Regulamin konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023”

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Konkurs – konkurs „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023”, który jest przeprowadzany na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Organizator – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000709879, NIP: 583-001-89-31, kapitał zakładowy: 19.919.527,00 zł;
 4. Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w Konkursie;
 5. Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany do udziału w Konkursie;
 6. Laureat – Uczestnik Konkursu wytypowany jako jego laureat zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 7. Strona Konkursu – strona internetowa dotycząca Konkursu, prowadzona przez Organizatora pod adresem https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/rising-stars ;
 8. Kapituła Konkursu – osoby, o których mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 2. Konkurs jest adresowany do osób spełniających warunki określone w § 4 pkt 2 Regulaminu.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami naukowymi i zawodowymi, a także postawą, w tym np. zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczeństwa, stanowią wzór do naśladowania w środowisku zawodowym.

§ 3

Termin i terminarz Konkursu

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia o rozpoczęciu Konkursu do dnia 31 grudnia 2023 r. i dzieli się na następujące etapy:

 1. ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu, które następuje w dniu opublikowania przez Organizatora na Stronie Konkursu informacji o możliwości zgłaszania Kandydatów do Konkursu, wraz z opublikowaniem Regulaminu i formularza zgłoszeń;
 2. zakończenie zbierania zgłoszeń Kandydatów, które ustala się na dzień 12 września 2023 r. godz. 23:59;
 3. ogłoszenie listy osób Nominowanych do tytułu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023, które nastąpi nie później niż w 12 listopada 2023 r., poprzez zamieszczenie przez Organizatora na Stronie Konkursu listy osób Nominowanych, spośród których Kapituła Konkursu wybierze finałową dziesiątkę Laureatów;
 4. ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród, które nastąpi podczas uroczystej gali stacjonarnej, która odbędzie się w Warszawie nie później niż 12 grudnia 2023 r.;
 5. ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie Konkursu i w pozostałych mediach, wybranych przez Organizatora, które nastąpi nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 4

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i zgłaszania Kandydatów

 1. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że jest adresowany wyłącznie do osób spełniających warunki określone poniżej.
 2. Konkurs adresowany jest do osób, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
  • i. na dzień zakończenia zbierania zgłoszeń Kandydatów nie ukończyły 35. roku życia (tj. urodzili się w dniu 13 września 1988 r. lub później);
  • ii. legitymują się tytułem co najmniej magistra prawa;
  • iii. wykonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawód prawniczy.
 3. Prawo zgłoszenia Kandydata przysługuje:
  • i. Kandydatowi, który dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu;
  • ii. pracodawcy Kandydata;
  • iii. przedsiębiorcy, na rzecz którego Kandydat świadczy usługi prawne;
  • iv. organizacjom społecznym;
  • v. wspólnikom prowadzącym kancelarię prawniczą wspólnie z Kandydatem;
  • vi. jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom rządowym i pozarządowym.
 4. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia:
  • i. Kandydatów, którzy byli laureatami w poprzednich edycjach Konkursu;
  • ii. Kandydatów, którzy nie spełniają wymagań określonych w pkt 2 powyżej;
  • iii. nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane;
  • iv. niespełniające wymogów wskazanych w § 6 Regulaminu lub innych wymogów formalnych w nim określonym, w tym takie, które wpłynęły po terminie określonym w § 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 5

Sposób zgłaszania Kandydatów

 1. Zgłoszenie Kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Konkursu.
 2. W przypadku gdy Kandydat zgłasza się samodzielnie (§4 pkt 3 lit. i Regulaminu):
  • i. jest on zobowiązany wskazać w formularzu zgłoszenia swoje: imię i nazwisko; miejsce pracy/świadczenia usług; adres email; telefon; stanowisko; tytuł zawodowy lub naukowy;
  • ii. jest on zobowiązany uzupełnić w formularzu zgłoszenia swoją datę urodzenia, przy czym system rejestracji jest zbudowany w taki sposób, by automatycznie weryfikować czy data wpisana przez Kandydata spełnia wymóg opisany w § 4 pkt 2 ppkt i) Regulaminu;
  • iii. jest on zobowiązany uzupełnić wszystkie pola i dane wymagane w formularzu zgłoszenia, a także zaakceptować Regulamin; podkreśla się, że celem zabezpieczenia danych osobowych i pozostałych informacji zawartych w formularzu, każdemu Kandydatowi zostaje przypisany indywidualny dla niego formularz zgłoszenia;
  • Kandydat może zapisywać zmiany w formularzu zgłoszenia i powracać do uzupełnienia danych w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu;
  • iv. jest on zobowiązany wysłać kompletny formularz zgłoszenia do Organizatora, postępując w tym zakresie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, w tym np. poprzez zaznaczenie pola „Wyślij formularz zgłoszenia”.
  Podkreśla się przy tym, że wypełniony przez Kandydata formularz zgłoszenia musi zostać przesłany do Organizatora nie później niż w dniu 12 września 2023 r. godz. 23:59.
 3. W pozostałych przypadkach, tj. gdy Kandydata zgłasza podmiot wskazany w §4 pkt 3 lit. ii-vi Regulaminu, zgłoszenie Kandydata podzielone jest na 2 etapy:
  • i. etap pierwszy – osoba zgłaszająca Kandydata podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane (imię i nazwisko; nazwę instytucji, w imieniu której dokonuje zgłoszenia zgodnie z katalogiem dopuszczalnych instytucji zawartym w § 4 pkt 3 Regulaminu; adres email; telefon; zajmowane stanowisko) oraz dane Kandydata (imię i nazwisko Kandydata; miejsce pracy/świadczenia usług Kandydata; adres email Kandydata; telefon Kandydata; stanowisko Kandydata; tytuł zawodowy lub naukowy Kandydata) i oświadcza o akceptacji Regulaminu Konkursu. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia, zarówno osoba zgłaszająca Kandydata, jak i Kandydat otrzymują e-mail potwierdzający dokonanie zgłoszenia Kandydata do udziału w Konkursie przez osobę zgłaszającą;
  • ii. etap drugi – po otrzymaniu od Organizatora e-mailowej informacji o zgłoszeniu do Konkursu, o której mowa w pkt i) in fine powyżej, Kandydat powinien:
   • a. uzupełnić w formularzu zgłoszenia swoją datę urodzenia, przy czym system rejestracji jest zbudowany w taki sposób, by automatycznie weryfikować czy data wpisana przez Kandydata spełnia wymóg opisany w § 4 pkt 2 ppkt i) Regulaminu,
   • b. uzupełnić wszystkie pola i dane wymagane w formularzu zgłoszenia utworzonym na potrzeby Konkursu przez Organizatora, w tym zaakceptować Regulamin; Kandydat zostanie przeniesiony do formularza za pomocą linku odsyłającego zawartego w e-mailu z informacją o zgłoszeniu, o którym mowa w ppkt i) powyżej. Podkreśla się, że celem zabezpieczenia danych osobowych i pozostałych informacji zawartych w formularzu, każdemu Kandydatowi zostaje przypisany indywidualny dla niego formularz zgłoszenia, a Kandydata obowiązuje zakaz udostępniania linku odsyłającego do formularza zawartego w e-mailu z informacją o zgłoszeniu. Kandydat może zapisywać zmiany w formularzu zgłoszenia i powracać do uzupełnienia danych w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu;
   • c. wysłać kompletny formularz zgłoszenia do Organizatora, postępując w tym zakresie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, w tym np. poprzez zaznaczenie pola „Wyślij formularz zgłoszenia”.
  Podkreśla się przy tym, że wypełniony przez Kandydata formularz zgłoszenia musi zostać przesłany do Organizatora nie później niż w dniu 12 września 2023 r. godz. 23:59.
 4. W każdym przypadku (zarówno określonym w pkt 2, jak i w pkt 3 powyżej) zgłaszając swój udział w Konkursie Kandydat:
  • i. akceptuje Regulamin, w tym zapoznaje się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu;
  • ii. jest świadomy tego, że na podstawie przepisów prawa Organizator, na potrzeby Konkursu, będzie przetwarzał dane osobowe Kandydata umieszczone w formularzu zgłoszeniowym, w tym w uzasadnieniu zgłoszenia do Konkursu;
  • iii. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Kandydata utrwalonego na zdjęciach przekazanych Organizatorowi lub wykonanych przez Organizatora w związku z realizacją Konkursu, w celu ich wykorzystania dla promocji Konkursu w prasie i w internecie, w tym za pośrednictwem mediów partnerów Konkursu lub wydawców, z których usług Organizator będzie korzystał w celu promowania Konkursu.
 5. Brak akceptacji Regulaminu lub nieukończenie procesu zgłoszenia Kandydata opisanego w postanowieniach pkt 2 lub 3 powyżej uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 6. Organizator informuje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia Kandydata, zarówno Kandydata, jak i osobę zgłaszającą Kandydata, przesyłając informację o właściwej treści na podane w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6

Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji pozostałych obowiązków oraz uprawnień określonych Regulaminem przetwarzać będzie następujące informacje, w tym wskazane niżej dane osobowe:
  • a) osób zgłaszających Kandydata: imię i nazwisko, nazwa podmiotu zgłaszającego, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko;
  • b) Kandydatów: imię i nazwisko, data urodzenia, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o wiedzy merytorycznej i doświadczeniu, informacje o pracy naukowej Kandydata, Informacje o działalności pozazawodowej Kandydata, rekomendacje i oponie o kandydacie, wygrane postępowania Kandydata.
 2. Klauzule informacyjne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem ww. danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Akceptując Regulamin, Kandydat lub osoba zgłaszająca Kandydata do udziału w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Osoby przesyłające zgłoszenie, w którym zawarte są dane osobowe osób trzecich oświadczają, że zapoznały te osoby trzecie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Podanie danych osobowych przez Kandydata jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w Konkursie lub zgłoszenia Kandydata do udziału w Konkursie.

§ 7

Kapituła Konkursu, kryteria oceny i nagrody

 1. Zgłoszenia Kandydatów nadesłane w ramach Konkursu oceniać będzie pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych kapituła Konkursu złożona z ekspertów z zakresu prawa, przedstawicieli prawniczych samorządów zawodowych, organizacji branżowych i mediów oraz przedstawicieli Organizatora, powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeśli zgłoszonych zostanie do niego minimum 30 (trzydziestu) Kandydatów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestników, pocztą elektroniczną, iż w tegorocznej edycji Konkursu Laureatów nie wybiera się, z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia Kandydatów będą oceniane przez Kapitułę Konkursu w oparciu o następujące kryteria dotyczące Kandydatów:
  • i. wiedzę merytoryczną
  • ii. osiągnięcia naukowe
  • iii. kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy z biznesem
  • iv. wykorzystanie nowych technologii w pracy
  • v. dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa
  • vi. zaangażowanie w pracę na rzecz państwa prawa i społeczeństwa
  • vii. działalność pro bono
  • viii. opinie klientów (wewnętrznych i zewnętrznych), przełożonych lub wspólników na temat kandydata.
 4. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kapituły Konkursu. Przewodniczący wybrany zostaje większością głosów przez Kapitułę.
 5. Kandydat akceptując Regulamin wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, w tym na wykorzystanie przez Organizator wszelkich informacji i materiałów przekazanych w związku ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie we wszystkich publikacjach (w tym w prasie, w Internecie oraz mediach społecznościowych) i wydarzeniach związanych z Konkursem również po jego zakończeniu, w tym na ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, utrzymywanie w sieci Internet i innych mediach. Zgoda na udział w konkursie oznacza również zgodę na utrwalanie wizerunku Kandydata podczas wydarzeń związanych z Konkursem oraz dalsze rozpowszechnianie tego wizerunku, bądź wizerunku utrwalonego w materiałach promujących konkurs.
 6. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru 10 Laureatów w kolejności rankingowej, którym przyzna tytuł "Rising Star Prawnik – Lider jutra 2023".
 7. Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowo pięciu nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych Kandydatów.
 8. Laureatom zostaną przyznane nagrody w postaci okolicznościowych dyplomów i statuetek.

§ 8

Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wręczenia nagród

 1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na Stronie Konkursu pod linkiem https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/rising-stars nie później niż 31 grudnia 2023 r.
 2. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Gali z przedstawicielami Kapituły Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia wyników Konkursu w formie online w sytuacji wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego.
 3. O miejscu i terminie wręczenia nagród Organizator powiadomią Laureatów drogą elektroniczną lub listownie.
 4. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli nie zostaną odebrane osobiście lub przez wskazanego przedstawiciela oraz gdy próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okaże się nieskuteczna.
 5. Organizator zastrzega prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Laureatach, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia, w Internecie oraz telewizji oraz ich wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym przy wykorzystaniu innych wydawców, z którymi Organizator zawrze odpowiednie umowy.
 6. Laureaci są uprawnieni do informowania o uczestnictwie w Konkursie w Internecie lub na dowolnych nośnikach informacji, z zachowaniem następującego formatu: „Imię i nazwisko - Laureat 12. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska”.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu osoby zgłaszające Kandydatów, Kandydaci, jak i Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 3 lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby kierującej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator może zmienić postanowienia Regulaminu w czasie trwania Konkursu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, jednak takie zmiany nie mogą spowodować naruszenia lub uchybienia prawom nabytym przed taką zmianą lub prowadzić do nierównego traktowania Kandydatów.

Załącznik nr 1.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, 14 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że jako Organizator konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023

”, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (dalej „Wolters Kluwer”), przetwarzamy Państwa dane osobowe i jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że Wolters Kluwer Polska decyduje o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych i z tego tytułu informują Państwa o najważniejszych kwestiach dotyczących tego przetwarzania:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Konkursie „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023” (w odniesieniu do Kandydatów) i odpowiednio w celu zgłoszenia Kandydatów (w odniesieniu do osób zgłaszających).
 2. Organizator wyznaczył właściwego dla swojej organizacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest tzw. punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań ze strony podmiotów danych, w tym realizacji praw podmiotów danych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wolters Kluwer Polska można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe Kandydatów (a następnie Uczestników) oraz osób zgłaszających Kandydatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach Konkursu, w tym wyłonienia i nagrodzenia laureatów Konkursu, rozliczeń podatkowych wartości nagród w Konkursie, ewentualnych reklamacji Uczestników Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Nadto, Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach prawnie uzasadnionych, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. W przypadku gdy określone dane osobowe Organizator przetwarza na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody, to oznaczają cele tego przetwarzania i określają kategorie danych przetwarzanych w celu, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; przetwarzanie dopuszczalne jest do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody.
 6. Odnośnie źródła danych osobowych, wskazuje się, że Organizator pozyskał dane osobowe od samych Kandydatów lub od osób zgłaszających Kandydatów (w przypadku Kandydatów) oraz od samych osób zgłaszających Kandydatów (w przypadku tychże osób zgłaszających).
 7. Organizator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, współpracującym przy organizacji Konkursu z Organizatorem:
  • członkom Kapituły Konkursu;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres niezbędny do promowania Konkursu w mediach i prasie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem przetwarzania danych na potrzeby zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 4 powyżej – do czasu przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych ponad ww. okresy możliwe jest wyłącznie, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Każdy podmiot danych, którego dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania, sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji ww. uprawnień należy kierować się do Inspektora Ochrony Danych Wolters Kluwer Polska, na adres e-mail: [email protected].
 10. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.
Back To Top