Ceremonia przyznania tytułów „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2015" odbyła się 29 października w warszawskim Centrum Olimpijskim.

Część oficjalną rozpoczęli Jadwiga Sztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej i Włodzimierz Albin prezes Wolters Kluwer SA. W imieniu Kapituły i organizatorów przywitali wszystkich zgromadzonych i w krótkich wystąpieniach scharakteryzowali laureatów tegorocznej edycji. Przedstawili najważniejsze założenia konkursu i kryteria, którymi kierowała się Kapituła podczas wyłaniania zwycięzców. Oboje nie ukrywali jak wyrównana była rywalizacja i jak niewiele dzieliło poszczególnych laureatów od siebie. Następnie oboje wręczyli nagrody i pamiątkowe statuetki wszystkim 30 laureatom. Ostatnim akcentem uroczystości było wspólne zdjęcie wschodzących gwiazd świata prawniczego i Kapituły konkursu, a po nim przyszedł czas na bankiet, kuluarowe dzielenie się wrażeniami i świętowanie zwycięzców.

Kapituła Konkursu "Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

Katarzyna Wiśniewska

Miejsce 1
adwokat, pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu karnym i szeroko rozumianych prawach człowieka. Uczestniczy w wielu sporach prowadzonych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ETPCz. W ciągu blisko sześciu lat pracy w Fundacji koordynowała wiele projektów dotyczących m.in. stanu opieki zdrowotnej w więzieniach oraz odpowiedzialności nieletnich, w tym projekt Komisji Europejskiej „Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania: monitorowanie alternatyw praktyki sądowej”.
W pełni angażuje się w pracę. By móc zapewnić pomoc prawną osobom z niepełnosprawnością, postanowiła nauczyć się języka migowego. Jest jedną z współautorek wydanego w 2014 r. raportu HFPCz „Dzieci po drugiej stronie muru”, powstałego na podstawie monitoringu placówek dla nieletnich.
Obecnie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zajmuje się koordynacją Programu Spraw Precedensowych - programu, który ma doprowadzić do zmian w przestrzeni prawnej i systemowej.
Jest doktorantką w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest również absolwentką. Pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wróbla przygotowuje dysertację pod tytułem: „Odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa za niesłuszne stosowanie środków karnych procesowych i penalnych”. W czasie studiów magisterskich była członkiem Sekcji Prawa Karnego Materialnego, Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka oraz Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. W roku 2010 obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Wolność słowa w kontekście prawa do obrony - wybrane aspekty”.

Dr Szymon Okoń

Miejsce 2
radca prawny, partner w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
Mimo młodego wieku, ma za sobą dwa tytuły magisterskie oraz dwa doktoraty – z prawa i ekonomii, a także ogromne doświadczenie – ok. 200 projektów doradczych, które potwierdzają jego kompetencje. Ostatnio jeden z międzynarodowych rankingów prawniczych IFLR 1000 obok kancelarii wyróżnił go jako wiodącego polskiego prawnika w zakresie spraw korporacyjnych i finansowych.
Z kancelarią Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy jest związany od czasów studenckich. Obecnie jest w niej partnerem. Jego główną specjalnością są aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych, transakcje M&A oraz finanse i bankowość. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Doradzał przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym przy tworzeniu struktur ukierunkowanych na ich optymalizację. Jest także współzałożycielem blogu korporacyjnie.pl - platformy wiedzy na temat szeroko pojętego prawa korporacyjnego dla studentów prawa, prawników i przedsiębiorców.
Łączy pracę prawnika z pracą naukową i dydaktyczną. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, gdzie jest adiunktem. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiował na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science. Jest podwójnym doktorem: na podstawie rozprawy „Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce” zdobył tytuł doktora nauk prawnych, a następnie dzięki dysertacji „Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego” uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną na temat alternatywnego modelu wyceny aktywów kapitałowych dla banków i instytucji finansowych.

Dr Jacek Błachut

Miejsce 3
adwokat, senior associate w kancelarii SPCG - Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski
Z kancelarią SPCG jest związany od 11 lat. Specjalizuje się w prawie karnym (w szczególności prawie karnym gospodarczym), prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie konkurencji. W obszarze jego praktyki jest również problematyka ochrony danych osobowych oraz szereg tzw. tajemnic sektorowych, takich jak np. tajemnica bankowa, tajemnica lekarska czy farmaceutyczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych (w tym dużych korporacji) w niejednokrotnie skomplikowanych postępowaniach karnych, występując w rozmaitych rolach procesowych również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doradzał m.in. T-Mobile Polska (dawniej: Polska Telefonia Cyfrowa) w postępowaniach administracyjnych i sądowych (także przed TSUE), dotyczących znaczącej pozycji rynkowej, nałożenia obowiązków regulacyjnych oraz w sporach z zakresu prawa konkurencji.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw związanych ze stosowaniem nowych technologii. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa karnego, które ukazały się m.in. na łamach „Monitora Prawniczego” i „Państwa i Prawa” oraz „Czasopisma Prawa karnego i nauk penalnych”.
Z prawem karnym związał swoją drogę zawodową jeszcze w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako student działał w poradni dla osób ubogich, w sekcji prawa karnego. Po obronie pracy magisterskiej z prawa karnego został doktorantem w Katedrze prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora prawa, broniąc rozprawę pt.: „Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej”. Niezależnie od tego, ukończył aplikację sądową, zdając w roku 2007 egzamin sędziowski.

Ewa Lejman

Miejsce 4
radca prawny, wspólnik w kancelarii Żyglicka i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie kontraktowym, M&A oraz prawie korporacyjnym, prawie podatkowym i prawie zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi, doradza wykonawcom i zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, reprezentuje przedsiębiorców na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Doradzała m.in. w restrukturyzacji Kompanii Węglowej, procesie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu przejęcia Centrum Informatyki ROW dla JSW.
Jest odpowiedzialna z ramienia kancelarii za kontakty z członkami Ally Law, międzynarodowego stowarzyszenia kancelarii. Jako jedyny przedstawiciel z Europy weszła w skład pięcioosobowej Rady, której zadaniem było zapewnienie ściślejszej współpracy członków stowarzyszenia oraz stworzenie własnej sieci obsługi firm globalnych.
Angażuje się w działania wspierające biznes. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz zamówień sektorowych. W ramach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach opiniuje i rekomenduje zmiany w projektach aktów prawnych. Jest współautorką czwartego zeszytu „Katalogu Praw Przedsiębiorców - Organy Kontroli Skarbowej”, cyklicznej publikacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.. Jest jedną ze 100 Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet na Polskę – projektu wspieranego przez Ministra Gospodarki. W latach 2010-11 współpracowała z Fundacją „Mam Marzenie”, wspierającą nieuleczalnie chore dzieci, a obecnie wspiera Fundację „Między Niebem a Ziemią”, której celem jest pomoc znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinom dotkniętym chorobą dziecka. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach..

Dagmara Rajska

Miejsce 5
adwokat, Infopunkt i członek Panelu Doradczego Programu Help Rady Europy w 47 krajach
Jako ekspert Rady Europy ds. prawa do rzetelnego procesu sądowego, prawa własności i przeciwdziałania dyskryminacji w ostatnich miesiącach szkoliła sędziów w Czarnogórze, Mołdawii, Kosowie i w Serbii. Prowadziła wykłady z zakresu praw człowieka dla studentów i przedstawicieli zawodów prawniczych na uniwersytetach w Polsce, Serbii i Grecji. W Polsce uczestniczyła w stworzeniu struktury szkoleń dla Programu Help Rady Europy (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Krajowej Radzie Radców Prawnych. W czerwcu 2016 r. została wybrana na członka Panelu Doradczego Programu Help przez Zgromadzenie Ogólne przedstawicieli samorządów prawniczych 47 krajów Rady Europy.
Specjalizuje się w prawie do rzetelnego procesu sądowego. Jest autorką wielu podręczników wydanych przez Radę Europy, których adresatami są głównie sędziowie i adwokaci. Obecnie przygotowuje się do promocji najnowszej serii pięciu publikacji poświęconych zasadom wdrażania standardów prawa antydyskryminacyjnego w Czarnogórze.
Wraz z adw. Magdaleną Jankowską-Gilberg pracują nad kolejnym wydaniem podręcznika z zakresu prawa antydyskryminacyjnego Agencji Praw Podstawowych UE i Rady Europy (Handbook on European non-discrimination law). Pełni funkcję Dyrektora Programu "Business i prawa człowieka" w Europejskim Stowarzyszeniu Praw Człowieka (European Human Rights Association), jest także członkiem francuskiego prawnego think-tanku „Club des juristes”, którego celem jest wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań prawnych dostosowanych do powstających trendów rynkowych i sugerowanie ich ustawodawcy. Należy także do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Posiada podwójny - polski i francuski - doktorat, który obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Aix-Marseille w 2013 r. oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2015 r..

Dr Mariusz Zelek

Miejsce 6
adwokat, wspólnik w kancelarii Gutowski i Wspólnicy
Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, a także prawa Internetu i problematyki domen internetowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje strony w procesach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Broni w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz wojskowymi. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Informatyzacyjnej przy ORA w Poznaniu.
Drogę zawodową łączy z rozwojem kariery naukowej. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Prowadzi konwersatoria na Wydziale Prawa i Administracji i wykłady na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Ma na koncie ponad 20 publikacji naukowych, jest autorem komentarza do 77 artykułów w dwutomowym dużym komentarzu do Kodeksu cywilnego pod redakcją prof. M. Gutowskiego. Obecnie przygotowuje habilitację.
Mec. Zelek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego praca doktorska pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej”, którą przygotowywał na UAM, została nagrodzona w trzech ogólnopolskich konkursach na najlepszą rozprawę, w tym m.in. w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego..

Paweł Puacz

Miejsce 7
radca prawny, counsel w kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy
Z warszawskim biurem kancelarii związany jest od dziewięciu lat. Kieruje Grupą Energetyki i Ochrony Środowiska w Departamencie Prawa Spółek. Specjalizuje się w prawie energetycznym, ochrony środowiska, prawie cywilnym i projektach M&A. Doradza firmom z sektorów energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, ciepłowniczego, nafty i gazu, przemysłu energochłonnego – w kwestiach regulacyjnych, procesach fuzji i przejęć, w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz umowach związanych z obrotem energią i gazem. Jest oficjalnym doradcą prawnym organizacji Central Europe Energy Partners.
Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych i gremiach eksperckich Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji dotyczących energii odnawialnej i ochrony środowiska. Jako prelegent i panelista brał udział w wielu konferencjach związanych z tą tematyką. Do wygłoszenia wykładu zaprosiła go m.in. Amerykańska Izba Gospodarcza, a także AXPO Academy, organizacja szkoleniowa powołana przez Grupę AXPO. W uznaniu kompetencji regularnie otrzymuje rekomendacje międzynarodowych rankingów Chambers Europe oraz LEGAL 500 w kategorii „Energia i zasoby naturalne” oraz „Ochrona środowiska”.
Mec. Paucz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również kurs prawa angielskiego oraz prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Cambridge. Godząc pracę zawodową z działalnością pro bono uczestniczy w wydarzeniach o charakterze charytatywno-sportowym, np. w biegu drużynowym „Wyścig Szczurów”, czy też w biegu sztafetowym Ekiden..

Marcin Czugan

Miejsce 8
radca prawny, wiceprezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Mirosławy Szakun
Od 2010 r. pracuje w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji reprezentującej kilka sektorów rynku usług finansowych. Od 2013 r. jako dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, a obecnie wiceprezes zarządu, wspiera działalność merytoryczną KPF mającą na celu uregulowanie szeroko pojętego rynku usług finansowych. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, a zwłaszcza w prawie kredytowym, prawie ochrony konsumenta oraz upadłości konsumenckiej.
Dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu w grudniu 2015 r. jako pierwszy Polak i najmłodsza osoba w historii został wybrany na przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS, największej europejskiej organizacji zrzeszającej dostawców kredytu konsumenckiego. Dwuletnią kadencję rozpoczął w styczniu 2015 r. W lutym 2016 r. przez „Loan Magazine Awards” został uznany „Człowiekiem Roku 2015” w sektorze niebankowych dostawców kredytu konsumenckiego.
Jego zawodowe osiągnięcia i profesjonalizm potwierdza również bogaty dorobek dydaktyczny – występował w charakterze prelegenta na blisko 100 konferencjach naukowych i komercyjnych, prowadzi także zajęcia dla radców prawnych z prawa rynku finansowego, organizowane przez OIRP w Gdańsku, a także KIRP.
Mec. Czugan jest magistrem dwóch dyscyplin - prawa i ekonomii, które studiował na Uniwersytecie Szczecińskim, absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest słuchaczem studiów MBA na Politechnice Gdańskiej. Jest twórcą zespołu piłkarskiego OIRP w Gdańsku. Co roku organizuje ogólnopolski Halowy Piłkarski Turniej Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim, inicjatywę własnego pomysłu integrującą prawników wszystkich profesji. Jako członek uczestniczy także w działaniach organizacji charytatywnej Lions Club Gedania Gdańsk..

Urszula Podhalańska

Miejsce 9
adwokat, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym Departamentu Centralnych Ewidencji Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy jest związana od 2011 r., a od dwóch lat jest jej partnerem. Specjalizuje się w prawie karnym i postępowaniach karnych, zwłaszcza prowadzonych w wyniku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, oraz w postępowaniach ekstradycyjnych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego-gospodarczego, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz sprawy związane z błędami medycznymi.
Współpracuje z brytyjską organizacją Fair Trials International, monitorującą standardy rzetelnego postępowania karnego w krajach Unii Europejskiej – uczestniczy w spotkaniach eksperckich na temat najważniejszych wyzwań prawa karnego i postępowania karnego. Bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i inne polskie organizacje pozarządowe. W ramach praktyki adwokackiej prowadzi pro bono postępowania dla organizacji pozarządowych, m.in. Greenpeace Polska, zarówno w mniejszych sprawach o charakterze interwencyjnym, jak również w sprawach z potencjałem w zakresie litygacji strategicznej.
Czynnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego – jest przewodniczącą Sekcji Prawa i Postępowania Karnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prowadzi też zajęcia z etyki zawodowej dla aplikantów oraz inne projekty edukacyjne organizowane przez ORA w Warszawie. Mec. Podhalańska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida, Levin College of Law..

Dr Wojciech Iwański

Miejsce 10
adwokat, senior associate w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Z kancelarią SK&S współpracuje od 2006 r., rozwijając kompetencje zawodowe od stanowiska praktykanta do obecnej pozycji starszego prawnika. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem usług płatniczych, oraz w prawie rynku kapitałowego. W polu jego zainteresowań leżą prawne aspekty zastosowania nowych technologii w działalności regulowanej. Od 2013 r. doradza czołowemu producentowi oprogramowania komputerowego w związku z oferowaniem rozwiązań chmurowych polskim podmiotom z sektora usług finansowych. Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach licencyjnych przed KNF.
Równolegle – jako doktor prawa – realizuje się na polu naukowym i dydaktycznym. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa bankowego oraz prawa usług płatniczych, w tym pierwszej na polskim rynku monografii dotyczącej bankowości internetowej po implementacji dyrektywy o usługach płatniczych. We wrześniu 2016 r. był jednym z głównych prelegentów w ramach współorganizowanego ze Związkiem Banków Polskich i objętego patronatem KNF seminarium dotyczącego nowej dyrektywy o usługach płatniczych PSD2. Prowadził także panel na temat zastosowania nowych technologii przy świadczeniu usług finansowych podczas V Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg Instytutu Allerhanda. Czynnie angażuje się również w edukację młodzieży, jako prelegent w programie liderskim dla licealistów „The Grade”..

Marta Koremba, LL.M.

Miejsce 11
rzecznik patentowy, counsel w kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy
Kieruje praktykami Brand Management i Life Sciences w zespole własności intelektualnej. Od 10 lat doradza klientom z takich branż, jak elektronika, farmacja, chemia, motoryzacja, obronność czy telekomunikacja. Prowadzi skomplikowane spory o naruszenie własności przemysłowej, reprezentując klientów również przed Urzędem Patentowym i EUIPO. Z powodzeniem koordynuje interdyscyplinarne projekty w wielu jurysdykcjach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zwłaszcza dla klientów z branży wydawniczej, którym doradza także przy wycenie praw własności intelektualnej.
Czynnie angażuje się w działalność organizacji promujących ochronę własności intelektualnej. Należy do International Trademark Association, European Communities Trade Mark Association i Pharmaceutical Trade Marks Group. Posiada liczne wyróżnienia. Np. w 2015 r. otrzymała je w konkursie Financial Times Innovative Lawyers 2015, w kategorii własność intelektualna. W 2016 r. została nominowana w konkursie Euromoney LMG Europe Women in Business w kategorii Rising star: IP.
Realizuje się również jako dydaktyk. Wykłada na aplikacji rzecznikowskiej przy Polskie Izbie Rzeczników Patentowych oraz uczestniczy w konferencjach i szkoleniach organizowanych m.in. przez UKSW, Związek Pracodawców INFARMA, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest współautorką pierwszego w Polsce komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne, jak również elektronicznych podręczników „Trademark Litigation Smart Charts” oraz „Manual Intellectual Property”. Na koncie ma także wiele publikacji w polskiej i zagranicznej prasie fachowej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Instytutu Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Podyplomowych Studiów Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kursów z programu LL.M. na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Paweł Piotrowski

Miejsce 12
radca prawny, senior associate w kancelarii K&L Gates
Specjalizuje się w prawie kontraktów budowlanych, partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zamówieniach publicznych oraz project finance. Jeszcze w chwili finału konkursu Rising Stars związany był z warszawskim biurem kancelarii Clifford Chance, obecnie współpracuje z K&L Gates - w biurze kancelarii w Doha, w Katarze. Obsługuje klientów w zakresie kontraktów budowlanych oraz projektów PPP na Bliskim Wschodzie. Wspiera Manateq w projekcie koncesyjnym dotyczącym budowy i zarządzania kompleksami mieszkalnymi dla pracowników strefy ekonomicznej, doradza katarskiej agencji rządowej odpowiedzialnej za projekty drogowe i infrastrukturalne Ashghal. Jest również zaangażowany w doradztwo prawne przy budowie infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze w 2022 roku.
W uznaniu doświadczenia i kompetencji w rankingu Chambers Europe 2015 otrzymał rekomendację w dwóch dziedzinach: zamówienia publiczne oraz projekty infrastrukturalne. Jego zainteresowania tematyką kontraktową PPP znajdują też wymiar w postaci publikacji - jest współautorem najobszerniejszych obecnie na rynku wydań komentarza do ustawy o PPP oraz komentarza do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W latach 2011-15 wykładał na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Czynnie angażuje się w działania pro bono. W latach 2013-15 był zaangażowany w doradztwo prawne przy realizacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W 2015 r. wspierał Bank Światowy w przygotowaniu raportu Doing Business 2016. Obecnie uczestniczy w pracach nad raportem BŚ dotyczącym prawa zamówień publicznych w różnych jurysdykcjach, w tym w Katarze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego..

Dr Piotr Brzeziński

Miejsce 13
radca prawny, associate w kancelarii Gide Loyrette Nouel
Z warszawskim biurem kancelarii związany jest od 2010 r. Jego praktyka koncentruje się na prawie handlowym, prawie rynków regulowanych, prawie zamówień publicznych, a także na zagadnieniach związanych z projektami infrastrukturalnymi, gazowymi i energetycznymi.
Na co dzień pracuje w Departamencie Prawa Zamówień Publicznych i Projektów Infrastrukturalnych GLN, który w rankingu Legal 500 został w 2015 i 2016 r. uznany za jeden z najlepszych w Polsce w kategorii prawa publicznego. Doradza największym polskim spółkom – m.in. PGNiG w projekcie „Budowa PMG Wierzchowice”, zarówno na etapie przygotowania umów z kontrahentami, finansowania projektu, jak i sporów z podwykonawcami, oraz przy projekcie „Zagospodarowanie złoża Radoszyn”, uczestnicząc w przygotowaniu przetargu i reprezentując klienta przed Krajową Izbą Gospodarczą i Sądem Okręgowym w wygranym sporze z potencjalnym wykonawcą.
Z powodzeniem łączy pracę w kancelarii z pracą naukową i dydaktyczną. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uczelni Łazarskiego, gdzie wykłada prawo handlowe. Prowadzi też Koło Naukowe Prawa Gospodarczego dla studentów wydziału prawa przygotowujące do pracy i staży w kancelariach prawnych lub działach prawnych różnych firm.
Jest autorem książki „Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej” oraz licznych artykułów naukowych i prasowych opublikowanych m.in. w „Przeglądzie Sądowym”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Państwie i Prawie”, „Rzeczpospolitej” czy „The Warsaw Voice”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Łukasz Chwalczuk

Miejsce 14
partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Iuridica
W praktyce zawodowej od początku dążył do rozwijania kwalifikacji w zakresie obsługi prawnej firm z branży transportowej. Specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym. We współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Transportu Nienormatywnego brał czynny udział w pracach nad ustawą o ruchu drogowym w części dotyczącej transportu ponadgabarytowego. Od marca 2015 r. pełni funkcję prezesa zarządu tego stowarzyszenia. Na początku 2016 r. objął stanowisko ESTA Transport Section Executive w ESTA - European Association for Heavy Haulage and Mobile Cranes i odpowiada za rozwój sekcji transportowej stowarzyszenia.
Jego doświadczenie i wiedzę w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczego potwierdza udział w największych w Polsce konferencjach transportowych w charakterze prelegenta. Na swoim koncie ma również kilkadziesiąt opracowań, publikacji i nowatorskich analiz dotyczących branży TSL. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kancelaria zarządzana przez Łukasza Chwalczuka skutecznie reprezentowała polskich przewoźników w precedensowych międzynarodowych postępowaniach, takich jak zwrot opłat drogowych Maut (Toll Collect) w Niemczech czy zwrot podatku IVMDH (tzw. grosikowe) w Hiszpanii. Aktualnie przygotowuje się do wystąpienia z pozwem zbiorowym w sprawie zmowy cenowej przeciwko producentom ciężarówek. Osiągnięcia w zakresie pomocy prawnej dla podmiotów związanych z branżą TSL zaowocowały tytułem najrzetelniejszego partnera Spotkań Transportowych TSL Biznes w 2015 r., a w 2016 wyróżnieniem przez portal RynekPrawniczy.pl w dziedzinie prawa transportowego.

Dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec

Miejsce 15
radca prawny, pracuje w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy
Od sześciu lat łączy rozwój naukowy z praktyką zawodową. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykłada w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Pracuje także nad habilitacją. W kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy zajmuje się opiniowaniem zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, w tym umów w obrocie gospodarczym, i obsługą postępowań w sprawach sądowych. Jest także wpisana na listę mediatorów OIRP.
Jest autorką około 40 publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym monografii pt. „Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy”, rozdziałów w szeregu prac zbiorowych, glos. Jej artykuły publikowały takie czasopisma prawnicze, jak „Radca Prawny”, „Państwo i Prawo”, „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej”, czy „Monitor Prawa Pracy”.
Swoje kompetencje zawodowe od lat wykorzystuje pomagając najbardziej potrzebującym. Już podczas studiów angażowała się w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w ramach Sekcji Prawa Pracy. Po ukończeniu aplikacji niejednokrotnie brała udział w akcji „Niebieski Parasol” udzielając bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy. W 2010 r. uczestniczyła w konsultacjach dotyczących pomocy osobom poszkodowanym przez powodzie w akcji prowadzonej przez OIRP w Krakowie. Czasem udziela darmowych porad prawnych klientom kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. W 2010 r. obroniła doktorat w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ..

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Miejsce 16
radca prawny, senior associate w kancelarii Bird & Bird
W polskim biurze kancelarii kieruje praktyką ochrony prywatności oraz danych osobowych, jest członkiem zespołu własności intelektualnej. Obsługuje wiodące firmy z sektorów IT, FMCG, alkoholowego, mediowego, finansowego i farmaceutycznego. Wspiera przedsiębiorców w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności i tajemnic handlowych oraz doradza w tworzeniu modeli biznesowych zgodnych z prawem ochrony danych osobowych i prywatności. Reprezentuje klientów przed GIODO.
Uczestniczy w projektach związanych z międzynarodowym transferem danych, cloud computingiem, outsourcingiem, wdrażaniem wiążących reguł korporacyjnych czy przetwarzaniem danych w ramach HR. Doradza również dostawcom usług świadczonych drogą elektroniczną (e-commerce). Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Prowadzi ponadto karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Jest arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i członkiem International Association for Privacy Professional.
Jej kompetencje potwierdza m.in. wyróżnienie przyznane przez Financial Times Innovative Lawyers Awards 2015 w kategorii Własność intelektualna. Wykłada na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym. Jest m.in. współautorką „Poradnika prawnego dla e-biznesu”. Na swoim koncie ma też publikacje w polskiej i zagranicznej prasie fachowej oraz liczne wypowiedzi w mediach, m.in. w Polskim Radiu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji i kurs prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Katholieke Universiteit Leuven w Belgii..

Mateusz Baran

Miejsce 17
radca prawny, senior associate w kancelarii Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO organizowanych przez Narodowy Bank Polski wspólnie z UMCS. Jeszcze podczas studiów wyspecjalizował się w prawie podatkowym, co potwierdził szeregiem wyróżnień - jest laureatem konkursu Kancelarii Wardyński i Wspólnicy Talenty Podatkowe 2010 oraz finalistą konkursów Tax'n'You 2010 (KPMG) i EYe on Tax 2010 (EY). W 2010 r. dołączył do zespołu Crido Taxand (wówczas Accreo Taxand). W 2013 r. rozpoczął współpracę z kancelarią Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy, która w tamtym czasie została organizacyjnie wyodrębniona w ramach Crido..
Zajmuje się szerokim zakresem spraw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym złożonymi procesami reorganizacyjnymi oraz transakcjami M&A. Reprezentuje również w klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Obecnie pod jego kierownictwem realizowany jest projekt reorganizacji grupy spółek europejskiego operatora centrów handlowych. Projektem objętych jest 12 dużych centrów handlowych oraz 16 spółek, a łączną wartość polskich aktywów klienta szacuje się na miliard euro. W roku 2012 przeprowadził jedno z pierwszych na polskim rynku połączeń transgranicznych, zaś w 2013 r. pionierski projekt połączenia transgranicznego z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej z branży nieruchomościowej. Swoją wiedzą dzieli się z innymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla prawników i przedsiębiorców. Jego eksperckie artykuły ukazują się m.in. w „Pulsie Biznesu”, „Flocie Auto Biznes” oraz na blogu: www.podatkiwbiznesie.pl..

Paweł Tatarczak

Miejsce 18
senior associate w kancelarii Greenberg Traurig Grzesiak
Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych, a w szczególności w sprawach dotyczących transgranicznych i krajowych transakcji fuzji i przejęć (M&A), zagadnień corporate finance i współpracy w ramach joint ventures. Doradzał w wielu postępowaniach, z których dwa zostały uznane przez The American Lawyer – Arbitration Scorecard za największe spory arbitrażowe na świecie. Reprezentuje również klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, w szczególności w sporach dotyczących obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych oraz prowadzenia działalności koncesjonowanej. Jest członkiem m.in. Komisji Arbitrażowej przy International Bar Association oraz sekretarzem międzynarodowego trybunału arbitrażowego w Moskwie.
Ukończył studia magisterskie na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pierwszą w Polsce pracę magisterską na temat offsetu w sektorze obronnym. Jest także absolwentem programu prawa amerykańskiego, realizowanego przy współpracy z University of Florida, Levin College of Law oraz stypendium programu LLP Erasmus, dzięki któremu w Bratysławie studiował m.in. międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach byłego RWPG. Rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN, gdzie planuje przygotować rozprawę na temat stosowania anglosaskiego modelu postępowania dowodowego w arbitrażu mającym jurydyczną siedzibę w Polsce.
W ramach działalności pro bono reprezentuje Muzeum Narodowe w Warszawie w sporach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych. Doradzał również społeczności żydowskiej w Polsce w realizowanych przez nią projektach. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem stowarzyszenia zajmującego się dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym we wschodniej Polsce..

Maciej Zaborowski

Miejsce 19
adwokat, partner w kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni
Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie, wcześniej pracował m.in. w Sejmie RP, Ministerstwie Sprawiedliwości, ambasadzie polskiej w Rzymie. Od 2013 r. jest też mediatorem przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym. Prowadzi sprawy cywilne z zakresu dóbr osobistych oraz prawa prasowego, a także ostatnio sprawy cywilne związane z udzielaniem przez instytucje finansowe kredytów.
Występował z sukcesami w procesach o dużym znaczeniu - w wyniku sporządzonej przez niego skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy wydał wyrok przełomowy w kwestii prawa prasowego uznając, że redaktor naczelny tytułu ma obowiązek dokonać sprostowania także w odniesieniu do płatnych ogłoszeń publikowanych na jego łamach przez podmioty trzecie.
Z racji posiadanych kompetencji został powołany na członka rady nadzorczej PZU SA i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKP Intercity. Prowadzi także zajęcia z aplikantami Izby Adwokackiej w Warszawie. W charakterze eksperta komentuje bieżące wydarzenia w aspekcie prawnym w „Panoramie” TVP2. Od lat aktywnie angażuje się w działalność pro bono. W 2003 r. jako wolontariusz dołączył do nowopowstałej Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Fundatorów.
Absolwent studiów magisterskich i podyplomowego studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studium podyplomowe Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia w Centrum Prawa Amerykańskiego UW, program „Akademia Młodych Dyplomatów” Europejskiej Akademii Dyplomacji i XVI Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego..

Aleksandra Rutkowska

Miejsce 20
radca prawny, menedżer Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Ekspert w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się również w obszarze postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego i w sprawach cywilnych odszkodowawczych.
Wielokrotnie występowała w sporach przed organami podatkowymi i sądami, przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jako pierwszy prawnik w Polsce wygrała spór przed TSUE w sprawach podatkowych ze skargi Komisji Europejskiej (C-228/09). Była też m.in. pełnomocnikiem polskiego oddziału spółki ESET przed TSUE w sprawie, która zakończyła prawie sześcioletni spór dotyczący zasady neutralności podatkowej VAT. Reprezentowała przed TSUE Oil Trading Poland w znaczącej dla branży sprawie dotyczącej zgodności z przepisami wspólnotowymi wprowadzonego w Polsce opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów smarowych, wykorzystywanych do celów innych niż cele grzewcze lub napędowe.
Z racji posiadanej wiedzy i kompetencji doradza klientom podczas zmian wprowadzanych w polskim systemie podatkowym w ramach projektów doradztwa regulacyjnego, w szczególności w zakresie VAT i akcyzy. Doświadczenie zarówno w administracji publicznej, jak i w obsłudze biznesu pozwala jej na prowadzenie tego procesu jako poszukiwanie konsensusu między interesami budżetu państwa i klientów. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.
Poza praktyką zawodową swoje umiejętności wykorzystuje angażując się społecznie –udziela bezpłatnych porad osobom potrzebującym wsparcia prawnego..

Dr Olga Maria Piaskowska

Miejsce 21
adwokat, starszy asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
Specjalistka w zakresie prawa cywilnego i prejudycjalności w postępowaniu karnym. Pracowała w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, a obecnie wykonuje obowiązki asystenta Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu prawa cywilnego, przewodniczy Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Uniwersytetu SWPS. Pełni także funkcję opiekuna w Studenckiej Poradni Prawnej, w której studenci Wydziału Prawa udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej.
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, karnego oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje monograficzne jej współautorstwa: „Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych” oraz „Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.”. Wkrótce ukaże się kolejna poświęcona mediacji w postępowaniu cywilnym. Od 2012 r. wchodzi w skład zespołu autorskiego elektronicznego programu prawniczego Lex Navigator Postępowanie Cywilne pod redakcją prof. Tadeusza Wiśniewskiego - opracowała około 300 interaktywnych schematów, opatrując je stosownym komentarzem.
Skończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie przygotowuje się do habilitacji..

Marcin Lewoszewski

Miejsce 22
radca prawny, senior associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
Na co dzień pracuje w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w warszawskim biurze CMS. Jego zainteresowania naukowe oraz doświadczenie zawodowe obejmują ochronę danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną, prawo autorskie oraz regulacje związane z grami hazardowymi.
Doradza klientom z różnych sektorów gospodarki, zwłaszcza tym, których działalność związana jest z nowymi technologiami. Uczestniczy w kluczowych projektach prowadzonych przez kancelarię. Samodzielnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Jego kompetencje potwierdzają regularnie przyznawane wyróżnienia. Był czterokrotnie wskazywany przez ranking Chambers Europe (w latach 2013, 2015, 2015 i 2016) w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe, jako „prawnik, którego należy obserwować”. Jako jeden z nielicznych Polaków należy do prestiżowego stowarzyszenia International Association of Privacy Professionals, zrzeszającego prawników zajmujących się ochroną prywatności.
Poza praktyką zawodową realizuje się jako dydaktyk. Prowadzi wykłady z zakresu zastosowania technologii Cloud Computingu w modelowaniu biznesowym i zarządzania bezpieczeństwem informacji dla studentów studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W zakresie działalności pro bono wspiera Fundację Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Joanna Presz-Król

Miejsce 23
radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz
Z kancelarią Pieróg & Partnerzy jest związana od 2009 r. Obecnie pełni w niej funkcję partnera zarządzającego, odpowiadając za świadczenie usług dla zamawiających, wykonawców oraz jednostek kontrolujących wydatkowanie środków publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w obsłudze spółek prawa handlowego. Jest również polecanym procesualistą, odnoszącym sukcesy przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej dużych projektów: reprezentowała m.in. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podczas postępowań o udzielenie zamówienia na systemy informatyczne w służbie zdrowia, w tym na tzw. Platformę P1 (budżet programu to ponad 712 mln zł), wykonawcę w postępowaniu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice (wartość ok. 6,5 mld zł). W ostatnich kilku miesiącach z sukcesem reprezentowała przed KIO wykonawców w dużych projektach budowlanych, w tym w postępowaniu na projekt i budowę hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego w Radomiu, w postępowaniu o zamówienie na przebudowę i rozbudowę szpitala wojewódzkiego w Toruniu, czy też w przetargu na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (pierwszy etap).
Zdobyte kompetencje wykorzystuje jako dydaktyk - wykłada na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prowadzi także szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest współautorem komentarza „Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze”, na swoim koncie ma też artykuły prasowe, m.in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie..

Katarzyna Blachowicz

Miejsce 24
radca prawny w kancelarii GWW
Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 2008 r. współpracuje z kancelarią GWW. Jest odpowiedzialna za stworzenie praktyki GWW w zakresie prawa pracy, a od 2015 r. jako radca prawny samodzielnie kieruje tą praktyką. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Przygotowuje opinie prawne, świadczy usługi bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz przed urzędami państwowymi.
Prowadziła sprawy dotyczące dyskryminacji oraz godzin nadliczbowych. Zapewniała wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przy procesach due diligence. Reprezentowała wiodących klientów GWW m.in. z branży telekomunikacyjnej, wydawniczej, pocztowej oraz sportowej. W latach 2015-15 była jednym z ekspertów w zespole prowadzącym sprawy dwóch niezależnych operatorów pocztowych – PGP i InPost, w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również w postępowaniach sądowych prowadzonych na skutek skarg na orzeczenia KIO. Łączna wartość wygranych przetargów to blisko 570 mln zł.
We współpracy z „Rzeczpospolitą” prowadzi wideoblog „Prawo Pracy z GWW”, pisze także artykuły prasowe z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W życiu wyznaje koncepcję zrównoważonego rozwoju. Uważa, że relacja ludzi ze zwierzętami nie powinna być przypadkowa – ludzie zobowiązani są aktywnie troszczyć się o środowisko naturalne. Dlatego czynnie angażuje się w pomoc potrzebującym zwierzętom - wspiera rzeczowo i finansowo schroniska dla zwierząt, sama zaś stworzyła dom dla dwóch kotów i dwóch psów.

Maciej Durbas

Miejsce 25
adwokat, senior associate w kancelarii Kubas, Kos, Gałkowski
Z kancelarią jest związany od 2011 r. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Współpracuje z działem zajmującym się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i dotyczących nieruchomości. Był członkiem zespołów reprezentujących klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilku do kilkuset milionów euro.
Aktywnie promuje pozasądowe metody rozwiązywania sporów (ADR). Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania arbitrażowego oraz szeregu artykułów w prasie i czasopismach. Od 2010 r. trenuje drużynę UJ startującą w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Uczestniczył w tworzeniu Young Arbitration Practicioners in Poland, organizacji zrzeszającej młodych praktyków prawa arbitrażowego, oraz Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.
Jest wykładowcą Letniej Akademii Arbitrażu i Mediacji na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym. W macierzystym liceum przez kilka lat pomagał uczniom w przygotowaniach do olimpiady z wiedzy o państwie i prawie, a także w konkursie debat oksfordzkich. Działa również w samorządzie adwokackim - jest członkiem komisji „Nowoczesna Adwokatura” ORA w Krakowie.
Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Miejskiego Uniwersytetu w Hongkongu. Ukończył Szkołę Prawa Kontynentalnego na Uniwersytecie Sorbona oraz Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez Uniwersytet w Orleanie. Jest także stypendystą Rządu Republiki Francuskiej na Uniwersytecie w Orleanie. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą sądownictwa polubownego w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

Ewa Fabian

Miejsce 26
adwokat, prowadzi własną kancelarię
Już podczas studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowała się rozwijać kompetencje w dziedzinie arbitrażu i mediacji. Jej praca magisterska „Międzykrajowe normy prawa materialnego, w tym lex mercatoria w międzynarodowym arbitrażu handlowym„ została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. prof. Jerzego Jakubowskiego organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Współpracowała z warszawskimi kancelariami CMS i White & Case. Obecnie prowadzi jednoosobową kancelarię adwokacką, specjalizując się w prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W swojej działalności skupia się na obsłudze przedsiębiorców sektora kreatywnego i start-upów, choć – jak twierdzi - rynek ją wciąż weryfikuje w miarę rozwoju i udziału w kolejnych projektach. Na swoim koncie ma szereg publikacji naukowych oraz liczne artykuły prasowe. Pisze m.in. do „Dziennika Gazety Prawnej”, „Biuletynu Euro Info”, „INN:Poland”, „WcN” i „Dziennika Internautów”.
W ramach działalności pro bono prowadzi Fundację E-waluacja, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz wcielanie w życie idei ekonomicznej analizy prawa i dziennikarstwa danych. W założeniu organizacja ma dostarczać niezbędną wiedzę innowatorom, start-upom, mikroprzedsiębiorcom, naukowcom, artystom i osobom związanym z działalnością kreatywną. Do najważniejszych projektów fundacji należy opracowanie raportu z badania crowdfundingu w Polsce, analiza dotycząca roszczeń w sprawach o naruszenie praw do fotografii i analiza orzecznictwa dotyczącego roszczeń w sprawach o naruszenie praw autorskich 2012-2015.

Marcin Bącal

Miejsce 27
radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto
Do jego specjalizacji należy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo telekomunikacyjne. Obszarem jego praktyki są również postępowania sądowe i administracyjne. W codziennej pracy zajmuje się skomplikowanymi procesami, przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości i opinie prawne, kontaktuje się z syndykami. Doradza klientom korporacyjnym i osobom fizycznym.
Skutecznie reprezentował właściciela restauracji w procesie o zmniejszenie wysokości czynszu najmu lokalu z uwagi na uporczywe prace remontowe prowadzone w okolicy restauracji. Podstawą prawną roszczeń była klauzula rebus sic stantibus. Był też pełnomocnikiem nabywcy lokalu użytkowego w wygranej sprawie przeciwko deweloperowi o zwrot podatku VAT nienależnie naliczonego w cenie sprzedaży lokalu. Reprezentował również syndyka w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym stosowania tzw. ulgi na złe długi w VAT względem podmiotów w stanie upadłości. Postępowanie zakończyło się korzystnym dla syndyków wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest współautorem szeregu publikacji naukowych o tematyce podatkowej. Jako pracownik kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto współpracuje pro bono z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W planach ma złożenie doktoratu.

Dr Agnieszka Hajos-Iwańska

Miejsce 28
adwokat, counsel w kancelarii JS Legal Jankowski Stroiński i Partnerzy
Jako counsel prowadzi krakowskie biuro JS Legal. Specjalizuje się w prawie spółek, M&A, prawie umów handlowych i prawie transportowym. Była zaangażowana w pierwotne i wtórne oferty publiczne akcji na GPW, emisji obligacji, a także w bieżącą obsługę prawną spółek publicznych. W zakresie prawa spółek doradza zarówno spółkom, jak i organizacjom pozarządowym w ogólnych kwestiach handlowych, działalności statutowej i biznesowej, kwestiach ładu korporacyjnego, przygotowania umów i negocjacji czy w sprawach dotyczących ujawniania informacji. W ramach specjalizacji M&A prowadzi transakcje fuzji i przejęć, a wśród jej klientów znajdują się alternatywne fundusze inwestycyjne, z którymi pracuje nad inwestycjami typu venture capital lub private equity. W obszarze prawa transportowego doradza klientom w umowach oraz w kontaktach z organami regulacyjnymi.
Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowego studium prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz American Legal Studies Program w Szkole Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. W 2012 r. obroniła pracę doktorską w specjalności prawo gospodarcze prywatne. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.
Autorka monografii „Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych” oraz współautorka książki „Prawo Gospodarcze. Kazusy” i repetytorium „Prawo Bankowe”. Uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach prawniczych poświęconych mediacjom i międzynarodowym postępowaniom upadłościowym. Pozazawodowo realizuje się jako koordynator „Projektu Skała”- programu rozwoju kompetencji miękkich i kształtowania charakteru uczennic gimnazjum i liceum..

Dr Jacek Dybiński

Miejsce 29
adwokat, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelaria Sójka Maciak Mataczyński

Radzym Wójcik

Miejsce 30
adwokat, associate w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
Ekspert w zakresie transakcji M&A, w szczególności przejęć w branży medycznej i przemyśle ciężkim, specjalizuje się także w doradztwie korporacyjnym i sporach kapitałowych. Z warszawskim biurem kancelarii związany od 2012 r. Wcześniej pracował w Deloitte Legal, Salans (obecnie Dentons) i w dziale prawnym Pioneer TFI i Asset Management.
Na co dzień doradza zarówno zagranicznym firmom realizującym inwestycje w Polsce, jak i rodzimym przedsiębiorstwom prowadzącym ekspansję na zagranicznych rynkach. Odpowiada również za prowadzenie procesów restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów na walnych zgromadzeniach spółek notowanych na GPW, przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych.
Swoje doświadczenie wykorzystuje poza zawodową praktyką. W latach 2010-12 prowadził zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Był współautorem pierwszej kampanii wizerunkowej warszawskiego samorządu adwokackiego pod hasłem „Adwokat. Nikt nie zrobi tego lepiej”. We wrześniu 2016 r. został powołany na członka zespołu ds. opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną powołanego przez Ministra Rozwoju.
Współpracuje z Fashion Law Business w zakresie prowadzenia szkoleń z prawnych aspektów pozyskiwania inwestorów dla przedstawicieli start-upów z branży kreatywnej. Publikuje artykuły eksperckie o tematyce korporacyjnej i procesowej w „Rzeczpospolitej”, jest także współzałożycielem i redaktorem blogu korporacyjnie.pl.
Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez WPiA UW wraz z Florida College of Law. .

Back To Top