fiscale fraude digitale platformen
Tax & Accounting31 maart, 2021

Europa verplicht digitale platforms inkomsten van verkopers door te geven aan belastingautoriteiten

Vanaf 1 januari 2023 moeten exploitanten van digitale platforms het inkomen dat de verkopers via hun platform verdienen op uniforme wijze rapporteren aan de belastingautoriteit van hun lidstaat. Europa gaat hiermee de strijd aan tegen de veel voorkomende fiscale fraude en belastingvermijding in de steeds groeiende digitale platformeconomie. Nauwe internationale samenwerking is nodig, want het gaat vaak om grensoverschrijdende inkomsten. Via Richtlijn 2021/514 bepaalt Europa alvast uniforme regels voor de rapportage van de inkomsten die verkopers uit digitale platforms halen. Daarvoor wordt de Administratieve samenwerkingsrichtlijn 2011/16 grondig aangepast en aangevuld. De nieuwe regels zullen belastingautoriteiten in staat stellen om het inkomen dat door verkopers via digitale platforms wordt gegenereerd correct te belasten. De nieuwe regels moeten het voor de exploitanten van de platforms ook eenvoudiger maken om te voldoen aan belastingverplichting. Ze moeten immers maar in één lidstaat rapporteren, volgens een vast EU-framework.

Websites, apps en verhuurplatforms

De richtlijn zijn volgens de richtlijn digitale platforms als websites, apps en andere applicaties waar verkopers (natuurlijke personen en entiteiten) zich registreren om diensten en producten aan te bieden voor verkoop of verhuur. Daarnaast zijn de bepaling uit de richtlijn ook van toepassing op verhuurplatforms van onroerende goederen, waar onder meer particulieren een huis verhuren als vakantieverblijf.

Verkoopcijfers per kwartaal

De rapporterende platformexploitant verzamelt inlichtingen van elke verkoper. Hij verzamelt o.a. het Task Information number (TIN) en als de verkoper een entiteit is, verzamelt de exploitant ook het btw-nummer, indien van toepassing. De exploitant verzamelt de totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd tijdens elk kwartaal van de rapportageperiode en het aantal relevante activiteiten waarvoor deze is betaald of gecrediteerd. Hij verzamelt ook alle honoraria, commissielonen of belastingen die door de rapporterende platformexploitant tijdens elk kwartaal van de rapportageperiode ingehouden of geheven werden. Gaat het over verhuur van onroerende goederen? Dan verzamelt de exploitant ook de adresgegevens van elke eigendomslijst en eventueel het kadasternummer van de eigendommen.

Uitgesloten verkopers

Voor sommige types verkopers hoeft de exploitant niet te rapporteren: overheidsinstanties, beursgenoteerde verkopers, zeer grote verhuurders (om hotels uit te sluiten) en heel kleinschalige verkopers (minder dan 2000 euro omzet per jaar).

Jaarlijks op 31 december

De exploitant geeft de inlichtingen jaarlijks door aan de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat, ten laatste op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de rapportageperiode. Dat gebeurt volgens de due diligence-procedures, die beschreven zijn in de bijlage van de richtlijn. De autoriteiten wisselen de inlichtingen uit, automatisch of op verzoek, met belastingautoriteiten van andere lidstaten. De uitwisseling van gegevens gebeurt volgens de meest recente regels voor verwerking van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

In dezelfde richtlijn bepaalt Europa dat ook royalty’s moeten worden opgenomen in de categorieën van inkomsten die automatisch tussen autoriteiten van lidstaten moet worden uitgewisseld. Want inkomsten uit intellectuele eigendom zijn vatbaar voor winstverschuivingsconstructies en belastingfraude en –ontduiking.

In werking: 11 april 2021, twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De eerste inlichtingen worden meegedeeld voor rapportageperiodes vanaf 1 januari 2023.