ORCID 0000-0002-2495-4031
Scientific affiliation: Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration

Judge of the Supreme Court, deputy editor-in-chief of the journal "Polski Proces Cywilny".
He obtained a PhD degree in legal sciences in 2005 on the basis of the PhD dissertation entitled "National Jurisdiction in the Trial in Cases of Industrial Property Law". In 2010, obtained a postdoctoral degree in legal sciences, specializing in civil proceedings; postdoctoral dissertation entitled: “State Immunity in Civil Proceedings” (reviewers: Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prof. dr hab. Feliks Zedler, Prof. UW dr hab. Marek Zubik).
As of 2014, professor in the Civil Procedure Department at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan, and as of 2017, judge of the Supreme Court, adjudicating in the Civil Chamber.
In the years 2007–2015, member of numerous work teams of the Civil Law Codification Commission of the Minister of Justice. In 2015, appointed a member of the Civil Law Codification Commission. In the years 2013–2015, member of a team for systemic solutions in the field of methods of conciliatory settlement of economic claims, facilitating the performance of business operations, of the Ministry of Economy. As of 2015, member of the International Association of Procedural Law.
The main fields and areas of interest and scientific research include the following: civil procedure (the trial and executive proceedings), European and international civil procedural law and comparative studies of civil procedural law.

Major scientific achievements:
1) the first prize in the XLI national competition held by "Państwo i Prawo" for the best PhD and postdoctoral dissertation – the best PhD dissertation (2006);
2) candidate of the Board of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University for the award of the Minister of Science and Higher Education for outstanding scientific achievements (2012);
3) the first prize in the competition held by LexisNexis Polska publishing house for a law book most useful to the judiciary (upon the motion of Attorney General of the Treasury) (2012);
4) the first prize in the XLVIII competition held by "Państwo i Prawo" for the best PhD and postdoctoral dissertation – the best postdoctoral dissertation (2013);
5) twice the first degree award of the Adam Mickiewicz University Provost for scientific achievements (2006 and 2012);
6) multiple awards of the Adam Mickiewicz University Provost for organizational activity for the university.
Author of over 100 publications in the field of civil proceedings, including European and international civil procedural law.
List of publications (2016-2018)
1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446.
2. Kierunki zmian egzekucji sądowej, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, Sopot 2017, ss. 186.
3. Komentarz do art. 45, 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP [in:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
4. Komentarz do art. 176 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
5. Wykonywanie w Polsce orzeczeń pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej objętych reżimem automatycznej wykonalności [in:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, ss. 137–162.
6. Komentarz do art. 8, 61–63, 633–666, 68–71, 173–183; aktualizacja komentarza do art. 7, 55–60, 67, 631, 632, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
7. Komentarz do art. 6 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
8. Komentarz do art. 363–366 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
9. Komentarz do art. 11442 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017.
10. Komentarz do art. 11421–11427, art. 115313–115325 [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017 (co-author K. Weitz).
11. Wpływ umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.) na bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, „Monitor Prawniczy” 2016/3, s. 153–156.
12. Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 407–432.
13. Tytuł wykonawczy jako warunek zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości dłużnika (art. 968 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 15, s. 817–820.
14. W kwestii dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką (art. 788 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23.
15. Merytoryczna obrona dłużnika przed egzekucją w europejskim prawie procesowym cywilnym [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 145–171.
16. Niedopuszczalność odrzucenia pozwu z powodu uznania się przez organ administracji publicznej za niewłaściwy (art. 1991 KPC), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 3, s. 149–153.
17. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie [in:] Ius est iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1029–1047.
18. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Dauer eines Berichtsverfahrens. Rechtslage in Polen [in:] G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy (red.), Das Problem der Überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen 2017, s. 48–62.
19. Postępowanie grupowe po reformie [in:] A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 97–117.
20. O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 7781 k.p.c.) [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 361–371 (co-author K. Markiewicz).
21. O sędzim Jacku Gudowskim (in:) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7–14 (co-authors: T. Ereciński, K. Weitz).
22. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [in:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.No Related Media found.
Back To Top