Finanse Komunalne
Prawo04 kwietnia, 2022

Finanse Komunalne 2/2022

Niektóre prawnokarne instrumenty kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd terytorialnydr Piotr Jóźwiak 
adiunkt, Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6223-971X

Niektóre prawnokarne instrumenty kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd terytorialny

Tematyka ładu przestrzennego kojarzy się głównie z prawem administracyjnym, czasem również z prawem cywilnym. Rzadko kiedy mówi się natomiast o związkach ładu przestrzennego z prawem karnym. Podkreśla się, że planowanie przestrzenne może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu przestępczości. Klasycznym przykładem jest tutaj znana amerykańska „teoria wybitych okien” autorstwa George'a Kellinga i James’a Q. Wilsona. Zdecydowana większość regulacji mających na celu kształtowanie ładu przestrzennego ma charakter administracyjny. Są jednak również przepisy o charakterze karnym. Przykładem są administracyjne kary pieniężne wymierzane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz konserwatora zabytków. Podsumowaniem artykułu są rozważania dotyczące skuteczności przepisów chroniących dostęp obywateli do plaż, jezior i innych akwenów wodnych.

Słowa kluczowe: ład przestrzenny, kary pieniężne, konserwator zabytków, samorząd terytorialny, prawo dostępu do jezior

Dr Piotr Jóźwiak 
assistant professor, Department of Public Law and Theory of Law, Faculty of Psychology and Law, SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6223-971X

Selected criminal law instruments for local authorities to define the spatial order

The subject of spatial order is mainly associated with administrative law and sometimes also with civil law. However, the connection between spatial order and criminal law is rarely mentioned. It is emphasized that spatial planning can play an important role in crime prevention. A classic example here is the well-known ‘broken windows theory’ by George Kelling and James Q. Wilson. The vast majority of regulations intended to form spatial order are of an administrative nature. However, there are also criminal regulations. Examples here are administrative fines imposed by a mayor or a conservator of monuments. The article concludes by considering the effectiveness of laws protecting access to beaches, lakes and other bodies of water for citizens.

Keywords: spatial order, fines, conservator of monuments, local authorities, right of access to lakes

Bibliografia / References
Brzezicki T., Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy, „Przegląd Podatkowy” 2016/8.
Burski K., Charakter prawny kary pieniężnej przewidzianej w art. 37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016/5. 
Bursztynowicz M., Który organ i na podstawie jakich przepisów jest właściwy do wyegzekwowania obowiązku zachowania odstępu 1,5 m od ogrodzenia działki do linii brzegowej jeziora, LEX 2020.
Danecka D., Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Warszawa 2018. 
Daniel P., Naruszenie przepisów prawa własności jako źródło legitymacji do wniesienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/3.
Goleń G. [w:] Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, red. A. Fogel, Warszawa 2016. 
Harcourt B.E., Ludwig J., Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment, „University of Chicago Law Review” 2006/1 (73).
Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013. 
Janku Z., Kara – administracja publiczna – prawo administracyjne [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009. 
Kelling G.L., Wilson J.Q., Broken windows. The police and neighborhood safety, „Atlantic Monthly” 1982/3 (249). 
Kellling G.L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu (tłumaczenie B. Ludwiczak), Poznań 2000. 
Kotulski M., Organy ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym, „Samorząd Terytorialny” 2011/7–8.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.
Krupa-Dąbrowska R., Wysokie kary mają chronić zabytki, „Rzeczpospolita” z 14.09.2017 r. 
Lang J. [w:] E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Longchamps F., Problemy pogranicza prawa administracyjnego, „Studia Prawnicze” 1967/16.
Longchamps M., Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną, Wrocław 1986.
Marek A. [w:] System prawa karnego. Zagadnienia ogólne. Tom 1, red. A. Marek, Warszawa 2010.
Marszelewski M., Marszelewski W., Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywaniem ze szczególnym uwzględnieniem jezior, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014/4.
Osuch-Chacińska L., Co gmina może zrobić w sytuacji, gdy otrzymała zgłoszenie o ogrodzeniu działki od strony jeziora w odległości mniejszej niż 1,5 m?, LEX 2018. 
Paradowski M., Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym, „Roczniki Administracji i Prawa” 2020/3. 
Piasecka-Sobkiewicz M., Właściciel działki nie może zabronić dostępu do jeziora, „Dziennika Gazeta Prawna” z 17.08.2012 r.
Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.
Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Wincenciak M. [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski,  Warszawa 2021. 
Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2019.
Raczkowska M., Nie wolno zabraniać dostępu do publicznego jeziora, „Dziennik Gazeta Prawna” z 2.06.2015 r. 
Radecki W., Ochrona środowiska w polskim prawie karnym. Cz. I. Pojęcie i zakres prawa karnego środowiska, „Monitor Prawniczy” 1997/12.
Radecki W., Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim, „Prokuratura i Prawo” 2017/10. 
Radecki W., Polskie prawo karne środowiska. Próba spojrzenia syntetycznego, „Ius Novum” 2009/1.
Sachajko M., Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002/1.
Wróbel W., Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej [w:] Represyjność polskiego prawa karnego, red. A.J. Szwarc, Poznań 2008. 
Żak-Stobiecka A., Administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty odpowiedzialne za opiekę nad zabytkami, „Nieruchomości” 2019/7. 

dr hab. Janina Kotlińska, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4206-0450

Beneficjenci i kierunki dotacji z samorządowych budżetów

Podjęty w artykule problem badawczy dotyczy form i kierunków wydatków budżetowych jednostek samorządowych w Polsce. Jego celem jest: (1) identyfikacja rodzajów dotacji i determinantów ich wysokości, (2) wskazanie znaczenia dotacji w wydatkach budżetowych jednostek samorządowych (JST) oraz struktury rodzajowej i podmiotowej tych dotacji, a w szczególności (3) przedstawienie zmian w tym zakresie między rokiem 2010 a 2019 (ostatnim rokiem, którego wyniki nie zostały zakłócone skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2) oraz diagnoza tych sfer działalności podmiotów publicznych, w których z powodzeniem udaje się funkcjonować podmiotom prywatnym. Jednostkami objętymi badaniem w artykule są: województwo wielkopolskie, powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu leżące w granicach tego województwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dotacje stanowią rosnący kierunek wydatków jednostek samorządowych, a coraz większa część z nich trafia do podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Słowa kluczowe: budżet samorządowy, wydatki budżetowe, dotacja, wykonawcy zadań samorządowych, podmiot spoza sektora finansów publicznych

Dr Hab. Janina Kotlińska, professor of the John Paul II Catholic University of Lublin
Institute of Economics and Finance, Department of Finance and Accounting, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4206-0450

Beneficiaries and directions of grants from local authority budgets

The research problem addressed in the article applies to the forms and directions of budget spending of local authorities in Poland. The objective is to (1) identify the types of grant and the determinants of their amounts, (2) specify the importance of the grant to local authority (LAU) budget spending and the structure of these grants by type and entity; and, in particular, (3) present the changes between 2010 and 2019 (the last year for which the results were not affected by the effects of the SARS-CoV-2 pandemic) and to diagnose the areas of activity of public sector entities in which private entities manage to operate successfully. The units studied in the article are the Wielkopolskie Voivodship, as well as rural counties and cities with the rights of counties located in the Voivodship. Based on the analyses conducted, it was established that grants represent a rising trend in local authority spending and that an increasing proportion of them goes to entities from outside the public finance sector which perform public tasks in education and upbringing, culture and the protection of national heritage, physical culture and sport.

Keywords:
local authority budget, budget spending, grant, local authority contractor, non-public finance entity

Bibliografia / References
Adamiak J., Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2013/1 (2).
Babczuk A., Beneficjenci dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, red. A. Babczuk, A. Talik, Warszawa 2015.
Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010.
Czajkowska-Matosiuk K., Dotacje na ochronę środowiska z budżetu gminy i budżetu powiatu, „Prawo i Środowisko” 2011/2.
Czerski P., Hanusz A., Niezgoda A., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
Dworowska W., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, Gdańsk 2007.
Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, Warszawa 1965.
Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.
Guziejewska B., Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych [w:] Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Poznań 2009.
Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2005.
Kańduła S., Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Szczecin 2010.
Kargol-Wasiluk A., Współczesny sektor publiczny w świetle prawa Wagnera [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Wrocław 2011.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
Kotlińska J., Wpływ lokalizacji gminy na wielkość i strukturę dochodów podatkowych [w:] Wpływy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, red. J. Śmiechowicz, J. Szołno-Koguc, Lublin 2019.
Kotlińska J., Chyra K., Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce, „Finanse Komunalne” 2019/4.
Kotlińska J., Nucińska J., Bednarz J., Education Financing: Explaining the Expenditure Concentration Gap between the State and Local Governments in Poland 2008–2019, „European Research Studies Journal” 2021/24 (2).
Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013.
Musgrave R.A., Federalizm fiskalny [w:] J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa 2005.
Musgrave R.A., Fiscal Systems, New Haven 1969.
Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, New York 1989.
Musiałkiewicz R., Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Toruń 2008.
Ofiarski Z., Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2012/46 (3), sectio H.
Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002.
Ostrowska A., Jakie są istota i rodzaje dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu j.s.t.? [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
Ostrowska A., Udzielanie dotacji niepublicznym jednostkom oświaty – samorządowa powinność czy samorządowe władztwo finansowe? [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Toruń 2013.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.
Patrzałek L., Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2017/51 (6), Sectio H.
Piotrowska-Marczak K., Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. nauk. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańsk 2003.
Sawicka K., Dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009.
Szczęsny W., Czy nadal aktualne jest prawo Wagnera?, „Ekonomia i Prawo” 2006/2: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boelke.
Wagner A., Three Extracts on Public Finance [w:] Classics in the Theory of Public Finance, red. R.A. Musgrave, A.T. Peacock, London–New York 1958.
Zioło M., Dotacja w systemie finansów publicznych. Zarys problematyki [w:] Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, red. A. Babczuk, A. Talik, Warszawa 2015.
Żółciak T., Zadania własne cudzymi rękami, „Dziennik Gazeta Prawna” 2012/84.

Magdalena Tyska 
doktorantka, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8600-9975

Możliwość opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń typu paczkomaty 

W artykule podjęto rozważania na temat przedmiotu podatku od nieruchomości w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstałych po zmianie przepisów Prawa budowlanego, dokonanej przez ustawę z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Konstrukcja norm prawnych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie odsyłającym do terminologii budynku i budowli zawartej w Prawie budowlanym jest niejednoznaczna, co nieustannie prowadzi do niezgodności stanowisk organów podatkowych i podatników. Nawiązując do problemów z określeniem ustawowego zakresu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w artykule podjęto rozważania na kanwie opodatkowania urządzeń technicznych, tj.: bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, które to urządzenia zostały wskazane w dodanym przez wspomnianą nowelizację art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy – Prawo budowlane. Problematykę tę ukazano przez pryzmat poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które z uwagi na aktualność tematyki nie ukształtowało jeszcze jednoznacznego stanowiska.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, budowla, budynek, urządzenia techniczne, paczkomaty

Magdalena Tyska
PhD student, Department of Financial Law and Tax Law, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8600-9975

Possibility of charging property tax on devices such as parcel machines 

The article discusses the subject of property tax regarding doubts in interpretation arising from the provisions of the Construction Law amended by the Act on the Amendment of the Construction Law and certain other Acts of 13 February 2020. The structure of the provisions of the Act on Local Taxes and Charges regarding the terminology of a building and structure contained in the Construction Law is ambiguous, which constantly leads to inconsistencies between the positions of the tax authorities and taxpayers. Among the problems with establishing the statutory scope of the subject matter that is taxable with property tax, the article discusses the taxation of technical devices such as ATMs, ticket machines, cash deposit machines, vending machines, machines storing parcels and machines used to perform other types of service of a height of up to 3m inclusive, which have been specified in the amendment adding Article 29 para.2, item 28 of the Construction Law. This issue has been presented from the point of view of the legal doctrine and the line of judgments, which, given the topicality of the subject, has not yet formed an unambiguous position.

Keywords: property tax, structure, building, technical devices, parcel machines

Bibliografia / References
Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX 2021.
Etel L., Dowgier R., Nieopodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018/1.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013.
Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2007.
Rogowski Ł., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości automatów przechowujących przesyłki, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2021/4.
Smoleń P., Świstak M., Praktyka opodatkowania wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019/3, t. XXIX. 
Zaręba I., Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości, „Świat Nieruchomości” 2015/91.

Katarzyna Gawrońska 

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2956-0370

Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Artykuł przedstawia najważniejsze zmiany w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 11.08.2021 r. Dotyczą one zasad obejmowania gminnym systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych, maksymalnych stawek opłaty za pojemniki lub worki oraz realizacji opłaty od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zmiany stanowią odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą jednak generować kolejne problemy interpretacyjne. Skutkują także koniecznością podjęcia przez radę działań uchwałodawczych i dostosowania aktów gminnych do nowych przepisów.

Słowa kluczowe: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, system gospodarowania odpadami komunalnymi

Katarzyna Gawrońska 
Member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok; member of the Expert Team on Local Tax Law, Poland 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2956-0370

Amendment to the provisions on municipal waste management charges from owners of uninhabited property


The article presents the most important changes regarding the charge for municipal waste management from owners of uninhabited properties introduced by the amendment to the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities of 11 August 2021. They apply to the principles of including uninhabited properties in the municipal waste collection system, the maximum rates of charges for containers or bags and the collection of the charge from owners of properties used for recreation and holiday purposes. The changes are a response to the reservations raised by local authority units, but may generate further problems with interpretation. They also result in the need for the council to pass resolutions and adjust municipal acts to the new regulations.

Keywords: municipal waste management charge, municipal waste management system

Bibliografia / References
Gawrońska K., Uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych po nowelizacji przepisów, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020/4.
Modrzejewski A.K., Problemy funkcjonowania nieruchomości niezamieszkałych po wejściu w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2020/4.
Łyczek M., Kolejna reforma przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020/1.
Szostak P.M., Wstąpienie i wystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po 6 września 2019 r., „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2021/5.

dr Maria Michta 
pracownik samorządowy, autorka publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych, Czeladź, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9208-697X

Podział zamówienia publicznego – czynności przygotowawcze i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Autorka w ramach rozważań odnosi się do zagadnienia wpływu podziału przedmiotu zamówienia na czynności przygotowawcze oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności badawcze dotyczą planowania zamówień publicznych przeznaczonych do udzielenia oraz postępowań o ich udzielenie, opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości, zasad dotyczących składania ofert częściowych oraz udzielania zamówień w przypadku podziału zamówienia na części, kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz zagadnienia podwykonawstwa.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne, podział zamówienia publicznego, przygotowanie postępowania, przeprowadzenie postępowania

Dr Maria Michta 
local authority employee, author of publications on public procurement, Czeladź, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9208-697X

Division of public procurement – preparatory activities and the course of public procurement proceedings


In the deliberations, the author refers to the matter of the impact of dividing the subject matter of the contract into preparatory activities and conducting the public procurement procedure. Research activities apply to the planning of public contracts to be awarded and the proceedings to award them, the description of the subject matter of the contract, the estimation of the value, the rules on submitting partial proposals and awarding contracts in the event of the contract being divided into lots, the amount allocated to financing the contract and issues of subcontracting.

Keywords: public contracts, division of a public contract, preparation proceedings, conducting proceedings

Bibliografia / References
Gawrońska-Baran A., Vademecum zamawiającego, Legalis 2017.
Jaworska M., Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J., Matusiak A. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2020.
Koba D., Dzielenie zamówienia na części a szacowanie jego wartości, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017/6.
Krajewska A.M., Podział zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania ustawy – podstawowe zagadnienia, www.blogprawazamowienpublicznych.blogspot.com (dostęp 7.03.2022 r.).
Meducki M., Dzielenie i łączenie zamówień. ABC zamówień publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2019/1.
Michta M., Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych, Warszawa 2019.
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2019.
Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, art. 1–44910, Legalis 2018.
Urząd Zamówień Publicznych, Kontrola udzielania zamówień publicznych. Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanych przez Prezesa UZP, 2011, „Informator Urzędu Zamówień Publicznych” 2011/4, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/24304/INFORMATOR_nr_4_2011.pdf (dostęp 7.03.2022 r.).
Urząd Zamówień Publicznych, Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/przygotowanie-przez-zamawiajacych-planu-postepowan-o-udzielenie-zamowien (dostęp 7.03.2022 r.). 
Zalewski T., Podział zamówienia na części jako sposób uelastycznienia zamówień publicznych, https://eurozamowienia.pl/wpis,205,Podzial_zamowienia_na_czesci_jako_sposob_na_uelastycznienie_zamowien_publicznych.html (dostęp 7.03.2022 r.).

Krystiana Strongowska-Pyrzyk 
radca prawny w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, Polska

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach po nowelizacjach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Artykuł ma na celu przedstawienie zmian, które wprowadzono ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw oraz ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach w zakresie odnoszącym się do regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. Na mocy pierwszej z powołanych ustaw wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów, zezwolono mieszkańcom na zbieranie odpadów do worków, rozszerzono katalog odpadów podlegających segregacji, a także zakres spraw, które rada gminy może uregulować w regulaminie utrzymania czystości. Na podstawie drugiego z przywołanych aktów prawnych dopuszczono możliwość wprowadzenia rozwiązań pozwalających na weryfikację realizacji obowiązku selektywnego przez właścicieli poszczególnych lokali oraz dokonano dalszego rozszerzenia katalogu spraw, które mogą zostać unormowane w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

Słowa kluczowe: regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarowanie odpadami komunalnymi, prawo miejscowe, selektywne zbieranie odpadów, nowelizacja

Krystiana Strongowska-Pyrzyk 
legal counsel at the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, Poland

Regulations on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities after the amendments to the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities

The objective of the article is to present the changes introduced by the Act on the amendment of the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities and certain Acts of 19 July 2019 and the Act on the Amendment of the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities, the Environmental Protection Law and the Act on Waste of 11 August 2021 to the extent related to regulations on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities. The obligation of selective waste collection was introduced under the first of these amendments; residents were allowed to collect waste in bags, while the list of waste that is to be segregated and the scope of matters that the municipal council can regulate in the regulations on maintaining cleanliness were extended. Based on the second of the acts mentioned above, solutions were admitted enabling the verification of the implementation of the selective collection obligation by the owners of individual premises, and the list of matters that can be regulated in the regulations on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities was extended further.

Keywords: regulations on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities, municipal waste management, local law, selective waste collection, amendment

Bibliografia / References
Budziarek M., Szymczak A., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, LEX 2021.
Jezierska-Markocka A., Markocki M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Legalis 2021.
Jezierska-Markocka A., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz, Legalis 2019.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top