Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatrudniona w Samorządowym Kolegium Odwoławczym na stanowisku etatowego członka Kolegium w zespole orzeczniczym rozpatrującym sprawy z zakresu m.in.: świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o systemie oświaty (stypendia szkolne, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników).


Back To Top