Prawo09 grudnia, 2015

Dowód "z akt" innego postępowania w LEX Navigator Postępowanie Cywilne

LEX Navigator Postępowanie Cywilny wzbogacony został o kolejną istotną z praktycznego punktu widzenia linię orzeczniczą.

Jak wskazuje Aleksandra Partyk, autorka linii orzeczniczej, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych stoi na ugruntowanym stanowisku, iż nie jest dopuszczalnym w procesie cywilnym przeprowadzenie dowodu "z akt" innego postępowania. Wniosek strony o dopuszczenie dowodu "z akt" nie może zostać uwzględniony, natomiast sąd opierający swoje ustalenia faktyczne na "aktach" innej sprawy prowadzi w istocie wadliwe postępowanie dowodowe. Sprzeciwia się temu bowiem zasada bezpośredniości, wedle której sąd orzekający powinien "osobiście" zetknąć się z dowodami w sprawie. Nie wyklucza to jednak dopuszczenia dowodu z konkretnych dokumentów znajdujących się w aktach innego postępowania, pod warunkiem wyszczególnienia tych dokumentów oraz wskazania kart akt, na których się znajdują.

Z uwagi na zdarzające się błędy proceduralne sądów w tej materii oraz nagminność tego rodzaju wniosków dowodowych, również formułowanych przez profesjonalnych pełnomocników, warto przypomnieć tę utrwaloną linię orzeczniczą.

Wojciech Kowalski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top