Prawo16 marca, 2021

Nadzór pedagogiczny w czasie pandemii - Izabela Suckiel

Od roku wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy – uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Wciąż szukamy najlepszych rozwiązań, aby nauka przebiegała w sposób sprawny i efektywny. Aby uczniowie niczego nie stracili i mogli się rozwijać. Aby nauczyciele mieli coraz lepsze warunki do realizacji zdalnego nauczania. Aby rodzice mieli poczucie, że nauka zdalna nie jest gorsza od tradycyjnej. A jednym z koniecznych warunków jest sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/3

Wiele lat planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego wyglądały podobnie. Dyrektor sięgał do ustawy o systemie oświaty (dawniej) albo ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – dalej pr. ośw. – (ostatnio), gdzie wprawdzie nie ma definicji nadzoru pedagogicznego, ale w art. 55 ust. 1 określono, że polega na:

a) obserwowaniu, analizowaniu, ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkoły;

b) ocenianiu stanu oraz warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

c) udzielaniu pomocy szkole, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

d) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących bądź wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Tak opisany nadzór pełni nie tylko funkcję kontrolno-oceniającą, z czym generalnie się kojarzy, ale – co szczególnie warto podkreślić – również wspierającą. Ta pierwsza dotyczy przede wszystkim procesów (nauczania, wychowania, opieki), efektów (wyniki nauczania, sytuacja wychowawcza) oraz warunków, w których przebiegają procesy dydaktyczno-wychowawcze (zapewnianie bezpieczeństwa, wyposażenie szkół, kwalifikacje kadry). Z kolei druga polega głównie na inspirowaniu nauczycieli do poszukiwania i podejmowania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych czy wychowawczych i udzielaniu pomocy w realizacji podejmowanych działań. Funkcja wspierająca jest niezwykle istotna w obecnym roku szkolnym, gdy nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami spowodowanymi edukacją i pracą zdalną.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top