Prawo09 grudnia, 2015

Dowód "z akt" innego postępowania w LEX Navigator Postępowanie Cywilne

LEX Navigator Postępowanie Cywilny wzbogacony został o kolejną istotną z praktycznego punktu widzenia linię orzeczniczą.

Jak wskazuje Aleksandra Partyk, autorka linii orzeczniczej, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych stoi na ugruntowanym stanowisku, iż nie jest dopuszczalnym w procesie cywilnym przeprowadzenie dowodu "z akt" innego postępowania. Wniosek strony o dopuszczenie dowodu "z akt" nie może zostać uwzględniony, natomiast sąd opierający swoje ustalenia faktyczne na "aktach" innej sprawy prowadzi w istocie wadliwe postępowanie dowodowe. Sprzeciwia się temu bowiem zasada bezpośredniości, wedle której sąd orzekający powinien "osobiście" zetknąć się z dowodami w sprawie. Nie wyklucza to jednak dopuszczenia dowodu z konkretnych dokumentów znajdujących się w aktach innego postępowania, pod warunkiem wyszczególnienia tych dokumentów oraz wskazania kart akt, na których się znajdują.

Z uwagi na zdarzające się błędy proceduralne sądów w tej materii oraz nagminność tego rodzaju wniosków dowodowych, również formułowanych przez profesjonalnych pełnomocników, warto przypomnieć tę utrwaloną linię orzeczniczą.

Wojciech Kowalski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Przeglądaj powiązane tematy