Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w wydziale cywilnym i ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, a następnie w wydziale cywilno-odwoławczym sądu okręgowego. Od 1998 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo orzekał w sprawach z zakresu podatków dochodowych i egzekucji administracyjnej, a od 2007 r. w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W latach 1994-1998 członek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2014 r. zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Dysponuje bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa i postępowania cywilnego, zwłaszcza nieprocesowego i egzekucyjnego. Nadto prawa nieruchomości i ksiąg wieczystych. Sędzia sprawozdawca w sprawach dotyczących pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości i uchwał składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestniczył w wydaniu kilku tysięcy orzeczeń w sprawach podatkowych i sporządzeniu ich uzasadnień.
Od szeregu lat ceniony wykładowca na szkoleniach dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz pracowników administracji skarbowej.
Nadto członek i przewodniczący zespołu opracowującego pytania i zadania na aplikacje i egzaminy prawnicze oraz członek komisji egzaminacyjnych. Poza tym członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Wybrane publikacje:

S. Marciniak, Uwagi do zmian w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
S. Marciniak, Termin wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2010/6
S. Marciniak, Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych (art. 116 ordynacji podatkowej), „Przegląd Podatkowy” 2009/12
S. Marciniak, Pięć lat funkcjonowania sądu odwoławczego w sprawach zobowiązań podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2009/6


No Related Media found.
Back To Top