Prawo29 listopada, 2021

Nowe zasady nadzoru - Piotr Gąsiorek

Niniejszy komentarz omawia m.in. formy sprawowania nadzoru pedagogicznego według nowych zasad, wymagania wobec jednostek systemu oświaty, a także zadania i kompetencje dyrektora szkoły, kuratora oświaty oraz innych organów sprawujących ten nadzór.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/11

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, która weszła w życie na początku września, była likwidacja ewaluacji i monitorowania. Pozostała kontrola i wspomaganie, dodano też możliwość występowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do dyrektora szkoły o przekazanie informacji i danych dotyczących jej działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej statutowej (§ 4a r.n.p.). Wystąpienia zastąpiły monitorowane, ale nie stanowią formy nadzoru pedagogicznego.

W efekcie nowelizacji przepisów zmieniły się ponadto:
- zakres i tryb kontroli,
- rodzaj danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego (i dostęp do nich),
- treści planów nadzoru pedagogicznego.

Obecnie przez kontrolę rozumie się działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły prowadzone w niej w celu oceny:
- stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej – planowa nie powinna trwać dłużej niż dwa dni;
- przebiegu procesów kształcenia i wychowania – planowa nie powinna trwać dłużej niż pięć dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni;
- efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej – planowa nie powinna trwać dłużej niż pięć dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top