Personel Plus Image grafika
Prawo16 maja, 2022

Gospodarka oparta na talencie

Mogłoby się wydawać, że ze względu na zaistniałą w Polsce sytuację ekonomiczną i geopolityczne zawirowania na świecie, wiszą nad nami czarne, deszczowe chmury, w sektorze usług biznesowych mimo wszystko świeci słońce. Należy tylko mądrze wykorzystać panującą koniunkturę i przygotować się na wyzwania przyszłości.

Z analizy ABSL "Strategic Foresight in the Business Services Sector 2021" wynika, że zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w ciągu dekady może się niemal podwoić i osiągnąć poziom 650 tys. osób w 2031 r. Biorąc jednak pod uwagę sytuację demograficzną, ograniczony zasób talentów może być jedną z najistotniejszych barier dla dalszego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwoju procesów KIBS (ang. knowledge intensive business services). Analiza pokazuje też jednoznacznie, że aby tworzyć rozwojowe i dobrze płatne miejsca pracy, należy w perspektywie długoterminowej zabezpieczyć dostępność pracowników o odpowiednich kompetencjach: technologicznych, zwłaszcza związanych z procesami w obszarze nowych technologii i zmiany, posiadających wiedzę specjalistyczną z zakresu zagadnień społecznych, administracyjnych i regulacyjnych, ekonomii oraz języków obcych a także kompetencje miękkie w tym kluczowe dla przywództwa nowego typu dotyczące zarządzania zmianą i rozproszonymi zespołami, jako krytyczne dla utrzymania konkurencyjności.

Dostosowanie edukacji już na jej wcześniejszych etapach oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych budujących kompetencje pracowników w odpowiedzi na potrzeby innowacyjnego biznesu jest niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności Polski. I to jest też nasze wspólne wyzwanie: rozwijać talenty pracowników i przekonać inwestorów, że oferujemy doskonałe zaplecze kadrowe.

Rozwijajmy kompetencje przyszłości

Warto podkreślić, że zauważalnie wzrasta stopień złożoności i zaawansowania procesów i projektów realizowanych w Polsce. Coraz częściej w Polsce lokalizowane są globalne role wspierające procesy decyzyjne w największych światowych firmach. Między innymi dlatego, Rada Doradcza ABSL pracuje nad rozwiązaniami mającymi pomóc uczniom już szkół średnich budować kompetencje kluczowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Piotr Dziwok, honorowy prezes ABSL, inicjator Rady Doradczej ABSL podkreśla: „Jeżeli chcemy budować konkurencyjność Polski, jeżeli chcemy, aby młodzi ludzie odnaleźli się na międzynarodowym rynku pracy, potrzebujemy systemowych, długoterminowych rozwiązań ukierunkowanych na kompetencje przyszłości. W ABSL, z perspektywy międzynarodowych korporacji widzimy wyjątkowo wyraźnie, które obszary w procesie edukacji wymagają wsparcia. Jako Rada Doradcza pracujemy nad szeregiem praktycznych rozwiązań, które docelowo mają wspierać zarówno nauczycieli jak i uczniów. W naszym gronie są wybitni przedsiębiorcy, nauczyciele akademiccy - liderzy z różnych obszarów gwarantujący szeroką perspektywę, niezbędną dla skutecznych rozwiązań”.

Przedstawiciele Rady Doradczej ABSL rozpoczęli konsultacje prowadzone z dyrektorami szkół średnich, których efektem końcowym mają być rozwiązania uwzględniające nie tylko oczekiwania międzynarodowych pracodawców, ale przede wszystkim budowanie konkurencyjności polskich uczniów na globalnym rynku pracy. Wśród priorytetów jest rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją i przede wszystkim, z umiejętnością myślenia koncepcyjnego, pracy zespołowej i przywództwa. Od przyszłego roku przedstawiciele firm zrzeszonych w ABSL będą stałymi gośćmi na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości. ABSL pracuje nad materiałami, które wesprą nauczycieli.

ABSL, w zeszłym roku, uruchomił wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie pionierski kierunek studiów Global Business Service (GBS), który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii. Pierwszy rocznik kierunku w 3-letnim trybie licencjackim rozpoczął edukację w październiku 2021 r. Jak pokazują trendy, pracownik przyszłości w trakcie kariery zawodowej będzie zmieniał zatrudnienie międzysektorowo. Trend ten jest wyraźnie widoczny w krajach Europy zachodniej, stąd też wiedza i kompetencje, nabywane w toku studiów Global Business Service będą obejmować szerokie spektrum z uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych i społecznych dotyczących nauk o polityce i administracji, zarządzania i jakości, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i innych.

Postawmy na cyfryzację

Biorąc pod uwagę, że w sektorze przeważa typ centrów świadczących usługi IT (45,9 proc. ogółu, według badań z 2021 r.), popyt na pracowników mających cyfrowe kompetencje będzie dla sektora usług biznesowych kluczowy. Obecnie na rynku pracy widać zwiększone zapotrzebowanie na specjalizacje, które są przede wszystkim związane z automatyzacją procesów, architekturą chmury, analizą i eksploracją dużych zbiorów danych. Chcąc utrzymać konkurencyjność Polski i transformacji z ośrodków rozliczeniowych do centrów wspomagających podejmowanie decyzji, potrzebne są systemowe, często długoterminowe rozwiązania obejmujące poszerzanie bazy talentów.

Jak mówi Agnieszka Belowska-Gosławska, wiceprezeska ds. cyfryzacji i technologii ABSL: „Dzisiaj jedyną drogą dla sektora jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i przejmowanie coraz bardziej skomplikowanych i wymagających procesów. Musimy zadbać o rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją. W tej sytuacji niekwestionowana jest otwartość na transformacje i umiejętność elastycznego dostosowania się do nowych realiów”.

W najbliższej przyszłości cyfrowa transformacja będzie ogromnym wyzwaniem dla firm z sektora usług biznesowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu w mniejszym stopniu będzie dotyczyła samych technologii, a bardziej ludzi i ich zdolności przystosowania się do nich. Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności nowej generacji, które wypełnią lukę między podażą talentów a popytem, umożliwiając zabezpieczenia potencjału na przyszłość. Dzisiaj barierą dla rozwoju innowacyjności jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby te innowacje wprowadzać, tłumaczyć i rozwijać.

Zabezpieczmy się przed luką kompetencyjną

Analizując dane warto zwrócić uwagę na trendy. Popandemiczna rzeczywistość wymaga nowych wzorców zachowań. Pojawia się konieczność wdrożenia strategii upskillingu oraz reskillingu, by dostosować organizację do wymogów transformacji cyfrowej. Przez upskilling rozumiemy podnoszenie kompetencji w związku z rosnącymi potrzebami, zmieniającym się otoczeniem i nowymi wymaganiami. Reskilling natomiast to zmiana w dotychczasowej drodze zawodowej, polegająca na przekwalifikowaniu się. Jak podkreśla Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów ABSL, członkini Rady Doradczej ABSL: „Dokształcanie pracowników to dziś konieczność, nie opcja, to także odpowiedź na niedobór talentów na rynku pracy. Wdrażanie nowych technologii w firmach wymaga zmiany codziennych nawyków u pracowników, nauczenia ich odnajdywania się w nowej rzeczywistości. Wymaga również specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami – a ich znalezienie nie zawsze jest łatwe. Karierę w branży IT coraz częściej rozpoczynają osoby, które nie ukończyły studiów technicznych. To najlepsza droga dla osób, które chcą wykorzystać szanse, jakie niesie za sobą cyfrowa transformacja”.

ABSL Summit 2022. Facing a Challenging Future

Globalne zmiany i ich konsekwencje, w tym wykształcenie się nowych modeli przywództwa, budowanie odporności biznesu oraz konieczność wypracowania zasad i regulacji zapewniających rozwój zrównoważonych gospodarek opartych na wiedzy to tematy przewodnie zbliżającej się konferencji ABSL Summit 2022, która odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2022 r. Dyskusji poddane zostaną trzy obszary: przywództwo w czasach kryzysu; dane i dezinformacja jako zjawiska odziaływujące na decyzje biznesowe; a także zmieniające się otoczenie społeczno-ekonomiczne i konieczność jego transparentnego uregulowania. Personel Plus, wydawany przez Wolters Kluwer Polska po raz kolejny objął patronatem wydarzenie bo poruszane w jego trakcie tematy uważamy za kluczowe dla przyszłości rynku pracy.

ABSL Summit

jedno z najważniejszych w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzeń analizujących globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny – odbędzie się w Katowicach, w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. Organizatorem jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Głównymi spikerami będzie były Wiceprezydent USA Al Gore oraz mistrz szachowy Garri Kasparow

Więcej: https://abslsummit.com/

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top