Prawo26 lipca, 2021

Europejski Przegląd Sądowy 7/2021

Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych

Aldona Kowalczyk 
Autorka jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Dentons (ORCID: 0000-0002-4724-3523).

dr Aleksandra Sołtysińska
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ORCID: 0000-0003-4211-229X).

Udział w autorstwie tekstu:
Aldona Kowalczyk – 50%
Aleksandra Sołtysińska – 50%

Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych


Instytucja self-cleaning pojawiła się w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych stosunkowo niedawno, aczkolwiek już wcześniej wiele państw członkowskich i instytucji międzynarodowych dostrzegało potrzebę umożliwienia wykonawcom skorzystania z dobrowolnych środków naprawczych w celu wykazania wiarygodności. Self-cleaning w prawie unijnym został zaprojektowany jako uprawnienie wykonawcy, przy czym ostateczny rezultat podjętych środków jest oceniany przez zamawiającego lub wskazaną instytucję krajową. W procesie stosowania instytucji self-cleaning napotykamy wiele wątpliwości dotyczących rodzaju środków naprawczych, terminu dowodzenia ponownie zyskanej wiarygodności, czasu, w jakim czynności self-cleaning mają się odbywać, jak należy wypełniać dokumenty składane przez wykonawców oraz sytuacji wykonawców biorących udział w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba uporządkowania analizowanego zagadnienia self-cleaning oraz udzielenia odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce i orzecznictwie sądowym.

Słowa kluczowe
: środki naprawcze wykonawcy, self-cleaning, zaskarżenie decyzji zamawiającego, dopuszczalność składania wyjaśnień

Aldona Kowalczyk
The author is an attorney at law, a partner at Dentons law firm, Poland (ORCID: 0000-0002-4724-3523).

dr Aleksandra Sołtysińska
The author is lecturer at the Chair of European Law, Jagiellonian University in Krakow, Poland (ORCID: 0000-0003-4211-229X).

Authors’ contributions:
Aldona Kowalczyk – 50%
Aleksandra Sołtysińska – 50%

Self-Cleaning in Public Procurement


The mechanism referred to as self-cleaning was adopted in Polish and EU public procurement law relatively recently, although many Member States and international institutions had previously recognized the need to enable contractors to apply voluntary remedial measures in order to prove their credibility. In EU law, whereas self-cleaning was designed as a contractor's right, it is the contracting authority or designated national institution that assesses the final outcome of the measures. There are many concerns as to the actual process of applying self-cleaning measures in respect of the type of corrective measures, the date when the regained credibility is proven, the timing of self-cleaning activities, the way of filling in the documents submitted by contractors, and the situation of economic operators submitting bids in several tenders at the same time. This article takes an analytical approach to the issues surrounding self-cleaning and seeks to answer questions that arise in practice and in case law.

Keywords: contractor's remedial measures, self-cleaning, appealing against the contracting authority's decision, admissibility of submitting explanations

Bibliografia / References
Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, t. 1, London 2014.
Arrowsmith S., Priess H.-J., Friton P., Self-Cleaning as a Defence to Exclusions for Misconduct – An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, „Public Procurement Law Review” 2009/1.
van Garsse S., Mars S. de, Exclusion and Self-Cleaning in the 2014 Public Sector Directive [w:] EU Directive 2014/24 on Public Procurement: a New Turn for Competition in Public Markets?, red. Y. Marique, K. Wauters, Bruxelles 2016.
Hielmeng E., Søreide T., Debarment in Public Procurement: Rationales and Realisation [w:] Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts, red. G.M. Racca, Ch. Yukins, Bruxelles 2014.
Jarnicka J. [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2021.
Lunner R., Human Rights in Public Procurement, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2018/3.
Schoenmaekers S., Self-Cleaning and Leniency: Comparable Objectives but Different Levels of Success?, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2018/1. 
Sołtysińska A., Kowalczyk A., Self-cleaning w zamówieniach, „Rzeczpospolita” z 11.12.2020 r.
Talago-Sławoj H. [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016. 

dr Wojciech Hartung 
Autor jest counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (ORCID: 0000-0001-5685-4468).

Katarzyna Kuźma
Autorka jest partnerem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Udział w autorstwie tekstu:
Wojciech Hartung – 50%
Katarzyna Kuźma – 50%

Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Niniejszy artykuł przedstawia regulacje dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem odmienności, które zostały w tym zakresie przewidziane w przepisach dotyczących tzw. zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zagadnieniem pozostającym w ścisłym związku z przesłankami wykluczenia, ale nieomawianym w niniejszym artykule, jest procedura samooczyszczenia (tzw. self-cleaning), której poświęcona jest odrębna publikacja.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, przesłanki wykluczenia, różnice w regulacjach

dr Wojciech Hartung 
The author is a counsel in the Infrastructure and Energy Practice of Domański Zakrzewski Palinka sp.k. law firm, Poland (ORCID: 0000-0001-5685-4468).

Katarzyna Kuźma
The author is a partner in the Infrastructure and Energy Practice of Domański Zakrzewski Palinka sp.k. law firm, Poland.

Authors’ contributions:
Wojciech Hartung – 50%
Katarzyna Kuźma – 50%

Grounds for Exclusion from Public Procurement Procedure. A Comparative Analysis of the Solutions from the Classical Directive, the Utilities Directive, and the Defence and Security Directive


This article discusses the legal regulations governing the grounds for excluding bidders from participation in public procurement procedures, with particular emphasis on the differences in this respect provided by the legal regulations governing so-called classical contracts, utilities contracts, and defence and security contracts. The Classical Directive has by far the greatest influence on the interpretation of legal regulations concerning exclusion grounds. In this context, questions arise as to the meanings of terms used in the Directive. This concerns in particular mandatory and discretionary exclusion grounds as well as the scope of particular exclusion grounds. All this is particularly important in the context of discretionary grounds, which are expressed using many imprecise terms or nearly synonymous terms inspired by other concepts known in EU law. This lack of precision poses significant interpretation challenges. Given that these are, after all, conditions for excluding a bidder, and thus depriving the bidder of the possibility to participate in a public procurement procedure, this is an extremely important issue. Moreover, the other directives contain a number of different regulations concerning exclusion grounds that significantly affect the way how they are understood and how procedures carried out  under them are conducted.

Keywords: classical public procurement, utilities public procurement, defence and security public procurement, exclusion grounds, differences in legal regulations

Bibliografia / References
Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement – Regulation in the EU and UK, t. 1, London 2014.
Arrowsmith S., Smith S., The „Lord Young Reforms” on Transparency and Selection, „Public Procurement Law Review” 2018/2. 
Bogdanowicz P., Kilka uwag w związku z transpozycją „dyrektyw zamówieniowych” do prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/7.
Burgi M., Wittschurky L.K., The Qualification, Selection and Exclusion of Economic Operators (Tenderers and Candidates) from a German Perspective [w:] Qualification, Selection and Exlusion in EU Procurement, red. M. Burgi, M. Trybus, S. Treumer, Copenhagen 2016.
Garsse S. van, Mars S. de, Exclusion and Self-Cleaning in the 2014 Public Sector Directive [w:] EU Directive 2014/24 on Public Procurement: a New Turn for Competition in Public Markets?, red. Y. Marique, K. Wauters, Brussels 2016.
Hartung W., Sposób i granice implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016/1.
Mars S. de, Exclusion and Self-Cleaning in Article 57: Discretion at the Expense of Clarity and Trade? [w:] Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, red. G. Ølykke, A. Sanchez-Graells, Cheltenham 2016.
Nowicki P., Aksjologia prawa zamówień publicznych – pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją, Toruń 2019.
Opitz M. [w:] Beck’scher Vergaberechtskommentar, t. 1, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB, cz. 4, red. M. Burgi, M. Dreher, München 2017.
Priess H.-J., The Rules on Exclusion and Self-Cleaning Under the 2014 Public Procurement Directive, „Public Procuremet Law Review” 2014/3.
Risving Hamer C. [w:] Brussels Commentary on EU Public Procurement Law, red. M. Seinicke, P.L. Vesterdorf, Baden-Baden 2018.
Sanchez-Graells A., Butler L., Telles P., Exclusion and Qualitative Selection of Economic Operators under Public Procurement Procedures: Comaprative View on Selected Jurisdictions [w:] Qualification, Selection and Exclusion in EU Procurement, European law series, red. M. Burgi, M. Trybus, S. Treumer, Copenhagen 2016.
Yukins Ch., Fortini Silva C., Avelar M., A comparative view of debarment and suspension of contractors in Brazil and in the USA, „GW Legal Studies Research Paper” 2017/84. 
Yukins Ch., Kania M., Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons for EU’s Next Steps in Procurement, „Procurement Law Journal” 2019/22.

dr hab. Michał Kania, prof., Uniwersytet Śląski w Katowicach (ORCID: 0000-0003-1562-541X).

Wpływ Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych

Rozwiązania zawarte w Białej księdze w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi stanowią istotny instrument geostrategiczny UE o charakterze protekcjonistycznym. Celem Białej księgi jest wsparcie unijnych przedsiębiorstw w rywalizacji z przedsiębiorcami z państw trzecich korzystającymi z różnych form pomocy publicznej. Regulacja zawarta w module 3 Białej księgi dotyczy konkurencji na rynku zamówień publicznych. Przyjęte rozwiązania wywołują wiele wątpliwości. Dotyczą one poza aspektami proceduralnymi takich kwestii jak: potencjalni adresaci norm sankcjonujących przewidzianych w module 3, alternatywne zasoby unijne umożliwiające szybkie sprostanie obecnym wyzwaniom współczesności w obszarze rozwoju infrastruktury publicznej czy też spójność działań proponowanych w Białej księdze z dotychczasową współpracą części krajów UE z przedsiębiorcami chińskimi w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozwiązania przedstawione w Białej księdze posiadać mogą również wpływ na krajowy rynek zamówień publicznych. 

Słowa kluczowe
: zamówienia publiczne, konkurencja, małe i średnie przedsiębiorstwa, technologia

dr hab. Michał Kania, professor at the University of Silesia in Katowice, Poland (ORCID: 0000-0003-1562-541X).

Influence of the White Paper on Levelling the Playing Field as Regards Foreign Subsidies on Public Procurement Markets


The solutions contained in the White Paper on a level playing field in relation to foreign subsidies are an important geostrategic instrument of the EU with a protectionist character. The aim of the White Paper is to support EU enterprises in competing with entrepreneurs from third countries that benefit from various forms of state aid. The regulation contained in Module 3 of the White Paper concerns competition on the public procurement market. The solutions which have been adopted give rise to many doubts. Apart from procedural aspects, they concern such issues as: potential addressees of sanctioning norms provided for in Module 3, alternative EU resources allowing to quickly meet contemporary challenges in the area of public infrastructure development, or the coherence of measures proposed in the White Paper with the cooperation some EU Member States have been engage in with Chinese entrepreneurs within the New Silk Road initiative. The solutions presented in the White Paper may also have an impact on the domestic public procurement market. 

Keywords
: public procurement, competition, small and medium-sized enterprises, technology 

Bibliografia / References
Cernat L., Kutlina-Dimitrova Z., Public Procurement: How open is the European Union to US firms and beyond?, „Policy Insight” 2020/4. 
Ellis R.E., The Future of Latin America and the Caribbean in the Context of the Rise of China, Washington 2018.
Frączyk J., Rekord chińskich inwestycji w Polsce. Stajemy się centrum logistycznym Europy, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inwestycje-z-chin-w-polsce-pobily-rekord-stajemy-sie-centrum-logistycznym/5m580pb (dostęp: 18.06.2021 r.).
Hillman J., China’s Belt and Road Is Full of Holes, Washington 2018.
Lewis J.A., How 5G Will Shape Innovation and Security, Washington 2019.
Suominen K., Chatzky A., Reinsch W., Robison J., Harnessing Blockchain for American Business and Prosperity, Waszyngton 2019.

dr Marta Andhov

Autorka jest ang. associate professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze (ORCID: 0000-0003-1035-7567).

Mirella Lechna-Marchewka
Autorka jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy, studentką studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham.

Udział w autorstwie tekstu:
Marta Andhov – 50%
Mirella Lechna-Marchewka – 50%

Umowa ramowa w europejskim prawie zamówień publicznych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich jako wytyczne dla polskiej praktyki

W zamówieniach publicznych umowa ramowa to technika dokonywania zakupów, w której ustala się pewne warunki udzielania przyszłych zamówień oraz krąg wykonawców, którym zamówienia te mogą być udzielane. W polskiej praktyce zamówieniowej umowa ramowa wciąż pozostaje instytucją niedocenianą. Tymczasem w krajach skandynawskich umowa ramowa to około 40–50% udzielonych zamówień, a w Wielkiej Brytanii około 30%. W niniejszym artykule zaprezentowano umowę ramową na tle orzecznictwa europejskiego, tj. orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich. Orzeczenia te stanowią cenny wkład w interpretację instytucji umowy ramowej, także na gruncie polskiego prawa zamówień publicznych, które przenosi unijną regulację umowy ramowej do porządku krajowego. 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, umowy ramowe, zamówienia wykonawcze

dr Marta Andhov
The author is an associate professor at the Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark.

Mirella Lechna-Marchewka
The author is an attorney at law, a partner at Wardyński i Wspólnicy Law firm, and a PhD student at the Faculty of Law, University of Nottingham, UK.

Authors’ contributions:
Marta Andhov – 50%
Mirella Lechna-Marchewka – 50%

Framework Agreements and EU Public Procurement Law. The CJEU and Scandinavian Courts’ Judgments as Guidelines for Polish Practice

In public procurement, a framework agreement is a purchasing technique that establishes certain conditions for the award of future public contracts and the group of economic operators to whom these contracts can be awarded. In Polish procurement practice, the framework agreement still remains an underestimated tool. Meanwhile, in Scandinavian countries, framework agreements constitute approx. 40–50% of all awarded contracts, and in the UK the figure is 30%. This article analyses framework agreements on the basis of European case law, i.e. judgments of the CJEU and Scandinavian courts. These judgments constitute a valuable contribution to the interpretation of framework agreements, also under the Polish public procurement law, which transposes the EU regulation relating to framework agreements to the national order.

Keywords: public contracts, framework agreements, executive order 

Bibliografia / References
Andhov M., Janssen W., #4 Framework Agreements following Coopservice [w:] Bestek – the Public Procurement Podcast, https://aanbestedingspodcast.nl/en/2020/07/02/4-framework-agreements-following-coopservice-doing-a-phd-in-public-procurement/ (dostęp: 27.02.2021 r.).
Andrecka M., Clarification or Missed Opportunity? The Provisions on Framework Agreements in the 2014 Directive [w:] Reformation or Deformation?, red. A. Sanchez-Graells, G. Skovgaard Ølykke, Cheltenham 2016.
Andrecka M., Dealing with Legal Loopholes and Uncertainties within EU Public Procurement Law Regarding Framework Agreements, „Journal of Public Procurement” 2017/16.
Andrecka M., Framework Agreements, EU Procurement Law and the Practice, „Upphandlingsrättslig Tidskrift” 2015. 
Andrecka M., Framework Agreements: Transparency in the Call-off Award Process, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2015/4.
Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement Regulation in the EU and UK, t. 1, London 2014.
Balshøj D.K., Public Procurement and Framework Agreements: the application of competition law to contracting authorities in a procurement context, København 2018.
Berg Dueholm M., Rammeaftaler – er fleksibiliteten udtømt?, www.udbudsportalen.dk/2019/09/rammeaftaler-er-fleksibiliteten-udtoemt/ (dostęp: 6.05.2021 r.).
Brown A., May a Contracting Authority Make Use of a Framework Agreement Which It Has Not Signed and Is It Mandatory to State the Total Quantity of Services That May Be Called Off under That Agreement? The Court of Justice Ruling in Case C-216/17, PPLR 2019/3.
Halonen K.-M., Central Purchasing Bodies in Finland [w:] Centralising Public Procurement – The approach from EU Member States, red. C. Risvig Hamer, M. Comba, Cheltenham 2021 – w druku.
Peláez Muras M., Antitrust and Coopservice: Procurement Aggregation is A Serious Thing (Adjudicating Too), www.ssrn.com/abstract=3489863 (dostęp: 6.05.2021 r.). 
Semple A., M. Andrecka, Classification, Conflicts of Interest and Change of Contractor: A Critical Look at the Pubic Sector Procurement Directive, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review”  2015/3.

Anna Szymańska
Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Dentons, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych, członkiem oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill

Jedną z najbardziej doniosłych instytucji prawnych w zamówieniach publicznych jest czasowy zakaz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, nazywany także okresem zawieszenia typu standstill. Zakaz ten ma charakter tymczasowy typu zawieszającego i stanowi główny instrument prawny skuteczności procedur odwoławczych, „które mają być dostępne co najmniej dla każdej osoby, która ma lub miała interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia, a która ucierpiała lub może ucierpieć wskutek domniemanego naruszenia unijnego prawa w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów krajowych przenoszących to prawo”. Polega on na konieczności odczekania przez zamawiającego określonego czasu od poinformowania o wyborze oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy, czy inne podmioty nie skorzystają z prawa odwołania się od przedmiotowej decyzji, a w przypadku odwołania – okres ten wydłuża się na czas trwania postępowania odwoławczego. 

Słowa kluczowe: standstill, unieważnienie, zawieszenie zawarcia umowy, zamówienia publiczne, odwołanie

Anna Szymańska
The author is an attorney at law, a partner at Dentons law firm, Public Procurement and Government Contracts Team, member and co-founder of the Public Procurement Law Association, Poland.

Annulment of a Public Procurement Contract Due to Failure to Observe a Standstill Period

One of the most important legal mechanisms in public procurement is a temporary ban on awarding contracts to the selected contractor, referred to as a standstill period. This ban is temporary and suspensory in nature. It is the main legal tool ensuring effectiveness of review procedures “to be available at least to any person having or having had an interest in obtaining a particular contract and who has been or risks being harmed by an alleged infringement of Union law in the field of public procurement or national rules transposing that law”. Standstill means the awarding authority having to wait a certain time since informing about the selection of the most advantageous bid to enter into the contract to see whether other bidders will not use their right to appeal this decision. If they do so, the period is extended by the duration of the review procedure. 

Keywords: standstill, annulment, suspension of contract conclusion, public procurement, review procedure

Bibliografia / References
Bogdanowicz P., Hartung W., Szymańska A., Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski, https://www.stowarzyszeniepzp.pl/images/2017PDF/Funkcjonowanie-rodkw-ochrony-prawnej-w-krajach-UE-Kluczowe-wnioski.pdf (dostęp: 2.06.2021 r.).
Gawrońska-Baran A. [w:] A. Gawrońska-Baran i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2021.
Grzymisławska-Cybulska M., Krajowa Izba Odwoławcza jako niezawisły organ sądowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/497. 
Jaworska M. [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M Jaworska, Legalis 2020.
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019 
Pietrzykowski K. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. Pietrzykowski, Legalis 2020  
Sieradzka M., Glosa do wyroku TS z dnia 21 grudnia 2016 r., C-355/15, LEX 2017.
Sołtysińska A. [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2016.

dr hab. Piotr Bogdanowicz
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: 0000-0002-4468-0090).

Jarosław Jerzykowski
Autor jest radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska.

Udział w autorstwie tekstu:
Piotr Bogdanowicz – 50%
Jarosław Jerzykowski – 50%

Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20

Problematyka rozwiązania umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron nie doczekała się szerszego omówienia w piśmiennictwie. Nie była również w ogóle – na poziomie Trybunału Sprawiedliwości – albo zbyt często, jeżeli chodzi o Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) czy sądy powszechne, przedmiotem refleksji judykatury. Już chociażby z tego też względu stanowisko KIO wyrażone w uchwale z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20, zasługuje na uwagę. W uchwale tej KIO uznała, że nie można swobodnie rozwiązywać umów w sprawie zamówienia. 

Słowa kluczowe: umowa w sprawie zamówienia, rozwiązanie, zmiana, Krajowa Izba Odwoławcza

dr hab. Piotr Bogdanowicz
The author is an associate professor at the Department of European Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Poland (ORCID: 0000-0002-4468-0090).

Jarosław Jerzykowski
The author is an attorney at law, a managing partner at Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska law firm, Poland.

Authors’ contributions:
Piotr Bogdanowicz – 50%
Jarosław Jerzykowski – 50%

Termination of a Contract by Mutual Agreement. Some Remarks in the Light of the Resolution of the National Chamber of Appeal of 15 July 2020, KIO/KD 39/20

The possibility of termination of a contract by mutual agreement is an important issue from both the theoretical and practical points of view. Contrary to the position taken by the National Chamber of Appeal, as well as some additional arguments raised in the literature of public procurement law, the authors point out that termination of a contract by mutual agreement is, in principle, permissible.

Keywords: public contract, contract termination, modification, National Chamber of Appeal

Bibliografia / References
Bogdanowicz P., Modyfikacja umowy w sprawie zamówienia w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2020.
Dróżdż M., Pojęcie rozwiązania umowy w polskim prawie cywilnym oraz jego skutki, „Ius Novum” 2010/3.
Drynkorn H., Zmiana umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane, Warszawa 2021.
Gordon Z., Podstawy prawne dopuszczalnego rozwiązywania stosunków umownych między zamawiającym i wykonawcą zamówienia publicznego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015/3.
Halonen K.-M., Termination of a Public Contract – Lifting the Veil on art. 73 of 2014/24 Directive, „Public Procurement Law Review” 2017/4.
Hartung W., Bagłaj M., Michalczyk T., Wojciechowski M., Krysa J., Kuźma K. [w:] W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuźma, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.
Horubski K., Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego, Warszawa 2017.
Jerzykowski J. [w:] W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018.
Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016.
Krajewski M., Pojęcie, charakter i dopuszczalność umowy rozwiązującej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002/3.
Moras M., Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce, „Prawo Zamówień Publicznych” 2013/2.
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.
Risvig Hansen C., The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, „Procurement Law Journal” 2016/3. 
Sánchez Graells A., Public Procurement and the EU Competition Rules, Oxford–Portland–Oregon 2015. 
Skubiszak-Kalinowska I. [w:] E. Wiktorowska, I. Skubiszak-Kalinowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX 2020.
Sołtysińska A. [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1999.
Szostak R., Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r., III CKN 1320/00, „Przegląd Sądowy” 2005/1.
Szostak R., Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018.
Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014. 

dr Jarosław Kola
Autor jest adiunktem Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, managing associate WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.j., członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (ORCID: 0000-0001-6223-0117).

Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve

Mogłoby się wydawać, że kwestia odpłatnego charakteru zamówień publicznych jest zagadnieniem, któremu w literaturze i orzecznictwie poświęcono już wystarczająco wiele uwagi, by zakładać, że na jego tle nie powinny powstawać poważniejsze wątpliwości interpretacyjne. Założenie to wydaje się jeszcze bardziej uprawnione w odniesieniu do problematyki prawnych instrumentów przeciwdziałania praktyce składania ofert z rażąco niską ceną. Tymczasem niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-367/19, Tax-Fin-Lex, dowodzi, że również na tym tle wciąż mogą ujawniać się zagadnienia interesujące z teoretycznego punktu widzenia, a przy tym doniosłe praktycznie. W orzeczeniu tym Trybunał doprecyzował znaczenie „odpłatnego charakteru” zamówienia, a przy tym potwierdził, że wątpliwości zamawiającego co do realności zaoferowanej mu ceny nie mogą prowadzić do automatycznego odrzucania ofert, lecz zawsze wymagają wyjaśnienia, nawet gdy cena wynosi zero. 

Słowa kluczowe: rażąco niska cena, odpłatny charakter zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych

dr Jarosław Kola
The author is an associate professor at the Chair of Civil, Commercial and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, managing associate at WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.j., a member of the Public Procurement Law Association (ORCID: 0000-0001-6223-0117).

Public Contract for Pecuniary Interest and Examining Abnormally Low Tender in the Context of Schrödinger's Cat Paradox. Commentary on Judgment of the Court of Justice of 10 September 2020, C-367/19 Tax-Fin-Lex d.o.o. v. Ministrstvo za notranje zadeve


The judgment concerns concepts of ‘contract for pecuniary interest’ and 'abnormally low tender', which are issues of great importance for EU public procurement law. Although the judgment is not groundbreaking, its impact on the functioning of the national public procurement systems may be significant. With respect to the pecuniary nature of public procurement the Court (and especially the Advocate General) summarized previous case law, but also indicated reasonable boundaries of the concept of ‘contract for pecuniary interest’. It has been confirmed that the synallagmatic nature of the contract is an essential element of public procurement. The Court stated also that a contract under which the contracting authority is not legally obliged to provide any consideration in return for what the other party to the contract has undertaken to provide does not fall within the concept of ‘contract for pecuniary interest’ within the meaning of EU public procurement law. In relation to the issue of abnormally low tender, the Court confirmed that contracting authority should demand that the contractor provide explanations if the quoted price seems abnormally low and that it is not appropriate to reject a tender automatically even if the quoted price is EUR 0.00. 

Keywords
: abnormally low tender, public contract for pecuniary interest, public procurement law

Bibliografia / References
Sołtysińska A. [w:] H. Talago-Sławoj, A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.

Anna Specht-Schampera
Autorka jest radcą prawnym i partnerem kierującym Działem Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. (SDZLEGAL Schindhelm), współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, a także członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Tomasz Dąbrowski
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje w Dziale Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. (SDZLEGAL Schindhelm).

Udział w autorstwie tekstu:
Anna Specht-Schampera – 50%
Tomasz Dąbrowski – 50%

Restrykcyjne podejście do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2020 r., C-429/19, Remondis GmbH przeciwko Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Komentowane orzeczenie odnosi się do szeroko pojętego zamówienia in-house, rozumianego jako zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów unijnego prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo Trybunału zostało skonsolidowane i ujęte w tzw. dyrektywie klasycznej, a w dalszej kolejności w prawodawstwie państw członkowskich. Nowe wyroki TS pokazują, że standardy określone w poprzednim stanie prawnym nie zostały wyczerpująco odzwierciedlone w przepisach, a istniejące przesłanki podlegają ścisłej wykładni i odniesieniu do fundamentalnych zasad prawa UE, w tym prawa konkurencji i jego skuteczności. Z glosowanego wyroku wynika, że nie można wyłączyć stosowania przepisów dyrektywy klasycznej, jeśli współpraca pomiędzy instytucjami zamawiającymi polega na samym tylko wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym za wynagrodzeniem. Wyrok nie odnosi się jednak do zagadnienia celów leżących w interesie publicznym ani do prawa konkurencji. Orzecznictwo Trybunału cechuje się niekonsekwencją w odniesieniu do różnych wyłączeń w ramach szeroko rozumianej konstrukcji in-house.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, in-house, współpraca niezinstytucjonalizowana, naruszenie prawa konkurencji, interes publiczny

Anna Specht-Schampera
The author is an attorney at law and a partner who heads the Public Procurement Department at Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. law firm. (SDZLEGAL Schindhelm), co-founder and member of the Board of the Public Procurement Law Association and member of the Polish Association of Public Procurement Consultants.  

Tomasz Dąbrowski
The author is a PhD student at the Chair of International and European Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Poland; he works in the Public Procurement Department of Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. law firm (SDZLEGAL Schindhelm).

Authors’ contributions:
Anna Specht-Schampera – 50%
Tomasz Dąbrowski – 50%

Restrictive Approach to the Exclusion of Application of Procurement Law in In-House Procurement in the Broad Sense. Commentary on Judgment of the Court of Justice of 4 June 2019 C 429/19, Remondis GmbH v. Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

The judgment refers to the notion of in-house procurement, understood as exemption from the obligation to apply EU public procurement law. The case law of the CJEU was consolidated and included in the so-called Classic Directive, and subsequently in the legislation of the Member States. New judgments of the CJEU show that the standards developed under the previous legislation have not been exhaustively reflected in the regulations, and the existing conditions are subject to strict interpretation and reference to the fundamental principles of EU law and its effectiveness. It follows from the judgment under review that the application of the Classical Directive cannot be excluded if the cooperation between contracting authorities consists in the mere performance of a task carried out in the public interest for remuneration. However, the judgment does not address the issue of public interest objectives or to competition law. The Court’s case law is inconsistent with regard to various exclusions in the context of – broadly understood – in-house construction.

Keywords: public procurement, in-house, non-institutionalised cooperation, infringement of competition law, public interest

Bibliografia / References
Sánchez-Graells A., Public procurement and the EU competition rules, Oxford 2015.
Somer S. De, Hofströssler L., ‘Who’s Afraid to Cooperate?’: CJEU Adopts Strict View on Non-Institutionalised Cooperation, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2020/3.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top