Prawo18 listopada, 2020

Efektywna innowacyjność - Tomasz Garstka

Innowacja to każde nowatorskie zaplanowane i systematyczne rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, które ma na celu poprawę jakości pracy szkoły. Od września 2017 r. nie ma obowiązku zgłaszania innowacji pedagogicznych do kuratora oświaty. Jednak oczekiwanie innowacyjności służącej polepszaniu jakości edukacji ma postać zarówno formalnych wymagań, jak i społecznych postulatów wynikających z troski o rozwój młodego pokolenia. Innowacyjność w placówce jest więc wyzwaniem dla dyrektora.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/11

Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) mówi o stosowaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 pkt 18), inspirowaniu nauczycieli do (…) wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów (art. 55 ust. 1 pkt 4). Dyrektor szkoły ma stwarzać warunki do działania w szkole organizacji, których celem statutowym jest (…) wzbogacanie form działalności dydaktycznej (…) i innowacyjnej szkoły (art. 68 ust. 1 pkt 9).
Mimo uchylenia rozporządzenia określającego obowiązek i procedurę zgłaszania innowacji pedagogicznych do kuratorium oświaty warto, by dyrektor dbający o jakość edukacji w kierowanej przez siebie placówce był patronem i życzliwym przewodnikiem dla nowatorskich inicjatyw. W artykule tym skoncentruję się na jednym aspekcie takiego wspierania innowacji – sprawdzaniu ich efektywności. Prawo oświatowe mówi bowiem, że nadzór pedagogiczny ma wśród swoich zadań obserwowanie, analizowanie i ocenianie (…) efektów działalności dydaktycznej (art. 55 ust. 1 pkt 1).
(…)
Ograniczenie „papierologii” (tworzenia nadmiaru dokumentów i ich obiegu) oraz pozostawienie kontroli nad innowacyjnymi inicjatywami dyrektorowi szkoły wydaje się bardzo pozytywne. Warto jednak nie rezygnować ze sprawdzania skuteczności tego rodzaju nowatorskich przedsięwzięć. Innowacje nie mają być jedynie efektowne, lecz przede wszystkim efektywne. Każda ma być zmianą, która służy lepszemu od dotychczasowych rozwiązaniu określonego problemu albo udoskonaleniu pracy szkoły w jakimś zakresie. A wszystko to ostatecznie służyć ma uczniom (ewentualnie ich grupie, np. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Stąd potrzeba sprawdzania efektów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top