ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3571-4615
Afiliacja:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

Główna dziedzina badań naukowych to prawo postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego oraz porównawczego prawa procesowego cywilnego.

Publikacje (2018–2020)
Monografie:
Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020.

Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:

Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/2, s. 153–173.
Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2019/3, s. 100–113.
Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Monitor Prawniczy” 2019/11, s. 615–618.
Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, „Monitor Prawniczy” 2019/15, s. 839–841.
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/3, s. 705–800 (współautorzy: Karol Weitz, Piotr Rylski).
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 1896/2006, nr 861/2007, nr 650/2012, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/4, s. 941–1014 (współautorzy: Karol Weitz, Piotr Rylski).
Europäische Einlassungszuständigkeit und nationales Verfahrensrecht, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts“ 2018/1, s. 107–111 (współautor F. Koechel).

Komentarze:
Komentarz do art. 200 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
Komentarz do art. 202 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.


No Related Media found.
Back To Top