Finanse Komunalne
Prawo07 grudnia, 2023

Finanse Komunalne 6/2023

Skutki dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w latach 2021–2022dr hab. Iwona Kowalska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Skutki dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w latach 2021–2022

Subwencja ogólna jest nieodłącznym elementem sytemu finansów publicznych. Legitymizacja tego transferu z budżetu państwa wynika z implementacji zasady subsydiarności oraz zasady adekwatności środków do zadań. Koncepcja subwencji ogólnej podlega ewolucji, co nie pozostaje bez konsekwencji dla systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gmin). Celem badań jest ocena skutków dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych w jej konstrukcji pod koniec 2021 r. oraz w 2022 r. Realizacji celu badawczego posłużyły metody: 1) krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych; 2) analizy sytuacji finansowej gmin pod kątem określenia związku pomiędzy przekazanymi gminom środków z subwencji ogólnej na wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację pod koniec 2021 r. a możliwością uzyskania przez te gminy premii aktywizującej i inwestycyjnej w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej w 2026 r.
W wyniku ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej następuje upodabnianie (w kluczowych aspektach) jej konstrukcji do konstrukcji dotacji celowej, co m.in. ogranicza samodzielność wydatkową gmin. Ponadto implementacja zmian w konstrukcji subwencji ogólnej od 2021 r. przyczynia się do tworzenia dla części gmin systemu kumulacji środków finansowych z subwencji ogólnej, co w efekcie różnicuje sytuację gmin w zakresie dostępu do środków publicznych.

Słowa kluczowe: finanse, gmina, subwencja ogólna, koncepcja, ewoluowanie

Dr Hab. Iwona Kowalska, professor of the Warsaw University of Life Sciences
 
Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Implications of the evolution of the concept of the general subsidy in 2021–2022 for municipal budgets

The general subsidy is an inherent element of the public finance system. The legitimacy of this transfer from the state budget arises from the implementation of the principle of subsidiarity and the principle of adequacy of funds for tasks. The concept of the general subsidy is evolving, which is not without consequences for the system of financing local authority units (especially municipalities). The objective of the study is to assess the consequences of the evolution of the concept of the general subsidy for municipal budgets as a result of the legislative changes introduced in its structure at the end of 2021 and in 2022. The methods used to achieve the research objective were: 1) a critical analysis of the literature on the subject and the acts of law; 2) the analysis of the financial standing of municipalities with regard to determining the relationship between the funds transferred to municipalities from the general subsidy for water supply pipelines and the supply of water, as well as the discharge of sewage at the end of 2021 and the possibility for these municipalities to obtain an activation and investment bonus within the development part of the general subsidy in 2026.
The evolution of the concept of the general subsidy is resulting in the resemblance (in its key aspects) of its structure to that of a special purpose grant, which, among other things, limits the spending independence of municipalities. Furthermore, the implementation of changes in the general structure of the subsidy from 2021 contributes to the creation of a system of accumulation of funds from the general subsidy for some municipalities, which, consequently differentiates the situation of municipalities in terms of access to public funds.

Keywords: finance, municipality, general subsidy, concept, evolution

Bibliografia / References

Gail N., Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, „Samorząd Terytorialny” 1996/10.
Guziejewska B., Subwencje i dotacje dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa, „Gospodarka Narodowa” 2007/4.
Izdebski H., Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.
King D.S., Fiscal Tiers: the Economics of Multi-Level Government, London 1984.
Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010.
Kosek-Wojnar M., Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków 2007.
Musgrave R., The Theory of Public Finance, New Jork 1959.
Ostrowska A., Dochody budżetowe j.s.t. z dotacji [w:] Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi Wzory uchwał deklaracji decyzji umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
Oates W., Fiscal Federalism, New Jork 1972.
Ofiarski Z., Dochody budżetu J.S.T. z subwencji [w:] Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi Wzory uchwał deklaracji decyzji umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
Owsiak S., Finanse, Warszawa 2015.
Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2010.
Pest P., Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2018.
Shah A., The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies, Washington 1994.
Sikora K., Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych, Radom 2010.
Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Warszawa 1993.
Swianiewicz P., Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2023/1 (11).
Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa 2017.

dr Marzena Piszczek 
adiunkt, Katedra Finansów Publicznych, Instytut Finansów, Wydział Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7571-7300
udział w autorstwie tekstu – 50%
prof. dr hab. Krzysztof Surówka 
Kierownik Katedry Finansów Publicznych, Instytut Finansów, Wydział Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8900-8970
udział w autorstwie tekstu – 50%

Kondycja finansowa miast tworzących Unię Metropoli Polskich

W artykule zwrócono uwagę na szczególna rolę, jaką w rozwoju społecznym oraz gospodarczym odgrywają metropolie, oraz dokonano oceny kondycji finansowej polskich metropolii. Badania potwierdzają szczególnie trudną sytuację finansową miast Unii Metropolii Polskich (UMP) po 2019 r., którą charakteryzują spadki dochodów ogółem, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od nieruchomości, a także spadki nadwyżki operacyjnej i towarzyszące im znaczące wzrosty kosztów obsługi zadłużenia, co czyni proces zarządzania finansami polskich metropolii nieprzewidywalnym.

Słowa kluczowe: metropolie, finanse samorządów, kierunki reformy finansów miast metropolitalnych

Dr Marzena Piszczek 
Assistant Professor, Department of Public Finance, Institute of Finance, College of Economics, Finance and Law, Kraków University of Economics, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7571-7300
commitment to the preparation of the article – 50%
Professor Dr Hab. Krzysztof Surówka 
Head of the Department of Public Finance, Institute of Finance, College of Economics, Finance and Law, Kraków University of Economics, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8900-8970
commitment to the preparation of the article – 50%

The financial condition of cities forming the Union of Polish Metropolises

The article focuses on the special role played by metropolises in social and economic development and assesses the financial condition of Polish metropolises. The studies confirm the particularly difficult financial situation of the cities forming the Union of Polish Metropolises (UMP) after 2019, which is characterized by declines in total income, including from the share of personal income tax (PIT) and property tax, as well as declines in operating surplus and their accompanying significant increases in debt servicing costs, which makes the financial management process of Polish metropolises unpredictable.

Keywords: metropolises, local authority finance, directions of reform of metropolitan city finance

Bibliografia / References
Augustyniak M., Metropolie we współczesnym samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji, kilka refleksji o wykonywaniu zadań metropolitalnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2022/57.
Benassi M., Governance Factors in a Network Process Approach, „Scandinavian Journal Management” 1995/3.
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa, „Samorząd Terytorialny” 2012/1–2.
Goldsmith S., Eggers W.D., Governing by Network. The New Shape of the Public Sector, Waszyngton 2004.
Heffner K., Funkcje metropolitalne stolic województw Polski zachodniej. Ekspertyza, Opole 2011.
Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa 2009.
Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, Warszawa 2006.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2012, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/kpzk.pdf (dostęp: 26.10.2023 r.).
Piszczek M., Surówka K., Sytuacja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2018-2022 a idea samorządności - na przykładzie gmin, miast na prawach powiatu oraz miast metropolitalnych, "Finanse Komunalne" 2023/4.
Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 20.07.2023 r.).
Szlachetko J.H., Gajewski R. (red.), Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Gdańsk 2016.
The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development, ESPON Project 1.1.1, Nordregio, Third interim report, Stockholm August 2003. 
Williams G., Institutional Capacity and Metropolitan Governance: The Greater, Toronto Area, „Cites” 1999.
Zygierewicz A., Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii, „Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych” 2006/1258.

dr Marcin Będzieszak 
Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3167-6356

Charakter i skala zmian w dochodach i wydatkach wykazanych w wieloletnich prognozach finansowych jako skutek zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego

Celem artykułu jest określenie charakteru i skali zmian w dochodach i wydatkach wykazanych przez gminy i miasta na prawach powiatu w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF) w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych – regulacyjnych i gospodarczych, a także decyzji wewnętrznych. W badaniu główną uwagę poświęcono kwestii przesuwania negatywnych skutków finansowych na lata wykraczające poza rok budżetowy oraz skali zmian dokonywanych w odniesieniu do roku budżetowego. Wnioski o charakterze ogólnym są następujące: badane jednostki, dokonując zmiany grup dochodów bieżących, częściej stosują ten sam wskaźnik wzrostu dla kolejnych lat, a jako narzędzie racjonalizacji wydatków wykorzystują w większym stopniu ograniczenie wydatków bieżących niż majątkowych.

Słowa kluczowe: wieloletnia prognoza finansowa, dochody samorządowe, wydatki samorządowe

Dr Marcin Będzieszak 
Department of Economic Policy and Monetary Theory, Warsaw School of Economics, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3167-6356

The nature and scale of changes in income and expenditure disclosed in the long-term financial forecasts as a result of changes in the regulatory and economic environment

The objective of the article is to determine the nature and scale of changes in income and expenditure disclosed by municipalities and cities with the rights of counties in the Long-Term Financial Forecasts (LTFF) as a result of the impact of external – regulatory and economic – factors, as well as internal decisions. The study mainly focused on the matter of shifting the negative financial impacts to years extending beyond the budget year and the scale of changes made with respect to the budget year. The conclusions of a general nature are that the entities surveyed frequently apply the same growth rate for successive years when making changes to groups of current income, and they rely more strongly on reducing current expenditure for rationalizing spending than on reducing spending on assets.

Keywords: long-term financial forecast, local authority income, local authority expenditure

Bibliografia / References
Babczuk A., Pudło E., Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2011/7–8.
Czekaj M., Kondraszewicz P., Wieloletnia prognoza finansowa – narzędzie administracyjne czy zarządcze?, „Finanse Komunalne” 2016/11.
Czempas J., Marcinek K., Specyfika inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a wymóg realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, „Finanse Komunalne” 2017/1–2.
Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/273.
Dylewski M., Filipiak B., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne” 2010/12.
Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016/11.
Franek S., Konsekwencje kryzysu covid-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE, „Optimum. Economic Studies” 2022/3 (109).
Franek S., Wieloletnia prognoza finansowa – przymus czy potrzeba?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska . Sectio H. Oeconomia” 2012/3, vol. XLVI.
Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, „Finanse Komunalne” 2010/10.
Kwiatkowski K., Tyszkiewicz W., Wójcik M., Raport: Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju, Warszawa 2021.
Malinowska-Misiąg E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii, „Optimum. Economic Studies” 2022/1 (107).
Misiąg W., Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania i kontroli działalności inwestycyjnej, „Finanse Komunalne” 2020/5.
Ofiarski Z., Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/2 (84).
Owsiak K., Narzędzia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2017/6, vol. LI.
Owsiak K., Władze samorządowe wobec presji na wydatki związane z kryzysem pandemicznym [w:] Finanse publiczne, red. M. Zioło, Warszawa 2021.
Patrzałek L., Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z „Wieloletnim planem finansowym państwa”, „Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2011/10.
Piszczek M., Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/485.
Salachna J.M., Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej prognozy finansowej?, „Finanse Komunalne” 2015/1–2.
Salachna J.M., Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST – problemy z interpretacją obowiązujących regulacji, „Finanse Komunalne” 2011/4.
Sawicka K., Wieloletnia prognoza finansowa a racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia” 2012/46.
Sherwood M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU Member States, Discussion Paper 021, December 2015.
Stolorz-Krzisz E., Dylematy związane z wieloletnią prognozą finansową – praktyka, „Finanse Komunalne” 2017/1–2.
Swianiewicz P., Łukomska J., Sytuacja finansowa samorządów po III kwartale 2022 roku – stabilizacja czy o krok od katastrofy?, Warszawa 2022.
Swianiewicz P., Łukomska J., W jaki sposób pogarszanie się sytuacji finansowej wpływa na zmiany w realizowanych politykach lokalnych?, Warszawa 2021.
Szołno-Koguc J., Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi [w:] Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej: VII Forum Samorządowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, vol. 76.
Śmiechowicz J., Subwencja i dotacje z budżetu państwa – funkcje, zasady przyznawania oraz rola w tworzeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Felis, M. Korolewska, „Studia BAS” 2021/4 (68).
Uryszek T., Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017/4 (129).
Walasik A., Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, „Samorząd Terytorialny” 2011/1–2.
Wiśniewska D., Wiśniewski M., Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014/1 (76).
Wójtowicz K., Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach państwowych [w:] Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Felis, M. Korolewska, „Studia BAS” 2021/1 (65).
Wyszkowska D., Wyszkowski A., Dylematy wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym, „Finanse Komunalne” 2016/11.

Artur Banaś 
pracownik Urzędu Gminy w Ożarowicach w Referacie Podatków i Finansów, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku Podatki i Prawo Podatkowe, Polska
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0621-7127

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny na tle ostatnich lat

W art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) zdefiniowano pojęcie związania gruntów, budynków i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od wielu lat określenie to – wydawać by się mogło, że stosunkowo łatwe – sprawia problemy interpretacyjne zarówno podatnikom, jak i gminnym organom podatkowy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 24.02.2021 r., SK 39/19, spowodował na nowo rozgrzanie sporu o to, jak interpretować to pojęcie. Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie poglądów judykatury i doktryny prawa na temat jego interpretacji z art. 1a ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l., z podziałem na czas sprzed wyroku TK z 24.02.2021 r. i po tym czasie. Zostanie też podjęta próba ustalenia, czy wyrok TK z 24.02.2021 r. faktycznie wprowadził rewolucję i zmianę kierunku interpretacyjnego pojęcia związania nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazany zostanie też inny wyrok TK – z 12.12.2017 r., SK 13/15, który również dotyczył rozumienia związania nieruchomości z działalnością gospodarczą w przypadku, kiedy stanowi ona współwłasność osób fizycznych, a kiedy tylko jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą, i wydaje się, że TK dwukrotnie rozpoznawał tę samą sprawę, ale z odmiennymi skutkami. Dwa wyroki TK dotyczące tego samego przepisu w tak krótkim czasie świadczą o tym, że konstrukcja przepisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie jest zbyt udana i sprawia w praktyce ogromne problemy interpretacyjne zarówno podatnikom, jak i gminnym organom podatkowym, ale też sądom administracyjnym. 

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, działalność gospodarcza, orzecznictwo, stawka podatku, związanie z działalnością gospodarczą

Artur Banaś 
employee of the Ożarowice Municipal Office in the Tax and Finance Department, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice and the Humanitas University in Sosnowiec in Taxation and Tax Law, Poland
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0621-7127

Land, buildings and structures associated with business activity – review of the case law and views of the legal doctrine in recent years

Article 1a, para. 1, item 3 of the Act on Local Taxes and Charges defines the notion of the association of land, buildings and structures with conducting business. For many years, this term, which would appear to be relatively easy, has caused interpretation problems for both taxpayers and municipal tax authorities. The ruling of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021, SK 39/19, has again heated up the dispute on how to interpret this notion. The objective of this article is to succinctly present the views of the judicature and legal doctrine on its interpretation from Article 1a, para. 1, item 3 of the Act on Local Taxes and Charges distinguishing between the time before and after the ruling of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021. An attempt has also been made to establish whether the ruling of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021 actually introduced a revolution and a change in the interpretative direction of the notion of association of real property with the business conducted. Another ruling of the Constitutional Tribunal, of 12 December 2017, SK 13/15, has been identified, as it also applied to the understanding of the association of real property with business activity in the case where it is co-owned by natural persons and where only one of them conducts business, and it seems that the Constitutional Tribunal considered the same case twice, but with different outcomes. Two rulings of the Constitutional Tribunal regarding the same provision in such a short time demonstrate that the structure of the provisions of the Act on Local Taxes and Charges is not very good and, in practice, creates huge interpretation problems for both taxpayers and municipal tax authorities, but also for the administrative courts. 

Keywords: property tax, business activity, jurisprudence, tax rate, association with business activity

Bibliografia / References
Banaś A., Trwały zarządca a podatnik w podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2022/4.
Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2016.
Dowgier R., Glosa do wyroku TK z 12.12.2017 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/3.
Dowgier R., Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a opodatkowanie nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008/12.
Etel L., Co wynika z wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. SK 39/19, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2021/7.
Etel L., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022/1 (65).
Etel L., Opodatkowanie nieruchomości – kierunki pożądanych zmian [w:] Dylematy Reformy Systemu Podatkowego w Polsce. Część trzecia, red. J. Kulicki, H. Dzwonkowski, Warszawa 2016.
Etel L., Podatek od budynków, budowli i gruntów – komentarz praktyczny, Warszawa 2022.
Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Białystok 1998.
Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020.
Etel U., Wykorzystanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w wymiarze podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010/5.
Gniewek E. (red.), Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wrocław 2021.
Kołodziejski S., Ekonomiczna i społeczna funkcja posiadania, „Palestra” 1967/6.
Kulik P., Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców – próba zmian czy już nowa zasada orzecznicza?, „Palestra” 2014/7–8.
Olczyk A., Związanie gruntów, budynków i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej – kierunek zmian interpretacyjnych, „Nieruchomości@” 2021/4.
Pahl B., Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19, „Przegląd Sejmowy” 2022/6.
Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka. Warszawa 2017.
Pahl B., Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków lokalnych. Zarys problemu [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, Warszawa 2020.
Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–449(1), t. 1, Warszawa 2020.
Radzikowski K., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości osobistego majątku przedsiębiorcy, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015/7.
Zoll F., Prawo cywilne, Poznań 1931.

dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska 
Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

Zlecenie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej a możliwość i zakres prywatyzacji zadań gminy

Wykorzystanie chmur obliczeniowych może przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych przez organy publiczne. Biorąc pod uwagę specyfikę działań podejmowanych przez administrację publiczną, konieczne jest jednak przeanalizowanie, czy korzystanie z chmur może zostać uznane za prywatyzację zadań publicznych oraz czy wiążą się z tym określone konsekwencje prawne. W artykule autorka omawia relację pomiędzy prywatyzacją zadań publicznych a wykorzystaniem narzędzi chmurowych oraz zwraca uwagę na najważniejsze elementy umowy pomiędzy organem administracji publicznej a dostawcą chmury obliczeniowej.

Słowa kluczowe: prywatyzacja, chmura obliczeniowa, zadania publiczne, outsourcing

Dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska 
Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

Outsourcing cloud computing compared with the possibility and scope of privatizing municipal tasks

The use of cloud computing can contribute to increasing the efficiency of the fulfilment of public tasks by public authorities. However, given the specificity of activities undertaken by public administration, an analysis needs to be conducted of whether the use of clouds can be considered privatization of public tasks and whether certain legal consequences are associated with it. In the article, the author discusses the relationship between the privatization of public tasks and the use of cloud tools, as well as drawing attention to the most important elements of the contract between the body of public administration and the cloud computing provider.

Keywords: Privatization, cloud computing, public tasks, outsourcing

Bibliografia / References
Barczewskia-Dziobek A., Podmioty niepubliczne w sferze wykonywania zadań administracji lokalnej [w:] J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009.
Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007.
Bielak-Jomaa E., Lubasz D., RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.
Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.
Bitner M., Kulesza M., Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009/6.
Cwalińska J., Prywatyzacja zadań publicznych – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020/3.
Fleszer D., Umowne powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako forma prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2012/7–8.
Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015.
Jabłoński M., Wygoda K., Legalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w sferze publicznej: aspekty praktyczne, Warszawa 2021.
Kuźnicka D., Ochrona danych osobowych w RODO a przetwarzanie danych w chmurach obliczeniowych [w:] Nowe standardy w ochronie danych osobowych, Warszawa 2018.
Młotkiewicz M., Powierzenie przetwarzania w sektorze publicznym na wybranych przykładach, „Informacja w Administracji Publicznej” 2020/2.
Oleński J., Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granie outsourcingu w e-administracji, https://historiainformatyki.pl/historia/jozef-olenski-outsourcing-w-e-administracji, dostęp: 28.02.2023 r.
Pyka A., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2019/1.
Rogacka-Łukasik A., Outsourcing w procesie świadczenia usług społecznych jako forma zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2017.
Sakowska-Baryła M, Wygoda K., Proces przetwarzania danych osobowych i jego legalizacja w sektorze publicznym [w:] M. Jabłoński, M. Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, Wrocław 2018.
Szarek R., Glosa do wyroku sądu antymonopolowego z dnia 6 stycznia 1999 r., XVII Ama 60/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000/11. 

Mirosław Paczocha 
zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, radca prawny, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2220-3442

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałą budżetową w zakresie wydatków budżetu obywatelskiego. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 2.06.2022 r., I SA/Rz 264/22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 2.06.2022 r., I SA/Rz 264/22, wyraził pogląd, że zakaz usuwania lub zmiany w uchwale budżetowej zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego nie dotyczy działań organu nadzoru, wykonywanych w ramach jego właściwości rzeczowej. Sąd stwierdził, że podjęcie przez mieszkańców gminy decyzji o wyborze danego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego nie sprawia, że wadliwy projekt staje się zgodny z prawem. Zaprezentowane przez sąd administracyjny stanowisko jest trafne i należy je w pełni podzielić. Przyjęcie przeciwnego poglądu, prezentowanego przez skarżącą gminę, prowadziłoby w istocie do wyłączenia ujętych w uchwale budżetowej wydatków na przedsięwzięcia wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spod nadzoru właściwego organu.

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, ustalenie budżetu, zakaz istotnych zmian wydatków budżetu obywatelskiego

Mirosław Paczocha 

Deputy President of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów, legal counsel, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2220-3442

Supervision of the regional chamber of audit over a budget resolution regarding civic budget spending. Approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 2 June 2022, I SA/Rz 264/22

In its ruling of 2 June 2022, I SA/Rz 264/22, the Voivodship Administrative Court in Rzeszów expressed the view that the prohibition to remove or change tasks selected within the civic budget in a budget resolution does not apply to the actions of a supervisory body performed within its substantive jurisdiction. The court held that the decision of the municipality’s residents to select a given project for implementation in the civic budget does not mean that a defective project becomes legal. The position presented by the administrative court is correct and should be fully accepted. The acceptance of the opposite view, which is presented by the appellant municipality, would essentially lead to the exclusion of the expenditures contained in the budget resolution on projects selected for implementation within the framework of the civic budget from the supervision of the competent authority.

Keywords: civic budget, setting the budget, prohibition to make significant changes in spending from the civic budget

Bibliografia / References
Baranowska-Zając W., Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2019/44.
Chmielnicki P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2022.
Dębowska-Romanowska T., Budżet obywatelski jako instytucja prawa samorządowego [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, red. H. Skłodowski, Łódź-Warszawa 2015, tom XVI, zeszyt 3, część III, Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-3-3.pdf.
Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie gminny. Komentarz, LEX 2021.
Dziedziak B., Ostrowska A., Witalec W., Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, Legalis 2022.
Gajewski S., Jakubowski A. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Legalis 2018.
Martela B., Bubak G., Janik L., Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021, Kraków 2022, https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2022/06/Martela-B.-Janik-L.-Bubak-G.-2022-Barometr-BO.-Edycja-2021.pdf.
Rulka M., Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.05.2015 r. (II GSK 942/14) „Finanse Komunalne” 2016/4.
Sześciło D., Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce, „Finanse Komunalne” 2012/12.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020.

dr hab. Barbara Jaworska-Dębska 
emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2983-0203

Recenzja publikacji „System prawa samorządu terytorialnego. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania”, pod redakcją naukową Ireny Lipowicz, Warszawa 2022, s. 621

Dr Hab. Barbara Jaworska-Dębska 
retired professor of the University of Łódź, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2983-0203

Review of the publication ‘System of local authority law. Basic concepts and legal grounds for operation’, academic editor Irena Lipowicz, Warsaw 2022, p. 621

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top