spełnienia świadczenia rzeczowego. Podział majątku likwidowanej spółki między wspólników jest czynnością odrębną i o innym charakterze niż regulowanie przez osobę prawną, jaką jest spółka, jej zobowiązań."

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2016 r.,

I SA/Sz 1092/16, LEX nr 2195876:
„O przypisaniu spółce przychodu można mówić w przypadku istnienia zobowiązania. Likwidacyjne wydanie majątku nie jest zaś stosunkiem umownym pomiędzy wierzycielem
i dłużnikiem. Jest to czynność "techniczna" będąca częścią procesu likwidacyjnego. Istnieje różnica prawna pomiędzy podziałem majątku spółki a np. wypłatą dywidendy. Skoro wprost z przepisów prawa nie wynika, aby zapłata za umarzane udziały w formie niepieniężnej powodowała powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego, to nie można rozszerzać katalogu źródeł przychodu dla celów podatkowych."

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top