W III edycji rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra poznaliśmy nowe oblicze współczesnego świata prawniczego. Najwyższe miejsce na podium po raz pierwszy przypadło mężczyźnie – Bartoszowi Turno. Ale trzy kolejne zajęły już kobiety: Berenika Kaczmarek-Templin, Agnieszka Trzaska, Joanna Jasiewicz. To tylko potwierdza, że kompetencjami, a nie odgórnie narzuconymi parytetami płci, wyrabia się nazwisko i szacunek klientów.

Zwycięzca III edycji Rising Stars przekonał kapitułę, ze to właśnie jemu należy się pierwsze miejsce, swoja niezwykła determinacja w dążeniu do celu. Umiejętnie łączy prace w kancelarii z działalnością naukowa. Jest nie tylko autorem książek, lecz także wykładowcą, uczestnikiem konferencji naukowych i branżowych.

Aktywność na tak wielu polach świadczy również o tym, jak mocno młodzi adepci sztuki prawniczej musza walczyć o swoje miejsce na rynku. Wraz z deregulacja zawodów prawniczych wzrasta liczba nie tylko absolwentów prawa, ale i aplikantów, a następnie radców prawnych, adwokatów, notariuszy. W końcu pojawiają się nowe kancelarie. W takich warunkach nie wystarczy „po prostu być”. Rosnąca z każdym rokiem konkurencja wymusza bycie najlepszym. Bo tylko takie osoby maja szanse w starciu z innymi, również starszymi kolegami.

Uroczysta Gala wręczenia nagród "Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra 2014" odbyła się w czwartek 27 listopada w warszawskiej restauracji Endorfina w Pałacu Konstantego Zamoyskiego. Statuetki wręczyli redaktor naczelna DGP – Jadwiga Sztabińska, Włodzimierz Albin prezes Wolters kluwer SA oraz adwokat Andrzej Zwara prezes NRA.

Kapituła Konkursu "Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

Dr Bartosz Turno, LL.M.

Miejsce 1
radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Członek zespołu specjalizującego się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wspiera klientów we wszystkich aspektach związanych z prawem konkurencji, jak kartele, programy leniency i porozumienia dystrybucyjne czy nadużywanie pozycji dominującej. Doradzał m.in. PZU przed Prezesem UOKiK oraz sądami w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, który nałożył na ubezpieczyciela rekordową karę finansową 56 mln zł za domniemany udział w kartelu.
Czynnie uczestniczy w gremiach eksperckich, m.in. jako członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Non-Governmental Advisor w ramach International Competition Network. Jest afiliowany przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.
W rankingu Chambers Europe 2012 - Europe’s 40 Outstanding Up-and-Comers został wskazany jako jeden z 40 dobrze rokujących europejskich prawników. Otrzymał także rekomendacje międzynarodowych rankingów Chambers Europe EMEA 2016, Legal 500 i Competition Review Who’s Who Legal: Competition 2016. Na swoim koncie ma szereg publikacji z zakresu unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym monografię na temat programu łagodzenia kar pieniężnych (leniency), jest też współautorem komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aktywnie działa jako korespondent „Global Competition Review”, „E-Concurrences” oraz „Oxford Competition Law” tworzonego przez Oxford University Press. Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Londyńskiego – King’s College London (LL.M. in Competition Law).

Dr Berenika Kaczmarek-Templin

Miejsce 2
adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie autorskim i prawie nowych technologii, a także w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Z powodzeniem rozwija własną kancelarię, którą ma od chwili ukończenia aplikacji adwokackiej. Od kilku miesięcy współpracuje też z kancelarią Lubasz i Wspólnicy, tworząc jej oddział we Wrocławiu. Jej szczególne zainteresowania budzą sprawy o zniesławienie w Internecie - aktualnie prowadzi taką sprawę dotyczącą hodowcy psów rasowych. Ostatnio zaś skutecznie broniła klienta w sprawie naruszeń własności intelektualnej w niemieckim serwisie eBay. Kolejna dotyczy ochrony praw autorskich do zdjęć wykonanych przez drony.
Poza praktyką zawodową realizuje się także jako pracownik naukowy. Jest adiunktem i członkiem Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Znaczącym elementem jej pracy naukowej są projekty badawcze, w których zajmuje się przede wszystkim prawnymi możliwościami wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu cywilnym oraz zagadnieniami postępowania dowodowego. Obecnie realizuje indywidualny grant naukowy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zasady procesowe a elektroniczny obieg dokumentów w procesie cywilnym”. W 2015 r. uzyskała stypendium na pobyt badawczy na Technische Universität Dresden.
Współpracuje też z Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Jest autorką licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, arbitrażu i prawa nowych technologii, w tym współautorką „Komentarza do ustawy o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg)”, uznanego w konkursie Wolters Kluwer i redakcji „Przeglądu Sądowego” za najbardziej przydatną dla wymiaru sprawiedliwości książkę w 2014 r. Jest doktorem nauk prawnych, ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkołę Prawa Niemieckiego działającą przy Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie i Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem seniorem w ELSA Wrocław.

Agnieszka Trzaska

Miejsce 3
adwokat, partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski
Ekspert w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu postępowania upadłościowego oraz w pracach zespołu zapewniającego kompleksową obsługę prawną jednego z wiodących banków w Polsce. Ma również doświadczenie w przygotowywaniu opinii z obszaru działania prawa cywilnego i handlowego.
Koordynuje pracę zespołu zajmującego się postępowaniami grupowymi powodzian z Sandomierza i Płocka przeciwko Skarbowi Państwa oraz pozostałym właściwym jednostkom. Wraz z zespołem kancelarii tworzy portal ClassAction.pl. W poprzednich latach współpracowała z zespołem postępowań sądowych i arbitrażu prowadzącym jeden z największych w Europie sporów o przejęcie kontroli nad operatorem sieci komórkowej. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz w sprawach gospodarczych, w tym w sporach między wspólnikami spółek.
Zespół działu postępowań sądowych i arbitrażowych, do którego należy, od kilku lat jest regularnie rekomendowany w światowym rankingu Chambers Global w kategorii Dispute Resolution (Band 2). Czynnie angażuje się we wszelkiego rodzaju działania o charakterze pro bono prowadzone przez kancelarię, np. w coroczną akcję Szlachetna Paczka wspierającą ludzi w potrzebie, czy charytatywny bieg Business Run. Prowadzi także pro bono sprawy – jedną z nich był głośny pozew zbiorowy przedsiębiorców przeciwko ZUS.
W 2007 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie planuje przygotować pracę doktorską z zakresu postępowania cywilnego.

Joanna Jasiewicz

Miejsce 4
adwokat, associate w Gide Loyrette Nouel
W warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel, z którym współpracuje od 2012 r., jest odpowiedzialna za rozwój praktyki prawa pracy. Była zaangażowana w liczne spory sądowe z tego zakresu - od kwestii bonusów prywatyzacyjnych na rzecz znaczących polskich pracodawców, poprzez ryczałty za noclegi kierowców na rzecz europejskich pracodawców branży transportu międzynarodowego, po spory o legalność strajku. Aktywnie wspiera Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska w zakresie kwestii socjalnych, w tym w kwestiach związanych z rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Działalność ta zaowocowała m.in. opracowaniem skargi do Komisji Europejskiej na francuskie przepisy tzw. ustawy Loi Macron w zakresie, w jakim dotyczą one transportu międzynarodowego, jak również bieżącą współpracą z instytucjami UE. Jest także mediatorem w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W uznaniu umiejętności zawodowych otrzymała rekomendację w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA. Regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanych zarówno przez środowiska biznesowe, jak i naukowe. Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, takich jak „Kodeks Pracy. Komentarz” i opracowania „Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej”. Obecnie pracuje nad autorską książką „Układy zbiorowe pracy w praktyce”. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych DESS de Droit des Affaires na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także Zarządzania Nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła też Centrum Prawa Amerykańskiego i Centrum Prawa Francuskiego na UW. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - przygotowuje rozprawę na temat europejskiego prawa pracy.

Dr Mariusz Bidziński

Miejsce 5
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Chmaj i Wspólnicy
Ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz zamówień publicznych. Jest współzałożycielem kancelarii Chmaj i Wspólnicy, w której kieruje departamentem prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Do jego kluczowych zadań należy skuteczne przeprowadzanie inkorporacji i przekształceń podmiotów gospodarczych. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie inkorporacji obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA, uczestniczył w licznych transakcjach i audytach w obszarze energetyki niekonwencjonalnej, na koncie ma również sukcesy w zakresie ochrony praw autorskich, m.in. koreańskiego producenta oprogramowania czy też producenta leków.
Na równi z karierą zawodową rozwija działalność naukową. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Pełni również funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Doktorantów oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawa Publicznego Causa Publica na uczelni.
Jest autorem i współautorem licznych publikacji, aktywnie uczestniczy w konferencjach i kongresach naukowych. Wspiera pro bono osoby, których sytuacja nie pozwala na korzystanie z pomocy profesjonalistów. Absolwent Uczelni Łazarskiego. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Jawność finansowania partii politycznych. Podstawy konstytucyjne i praktyka”. Obecnie przygotowuje się do habilitacji.

Michał Karol Bobrzyński

Miejsce 6
radca prawny, senior associate w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz
Z warszawskim biurem kancelarii współpracuje od lipca 2015 r. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów finansowania projektów i doradztwie regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych. Obsługuje kredytodawców i kredytobiorców w zakresie umów kredytowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Doradzał m.in. Grupie GE w zakresie regulacji instytucji finansowych w związku z procesem sprzedaży Banku BPH, a także przy planowanej sekurytyzacji portfela kredytów hipotecznych. Pełnił rolę doradcy spółki Polimex-Mostostal SA w związku z restrukturyzacją zadłużenia, w tym refinansowaniem przejętego przez jej spółkę zależną zadłużenia, reorganizacją istniejącej struktury zabezpieczeń oraz zmianą umów restrukturyzacyjnych.
Od lat czynnie uczestniczy w inicjatywach o charakterze krajowym lub międzynarodowym. Jest członkiem zarządu Instytutu Allerhanda, Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek Centrum c-law.org. Od sześciu lat należy do New York State Bar Association i American Bar Association, a od trzech lat wchodzi w skład zarządu Harvard Law School Association of Europe. Swoje doświadczenie wykorzystuje w pracy dydaktyka. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim polskie prawo własnościowe, upadłościowe oraz prawo administracyjne gospodarcze dla studentów z niemieckiej wymiany. Jest także wykładowcą prawa rynków kapitałowych w Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu na Ukrainie.
Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał też tytuł magistra finansów międzynarodowych na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Heidelbergu, na których zgłębia problematykę ochrony inwestora w europejskim prawie rynków kapitałowych.

Magdalena Mitas

Miejsce 7
adwokat, partner w Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Z warszawskim biurem Magnusson współpracuje od 2016 roku. Kieruje praktyką energetyki oraz infrastruktury Magnusson w Polsce, jest też odpowiedzialna za rozwój tej praktyki w całej sieci Magnusson. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, budownictwa, zamówień publicznych oraz ochrony środowiska. Doradzała w projekcie budowy laboratorium wzorcowania gazomierzy, prowadziła także kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wiodącego światowego dewelopera farm wiatrowych, była pełnomocnikiem międzynarodowego przedsiębiorstwa produkcyjnego w postępowaniu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
W kwietniu 2016 r. międzynarodowy raport Expert Guides na podstawie badania rynku przyznał jej indywidualną rekomendację w zakresie energetyki oraz surowców naturalnych. Ponadto uzyskała rekomendacje w zakresie energetyki i infrastruktury ze strony wiodących niezależnych rankingów, takich jak IFLR 1000 i Legal 500 EMEA.
Jest doświadczonym dydaktykiem. Prowadzi zajęcia w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szkoli z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz budowlanego pracowników największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw sektora energetycznego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie oraz International Bar Association. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Middlesex University w Londynie. Była stypendystką Programu Wymiany Międzynarodowej Izby Adwokackiej w Paryżu. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską i planuje otworzyć przewód doktorski..

Agnieszka Skorupińska

Miejsce 8
adwokat, counsel w kancelarii Dentons Europe Oleszczuk
Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców i procesów inwestycyjnych. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu łupkowego. Prowadzi postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej w ochronie środowiska. Doradzała podmiotom z sektora energetycznego, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii (w tym przede wszystkim energii wiatrowej), motoryzacyjnego, chemicznego oraz górniczego. Na szczególne wyróżnienie w jej dotychczasowej praktyce zasługuje uzyskanie pierwszej w Polsce decyzji o zwolnieniu z obowiązku remediacji powierzchni ziemi, skuteczne doradztwo i reprezentacja międzynarodowego klienta w procesie pozyskiwania decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności fabryki blokowanej przez NGO oraz doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania dla dużej inwestycji wydobycia ropy naftowej off-shore w zakresie środowiskowym, górniczym, lokalizacyjnym i budowlanym.
Jej wiedza i umiejętności sprawiają, że od 2013 r. w kolejnych edycjach międzynarodowego rankingu Chambers Europe otrzymuje indywidualne rekomendacje jako ekspert w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem International Bar Association. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Dariusz Gradzi

Miejsce 9
adwokat, partner w kancelarii AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara
Partner i współzałożyciel krakowskiej kancelarii. Głównymi obszarami jego praktyki są regulacje sektora usług płatniczych, prawo bankowe, prawo spółek handlowych, prawo karne gospodarcze, prawo rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia, funkcjonowania, nadzoru i inwestycji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, a także postępowania sądowe i arbitrażowe. Prowadzi sprawy dotyczące nieautoryzowanych transakcji płatniczych, procedur chargeback – obciążenia zwrotnego w ramach organizacji kartowych. Praktykę zawodową łączy z pracą dydaktyka. Jest egzaminatorem aplikantów adwokackich, prowadzi również szkolenia z zakresu prawa usług płatniczych. Regularnie publikuje w charakterze komentatora w prasie drukowanej i internetowej, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, na Stockwatch.pl i na portalu Korporacyjnie.pl.
Angażuje się w sprawy samorządu adwokackiego – w latach 2010-2016 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz przewodniczącym Komisji „Nowoczesna Adwokatura”. Został także delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury 2016. Wspiera też lokalne inicjatywy o charakterze społecznym. Zainicjował udział krakowskiej adwokatury w projekcie „Prawnicy chorym dzieciom”, corocznej akcji charytatywnej organizowanej przez środowiska prawnicze na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest też członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bartłomiej Jarco

Miejsce 10
adwokat, senior associate w kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski
Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu opinii dotyczących strategii procesowych oraz ocenie ryzyk prawnych i konsekwencji wiążących się z poszczególnymi postępowaniami.
Jest ekspertem zespołu zajmującego się energią odnawialną w zakresie ustalania strategii procesowych oraz prowadzenia postępowań w licznych sporach z największymi polskimi spółkami energetycznymi.
Doradzał m.in. koncernowi Deutsche Telekom oraz spółkom zależnym w szeregu postępowań związanych z największym w Polsce sporem korporacyjnym o udziały z francuskim koncernem medialnym Vivendi, a także w rozmowach ugodowych prowadzonych z Vivendi, Elektrimem oraz Skarbem Państwa. Reprezentował większościowego wspólnika Gerda w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, a także w działaniach związanych z odzyskaniem kontroli nad spółką.
Swoją wiedzę wykorzystuje jako dydaktyk. Prowadził zajęcia z prawa cywilnego dla Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego prowadził ćwiczenia z prawa gospodarczego i handlowego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Uczestniczy również w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych postępowaniom sądowym i arbitrażowym.
Poza codzienną praktyką zawodową bierze czynny udział w projektach pro bono, w które zaangażowana jest Kancelaria SPCG. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie planuje przygotowanie dysertacji doktorskiej pt. „Czynności spółek kapitałowych podejmowane przez kadłubowe organy”.

Maciej Geromin

Miejsce 11
adwokat, associate w kancelarii Dentons Europe Oleszczuk
Pracuje w Zespole Sporów Korporacyjnych oraz Zespole Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji w warszawskim biurze Dentons. Specjalizuje się w gospodarczych postępowaniach sądowych. Doradza deweloperom, spółkom energetycznym i inwestorom zagranicznym w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi. Był pełnomocnikiem krajowego lidera rynku nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Doradzał światowemu eksporterowi specjalistycznego sprzętu rolniczego i reprezentował go w postępowaniach dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności zagranicznego wyroku arbitrażowego w Polsce.
Od 2012 r. współpracuje z Bankiem Światowym w zakresie ewaluacji polskiego prawa gospodarczego. Jest także członkiem i sekretarzem Zespołu Ministra Sprawiedliwości opracowującego zmiany w prawie upadłościowym, efektem których było m.in. uchwalenie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2015-2016 był też członkiem Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego. W 2015 roku pełnił funkcję delegata Polski na 48. Sesji V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego.
Równolegle realizuje się w roli dydaktyka. W latach 2013-2015 wykładał na uniwersytecie trzeciego wieku, prowadzonym przez Stowarzyszenie Gmin Podkrakowskich, w latach 2015-2016 był wykładowcą na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego na kierunkach: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo egzekucyjne i windykacja należności. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 2016 r. zdał egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Otworzył także przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Nawracała

Miejsce 12
radca prawny, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

Paweł Wojciech Osik

Miejsce 13
adwokat, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym, w sprawach lustracyjnych oraz innych sprawach mających za przedmiot odpowiedzialność o charakterze represyjnym. Zajmuje się także problematyką ochrony praw człowieka, w szczególności zaś postępowaniami przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Prowadzi również sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego i stosunków małżeńskich, a także sprawy odszkodowawcze oraz rozpoznawane w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
Angażuje się w działalność samorządową, m.in. pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wchodzi także w skład Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W czasie kadencji 2013-2016 był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie, a obecnie jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2014 jako wykładowca Collegium Civitas prowadził zajęcia z przedmiotu encyklopedia prawa dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Obecnie szkoli aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu problematyki ochrony praw człowieka.
Współpracuje pro bono z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Greenpeace Polska i Fundacją Panoptykon. Zarządzał zespołem prawników broniących grupę 49 sympatyków Greenpeace, zatrzymanych na dachu Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przygotowuje rozprawę na temat standardu prawa do obrony w procesie karnym z perspektywy prawa europejskiego.

Dr Anna Stępień-Sporek

Miejsce 14
radca prawny, partner w kancelarii Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa
Jest ekspertem w dziedzinie prawa budowlanego i prawa nieruchomości, specjalizuje się w obsłudze prawnej deweloperów, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, reprezentuje ich również przed sądami. Prowadzi sprawy sądowe i obsługę m.in.: Medical Investment Trust, MD Budinvest, DKS i Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także podziałami majątku małżeńskiego oraz spadkowego i sprawami odszkodowawczymi. Jako radca prawny uczestniczyła w wielu podziałach majątku małżonków oraz spadków o szerokim i skomplikowanym składzie. Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami różnych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Jej kompetencje potwierdza udział w gremiach krajowych i międzynarodowych. W latach 2011-2016 uczestniczyła w pracach zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. upowszechniania nauki w zakresie wydawnictw naukowych. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego (International Society of Family Law). Równolegle do praktyki zawodowej rozwija swoją karierę naukową. W 2005 r. ukończyła aplikację sądową i pozytywnie złożyła egzamin sędziowski. W tym samym czasie obroniła rozprawę doktorską, zdobywając tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Przez 11 lat była adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej przewód habilitacyjny jest w toku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Academy of European Law na European University Institute we Florencji, a także Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Dr Krystian Maciaszek

Miejsce 15
radca prawny, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Kulikowska & Kulikowski
Z kancelarią związany od 2006 r. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej. Reprezentował i reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących własności przemysłowej oraz w sprawach o naruszenie uczciwej konkurencji i praw autorskich. Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Wzory i Znaki Towarowe w Alicante, Sądem Arbitrażowym ds. domen .eu w Pradze, Sądem Arbitrażowym przy PIIiT w sprawach domen .pl. Zajmuje się również problematyką transferu praw własności przemysłowej, opiniując i przygotowując projekty umów.
Ze względu na obowiązki zawodowe w pracy naukowej koncentruje się na przedstawianiu praktycznych problemów własności intelektualnej z perspektywy teoretycznej – po przeprowadzeniu analizy pojęcia wzoru przemysłowego w monografii pt. „Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie własności przemysłowej” obecnie przygotowuje publikację dotyczącą metodologii oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego w polskiej praktyce orzeczniczej. Prowadzi także wykłady dla aplikantów rzecznikowskich z zakresu transferu praw własności przemysłowej. Wraz z innymi europejskimi specjalistami prowadzi blog www.marques.org/class99/ poświęcony wzorom przemysłowym, jest też inicjatorem blogu licensing.pl poświęconego zagadnieniom transferu dóbr własności intelektualnej.
Absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ukończył też Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim i kurs prawa amerykańskiego prowadzony przez Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Dr Katarzyna Karasiewicz

Miejsce 16
radca prawny, partner associate w Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
Z kancelarią Deloitte Legal jest związana od 2016 roku. Wcześniej pracowała m.in. w kancelariach Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Modzelewska & Paśnik, a także jako główny specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora e-commerce oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym. Pracowała także dla czołowych przedsiębiorców z branż: FMCG, AGD, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz dla sektora bankowego. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Komisją w sprawach z szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, a także - przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
Czynnie uczestniczy w gremiach eksperckich – jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz kapituły powołanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji przyznającej nagrody za prace naukowe z zakresu prawa konkurencji. Realizuje się również jako dydaktyk – wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego.
Jest doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów podyplomowych na kierunku „Economics for competition law” na King’s College London.

Adam Kowalczyk

Miejsce 17
adwokat, Head of Litigation & Regulatory disputes w PwC Legal
Do zespołu kancelarii PwC Legal dołączył w lipcu 2016 r. jako lider zespołu do spraw rozwiązywania sporów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa procesowego i obsługi sporów gospodarczych, które zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych Weil Gotshal & Manges i DLA Piper. Reprezentował firmy z branż: transportu (kolej, lotnictwo), energetyki (paliwa, gaz, sektor elektroenergetyczny, energia odnawialna), chemii i hutnictwa, finansów (banki, domy maklerskie), dóbr luksusowych oraz nowoczesnych technologii. Jako lead counsel występował w ponad 100 postępowaniach sądowych i arbitrażowych na rzecz wiodących międzynarodowych korporacji oraz największych polskich przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Jest także uznanym na rynku specjalistą od sporów regulacyjnych oraz postępowań z zakresu ochrony inwestycji zagranicznych. Był zaangażowany w spór dotyczący dostawy samolotów Boeing 787 Dreamliner dla Polskich Linii Lotniczych, spór dotyczący dostawy pociągów Pendolino dla PKP Intercity i spór dotyczący dostawy pociągów Siemens Inspiro dla Metra Warszawskiego. Poza praktyką zawodową angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Cancer Fighters, która wspiera chorych na raka - finansuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną, refunduje koszty leczenia dla swoich podopiecznych i finansuje sprzęty medyczne, ale przede wszystkim motywuje dzieci do walki z chorobą.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską.

Zbigniew Kozłowski

Miejsce 18
adwokat, counsel w CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
Z warszawskim biurem kancelarii jest związany od początku kariery zawodowej, czyli niemal od 10 lat. Obecnie w CMS kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Doradza w kwestiach związanych m.in. z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.
W obszarze prawa ochrony środowiska, a w szczególności w sprawach dotyczących emisji przemysłowych, doradzał m.in. przy realizacji bloku węglowego o mocy ok. 1000 MW, stanowiącego jedną z największych inwestycji w energetyce konwencjonalnej w Polsce. Świadczył również pomoc prawną w sprawie wycieku mazutu do Wisły z instalacji przemysłowej. Na swoim koncie ma też opracowanie i implementację scenariuszy postępowania dla kilku elektrociepłowni mających na celu uzyskanie dodatkowych bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Bierze także udział w pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Od 2013 r. regularnie otrzymuje rekomendacje indywidualne w dziedzinie prawa ochrony środowiska w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Jest autorem szeregu publikacji branżowych oraz komentarzy prasowych do bieżących wydarzeń z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia i konferencje oraz bierze czynny udział w dyskusjach panelowych ekspertów z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Weronika Papucewicz

Miejsce 19
adwokat, associate w kancelarii Chajec Don-Siemion & Żyto
Specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, prawie antydyskryminacyjnym, ochronie danych osobowych, a także postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Obsługuje podmioty zagraniczne wchodzące na polski rynek w zakresie zatrudniania pracowników i przygotowywania niezbędnej dokumentacji. Doradza klientom z branży BPO/SSC w kwestiach bieżącej obsługi związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, wprowadzeniem nowych regulaminów, umów o zakazie konkurencji oraz przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Do kluczowych projektów z jej udziałem należało kompleksowe doradztwo przy otwarciu centrów usług wspólnych (BPO/SSC) dla Goldman Sachs, Alexander Mann Solutions, Architech Solutions Consulting Services, CIC Boston i Schibsted Tech.
Ponadto w imieniu klientów kancelarii prowadzi negocjacje w zakresie tzw. trudnych zwolnień, zapewnia im również wsparcie w procesach legislacyjnych dotyczących zmian w prawie pracy. Poza praktyką zawodową spełnia się w roli dydaktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy zarówno dla klientów kancelarii, jak i dla studentów. Wystąpiła w roli prelegenta na 6. Dorocznej Konferencji ASPIRE poświęconej branżom BPO/SSC w Krakowie. Na swoim koncie ma szereg publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Współpracuje pro bono z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Udziela się również w stowarzyszeniach działających na rzecz praw kobiet. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu zbiorowego prawa pracy w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat europejskiego dialogu społecznego.

Piotr Bytnerowicz

Miejsce 20
adwokat, counsel w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy
Jego domeną są spory sądowe i arbitrażowe, a zwłaszcza spory budowlane. Występował w roli arbitra w kilku sporach dotyczących centrów handlowych i budynków biurowych. Reprezentował konsorcjum wykonawców w postępowaniu przed sądem arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej dotyczącym realizacji dużej inwestycji przemysłowej w sektorze węglowym. Występował w imieniu wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym ICC o wartości przedmiotu sporu około 27 mln EUR dotyczącym jednej z największych i najbardziej skomplikowanych inwestycji wielofunkcyjnych w Polsce. Jest autorem szeregu artykułów na temat arbitrażu oraz kontraktów budowlanych, publikowanych zarówno w czasopismach branżowych, jak i w prasie codziennej. Występuje na konferencjach oraz prowadzi szkolenia i seminaria, przede wszystkim na temat arbitrażu i kontraktów FIDIC. Wielokrotnie brał też udział w konkursach arbitrażowych dla studentów w charakterze arbitra-jurora.
Jako adwokat należy do izby warszawskiej. Jest też członkiem międzynarodowych organizacji Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb) oraz Society of Construction Law (SCL). Poza praktyką zawodową swoje umiejętności wykorzystuje w działalności społecznej. Reprezentował pro bono m.in. polską sportsmenkę w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie oraz informatyka, któremu pododdział antyterrorystyczny Policji złamał kręgosłup, biorąc go przez omyłkę za groźnego przestępcę. Doradzał też rodzinom repatriantów z Kazachstanu w sprawach podatkowych związanych z osiedleniem się w Polsce. Od 2015 roku prowadzi zajęcia biblijne dla dzieci w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Anna Kruszewska

Miejsce 21
radca prawny, partner w kancelarii Hasik i Partnerzy
Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej, w szczególności w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych osób znanych lub prominentnych oraz w postępowaniach sądowych tej ochrony dotyczących. Reprezentuje klientów w negocjacjach kontraktów wizerunkowych związanych z udziałem osób znanych w kampaniach reklamowych.
Pełniła rolę pełnomocnika w najgłośniejszych sprawach ostatnich lat dotyczących naruszenia dóbr osobistych w publikacjach książkowych, m.in. w sprawie Weroniki Rosati przeciwko Andrzejowi Żuławskiemu dotyczącej książki „Nocnik”, sporze rodziny Szpilmanów z Agatą Tuszyńską dotyczącym książki „Oskarżona Wiera Gran”, reprezentowała również rodzinę Kapuścińskich w sporze z Arturem Domosławskim o książkę „Kapuściński non-fiction”. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym obsługą prawną polskich i zagranicznych produkcji filmowych i telewizyjnych, umowami z twórcami, prawnymi aspektami wdrożeń programów komputerowych. Poza praktyką zawodową spełnia się w roli dydaktyka. Wykłada w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, Akademii Fotografii w Warszawie, prowadziła też gościnne wykłady dla Koła Naukowego Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest współautorem najnowszego komentarza „Prawo własności przemysłowej” pod redakcją dr. A. Michalaka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff oraz ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie i słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Michał Pochodyła LL.M.

Miejsce 22
counsel w kancelarii GESSE.

Łukasz Szatkowski

Miejsce 23
radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz
Z warszawskim biurem kancelarii związany jest od 2004 r. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Doradza klientom w projektach inwestycyjnych, infrastrukturalnych, restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A i private equity. Oferuje bieżące doradztwo prawne w obszarze sektora energetycznego, regulacji dotyczących zmian klimatycznych, paliw płynnych i gazowych. Czynnie uczestniczył w projektach inwestycyjnych i przejęciach z udziałem energii konwencjonalnej i odnawialnej. Doradzał przy transakcjach dotyczących projektów farm wiatrowych, nabyciu oraz budowie elektrowni węglowych i gazowych dla inwestorów krajowych i zagranicznych, jak również przy przejęciach polskich elektrowni i firm ciepłowniczych.
Potwierdzeniem jego kompetencji są liczne wyróżnienia w najbardziej prestiżowych zestawieniach prawniczych. Regularnie otrzymuje rekomendacje w kategorii „Energy & Natural Resources” - od 2011 r. w rankingu Legal 500, a od 2014 r. również w Chambers Europe. W trzech ostatnich edycjach rankingu Best Lawyers otrzymywał wyróżnienie w kategorii „Oil & Gas”, a tegoroczne wydanie IFLR 1000 przyznało mu wyróżnienie w kategorii „Financial and corporate”. Na swoim koncie ma wiele publikacji branżowych, w tym z zakresu energetyki i inwestycji infrastrukturalnych publikowanych m. in. przez „Thomson Reuters Westlaw” i „Gazetę Prawną”.
Jako prelegent, szkoleniowiec i moderator uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach, m.in. z zakresu prawa geologicznego i górniczego, energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, inwestycji energetycznych i kwestii regulacyjnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Tatara

Miejsce 24
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, właściciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, wspólnik w kancelarii restrukturyzacyjnej Alerion
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym - posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego i kuratora sądowego spółek prawa handlowego. Doradzał w postępowaniach upadłości układowej takich spółek, jak Miraculum, Dom Maklerski IDM czy Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. Pełnił rolę doradcy w pierwszym w Polsce postępowaniu upadłościowym z wykorzystaniem nowego instrumentu prawnego, jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack).
Z racji posiadanych kompetencji uczestniczy w gremiach o charakterze krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, międzynarodowej organizacji INSOL Europe, zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego, oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Jego doświadczenie potwierdzają liczne wyróżnienia. Zajął drugie miejsce w rankingu „Profesjonaliści Forbes’a 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny z woj. małopolskiego. W rankingu „Rzeczpospolitej” z 2015 i 2016 roku został wskazany jako prawnik rekomendowany w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.
Poza pracą zawodową realizuje się jako dydaktyk. Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od wielu lat działa społecznie na rzecz środowiska prawniczego. Jest współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, organizacji zrzeszającej prawników wszystkich profesji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego..

Karol Laskowski

Miejsce 25
adwokat, counsel w Dentons Europe Oleszczuk
W warszawskim biurze kancelarii pracuje w zespole Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji. Zaledwie kilka miesięcy temu – w czerwcu 2016 awansował z funkcji senior associate na counsel. Specjalizuje się w prawie mediów i telekomunikacji. Od początku swojej kariery doradza największym nadawcom telewizyjnym, operatorom sieci satelitarnych i kablowych, wydawcom muzycznym, operatorom telekomów i producentom filmowym. Reprezentuje zagraniczne spółki prowadzące działalność w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu m.in. własności intelektualnej, zbiorowego zarządzania prawami, prawa sportowego, hazardu, fuzji i przejęć oraz compliance. W zeszłorocznej i tegorocznej edycji rankingu Chambers Europe otrzymał rekomendację w obszarze TMT jako „Associate-to-watch”. W zestawieniu Media Law International 2016 przyznano mu wyróżnienie „specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej”, a ranking Legal 500 EMEA 2016 wskazał go jako „excellent”.
Doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystuje jako dydaktyk. W poprzednim roku wspierał koło prawa sportowego Ius et Sport na Uniwersytecie Warszawskim jako wykładowca. Prowadził zajęcia dla członków koła na temat sportu w mediach, a także na temat prawa mediów podczas organizowanej przez koło konferencji „Prawo, Sport, Finanse”. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie w Tilburgu. Skończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Agnieszka Magdalena Matusik

Miejsce 26
adwokat, associate w kancelarii Kulikowska i Kulikowski
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Unii Europejskiej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi w sprawach znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, domen internetowych i dóbr osobistych. Doradza również przy znakowaniu towarów, zawieraniu umów licencyjnych, umów o koegzystencji oraz umów cesji praw. Posiada doświadczenie w negocjowaniu umów dotyczących praw własności przemysłowej oraz ugód. Obecnie reprezentuje spółkę Foodcare w sporach o markę TIGER, jest również pełnomocnikiem takich marek, jak ECCO, Animex czy Legrand.
Angażuje się w działalność organizacji Pharmaceutical Trade Marks Group, do której należy jako associate member. W ramach wolontariatu wspiera także Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców. Uczestniczyła w pracach nad ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w Sejmie VII kadencji. Doskonale łączy praktykę zawodową z działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzi wykłady dla aplikantów warszawskiej izby adwokackiej z prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony własności przemysłowej w Internecie oraz procedury cywilnej. Na swoim koncie ma szereg publikacji poruszających tematykę prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, w tym w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską pod kierownictwem prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej na temat naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego.

Dr Łukasz Gorywoda

Miejsce 27
adwokat, counsel w kancelarii Kruk i Wspólnicy

Michał Żukowski

Miejsce 28
radca prawny, dyrektor działu R&D/VC w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
Z kancelarią współpracuje od listopada 2016 r. Przez ostatnie lata był związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego.
Ekspert w dziedzinie prawnych aspektów komercjalizacji i transferu technologii. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z finansowaniem badań naukowych i prac rozwojowych, funduszami europejskimi, a także w prawie własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując nie tylko dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE oraz renomowanych warszawskich kancelarii.
Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczył w kilkudziesięciu procesach legislacyjnych związanych z finansowaniem badań i rozwoju oraz współtworzył modele wsparcia publicznego dla innowacji. Jest twórcą nowych interpretacji zwolnienia usług badawczych ze stosowania prawa zamówień publicznych. Doprowadził do precedensowego wyroku sądu administracyjnego stwierdzającego niestosowanie przez NCBR, jako jednostkę sektora finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu środków na naukę.
Przez ostatnie lata prowadził szkolenia z zakresu komercjalizacji dla przedsiębiorców i instytucji naukowych. Występował również w roli prelegenta na czołowych konferencjach gospodarczych w Polsce. Od 2016 r. jest ekspertem Banku Światowego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Vrije Universiteit Brussel.

Dr Jacek Kołacz

Miejsce 29
radca prawny, wspólnik w kancelarii Kołacz, Ligara i Współpracownicy
W działalności zawodowej koncentruje się głównie na sprawach korporacyjnych, w tym m.in. postępowaniach dotyczących sporów wspólniczych. W tym zakresie reprezentował klientów m.in. w sporach dotyczących przejęcia kontroli nad spółkami produkcyjnymi z branży metalurgicznej, czy też w sporach dotyczących przejęcia kontroli nad spółkami realizującymi projekty inwestycyjne z zakresu nowych technologii o wartości kilkuset milionów złotych. Specjalizuje się też w projektach deweloperskich, zarówno w segmencie budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego, jak i projektów energetycznych (np. greenfield, brownfield). Obszarem jego praktyki są również spory sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem spraw budowlanych, ubezpieczeniowych oraz transportowych.
Posiada również bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego zarówno na uczelniach krajowych (m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), jak i za granicą - na Akademii Ekonomicznej w Tarnopolu na Ukrainie, czy też w ramach studiów MBA, organizowanych przez National-Louis University w Chicago.
Jest autorem i współautorem dziewięciu publikacji książkowych oraz prawie 90 publikacji w periodykach prawniczych i gazetach codziennych. Od lat czynnie wspiera fundację zajmującą się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przez pierwsze lata zapewniał tej organizacji pro bono kompleksową obsługę prawną. Od kilku lat zasiada w radzie nadzorczej tej fundacji, co dało mu możliwość wpływania na kierunki jej rozwoju i dalszych działań. Ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński oraz Narodowy Bank Polski..

Tobiasz Adam Kowalczyk

Miejsce 30
radca prawny, Head of Legal i Compliance Officer w Samsung Electronics Poland Manufacturing
Zanim dołączył do Samsung Electronics Poland Manufacturing (SEPM), spółki produkującej sprzęt AGD we Wronkach, doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w administracji rządowej oraz kancelariach prawnych. W spółce zajmuje się sprawami compliance - w szczególności planowaniem, projektowaniem oraz implementacją programów szkoleniowych dla grupy ponad czterech tysięcy pracowników, obejmujących tematykę prawa konkurencji, własności intelektualnej, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa pracy, korupcji. W obszarze jego działań są również audyty compliance kluczowych poddostawców. Odpowiada też za implementację projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych oraz budżetowych o łącznej wartości ponad 900 mln zł.
Uczestniczy w licznych gremiach eksperckich – jest starszym ekspertem Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Należy też do Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Aktywnie angażuje się w rozwój mediacji i arbitrażu. Jest mediatorem i członkiem zarządu Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów.
Działa społecznie w wymiarze lokalnym. Pro bono prowadzi lekcje prawa dla uczniów I LO w Poznaniu w ramach programu „Prawo w szkole” realizowanego przez OIRP w Poznaniu. Jest także członkiem zarządu, sekretarzem i oficerem ds. wymiany międzynarodowej młodzieży w Rotary Club Poznań Starówka. Należy też do poznańskiego Stowarzyszenia „Nasze Serce”, wspierającego rozwój kardiochirurgii dziecięcej, oraz Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego przez UMK we współpracy z Tulane University. Studiował też prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech i uczył się w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie.

Back To Top