Prawo17 grudnia, 2018

Nowe zasady BHP - Michał Łyszczarz

Uwzględnienie w planie zajęć równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zasięganie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przy ustalaniu długości przerw międzylekcyjnych, a także obowiązek zapewnienia miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

(…) Do nowych rozwiązań należy obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami (§ 2a r.b.h.p.). W rejestrze trzeba będzie wpisywać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.
Zasady dotyczące wycieczek szkolnych reguluje:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516 ze zm.), obowiązujące w szkołach tzw. starego ustroju szkolnego, np. gimnazjach czy trzyletnich liceach,
- rozporządzenie MEN z 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 1055), obowiązujące np. w ośmioletnich szkołach podstawowych.
Zakładają one szczegółową procedurę, np. wyznaczenie kierownika, opiekunów, opracowanie programu i regulaminu, poinformowanie uczniów i rodziców o celu i trasie, zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i apteczki pierwszej pomocy, organizację transportu, wyżywienia, a w razie potrzeby też noclegu. Nie ma oczywiście podstaw do wykonywania tych czynności w przypadku np. spaceru z uczniami do pobliskiego parku w czasie lekcji wychowawczej. Do tej pory przepisy nie wymagały nawet formalnego rejestrowania takich wyjść, ale teraz będzie to już konieczne.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top