Po raz ósmy Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała dziesięciu laureatów, którym przyznała tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2019”. Dodatkowo członkowie kapituły przyznali pięć nagród specjalnych.

W konkursie „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra” organizowanym przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną przede wszystkim liczyły się innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, pogłębiana m.in. w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były przedstawione rekomendacje i opinie przełożonych, współpracowników czy klientów oraz skala zaangażowania pro bono. Ważny był również wiek – kandydaci nie mogli ukończyć 35 lat.

Uroczysta Gala VIII edycji konkursu odbyła się w 12 grudnia 2019 r w Domu Dochodowym przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Statuetki zwycięzcom wręczyli Włodzimierz Albin – Prezes Wolters Kluwer Polska oraz redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej – Krzysztof Jedlak. Galę poprowadziła dyrektor działu serwisów informacyjnych Wolters Kluwer Polska oraz redaktor naczelna serwisu Prawo.pl – Ewa Usowicz.

Gościem specjalnym gali był prof. Krzysztof A. Meissner, który wygłosił porywający i niezwykle inspirujący wykład pt. „Historia gwiazd”.

I miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019

Monika Horna – Cieślak

Ma 30 lat, jest adwokatem, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), koordynator programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską, na WPiA UAM „Uksztaltowanie instytucji kuratora procesowego w procedurze karnej z perspektywy zabezpieczenia prawnie chronionych interesów małoletniego pokrzywdzonego” pod opieką prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl.

Specjalizuje się w prawnej pomocy dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych jest jej życiową pasją, którą realizuje od 19 roku życia. Po ukończeniu matury, na stałe związała się z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – najpierw jako wolontariusz, potem – pracownik.

Jest aktywnym adwokatem – prowadzi trudne oraz skomplikowane sprawy karne dot. przede wszystkim wykorzystywania seksualnego dzieci. Występuje przede wszystkim jako pełnomocnik dzieci – również takich, które były umarzane przez prokuraturę, a dzięki jej aktywności – były kontynuowane przed sądem. W swojej działalności na rzecz krzywdzonych dzieci podejmuje bardzo szerokie działania: naukowobadawcze, legislacyjne, szkoleniowe, koordynowała także projekty edukacyjne. Zainicjowała np. przeprowadzenie pierwszych w Polsce, ogólnopolskich badań akt sądowych dot. instytucji kuratora procesowego czy praktyki przesłuchiwania dzieci po nowelizacji k.p.k. z 13 czerwca 2013 r., certyfikowała Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci.

II miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019

Monika Gebel

Ma 33 lata, jest adwokatem, pracuje w kancelarii Baker McKenzie. Ukończyła równolegle studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w zakresie kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również stopień magistra prawa francuskiego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers we Francji.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie innowacyjnych technologii i gier wideo – również dla globalnych klientów. Współpracuje ze światowymi producentami – m.in. z General Motors w zakresie wprowadzania na polski rynek tzw. connected cars - pojazdów, które dzięki dostępowi do internetu i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji posiadają autonomię w działaniu zarówno z użytkownikiem, jak i z otoczeniem zewnętrznym.

Współpracuje z innowacyjną polską spółką ElectroMobility Poland, która realizuje projekt stworzenia polskiego samochodu elektrycznego.

Pasjonuje ją prawo gier wideo - doradza największym i znanym na całym świecie polskim spółkom z tej branży: CD Projekt Red i Techland. Jej doradztwo obejmuje m.in. kluczowe w tej branży zarządzanie i nabywanie praw własności intelektualnej, jak i dostosowywanie treści gier do wymogów obowiązującego prawa tak, aby mogły być dostępne na wszystkich rynkach wybranych przez spółki. Doradza także zagranicznym producentom gier, którzy chcą wejść na polski rynek.

Zorganizowała i współprowadziła "Game Academy" - pierwszy ogólnopolski kurs dla młodych prawników zainteresowanych prawem gier wideo.

Współpracowała pro bono m.in. z Obserwatorium Wolności Mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie zajmowała się pomocą prawną na rzecz dziennikarzy w procesach związanych z wolnością słowa. Prowadzi zajęcia z młodzieżą w ramach tygodnia konstytucyjnego.

Interesuje się sztuką współczesną, doradza pro bono artystom.

III miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019

Marcin Frąckowiak

Ma 31 lat, jest radcą prawnym w katowickiej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. W Instytucie Nauk Prawnych PAN przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą odpowiedzialności stron za prowadzenie sporu zbiorowego w sposób sprzeczny z prawem - pod kierunkiem prof. Jerzego Wratnego.

To specjalista i pasjonat prawa pracy, współtwórca Ścieżki Prawa Pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Grupy HR Loży Katowickiej Business Centre Club.

W swojej praktyce zajmuje się w szczególności zagadnieniami zbiorowego prawa pracy, negocjacjami umów z organizacjami społecznymi oraz reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi i sądowymi w sprawach z zakresu prawa pracy. Zajmował się m.in. postępowaniami w zakresie roszczeń pracowniczych o wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Doradza największym pracodawcom w Polsce – m.in. w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzania nowych zasad wynagradzania.

Kilkakrotnie wygrał przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach z zakresu prawa pracy – m.in. w sprawie zmieniającej dotychczasowy sposób oceny dowodów w postępowaniu o ustalenie istnienia choroby zawodowej (I PK 260/15) oraz w sprawie dotyczącej korzystania z opinii wielu biegłych na okoliczność ustalenia prawa pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy (I UK 322/16).

Jest również współautorem pytania prawnego, rozstrzygniętego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie dotyczącej pojęcia podróży służbowych wobec grupy tzw. pracowników mobilnych (sygn.: P5/18).

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory, niosącego darmową pomoc prawną ubogim.

Prowadzi poczytny blog prawniczy „PrawoPracy.Blog”

Laureaci w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019

4. Natalia Kabacińska

Ma 32 lata, jest radcą prawnym, pracuje w Zespole Rozwiązywania Sporów kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

W zespole uważana jest za prawnika do zadań specjalnych – projektuje strategie procesowe najbardziej skomplikowanych spraw, często tych mających wiele wątków międzynarodowych czy też precedensowych, śledzonych przez opinię publiczną (przykładowo spory o stwierdzenie

nieważności umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów czy też spory z zakresu private enforcement oparte o nową ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Ma szerokie doświadczenie w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Doradzała przy wielu projektach infrastrukturalnych, reprezentując interesy inwestorów i generalnych wykonawców (często: autostrad i dróg ekspresowych) zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie przedprocesowym.

Jej klienci to również banki, elektrownie wiatrowe, ale też np. firmy takie jak Ryanair czy Volkswagen AG. Dla tej ostatniej opracowywała strategię dla spółki pozwanej w postepowaniu grupowym w wyniku głośnej afery tzw. dieselgate.

Od lat związana jest konkursami typu moot-court (czyli symulowanych rozpraw) jako uczestnik, trener a także sędzia), stara się budować zespół rozwiązywania sporów WKB w oparciu o laureatów konkursów prawniczych. Dba też o to, aby współpracownicy kancelarii brali udział w przygotowywaniu studentów do międzynarodowych turniejów, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem.

Jej wielką pasją są góry - jest instruktorem narciarstwa, wspina się zimą i latem, w 2019 r. zdobyła III miejsce w międzynarodowych zawodach skialpinistycznych – Memoriał Jana Strzeleckiego.

5. Marta Burgiel – Bosak

Ma 33 lata, jest radca prawnym w Selvita SA, magistrem prawa (UJ) i zarządzania (AGH). Niedawno obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UJ „Sankcja administracyjna jako środek nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Oplustila. Została ona uznana za najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego i wyróżniona nagrodą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. W 2019 r. z sukcesem przeprowadziła proces podziału spółki giełdowej Selvita S.A., na dwie niezależne, obie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki - w rekordowym czasie 7 miesięcy. Była to to niewątpliwie jedna z pionierskich i  skomplikowanych transakcji na rynku kapitałowym w ostatnich latach. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że proces podziału toczył się w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej, co wymagało bieżącego dostosowania procesu do zmian w prawie. Mec. Burgiel – Bosak zajmuje się kompleksową obsługą prawną obu spółek a także spółek zależnych, w tym nadzoruje kwestie związane z ich notowaniem na GPW, relacjami inwestorskimi oraz sprawozdawczością finansową. Łączy przy tym wiedzę prawniczą z wykształceniem ekonomicznym.

Była także współodpowiedzialna za proces wtórnej oferty publicznej (SPO), w ramach której w 2018 r. udało się pozyskać ponad 134 mln złotych.

Spółka Selvita działa w tak zaawansowanej technologicznie branży, jak biotechnologia - co stawia przed prawnikiem in - house szczególnie wysoką poprzeczkę. Oznacza to m.in. konieczność zawierania skomplikowanych umów, zwłaszcza w zakresie prawa własności intelektualnej – w dodatku na globalnym rynku. Wymaga też bardzo dobrej znajomości prawa obcych jurysdykcji.

Pani mecenas działa na rzecz Fundacji Liderek Biznesu, wspierającej rozwój zawodowy kobiet.

6. Agnieszka Poteralska

Ma 28 lat, jest aplikantka radcowską, pracuje w kancelarii kancelarii prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. Ukończyła polsko-niemieckie studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Pod opieką naukową prof. UAM Leopolda Moskwy na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje prawnoporównawczą rozprawę doktorską na temat „Rada nadzorcza jako instrument nadzoru korporacyjnego w prawie polskim i niemieckim”.

Prowadzi sprawy transgraniczne w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek, prawa zamówień publicznych oraz compliance. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów z kapitałem zagranicznym. W ramach swojej specjalizacji doradza klientom m.in. z branży przemysłowej, handlowej, motoryzacyjnej w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem i reorganizacją spółek. Zajmuje się analizą prawną bieżącej działalności spółek, w tym umów z innymi podmiotami prawa handlowego.

Agnieszka Poteralska pomaga także klientom w procesie ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych - zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jest też certyfikowanym compliance officerem.

Jako pierwsza polska prawniczka wygrała wraz z zespołem w maju br. Global Legal Hackathon – organizowany przez Wolters Kluwer konkurs programowania rozwiązań technologicznych dla branży prawniczej. Do nowojorskiego finału zakwalifikowało się dwanaście z ponad 20 zespołów. Agnieszka Poteralska współtworzyła rozwiązanie technologiczne inteliLex, które ma szansę stać się narzędziem codziennej pracy prawników. Wykorzystuje ono sztuczną inteligencję – algorytmy uczenia maszynowego, która w czasie rzeczywistym w programie Microsoft Word podpowiada fragmenty pisanych już wcześniej dokumentów, a przez to prowadzi do lepszego wykorzystania bazy wiedzy danej kancelarii i skraca czas wyszukiwania odpowiednich treści przy opracowywaniu nowych dokumentów.

Agnieszka Poteralska jest przykładem osoby, która doskonale łączy kompetencje prawnicze oraz technologiczne.

Znajduje też czas na rozwijanie swojej pasji – gry na saksofonie.

7. Sylwester Szczepaniak

Ma 34 lata, jest radcą prawnym, zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Bierze udział w kluczowych projektach związanych z informatyzacją administracji publicznej, w tym zapewnieniem do niej obywatelom dostępu online. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO, przygotowaniu części przepisów dotyczących projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawy o zapewnieniu dostępności stron internetowych podmiotów publicznych czy ustawy wprowadzającej m.in. tzw. Krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej.

Brał też udział w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie Cyfryzacji, takich jak: mDokumenty (stworzenie publicznej aplikacji mobilnej mObywatel oraz dostępnych w nich takich jak usług mTożsamość i mLegitymacja). Pracuje przy projektach doręczeń elektronicznych, Wspólnej Infrastruktury Państwa, e-płatności w administracji, a także nad Platformą Integracji Usług i Danych.

Opracował przepisy zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy, dotyczące aplikacji mobilnej, która może zastępować taksometr oraz kasę fiskalną. Podobnie - zmiany w zakresie elektronicznej procedury rejestracji pojazdów.

Przy projektach ściśle współpracuje z urzędnikami i prawnikami, ale również analitykami biznesowymi, architektami IT i project managerami.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą prawniczą, jest kreatywny w projektowaniu nowych rozwiązaniach prawnych oraz stara się wdrażać nowatorskie rozwiązania, dbając jednocześnie zachowanie spójności prawa publicznego. Stara się dostosowywać to prawo do zmieniające się otoczenia w którym działa administracja publiczna.

8. Paweł Murawski

Ma 29 lat, jest adwokatem w Kancelarii Pietrzak Sidor&Wspólnicy.
Od 2017 r. jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się litygacją, głównie w obszarze prawa karnego i praw człowieka, i doradztwem strategicznym na rzecz przedsiębiorców. Posiada imponujące doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i innymi organami śledczymi. Duża część jego aktywności zawodowej koncentruje się wokół świadczenia pomocy prawnej osobom pełniącym funkcje publiczne.

Reprezentuje pro bono przedstawicieli tzw. opozycji ulicznej. Świadczy im pomoc w postępowaniach dotyczących bezprawności zatrzymań, postępowaniach wykroczeniowych i karnych.

Umiejętnie łączy pracę zawodową z działalnością społeczną i edukacyjną.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Greenpeace Polska, Fundacją Dzika Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, aktywistami. W ostatnich latach reprezentował łącznie około kilkuset aktywistów, którzy bronili Puszczy Białowieskiej przed bezprawną wycinką. Większość z nich została uniewinniona.

Wraz z zespołem prowadził również m.in. sprawy tłumaczki rozmowy ówczesnych premierów Polski i Rosji - prokuratura domagała się zwolnienia jej z tajemnicy zawodowej czy sprawy podsłuchiwania polityków w dwóch warszawskich restauracjach.

Reprezentuje też sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych.

Zajmuje się edukacją prawniczą: jest członkiem stowarzyszenia Paragraf 22 – w ramach Akademii Paragrafu uczniowie szkół średnich z całej Polski mogli poznać podstawy wszystkich gałęzi prawa.

Współorganizował akcję Adwokaci na Pol’And’Rock Festiwal, a także Adwokaci na Open’er Festiwal.

Ponadto jest czynnie zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Od 2016 r. działa w Sekcji Prawa i Postępowania Karnego, w latach 2016-2018 był jej sekretarzem, jest członkiem Sekcji Praw Człowieka od jej powstania.

9. Marek Neumann

Ma 34 lata, jest radcą prawnym, od 2011 r. pracuje w kancelarii Allen & Overy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jako najlepszy absolwent w swoim roczniku. Równolegle do studiów prawniczych studiował italianistykę. Ukończył też studia i kursy z zakresu prawa włoskiego, amerykańskiego i arbitrażu.

Wypracował sobie renomę wszechstronnego prawnika.

Prowadzi sprawy sądowe, arbitrażowe i restrukturyzacyjne klientów z różnych sektorów gospodarki, w szczególności instytucji finansowych. Często występuje w sporach arbitrażowych, gdzie językiem postępowania jest angielski.

Interesują go też sprawy międzynarodowe - w ciągu ostatnich dwóch lat był pełnomocnikiem w ok. 10 różnych sporach transgranicznych, w tym w postępowaniach arbitrażowych dotyczących kredytów eksportowych, projektów infrastrukturalnych oraz handlu międzynarodowego. Zajmuje się też sporami konsumenckimi w sektorze finansowym - był członkiem zespołu, który wypracował strategię procesową dla dwóch ubezpieczycieli w precedensowych postępowaniach grupowych. Zajmuje się też strategią procesową oraz jest pełnomocnikiem w sprawach tzw. kredytów frankowych, w których reprezentuje banki. Specjalizuje się również w sporach gospodarczych w sektorze finansowym - był jednym z pełnomocników TFI w serii sporów dotyczących wyceny jednostek uczestnictwa funduszu, regularnie reprezentuje również inwestorów funduszy.

W sprawach restrukturyzacyjnych regularnie reprezentuje banki i wierzycieli handlowych przeciwko dłużnikom zagrożonym upadłością i restrukturyzacją.

Od lat wspiera sztukę wymowy i debatowania – szkoli w niej licealistów, studentów i aplikantów. Z powodzeniem trenował drużyny UW do prestiżowego, międzynarodowego konkursu FDI Moot, w każdym roku zdobywając miejsca wśród najlepszych uczelni świata, a w 2014 r. jego drużyna wygrała konkurs, jako pierwsza w historii drużyna spoza kraju common law.

Jest organizatorem lub jurorem w konkursach krasomówczych i debatach oksfordzkich.

To pasjonat m.in. historii Polski, kultury włoskiej, kolekcjoner historycznych papierów wartościowych oraz bibliofil.

10. Filip Balcerzak

Ma 34 lata, jest adwokatem, abogado (adwokat w Hiszpanii), doktorem nauk prawnych – specjalizacja: prawo międzynarodowe publiczne (UAM w Poznaniu), ukończył studia LLM (Master of Laws) na Uniwersytecie w Ottawie. Pracuje w zespole postepowań spornych i arbitrażowych kancelarii SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy).

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu inwestycyjnego - doradza tu zarówno zagranicznym inwestorom, którzy dokonują inwestycji w Polsce, jak i polskim podmiotom, które inwestują za granicą, a także państwom, które zostały notyfikowane o sporze inwestycyjnym.

Postępowania prowadzone przez niego w Polsce często zawierają element międzynarodowy. Prowadzi międzynarodowe postępowania arbitrażowe w języku angielskim – aktualnie z miejscem arbitrażu w Londynie i w Nowym Jorku.

Skutecznie reprezentował polskich przedsiębiorców – franczyzobiorców, przeciwko którym sieć Subway wystąpiła z roszczeniami o zapłatę na podstawie umowy franczyzowej. Mimo dysproporcji pomiędzy stronami (nieduży polski podmiot w starciu z globalnym gigantem) i pozornie niesprzyjających okoliczności (arbitraż prowadzony w Nowym Jorku, w języku angielskim) mec. Balcerzak udowodnił, że potrafi w imieniu klienta skutecznie dochodzić racji przed sądem arbitrażowym,

Doradza także w krajowych postępowaniach arbitrażowych, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Rozwija się w międzynarodowych aspektach rozwiązywania sporów w reakcji na trendy rynkowe (globalizację, umiędzynarodowienie działalności gospodarczej) i konieczność zapewnienia efektywnego mechanizmu rozwiązywania sporów (z czym sądy powszechne często sobie nie radzą, chociażby z uwagi na formalizm doręczeń zagranicznych, szczególnie do państw spoza UE).

W ub. roku został laureatem nagrody Prokuratorii Generalnej za pracę: “Investor – state arbitration and human rights”.

Laureaci nagrody specjalnej w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019

Barbara Skardzińska

Ma 34 lata, jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, pracuje w kancelarii Weil, Gotshal & Manges (od 1 stycznia 20102 r. przekształci się w kancelarię Rymarz Zdort).

Pisała pierwsza i jedyną pracę doktorską w Polsce dotyczącą prawa kosmicznego: „Wydobywanie surowców mineralnych na Księżycu i innych ciałach niebieskich w świetle prawa międzynarodowego” - obroniła ją z wyróżnieniem w 2018 r. w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

W kancelarii specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, procesach emisji obligacji, transakcjach finansowania, a także kwestiach regulacyjnych. Doradzała klientom w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska i prawem kosmicznym.

Dzięki jej zaangażowaniu do programu pro bono kancelarii został włączony projekt wyniesienia w przestrzeń kosmiczną studenckiego satelity PW- SAT 2.

Udaje się jej łączyć trudną specjalizację w prawie gospodarczym z nietypowymi zainteresowaniami naukowymi. Prawo kosmiczne wydaje się niszowe, ale spółki i podmioty z tej branży mają coraz większy wpływ na gospodarkę. Szacuje się, że wartość sektora kosmicznego rośnie przeciętnie o miliard złotych rocznie (wg szacunków firmy Grand Thorton). Dr Barbara Skardzińska dostrzega jak nikt te tendencje i inwestuje w rynek wciąż raczkujący w Polsce.

Chętnie wspiera działania mające na celu popularyzację nauki i ochronę środowiska. Szkoliła licealistów w ramach Tygodnia Konstytucyjnego.

Paweł Knut

Ma 31 lat, jest adwokatem, koordynatorem Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii, a także współprzewodniczącym Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii. Prowadzi też kancelarię Knut Mazurczak Adwokaci.

To potrójny magister – na Wydziale Prawa i Administracji UW, na Wydziale Psychologii UW oraz w Instytucie Historii Sztuki. Obecnie przygotowuje doktorat na Wydziale Artes Liberales UW. Otrzymał też jedno z najbardziej prestiżowych stypendiów naukowych - Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, w ramach którego prowadzi obecnie 9-miesięczne badania do doktoratu w The New School w Nowym Jorku.

To jeden z najlepszych specjalistów z zakresu prawa antydyskryminacyjnego w Polsce. Specjalizuje się w sprawach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi sądami i trybunałami.

Potrafi skutecznie korzystać z narzędzia w postaci litygacji strategicznej, inicjując często dyskusję publiczną, dotyczącą postulatów ochrony praw człowieka.

Prowadził sprawy dotyczące homofobii w szkole, słynną sprawę drukarza z Łodzi. Doprowadził do uchylenia zakazu odbycia Marszu Równości w Gnieźnie.

Jest również doradcą legislacyjnym – współautorem oraz konsultantem szeregu projektów ustaw dot. praw osób LBGT, które zostały wniesione do Sejmu.

Działa w sekcji sądownictwa międzynarodowego przy Klinice Prawa WPIA UW.

Jest prawnikiem, który jednocześnie funkcjonuje w kilku „światach”: akademickim, trzecim sektorze oraz komercyjnym rynku usług prawniczych.

Piotr Łebek

Ma 34 lata, jest radcą prawnym i doktorem nauk prawnych, partnerem zarządzającym opolskiej kancelarii Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy.

W kancelarii jest odpowiedzialny za obsługę prawną podmiotów korporacyjnych i przedsiębiorców. Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym i handlowym, prawie umów, obsłudze spółek komunalnych. Kapituła konkursu doceniła jego ogromne osiągnięcia w prawie sportowym. Jest autorem prawnej koncepcji profesjonalizacji piłki ręcznej w Polsce. Opracował system licencyjny, a w nim kryteria, sportowe, prawne i finansowe oraz procedury związane z przekształcaniem klubów sportowych w spółki kapitałowe. Prowadził prawno – finansowe audyty klubów piłki ręcznej. Stworzył regulaminy rozgrywek dostosowujące piłkę ręczną do potrzeb rozgrywek ligi zawodowej. Jest autorem regulacji Sadu Polubownego ds. Piłki Ręcznej, obsługiwał proces zawarcia umowy sprzedaży praw medialnych na rzecz Canal+.

Jest inicjatorem największej, ogólnopolskiej kampanii antydopingowej „Gramy Fair”.

Rozległą wiedzę z zakresu prawa sportowego, łączy z wiedzą w zakresie finansów i zarządzania w sporcie. Z sukcesem łączy praktykę z nauką na polu sportu i prawa.

Paweł Matyja

Ma 30 lat, jest adwokatem z własną Kancelarią Adwokacką Adwokat Paweł Matyja.

Jednocześnie studiował na trzech kierunkach jest magistrem prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, magistrem zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jest stypendystą tych trzech uczelni za wyniki w nauce. Jednocześnie pracował zawodowo.

Ma doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym zwłaszcza prawa karnego, handlowego i prawa prasowego. Jest również doradca biznesowym, ekspertem m.in. na Międzynarodowych

Kongresach Gospodarczych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Przez ponad 10 lat wykonywał zawód dziennikarza. Doświadczenia te sprawiły, że do drzwi jego kancelarii niezwykle często pukają dziennikarze oskarżeni z art. 212 k.k. lub pozwani w procesach cywilnych o ochronę dóbr osobistych. Pomaga im często pro bono.

Interesują go aspekty prawne technologii smart contractów czyli wykorzystania komputerowych protokołów i algorytmów do zawierania umów na odległość oraz technologii blockchain, na której oparta jest np. kryptowaluta bitcoin.

To finalista międzynarodowych konkursów krasomówczych zarówno polsko-, angielsko-, jak i francuskojęzycznych.

Jest pomysłodawcą i autorem historyczno – edukacyjnego cyklu filmowego „Archiwa

Palestry” poświęconego najwybitniejszym i najbardziej zapomnianym adwokatom.

Pan Paweł Matyja do współpracy w stworzonym przez siebie projekcie sam namówił kilkadziesiąt instytucji z całego świata. Od agencji rządowych USA, przez Muzea w Australii, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec po szereg polskich instytucji państwowych jak np. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Prawa do jego cyklu zastrzegł sobie Canal+.

Karol Wątrobiński

Ma 30 lat, jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

Specjalizuje się w prawie autorskim – szczególnie w umowach licencyjnych i kwestiach związanych z prawami do wizerunku - skupia się na obszarach prawa, które w związku z rewolucją cyfrową będą zyskiwać na znaczeniu, ponieważ uważa, że zapotrzebowanie na usługi prawników znających się na nowych technologiach będzie rosło.

Wdrożył w kancelarii jedno z pierwszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Specjalny chatbot obsługuje zapytania potencjalnych klientów i pełni rolę „wirtualnego asystenta”. Chatbot działa w „chmurze” i automatyzuje pierwszy kontakt klienta z kancelarią. Dzięki interaktywnemu scenariuszowi, klient może wybrać dziedzinę prawa, której dotyczy jego pytanie i opisać swój problem. Może też od razu umówić spotkanie lub rozmowę telefoniczną z prawnikiem kancelarii. Chatbot uzyskuje wstępne informacje o sprawie, co pozwala na skierowanie jej do odpowiedniej osoby w kancelarii. Optymalizuje to czas pracy prawników.

Chatbot oparty jest o system sztucznej inteligencji, co umożliwia stałe powiększanie jego bazy „wiedzy” w oparciu o odbyte konwersacje. Dzięki temu asystent może również udzielać odpowiedzi na pytania użytkowników spoza scenariusza.

Mecenas Wątrobiński odniósł sukces wbrew rynkowemu trendowi lokowania kancelarii w dużych miastach – celowo zrobił dokładnie odwrotnie. Zrezygnował z pracy w krakowskich kancelariach na rzecz budowy własnej kancelarii w Kielcach. Okazało się, że liczba przedsiębiorstw, których działalność jest związana z własnością intelektualną jest tam relatywnie duża. A umiejscowienie biura kancelarii w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym siedzibę ma kilkadziesiąt podmiotów – w większości działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania – otworzyło nowy kanał pozyskiwania klientów.

Back To Top